GESCHENKEN BOOMBANDEN RIBBENS vdn'f Hof F Fabriceert BINNENLANDS NIEUWS «Kim *>p Je komecl u^nr*" Wat brengt de Radio Advertentiën Winterlezinq PISeuwe Accordeons H.H, Boomkwekers! ZELIMÉ last: De Spaanse gemaenteraads verkiezingen De werkloosheid In België Naar crisis In Belgisch visserijbedrijf Internationale distributie veevoeder wordt beëindigd De vonnissen tegen bekende Japanse politici De Japanse politie Hoofdkwartier van Rokossofsky verplaatst N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij Muziekhandel Koster-Deij SMMMR AUTO MUT ZOUTZUUR IN t botsing met vrachtauto. Maandagmorgen te ongeveer 9 uur is nabij de Hoornbrug te Rijs wijk een vrachtauto «geladen met zoutzuur, in botsing gekomen met een andere vrachtauto. De wa- j een met zoutzuur sloeg om en de chauffeur, de heer K. van der Meer uit Delft Is met grote moei te uit de cabine gehaald. De wagens zijn practisch niet te benaderen, door de aanwezig heid van de grote hoeveelheid zoutzuur op de weg. Het verkeer ondervindt "grote stagnatie. Dc politie vermoedt, dat de auto met zoutzuur links af de Hoombruglaan wilde inslaan, wat vehboden is. Hierbij zijn de beide wagens op elkaar gereden. De auto met zoutzuur kwam op zijn kant terecht. De mandflessen met onverdund zoutzuur braken, waar door de inhoud over de straat liep. Door de hevige dampontwikke- ling raakten de beide chauffeurs bedwelmd. Door omstanders wer den zij met veel moeite uit de auto's gehaald. De chauffeurs, K van der M. uit Delft, die vermoedelijk een enkelfracbuur heeft, en J. van D. bracht naar het ziekenhuis in uit 's Gravenhage, werden overge- Voorburg. De politie, die na enige tijd met rasmaskers verscheen, bestreed de dampen met een slang op de waterleiding. Omstreeks tien uur was het zoutzuur zo verdund, dat er geen damp meer ontstond. Het verkeer kon na korte tijd nor maal doorgaan. KR KOMEN WEER PINDA'S. Binnen niet al te lange tijd zul len voor het eerst sinds de oorlog weer pinda's voor het publiek be schikbaar komen Weliswaar waren sinds 1945 reeds enkele schepen met grond- noten in Nederland aangekomen, doch deze producten waren uit sluitend bestemd voor verwerking tot voedingsvetten en -oliën, be nevens bescheiden hoeveelheden ter verwerking tot pindakaas. Dezer dagen zullen wederom enkele schepen met ca 3100 ton grendnoten uit Indonesië in ons laad aankomen. Een gedeelte hier van (ca 900 ton) zal, mits de no ten van voldoende kwaliteit zijn, worden gebrand en als pinda's in de handel gebracht. Voorts zal 'n hoeveelheid van ca 100 ton wor den verwerkt tot pindakaas, ter wijl de rest voor diverse andere doeleinden is bestemd. De noten, die gepeld worden aangevoerd, zullen hier te lande worden gebrand. De Spaanse Minister van Bin. nenlandse Zaken, Bias Perez, heeft Zondagavond medegedeeld, dat de binnengekomen uitslagen van de in Spanje gehouden ge meenteraadsverkiezingen de eerste sedert 17 jaar wezen op een „algehele overwinning" van de candidaten, die het regiem van Franco steunen. De betrokken resultaten waren afkomstig uit 36 van de 50 provincies. Door zeventig tachtig pro cent van de stemgerechtigden zou gestemd ziin. Deze Zondag werden slechts 20.000 van de in totaal 60.000 leden van gemeenteraden in Spanje gekozen en wel door de gezinshoofden. Aanstaande Zon dag zullen er wederom 20.000 ge kozen worden bjj indirecte stem ming door de leden van de Falan- gistische arbeidersorganisaties. Onder de tot nog toe bekende resultaten zijn die uit Barcelona begrepen, doch niet die uit Ma drid. AMBTENAAR GING ZIJN BOEKJE TE BUITEN. In enige bladen hebben berich ten gestaan over het verstrekken van niet voor buitenstaanders be stemde gegevens door ambtena ren van het Ministerie van Finan. ciën aan Mr. Dr. K. J. Frederiks, oud secretaris-generaal van Bin nenlandse Zaken. Te dezer zake deelt het Ministerie van Financiën mede, dat, voor zover het onder zoek 'thans is gevorderd, moei worden aangenomen, dat een the saurier-inspecteur aan Mr Dr Fre deriks, op diens verzoek een toe lichting heeft gegeven op de be groting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, daarbij ge bruik makende van ambtelijk ver kregen kennis. De heer Frederiks heeft deze gegevens verwerkt in artikelen in een weekblad, waarin het beleid van de Minister van Landbouw werd gecritiseerd. De ambtenaar was aanvankelijk onkundig van 't voornemen dat van de inlichtingen gebruik zou worden gemaakt bij publicaties. Het onderzoek is nog niet afgesloten. Voorzover de bedoelde publica ties aanleiding mochten geven tot de gedachte, dat deze ambtenaar of een andere ambtenaar van het Ministerie van Financiën gege vens zou hebben verstrekt, welke betrekking hebben op geheime notulen van de Commissie-Gene raal, deelt het Ministerie uitdruk kelijk mede, dat deze veronder stelling van elke grond ontbloot Is. Volgens het socialistische blad „Le Peuple" wordt het aantal werklozen in België op het ogen blik op 180.000 geschat. Gevreesd wordt dat dit aantal nog voor het einde van het jaar tot 300.000 zal stijgen als gevolg van het feit dat steeds meer textielfabrieken hun personeel ontslaan. O" het ogen blik wordt aan werklozensteun per dag frs. 9,5 miilioen uitge keerd. Naar „Het Laatste» Nieuws" van gisteren schrijft zou zich in de Belgische visserij een ernstige crisis aftekenen. Teneinde deze af te wenden hebben visserijkrin gen de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Stillegging van een gedeelte der vloot. 2. Uitvoer tegen verlaagde prij. zen. 3. Volledige stopzetting van de invoer. Het blad tekent hierbij aan dat de ondergang van het visserijbe drijf een volledige werkloosheid voor de kostwinners van 16.000 Belgische gezinnen zou beteke nen. In de Belgische visserij- vloot is een kapitaal van frs. 3 milliard geïnvesteerd. De internationale noodvoedsel- commissie maakt bekend, dat zij de internationale distributie van veevoeder nè. 1 Januari a.s. niet langer zal voortzetten, daar zij van oordeel is, dat het aanbod thans voldoende is om in de vraag te voorzien. Men verwacht echter, dat de commissie haar systeem van in ternationale toewijzingen voor andere schaarse artikelen gedu rende het oogstjaar 1948/49 zal handhaven. Bim vertelde de oude man, die buiten de stad, op een steen ge zeten, op hem wachtte, van zijn belevenissen bij Basli. „Wilt U mij helpen," vroeg nij plotseling, „om het hart van Basli weer aan de detective terug te geven?" In Zuid-Engeland, op de grens van Hampshire en Wiltshire, is een vliegtuig van een particuliere Britse maatschappij neergestort. Men gelooft, dat 9 van de 10 inzittenden om het leven zijn ge komen. Het vliegtuig is verbrand. Verscheidene leiders van de 11 geallieerde missies te Tokio hij het internationale tribunaal, heb ben naar van welingelichte zijde veruildt, aan de geallieerde opper bevelhebber In Japan, Generaal MacArthur, een verzoek gericht om het over Tojo, de voormalige Japanse premier, uitgesproken doodvonnis te wijzigen in levens lange gevangenisstraf. Ook werd verzocht om het vonnis van zeven jaar gevangenisstraf tegen Sjige- mitsoe, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, te verzach ten, zo werd verklaard. Generaal Derevjanko, Sowjetlid var. de Geallieerde Bestuursraad voor Japan, verklaarde, dat hij geen wijziging van de vonnissen had aanbevolen en instemde met de mening van het merendeel van de leiders der andere missies. Generaal MacArthur heeft bekend gemaakt, dat het resultaat van zijn definitieve overweging later in de week zou worden bekend gemaakt. Een woordvoerder van Generaal MacArthur heeft verklaard, dat do Amerikaanse autoriteiten niet voornemens zijn de sterkte van de Japanse politie noch haar bewa pening te verhogen. Thans telt de nationale politie 30.000 man en de plaatselijke politie 95.000 man, aldus de woordvoerder, die hieraan toevoegde, dat de Japan se politieagenten geen machine geweren zullen ontvangen, daar deze wapens wegens de dichtheid der bevolking te gevaarlijk wor den geacht De Japanse autori teiten hadden een ruimere bewa pening der politie gevraagd met het oog op de beteugeling van mogelijk communistische opstan den. De Amerikaanse overheid heeft <L mijnwerkers staking verboden, die heden zou beginnen. Volgens het met Britse licentie verschijnende blhd „Montags Echo" heeft Maarschalk Rokos- sofsky, naar verluidt, bevelhebber van de Westelijke legergroep van de Sowjet-legers, zijn hoofdkwar tier van Insterburg in Oost- Pruisen naar Fuerstenberg, onge veer 64 km van Berlijn, ver plaatst. De Maarschalk zou thans de leiding hebben over de Sowjet- legers in Duitsland en Oosenrijk. „Dat kan alleen wanneer je je vermomt als prof. Mivala, de uit vinder van de onthartingsma- chine", zei de oude. „Je bent on geveer even groot als de Marsia- nen." Zo gebeurde het. Bim was spoe dig nauwelijks te onderscheiden van 'n Marsiaanse geleerde. Hier Terneuzen. Gevestigd: A. R. H. M. v. d. Bruele, Noordstr. 45, Breda; J. M. v. Dodewaard, P.polderstr. 91, Rotterd.; R. M. Barbé, K. Kenk- str. 18, Vogelwaarde; I. Slager v. d. Endt, Burg. Geillstr. 54, Vlissingcn; A. W. J. v. Tiel, Tuin- str. 18, Gilze c.a.; J. Scholten, Kersstr. 11, Middelstrum; J. Sie- reveld, Dwarsstr. 23, Centr. Bev. Reg.; E. J. OeleVenmare, Van Steenibergenlaan 25, Kloe tinge; M. Kempe, Nieuwediepstr. 11, Sas van Gent; M. Kroon, P.polderstr. 12, Haarlem; G. D'heere, Schelde- kade 22, Tervuren (B.). Vertrokken: J. R. Rouw, Baan- dijk 89, Canada; L. J. Brederode, Stationsweg 30, Arnhem; P. v. komt hij aan hij de hoofdstedelijke universiteit, samen met de oude. „Ik zal de echte Mivala wel voor mijn rekening nemen", be loofde de oude man. „Gelukkig beschikken die Marsmensen niet over veel lichaamskracht. Als ik Mivala kan verrassen is hij weer- loos." HILVERSUM II. 8.00 Nieuws; 9.00 Ochtendbezoek bij jonge zie ken; 9.35 Gram 10.30 Morgen dienst; 11.00 Gram.; 11.15Hoorsp.; 11.45 Gram.; 12.00 Strjjkork.; 12.33 Koorzang; 1.00 Nieuws; 1.15 Promenade-ork.; 2.00 Piano duo; 2.15 Sweelinck kwartet; 2.35 Giaconda Ens.; 3.00 Jeugdconcert; 4.00 Voor jeugdige postzegelver zamelaars; 4.15 Voor onze jongens en meisjes; 5.30 Orgel 5.45 Le zing; 6.00 Damesk.; 6.30 Orgel; 7.00 Nieuws; 7.15 Nieuws uit In donesië; 7.30 Het actueel geluid; 7.45 Engelse les; 8.00 Nieuws; 8.20 Concertgeb. orkest; 9.00 Cau serie; 9.20 Verv. Ooncertgeb. ork. 10.20 Gram.; 10.45 Avondover- denking; 11.00 Nws; 11.15 Gram. BURGERLI JKE STAND. Terneuzen. Huwelijiks_aangiften. 15 Nov. Dionisius van Lieshout, 2.5 j., jm. en Gaberina A. Peters, 24 j„ jd. 17 Nov. Andries Hamelink, 21 j„ jm. en Geertruida de Bokx. 19 j„ jd. 19 Nov. Jeremias Pladdet (van Hoek), 22 j„ jm. en Elisa beth A. C. Balnikker, 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Nov. Hendrik Pasveer, 23 j., jan. en Cornelia M. van den Broecke, 20 j„ jd. 18 Nov. Franciscus M. J. de Zeeuw, 26 j., jm. en Lena Len- sen, 23 j„ jd. Geboorten. 11 Nov. Izaak Jo hannes, z. van Johannes M. L. van Houoke en Janneke Ekkebus. Maurits Roland, z. van Maurits Prins en Bertha Verhoeven (won. te Axel). 12 Nov. Maria Elisabeth Adriana, d. van Johannes P. van Kieft en Maria E. J. Soontiëns. 13 Nov. Johannes Petrus Johanna, z. van Wilem Krul en Wilhelmina C. van Dam. 13 Nov. Marinus Ja cob, z. van Marinus de Leijser en Lijna M. van Uijl. 14 Nov. Jan- nis Willem, z. van Adriaan J. Eckhardt en Eva J. Leenhouts. 16 Nov. Cornelia, d. van Adriaan Zegers en Hendrika Filemon (won. te Zaamslag). Jeltje Jaco- ba, d. van Jacob Siereveld en Adriana C. Molewijk. 17 Nov. Emelia Maria Josepha, d. van Johannes L. P. Sponselee en Maria D. van Goethem (won. te Axel). 18 Nov. Johanna Louisa, d. van Cornells P. Koole en Sara J. C. Elve. Jacob Pieter, z. van Job. P. Wolfert en Jamaica J. Schip pers. Cornelia, d. van Pieter L. Vercouteren en Cornelia C. de Bruijne. Monique, d. van Emile de Ridder en Mariette Saelens (won. te Zuiddorpe). Harmen Jan, z. van Jan de Zeeuw en Miaria A. van Otterloo (won. te Axel. Overlijden. 12 Nov. Pieter Op- peneer, 61 j., echtg. van Neeltje Willemsen. Cyrilla M. Galle, 71 j., 17 Nov. Reinier Verschelling, 66 j., echtg. van Cornelia de Waaij. Johanna E. Foudraine, 83 j., wed. van Sijtza R. Elzinga. LOOP DER BEVOLKING. Minnen, Tholensstr. 36, Rotter dam; J. Slager, Stationsweg 65 a, Goes; W. v. d. Hoeven, L. Kerk- str. 20, Rotterdam; M. de Jong Bakker, Burg. Geillstr. 42, Eind hoven E. C. Velleman, Nieuwstr. 52, Sas van Gent; M van Thiel, Axelsestr. 58, Amsterdam. DAMMEN. DE STRIJD OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP. De uitslagen van de gisteren te Heerlen gespeelde partijen voor de diende ronde van het toumooi om het Wereldkampioenschap Dam men luiden: DomesmaeckerPérot 02 RostanKeiler 02 GesthemLaros 02 ChilandRoozenburg 11 PostVan der Staay 11 Verpoest was vrij. De stand luidt thans: 1. Roozenburg 17 pnt.; 2. Keiler 13 pnt.; 3. Gesthem 12 pnt.; 4 en 5. Van der Staay en Verpoest 10 pnt.; 6, 7 en 8. Laros, Pérot en Post 9 pnt.; 10. Domesmaecker 2 pnt. en 11. Rostan 1 punt. WOENSDAG 24 NOVEMBER HILVERSUM 18 00 Nieuws 8.15 Gram.; 8.50 Voor de vrouw; 9.00 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Onze Keuken; 10.30 Als de stofzuiger zwijgt; 11.00 Gram.; 12.00 Gram.; 12.33 Voor het plat telend; 12.38 The Kilima Ha- waiians; 1.00 Nieuws; 1.20 Accor- deola; 1.50 Gram.; 2 00 Gesproken portretten; 2.15 Jeugdconcert; 3.00 Hoorspel; 3.25 De Regenb.; 4.00 De Roodborstjes; 4.15 Het stond in de krant; 4.45 Vragen staat vrij; 5.15 Gram.; 6.00 Nws; 6.20 Piano; 6.30 Ned. Strijdkr.; 7.00 Causerie: 7.15 Silvestri-kwar- tet; 7.30 Voor de Jeugd; 7 45 Lezen in de bijbel8.00 Nieuws; 8.20 Omroeporkest; 9.00 Hoorspel; 10.00 Ork. Malando; 10.25 Viool; 10.45 Van boek tot boek; 11.00 Nieuws; 11.15 De Hit-Kit. Algemene Dankbetuiging- Hiermede betuigen wij •nze hartelijke dank voor de zeer vele bewijzen van belangstelling en het warme medeleven, betoond en on dervonden bij het over lijden van onze geliefde Man en Vader, de heer TIJS HUISMAN, Uit aller naam: Movr- Wed- P- HUISMAN- VETH- Sluiskil, Kanaalweg 6- Voor de vele blijken van belangstelling bij ons Hu welijk ondervonden, betui gen wij, ook mede namens wederzijdse Familie, onze hartelijke dank- F- DE ZEEUW- L- DE ZEEUW—LENSEN- Terneuzen, Nov- 1948- Baandijk 49- OM TE ONTHOUDER! op Vrijdagavond 26 Novem ber te kwart vóór zeven, in het Kerkgebouw der Ned- Herv- Gem- te Zaamslag, over: „Hoe lezen wij onze Bijbel?" door Ds. A- Th- Stegenga, van Arnhem- U komt toch ook luisteren? Van overal is nïen hartelijk welkom! HOCK TSIE f 13 Bij deze wijzen wij er op, dat, blijkens beschikking van de Minister van Economische Zaken van 15 November 1948, Staatscourant No. 221, met ingang van 16 No vember 1948: a- het gebruik van electriciteit voor lichtreclames onder geen voorwaarde is toegestaan; b- het gebruik van electriciteit voor étalageverlich ting is verboden- Behoudens: van Maandag t/m Vrijdag van 18-00 tot 22-00 uur, Zaterdag en Zondag van 16-00 tot 22-00 uur; o- het gebruik van electriciteit voor buitenverlich ting van gebouwen voor de openbare dienst, be drijfspanden van ondernemingen, behorende tot de bedrijfsgroep hotel, café-restaurant, pension en aanverwante bedrijven en van instellingen van publieke vermakelijkheden is verboden: Op de werkdagen Maandag t/m Zaterdag van 7 tot 9 uur; op de werkdagen Maandag t/m Vrijdag van 16-00 tot 18-00 uur- Overtreding van één der bovenstaande verboden heeft afsluiting tot gevolg- De geldende rantsoeneringsbepalingen blijverr voorts onverminderd van kracht. DE DIRECTIE- 12 - 24 - 48 - 80 en 120 bassen. Pracht modellen. Lage prijzen- axel Telefoon 196 Wij kunnen U uit voorraad leveren: (RUBBER CANVAS) Practisch! Voordelig TERNEUZEN B 28—29, GAPINGE electr- met argon ace- alle alluminium en roest vrij stalen producten- aanhangwagens voor rij wielen, tuinders, enz- Speciaal lichtmetaal ver werkende industrie, vol gens de modernste metho des- Vraagt prijsopgaaf- Wit Damast Kastpapier N-V- Firma P- J. VAN DE SANDE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3