DE BELGISOHE REGERINGSCRISIS Engelse Koning moet rust houden van politieke delinquenten ontdekt WOENSDAG 24 NOVEMBER 1948. Spaak niet geslaagd Het Communisme in de Ver. Staten Ratio Koster vrijgesproken HOREN IN HUIS! 'Öc sinlxittg In rS|k Groningse kustvaarder bij Zweden gezonken Vijf Kamerleden naar Indonesië ORGANISATIE Spionnen gearresteerd De bcm to Bergen Proces Ernest Claes Conferentie te Singapore Zwijgend verkeer t Pianitering toy Abonnement: Teroemzeri WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Kuslig weer. Droog weer met overdrijvende wolkenbanken. Weinig wind, nevel of wind, overigens onge veer dezelfde temperatuur als gisteren. Verschijnt dsgeiyks 4e Jaargang No- 971 önikkery N.V, Mm?a i'. 4. van de San de Terneuzen Ahorniementspry* 3,25 per kwart-*» Adver'.entieprCa; per mm 10 ct.minimam per advertentie f LM« Inzending advertanöwi tot des namiddags 4 war Rubriek kl. advertaatiwBi 5 regels 60 lrd«n» regel meer 12 eert. Ver melding: Bri< -sn nadar nr. Bureau van dit Bleal 10 cent mfcer. Naar de heer Spaak de journa listen Dinsdagmiddag mededeelde, is hij er nog niet in geslaagd de nieuwe regering definitief samen te stellen. De leden der Katho lieke Volkspartij blijven namelijk aandringen op een vermindering van het aantai ministeries, dat op het ogenblik 18 bedraagt en dat zij tot 16 terug gebracht zouden willen zien. Wat het regerings programma betreft, aldus Spaak, bestaat evenwel volledige over eenstemming en tal van moeilijk heden zijn opgelost. Toen een journalist de vraag stelde, hoe de Koningskwestie ge- geregeld zou worden, antwoordde Spaak: er bestaat op het ogenblik geen Koningskwestie De heer Spaak deelde verder mede, dat hij voornemens is bij het Ministerie van Coördinatie een afdeling toe te voegen, welke zich speciaal zal bezighouden met het dringende vraagstuk der werkloosheid. Het is al te dwaas; aldus Spaak, dat in een land waar ae omvang van de buitenlandse handel relatief groter Is dan el ders in de wereld, de werkeloos heid voortdurend toeneemt. Spaak heeft de pers meege deeld, dat hti er niet is in ge. slaagd een nieuwe regering sa men te stellen. In politieke kringen is men van oordeel, dat de regeringscrisis thans een ernstig karakter heeft gekregen. Indien een bekwaam man als Spaak niet in scaat is geweest, aldus redeneert men in deze kringen, een kabinet samen te stellen, dan is er niemand an. ders in België, die het wél kan. Deze woordvoerders, zien dan ook, indien zich in de eerstvol gende uren geen verrassende wen ding voordoen, geen andere op lossing dan de ontbinding van het parlement en het houden van nieuwe verkiezingen. Deze ver kiezingen zouden evenwel eerst over veertig dagen de wette lijke termijn gehouden kunnen worden. De lopende regerings zaken zouden in deze periode dan worden afgehandeld door de mi nisters van het afgetreden ka. binet. Naar nog nader wordt verno men zou een belangrijk geschil- Volgens een door de Ameri kaanse commissie tegen on-Ame- rikaanse activiteit uitgegeven brochure doen de communisten in de V. S. pogingen „hun vang armen uit te slaan naar kerken en godsdienstige organisaties". De communistische partij zou leden opdragen zich aan te slui ten hij kerken en kerkorganisa ties „ten einde waar mogelijk de leiding te krijgen en in ieder ge val gedachten en daden te be ïnvloeden met het communisme als doelwit". Volgens de brochure hebben enkele predikanten zich reeds bij communistische organisaties aan gesloten. De Christelijke Jonge mannen- en Jonge Vrouwenver eniging (YMCA en YWCA) en de Methodistenbond zouden tot de organisaties behoren, waar de communisten zich indringen. De Methodistische bond voor sociale actie wordt „een werktuig van de communistische uartij" ge noemd. Het te New York ver schijnende blad „The Protestant", „voert fanatiek communistische propaganda onder het mom van relegie". Bij vervroegde uitspraak heeft het Hoog Militair Gerechtshof gisteren in hoger beroeo Ratio Koster vrijgesproken. Hij is gis teren in vrijheid gesteld. Het Hof overwoog, dat het door hem ver spreide geschrift, niet, zoals de ten lastelegging inhoudt, ageert tegen uitzend'ng van Nederlandse militairen naar Indonesië en ver klaart derhalve niet wettig en overtuigend bewezen, hetgeen aan appelant is ten laste gelegd. Zoals bekend werd Koster 20 April van dit jaar door de Krijgs raad te 's-Hertogenbosch veroor deeld tot drie jaar gevangenis straf, ontslag uit de militaire dienst en ontzetting van het recht bfl de gewapende macht te dienen. punt tussen Katholieken en So cialisten zijn geweest de kwestie onder wiens leiding de practisehe toepassing van het plan-Marshall in België zal worden uitgevoerd. De Katholieken zouden de leiding hiervan hebben opgeëist. Naar de heer De Schrijver, voor zitter van de Katholieke Volks partij gisterenmiddag na afloop van de vergadering van de Katho lieke Volkspartij mededeelde, zul len de onderhandelingen worden voortgezet. De heer De Schrij ver hoopte, dat een ontbinding der Wetgevende Kamers voorko men zou kunnen worden. Eyskens (C.V.P.) was Minis ter van Financiën in het demis. S'onaire kabinet. Pierre WyonyJ Minister van Koloniën in het de missionaire Kabinet, heeft ver klaard, dat Spaaks struikelblok de kwestie is geweest welke van de beide partgen der coalitie, Katholieken of Socialisten, het toezicht zou krijgen op de practi sehe uitvoering van het plan- Marshall In België. Auguste de Schrijver, voorzit ter van de C.V.P., heeft doen we ten, dat zijn partij niet kon aan vaarden, dat een socialistische minister de post zou bekleden. Het beheer van de Marshall hulp in België was in het demis- sionnaf e kabinet toevertrouwd aan de niet tot een partij beho rende minister Georges de Fer. nig, wiens ministerie zal worden ontbonden. Spaak heeft ook moeilijkheden ondervonden bij het vinden van een opvolger van de afgetreden Minister van Justitie De Voorzitter van de C. V. P., De Schrijver, heeft gisteravond medegedeeld, dat zijn partij niet kon goedvinden, dat eenSocialist Minister van Justitie zou worden. Op de vraag of de huidige im passe tot ontbinding van het Par lement en nieuwe verkiezingen zou voeren, antwoordde De Schrij ver: „Neen. De onderhandelingen moeten worden voortgezet." Aan Koning George van Sage- land is geadviseerd algehele rust te houden wegens een storing van de bloedsomloop in het rechter been. In verband hiermede zijn voor enige maanden alle afspraken van de Koning voor officiële gelegen heden afgezegd. Ook is door Buckingham-Palace medegedeeld, dat de reis van de Koninklijke familie naar Australië en Nieuw- Zeeland voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De dokters hebben verklaard, dat de algemene gezondheidstoe stand van de Koning, met inbe grip van de toestand van het hart, geen reden tot bezorgdheid geeft doch dat „ongetwijfeld de inspan ning van twaalf jaren het licha melijke weerstandsvermogen van de Koning merkbaar heeft aange tast. „Het zou gevaarlijk zijn voor de Koning, aldus de verklaring- der dokters, een langdurige reis te ondernemen, welke het herstel zouden vertragen en ernstige ri sico voor een der ledematen zou hebben. Naar vernomen wordt hebben vijf dokters in de afgelopen week de Koning geobserveerd nadat deze ongeveer twee weken ge leden had geklaagd over gevoel loosheid in de rechtervoet. Naar verluidt zal de Koning wel zijn gewone taak blijven ver vullen op Buckingham-Palace en onder andere audiënties blijven verlenen. „De Koning en de Koningin, al dus wordt in de verklaring gi - zegd, wensen tegenover de bevol king van Australië en Nieuw- Zeeland uitdrukking te geven aan het diepe leedwezen en de bittere teleurstelling, welke zij zeiven ge voelen over het afgelasten van de reis". De Koning en de Koningin en Prinses Margaret zouden 27 Jan met het slagschip „Vanguard" vertrokken zijn voor de reis naar Australië en Nieuw-Zeeland, welke vijf maanden zou duren. In het bulletin wordt woorde lijk gezegd: „De Koning lijdt aan ren storing van de bloedsomloop in de slagaderen van de benen, Als een kou of griep U overvalt of plotseling hoofd- of kiespijn komt opdagen, is het 'n uitkomst Mijnhardt poeders bij de hand te hebben. Locs 45 ct welke eerst onlangs acuut is ge worden. De gebrekkige bloedtoe- voer naar de rechtervoet geeft reden tot bezorgdheid. Algehele rust is geadviseerd en er is een begin gemaakt met een behande ling ter verbetering van de bloeds omloop in de benen, welke ge durende lange tijd moet worden volgehouden". Naar Reuter nader verneemt betekent het bulletin, ofschoon in ernstige bewoordingen gesteld, niet dat er enige reden is voor onmiddellijke bezopgdheid. Het advies tot rust fcouden zal, naar verluidt, de Koning nipt verhin deren de Ministers en andere be langrijke personen te ontvangen noch de staatstukken te behan delen. Ongetwijfeld zal de Koning ech ter de eerstkomende zes maan den, of misschien nog langer, niet bij officiële gelegenheden verschij nen. Koning George wordt 14 Dec. 53 jaar. In kringen, die in betrekking staan met Buckingham-Palace, aldus meldt AFP, geeft men te verstaan, dat het niet mogelijk is beslist te zeggen, of de rechter voet eventueel niet zal moeten worden afgezet. Het personeel van de sleepboot- dienst in het Kanaal is in Noord- Frankrijk in staking gegaan uit protest tegen de getroffen maat regelen tegen het sleepbootperso- neel, dat weigert op Zondag te werken. De kolensjouwers te Tu nis zijn 24 uur in staking gegaan. De bij de C. G. T. aangesloten vakverenigingen te Duinkerken hebben de arbeiders opgeroepen tot het houden van een algemene staking van 24 uur, te beginnen Dinsdagmorgen, uit protest tegen de arrestatie van de secretaris van de plaatselijke bond van ha- venarbe'ders en andere vakver enigingsleiders. Volgens het Franse persbureau Bemanning gered. Het 250 ton metende motor schip „Alk" uit Groningen is, terwijl het in de nacht van Maan dag op Dinsdag voor anker ging in Straat Kalmar (Zuidoost Zwe den), aangevaren door het Zweed se motorschip „Lisa". Het Zweed se schip nam de gehele beman ning van de Groningse kustvaar der vijf personen, aan 'boord. De machinist van de „Lisa" sprong in zee, hij wordt vermist. De „Alk" was op weg naar Helsinki. Naar wij nader vernemen is dc „Alk" Maandagavond om tien uur door de „Lisa" overvaren. De ka pitein van de „Alk" is de heer A. I Fokkema uit Groningen, reder de i heer Hoorburg aldaar, j Het schip is verzekerd bij de „Zeevaart" eveneens te Gronin gen. De machinist van de „Lisa" is volgens bij de rederij binnenge komen berichten, verdronken. Officieel wordt medegedeeld: De leden der Staten-Generaal, die als waarnemers aan de jongst leden Zondag naar Indonesië ver trokken delegatie zijn toegevoegd, zijn de heren Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, H. A. Korthals, H. J. W. A. Meyerink, Prof. C. P. M. Romme en H. W. Tilanus. De Kamerleden zullen heden, Woensdagavond, van Schiphol vertrekken. BRITS VAARTUIG VERMIST. Het 5267 ton metende Britse vrachtschip „Hopestar," met on geveer 29 personen aan boord, wordt vermist. Men vreest, dat het vergaan is. Het schip was op weg van New Castle naar Phila delphia en seinde 13 November, dat het stormschade had opgelo pen. Nadien is niets meer verno men. Aan het opsporingswerk zullen ook vliegtuigen deelnemen. Volgens een functionaris van de maatschappij van het schip, is 10 November het laatst lets van de „Hopestar" vernomen. Het bevond zich toen ongeveer 700 km ten Oosten van Newfoundland. Het schip had 18 Nov. in Philadelphia aan moeten komen. Naar wij vernemen is personeel van de dienst opsporing ontvluchte politieke delinquenten, een oDder- deel van de rijkspolitie te Amster dam, er dezer dagen in geslaagd een vereniging, gesticht door voor waardelijk veroordeelde politieke delinquenten, op te rollen. Het doel der vereniging was hulp en steun te verlenen aan oud- N.S.B.'ers, die levensonderhoud zoeken of om andere reden finan ciële hulp nodig hebben. Het on derzoek heeft echter uitgewezen, dat ook ondergedokenen en voort vluchtige politieke delinquenten, evenals ongewenste vreemdelin gen, door deze vereniging werden geholpen. Het hoofdkwartier was in een perceel te Amsterdam, waarin een soort arbeidsbureau was geves tigd en waar voortdurend verga deringen werden belegd. In dit perceel is een inval ge daan en de politie is er in geslaagd bescheiden, waaronder een kaart- Het Amerikaanse legerhoofd kwartier te Frankfort maakt be kend, dat in de Amerikaanse en Britse zone van Duitsland 20 leden van een Tsjecho-Slowaakse sDionnage-organisatie zijn gear resteerd. De arrestatie van deze personen, die volgens het commu niqué „niet noodzakelijk Tsjecho- Slowaken behoeven te zijn" had 9 November plaats, nadat het on derzoek reeds in 1946 begonnen etaoin shrdlu emfwp vbgkjq ett was. systeem en de volledige admini stratie in beslag te nemen. Boven dien konden verscheidene vooraan staande figuren in deze vereniging worden gearresteerd. Het onderzoek wees bovendien uit, dat een van de medewerkers, een bekend radio-propagandist uit de bezettingstijd, gelden, die be stemd waren om gebruikt te wor den voor de ondersteuning van politieke delinquenten, ten eigen bate aanwendde. Het onderzoek wordt nog voort gezet. Op grond hiervan kunnen op het ogenblik geen nadere bij zonderheden worden medegedeeld. Naar wij reeds berichtten, heeft de politie te Bergen (Henegou wen) in het paleis van justitie een bom van Duitse makelij ont dekt en heeft zij deze nog juist op tijd onschadelijk kunnen ma ken. Naar de correspondent van de „Standaard" Dinsdagmorgen uit Bergen meldt, zou deze helse machine in het paleis van justitie geplaatst sgn als protest tegen het proces, dat thans gaande is tegen de communistische parti zanenleider majoor Stanis. Deze majoor Stanis, wiens eigenliike naam Julien Polart is, was leider van het partisanenleger in de Borinage tijdens de bezetting. Hij wordt er thans van beschuldigd onder de dekmantel van het ver zet drie mensen om het leven te hebben gebracht. Onder deze be vindt zich zijn eigen vrouw, die h'j er van beschuldigt hem hij de Gestapo te hebben willen aan geven. A.F.P., zo meldt Reuter, was dé toestand te Duinkerken gisteren morgen „practisch normaal". De tram en bussen reden normaal. 2500 Metaalarbeiders van een be langrijke soheepswerf zijn aan het wenk gegaan en practisoh alle winkels waren open, aldus A.F.P. Een aantal textiel- en bouwvak arbeiders in de voorsteden heeft het werk neergelegd en de haven arbeiders hebben hun staking voortgezet. Een deel der troepen is bezig met het lossen van de schepen, een ander deel patrouil leert in de straten van de stad. De gas- en eleeticiteitsbedrtjven werken normaal. Maandag is het proces tegen de bekende Belgische schrijver Emest Claes, auteur van „De Witte", die er van beschuldigd wordt met de Duitsers te heb ben samengewerkt, voortgezet. Als getuige trad op Staatsmi nister Frans var, Cauwelaert, voorzitter van de Belgische Ka mer van Volksvertegenwoordi gers, die uiting gaf aan zijn ach ting en genegenhe;d jegens Claes en die verklaarde dat naar zijn menmg beschuldigde nimmer een onvaderlandslievende daad heeft begaan. Graaf Lippens betoogde vervolgens, dat Ernest Claes vol ledig de beweging steunde, welke zich achter de Koning wilde scharen om een nationaal verzets- r'ront tegen de bezetter te vor men. Ook volgens hem is Claes een goed vaderlander. Max Lamtoerty, de bekende Vlaamse geschiedschrijver, snrak eveens vol lof over Ernest Claes. Een interview, dat deze aan een journalist van „Brüsseler Zei- tu.nig" had toegestaan en dat een der punten van beschuldiging uitmaakt, bleek geheel vervalst te zijn ten bate van de Duitse pro paganda. Men bevestigt in regeringskrin gen te Londen, aldus meldt het Franse persbureau AFP, dat ver leden week te Singapore een con ferentie van Britse militaire chefs, gouverneurs der koloniën en diplomatieke vertegenwoordi gers tr„ de landen van. Zuid-Oost- Azië is gehouden, tijdens welke in het bijzonder de mogelijke ge volgen van de communistische successen in China zijn besproken.. Men verzekert echter, dat reeds enkele maanden geleden tot deze bijeenkomst was besloten en dat lr. de toekomst waarschijnlijk meer van dergelijke bijeenkom sten zullen worden gehouden. De conferentie werd gepresi deerd door Malcolm McDonald commissaris-generaal voor het Verenigd Koninkrijk in Zuid-Oost- A_zië. Verder waren onder ande ren aanwezig de Britse ambas sadeur in China, de (gouverneur van Hongkong en de chefs van de Britsestrijdkrachten in het Ver re Oosten. Bevoegde waarnemers te Lon den twijfelen er niet aan, aldus AFP, of de bespreking-en hadden ook betrekking op artdeer gebie den dan Malakka en Hongkong. Men vermoedt, dat ook de Invloed van de overwinningen van Mac Tse Toeng in de andere Aziati sche landen, in het bijzonder in India, Birma, Indo-China en Indo nesië ter sprake gebracht. Uit een reeks waarnemingen is gebleken, dat na een maand zwi>- gend-verkeer-actie in Den Haag 12 a 15 pet. minder geluidsigna len worden gegeven. Een aantal bestuurders van motorrijtuigen is rustiger en naar de KNAC ons meldt dus veiliger gaan rijden, terwijl ook een deel van de voet gangers en fietsers zich beter heeft aangepast. WESTELIJK ANTWOORD OP VRAGENLIJST VAN RRAJS1UG- I.IA Het antwoord der drie Weste- lgke Mogendheden op de techni sche vragenlijst, die haar door Bragmugiia is voorgelegd, is gis teren in de loop van de avond aan de Voorzitter van de Veiligheids raad overhandigd door de Britse afgevaardigde Sir Alexander Ca- aogan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1