„Van schaapherder tot ^kampbeul" r\E BLOEDWRAAK U OER LIEFDE UIT DE PROVINCIE Kerknieuws NEDERLANDSE MIDDENSTAND PROTESTEERT Sovjet-oordee! over „westelijke maatregelen" Het handelsverkeer met Duitsland Geen goede Sint Engeland zet de import van uien tijdelijk stop Amerikaan door guerilla's vrijgelaten Verrekening van risico bij woningbouw Oe Beriijnse kwestie Twee brandweerbrigades te Berlijn De Verenigde Staten en Peru Maandagmiddag behandelde het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam de zaak tegen de 56-jarige Josef Oberle, één der Amersfoort- se kampbewakers Oberle, een flink gebouwd man met een .martiale snor, is voor de oorlog schaapherder geweest. Dit beroep dat wel de grootste tegen stelling vormt tot de functie, die verdachte gedurende zijn tijd In gevangenkampen uitoefende. Getuige Bos vertelde als eerst- gehoorde getuige, dat Oberle, die het toezicht had over een buiten commando van ongeveer 150 man, per dag 10 tot 15 gevangenen met een dikke stok afranselde. ,,E!s ist nicht wahr" is hét commentaar van Oberle op deze vérklaring. Zelfs op koude dagen in October en November liet verdachte de gevangenen hun jassen uittrekken, zodat de gevangenen in hun blote bovenlijf of slechts met een dun hemdje aan moesten werken. Oberle placht dan te zeggen: ..werk jullie je maar warm". „Oberle ontving mii in de „Ro zentuin" met stokslagen en liet mij diepe kniebuigen maken", vertelt de getuige Nels. De ver dachte reageert hierop: „Wenn ich es getan haette. so wurde ich das bekerme. aber ich hab das nicht getan. Ich steh hier nicht ais Luegnericht luege nie". Niet altijd zijn de getuige ver klaringen juist, dit blijkt bij de getuige Slagt, die Oberle van mis handelingen beschuldigde, ge pleegd op een tijdstip dat Oberle volgens de verklaringen van de verbalisanten in het kamp Ommen was. Oberle heeft deel uitgemaakt van dezelfde vuurpeletons als Brahiri. Ook zijn verweer is het „Befehl ist Befehl". De verdachte beweert dat hij tijdens zijn verhoor door de ver balisanten mishandeld is Dit wordt door de rechercheur v. d. Beukei ontkend en hij voegt daar aan toe, dat een ontslagen inspec teur van de P.R A., Gerlings, des- Het orgaan van de communis tische partij der U.S S.R., Praw- éa, heeft verklaard, dat de kolen- en staalindustrie in 't Ruhrgebied in een „gigantisch monopolie" veranderd is door de Anglo-Ame rikaanse autoriteiten. De over dracht van de eigendom aan Duit se beheerders betekent volgens het blad niets anders dan een „verwisseling van de uithangbor den," Frankrijk en de Benelux-landen ■ijn, aldus Prawda, tegenover een voldongen feit gesteld. In het be lang van de wereldvrede en de veiligheid der naties is viermo- gendhedencontrole over de indu strieën van het Ruhr-gebied nood zakelijk, gelijk ook uit geallieerde verdragen volgt, aldus Prawda. Het officiële Sowjet-Nieuws- bureau Tass kenschetste de be slissing van de V. N. met betrek king tot de ontwapening, walrbij Het Westerse plan ondersteund werd, als „zonder betekenis voor «ie wereldopinie" en „voorbestemd om in de archieven te blijven lig gen". „De. delegatie der Verenigde •taten" zo zegt Tass, „is er in ge slaagd om de Sowjet-voorstellen verworpen te krijgen en heeft aan de algemene vergadering de re solutie opgelegd die de Ameri kaanse delegatie gedicteerd heeft." Tass meent, dat dit document slechts zal dienen om het bewijs te leveren van de „mate van cv- alsme die de agenten van Wall- street, die een gehoorzame meer derheid hevelen, kunnen bereiken." De Sowjet-voorstellen, zo gaat het persbureau voort, hebben de laatste twee maanden grote popu lariteit geoogst in brede kringen tm alle landen der wereld." l Is de groep Kotalla opgewekt heeft te zeggen dat zij door de verbalisanten geslagen zijn om tegen deize rechercheur stemming te malcen. Op een vraag van de president, of Oberle niet geweten heeft, dat het. voedsel in het kamp zo slecht was, antwoordt de ex-schaapher der tot verbazing van de toehoor ders, dat het eten heel goed was. Zelfs is een gevangene 20 pond in het kamn aangekomen. Op de vraag wie dat dan wel was, antwoordde Oberle, onder het gelach van de publieke tribune: „Frans van de Laar". Om half vijf schorste Prof. Van Hamel de zitting tot Zaterdag 27 November a.s. In Den Haag wordt vernomen, dat Zaterdag te Brussel bespre kingen plaats hadden tussen ver tegenwoordigers der Benelux en de dubbelzone van Duitsland, welke een voortzetting waren van 'die, te Frankfurt gehouden, waar bij een accoord tvas bereikt inzake het transitoverkeer via de Bene- 'ux-havens. De jongste bespre kingen betroffen in hoofdzaak de betalingsregeling, ter uitvoering van het accoord. Besproken zijn voorts de deelneming met Bene- lux-schepen aan het zogenaamde „Innerdeutsche" verkeer (het ver voer over de Duitse kanalen), verder het „hoefijzerverkeer" (tussen twee Duitse plaatsen via de Beneluxlanden) en ten slotte het directe zeeverkeer tussen de Duitse en de Benelux-havens. Op alle punten is overeenstem ming bereikt. Het getroffen ac coord, dat reeds 1 December in werking moet treden, dient nog door de respectieve regeringen te worden goedgekeurd. voor een vrouw of meisje wan neer ze als geschenk niet een tube Hamea Gelei heeft ontvangen. (Ingez-. Med.) Met ingang van 22 November 1Ö48 heeft Engeland onverwacht de import van uien tijdelijk stop gezet, aangezien de Engelse markt tengevolge van de grote eigen productie met uien werd overvoerd. In verband met deze maatregel ligt uiteraard de Neder landse export van uien naar Enge land, die tot dusverre reeds een omvang had van c.a, 20.000 ton, ook stil. Er worden dan ook aan Nederlandse exporteurs geen uit- voer-vergunningen voor uien naar Engeland meer afgegeven. De import van uien zal Engeland weer toelaten met ingang van 15 December a.s. of eerder, indien de markt-situatie zulks toelaat. H.K.H. PRINSES WTLHELMINA NAAR ZEELAND. Woensdag a.s. te Westkapelie. H. K. H. Prinses Wilhelmina heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan het begin der her beplanting van de Weel te West kapelie, op Woensdag 24 Novem ber. Zoals bekend is een groot deel van het daartoe benodigde plantsoen verleden jaar door Hare Koninklijke Hoogheid aan de stichting „Nieuw-Walcheren" aan geboden. TERNEUZEN. Kaartwedstrijd. Bp de Zondag bij de heer J. v. Broekhoven gehouden 4e wed strijd voor de kaartcompetitie was de uitslag als volgt: A Eekman; 3e pr. Joos de Rijk; le pr. Ant. van Dinteren; 2e pr. j 4e pr. Jtoh. de Rijk; 5e pr. H. van I Grembergen; 6e pr. Jac. Oppe- I neer; 7e pr. L. Perdaen; 8e pr. G v. d. Akker; 9e pr. M. de Doel- der; 10e pr. Jac. Machielsen. SAS VAN GENT. Ernstig ongeval. Zaterdagmiddag vond in de Tramstraat een ernstig ongeval plaats, dat de 8-jarige H. F. een voet kostte. H. F. wilde van een voorbijrijdende bietentram enige bieten grijpen. Hierbij is hij op onverklaarbare wijze met zijn voet onder een van de wielen te recht gekomen. De voet werd vol komen afgerukt. Omwonenden konden door af binden van het been erger voor komen. Met een auto werd de on gelukkige naar het ziekenhuis te o.uiskil overgebracht. VLISSINGEN. Kapitein ter Zee Callenfels neeant afscheid. Het personeel van het Loodswe zen in het Zesde District heeft gis terenmiddag afscheid genomen van zijn directeur, de Kapitein ter Zee J. Callenfels, in verband met diens benoeming- tot Directeur- Generaal van het Nederlandse Loodswezen. De huldiging daartoe had een uitermate spontaan en hartelijk karakter. Nadat ver scheidene sprekers het woord had den gevoerd dankte ook de Com missaris van het Belgische Loods- door J- S- FLETCHER 18) Vertaling van: ANGELICA VAN HEST (Nadruk verboden.) HOOFDSTUK X. Er komt een dame; er gaat een dame. „Weet je wat dat is?" vroeg Smith met 'n slim lachje. „Neen? Dan zal ik het je vertellen. Het is een stukje gaas, dat achter een valse snor heeft gezeten. De heer Maurice Tickell, wie dat dan ook mag zijn, ging hier niet gladge schoren vandaan, zoals onze waar de vriend de inspecteur schijnt te denken, maar met een versiering van zijn bovenlip, enigszins an ders van kleur en vorm dan die hii gewoonlijk droeg. En daarom, beste Hex tall, ben ik er zeker van dat Tickell John Kesteven niet vermoordde, niet weet wie het wèl deed en op het ogenblik zelfs nóg niet eens weet, dat Kesteven dood is tenzij een vroeg num mer van de middag-editie hem op de hoogte heeft gesteld. Begrijp je dat?" „Ik heb niet zoveel verstand van dergelijke zaken als jij, Smith," antwoordde Hextall. „Ik begrijp er geen steek van!" „Meer dan één wijs man heeft ons verteld, dat waarschijnlijkheid de gids van het leven is," merkte Smith op. „Ik hecht veel gewicht in al deze gevallen, aan hetgeen waarschijnlijk is... en ik sta af wijzend tegenover alles wat on mogelijk is. Nu heeft onze vriend de inspecteur zich een theorie ge vormd, gebaseerd op hetgeen Tress hem verteld heeft, namelijk dat Kesteven zoveel geld hij zich bad. Hij meent nu, dat Tickell Kesteven naar huiten lokte, hem op nog geen tweehonderd meter van het huis vermoordde, een huis nota bene, waarin zest'en a twin tig personen te bed lagen. Som migen sliepen natuurlijk, maar wezen, de heer L. Strooband de scheidende directeur voor de bij zonder hartelijke verstandhouding en samenwerking. Kapitein Callenfels droeg in zijn dankwoord het hem aangeboden bedrag van ten bedrage van 770 over aan het Comité tot op richting van een standbeeld voor de Vlissingse loods Frans Naere- bout. Het vroegere monument werd tijdens de bevrijdingsgevech ten vernield. VLISSINGEN. Leidse medici helpen medisch centrum. Ten behoeve van de stichting „Medisch Centrum Vlissingen" heeft de Leidse medische wereld het instrumentarium geschonken, aldus deelde de burgemeester van Vlissingen Ijr. Dr. B. C. Kolff mede. De schenking is dezer da gen gearriveerd. Het ligt in de bedoeling bij de officiële opening van het gebouw Leidse professo ren en studenten uit te nodiger: OUD-GEREF. GEMEENTE. Beroepen te Grafhorst (O.) Ds. A. de Reuver te Terneuzen. 505de STAATSLOTERIJ, 5e Klasse, eerste lijst. Prijs van 100 000 is gevallen op nr. 17141. Prijs van 25.000 is gevallen op nr. 14962. Francis McShane, plaatsvervan gend opzichter bij de afdeling wegenbouw van de Amerikaanse hulpmissie in Griekenland, die een week geleden doof Griekse guerilla's in de buurt van Tripo lis in de Peloponnesus gevangen genomen werd, is thans vrijgela ten Ook drie functionarissen van het Griekse Ministerie van Open bare werken, die met hem werden gevangen genomen, zijn eveneens op vrije voeten gesteld. anderen zullen wakiker zijn ge weest of waren lichte slapers. Daarna moet hij zijn slachtoffer bestolen hebben en naar het huis zijn teruggekeerd om zijn snor af te scheren, een fiets te stelen en te verdwiinen. Nonsens!" „En wat denk jij dat er i,n wer kelijkheid gebeurde?" vroeg Hex tall. „Ik denk, dat Kesteven en Tiakel waarschijnlijk samen met een of ander plannetje bezig wa ren, dat geen daglicht kon velen. Daarvoor zaten ze samen laat op, teneinde hun zaken te bespreken. Ik denk, dat die zaken of wat het dan ook geweest mag zijn het no dig maakten, dat Tickell onmid dellijk verdween, onder een Ichte vermomm'ng. Begrijp goed, dit tussen twee haakjes, een lichte, heel lichte vermomming is onder sommige omstandigheden meer waard dan een, die al te zwaar is uitgevoerd. Een snor, die omhoog gedraaid wordt, het dragen van een puntbaard inplaats van een ronde, dergelijke dingen zijn artis tieke toetsen, waarvan de handige grimeur gebruik weet te maken. De Koninkl. Nederlandsche Mid denstandsbond, de Chr. Midden standsbond en de R K. Midden standsbond, tezamen 'de Neder landse handeldrijvende en indu striële middenstand omvattende, hielden gisteren te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle massale vergaderingen, voor welke demonstraties uit de kringen van de middenstand grote belangstelling bestond. Deze massa-demonstraties had den ten doel te protesteren tegen de voortdurend stijgende en on dragelijk geworden fiscale en so ciale lasten* die door de Regering hij voortduring op de schouders der middenstanders worden afge schoven, terwijl zij bovendien van elke beschermende maatregel wor den uitgesloten. Aan de door de R. K. Midden standsbond te Den Haag gehou den demonstratie ontlenen wjj: In de Dierentuin en Scala te Den Haag kwamen plan. 2700 Katholieke middenstanders sa men in een demonstratief con gres over het na-oorlogs beleid ten aanzien van de middenstan ders. Dit congres van de Neder landse Katholieke Middenstands bond en de aangesloten onderne- mersvakibonden werd toegespro ken door de vice-voorzitter Th. S. J Hooy, lid van de Tweede Ka mer over „de midden- en klein bedrijven in de loon- en prijspoli tiek", door Prof. Dr. A. A. Ariëns over „ondernemerschap en zelf standigheid in het economisch, sociale beleid", door de alg. secre taris, het Tweede Kamerlid Mr. F. J. H. Bagh over „collectieve krachtsontplooiing op economisch en maatscnappelijk terrein" als mede door vertegenwoordigers van diverse bedrijfstakken. De vergadering werd bijgewoond door waarnemers van de Minis ter-President gn van de Ministe ries van Economische Zaken, So ciale Zaken, Financiën, Verkeer en Wederopbouw. Telegrammen van aanhankelijk heid werden gezonden aan de Ko ningin en aan de Kardinaal- Aartsbisschop. Naar aanleiding van de toe spraak van de heer Hooy werd een resolutie aangenomen inzake de loon- en prijspolitiek, waarin met erkenning van de grote moei lijkheden waarvoor de regering zich geplaatst ziet, teleurstelling wordt uitgesproken, dat bij deze politiek in onvoldoende mate werd rekening gehouden met de belan gen van grote groepen onderne mers in midden- en kleinbedrij ven. Onder aandrang tot concre tisering van de toegezegde posi tieve middenstandspolitiek wordt de regering dringend verzocht on middellijk voorzieningen te tref. fen: a. in prijspolitiek opzicht, door het alsnog toestaan van een door berekening der nieuwe bedrijfs lasten, zij het waar mogelijk (zo als fo.v. voor de onderscheiden ambachtsbedrijfstakken) voor de gehele linie, zij het in de prijzen c.q. diensten; voor de overige be drijfstakken aldus voorkomende een noemenswaardige stijging van het direct noodzakelijke levens onderhoud; b. in fiscaal opzicht, opdat daardoor ook voor deze maat schappelijke .groep de bezwaren, verbonden aan de thans opnieuw gestegen kosten van levensonder houd, worden weggenomen; c. op sociaal-politiek gebied, door het met de meeste spoed tot stand brengen van een noodwet kinderbijslagregeling voor zelf standigen; ook werd een resolutie inzake bedrijfseconomische voorlichting en het organisatievraagstuk aan genomen. Hierin wordt aange drongen op het tot stand brengen ener positieve en stelselmatige voorlichting op het stuk van ra tionalisatie en samenwerking, zo veel mogelijk langs de kanalen der vakorganisaties, met onbe- Maar laat ik verder gaan. Tic kell maakte een kleine verande ring in zijn voorkomen in grote haast... terwijl Kesteven onge twijfeld bij hem was. Toen bracht Kesteven hem naar de ruimte, waar de fietsen bewaard worden, er staan er daar verscheidene en Tickell zocht er een uit. Kesteven wees hem toen de kortste weg om buiten het park te komen, door het bosje naar de grote weg. En daarna ging Kestevener gens heen. Daar werd hij dood geschoten en het lichaam werd gebracht, waar het nu gevonden is. Zo is het gegaan." „In dat geval," merkte Hex tall op, „is de moordenaar hier ergens in de huurt, hier vlakbij." „Ju'st. De moordenaar is, of was hier vlak bij. Kesteven ging ongetwijfeld ergens heen, hier in de buurt, omdat hij dat afgespro ken had; zelfs al was het tussen twaalf en één uur in de nacht. En dus moeten we twee draden vol gen. De ene volgt Styler nu h" stelt zich op de hoogte van de volkenkunde van deze streek tracht te weten te komen wie krompen financiële bevordering door de overheid. Deze resolutie noemt de middenstaiidspolltiek van voor de laatste oorlog als ge heel gezien voorbeeldig en dringt aan op hogere ontplooiing door schepping van publiekrechtelijke organen op grond van de be staande wet. De resolutie noemt de bestaande organisatorische toestand voor midden- en klein- ondernemers in vergelijking tot die van die der werknemers en landbouwers volstrekt onbevredi gend. Men doet een beroep op alle b\j deze vraagstukken betrok kenen om deze situatie niet lan ger te laten voortduren. In de Staatscourant van IS No vember zoals gemeld op genomen een beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, waarin is be paald, dat voortaan de door par ticulieren gebouwde nieuwe wo, ningen, in welker exploitatie, zo als men weet, het Rijk epn jaar lijkse bijdrage verleent, ook het risico van prijs- en loonverande- ringen zal worden verrekend. D't zal geschieden volgens een niet- individuële methode, zodat geen rekeningen 'behoeven te worden overgelegd of extra administratie behoeft te worden gevoerd. De zelfde methode zal het Rijk vol gen bij de verrekening van risico ingeval het woningbouw op voet van de Woningwet betreft, dan wel te herbouwen woningen. Dr. Herbert Evatt, de voorzit ter van de algemene vergadering de V. N., heeft Maandag voor de microfoon verklaard, dat er „re delijk goede vooruitzichten" be- bestaan op een oplossing van de impasse inzake de Beriijnse kwes tie in de komende drie weken Te Berlijn waar reeds tweeërlei politie is, zullen van nu af, twee brandweerbrigades naast elkaar bestaan. Geen van beide zal mo gen opereren in het gebied van. de ander, zelfs niet om een zeer grote brand te helpen bestrijden. De waarnemende burgemeester van Berlijn, Dr. Friedensburg, heeft Maandag medegedeeld, dat „na verscheidene uren van onder handeling besloten was dat ce splitsing van de brandweerbriga des in Westelijk en Oostelijke secties voor onbepaalde tijd moet worden verlengd." De onder Sowjet-controle staan de Duitse politie heeft Zondag de brandweerposten in de Oostelijke sector bezet en order gegeve» niet te anwoorden op oproepen uit de Westelijke sectoren. Een woordvoerder van het Ame rikaanse Ministerie van Buiten- lendse Zaken heeft meegedeeld, dat de Verenigde Staten besloten hebben de nieuwe Peruviaanse re gering onder presldent-gene„ raai Odria te erkennen. De woordvoerder zeide, dat de nieuwe regering de Verenigde Staten heeft doen weten, dat zij de door Peru aangegane interna tionale verplichtingen stipt zal nakomen en dat zij het voornemen heeft met de regering te Was hington vriendschappelijke be trekkingen te onderhouden. nier wonen, enzovoort de an dere draad heeft hij al gevolgd sedert hii met Fowler heeft ge sproken bij jouw thuis, namelijk uit te vinden wie Kesteven werke lijk was. Natuurlijk willen de of ficier van justitie, de jury en de *x>li.tie-autoriteiten weten, wie Kesteven was. Ik denk niet, dat Darrell Tress veel kan vertellen misschien kan Tickell het en zal hij ook meer zeggen: „Wanneer hij gevonden wordt", zei Hextall. „O," merkte Smith onverschil lig op, „Tickell wordt binnen 48 uur gevonden tenzij hij het land uit is gegaan vanmorgen vroeg, wat natuurlijk mogelijk is. Ik ge loof, dat Tickell een gedeelte van het geld wegbracht, waarvan Tress beweert, dat Kesteven het bij zich had. Wie Tickell ook is, het spiit me voor hem, want hij zal hier waarschijnlijk voor han gen, zoals de inspecteur inderdaad ook vriendelijk voorspelde." „Denk je? Niettegenstaande je meent dat hij onschuldig is?" riep Hextall uit. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2