Sovjet-Unie verwerpt voorstel Bernadotte De De Belgische Regeringscrisis in China De toestand in Haiderabad De strijd om Noord-China DINSDAG 23 NOVEMBER 1948. Aardappelmeel in het Brood nni Oe Oe mijnwerkersstskinp in Frankrijk voedseltoestand In het Ruhr-gebled Mevr. Vliegtuig van Morrow-Tait vernield Bombay door stormen geteisterd Franfcprlng bQ Abonnement: Terneuzen WRERS VEiiWACHTIN G jmedegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Rustig weer. koude ochtend met bijna over al nevel of mist. Later op de meeste plaatsen doorbreken van de zon bij wisselende be wolking. Overigens droog weer met weinig wind en iets lage re temperaturen. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 970 Aüvertentieprfln "Ü5 per mm 10 ct.; minlmoK per advertentie 1.54» Inzending advert «scltai tot des namiddags 4 W Rubriek kL advertenties 5 regels 60 oi toder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondee ar. Bureau van dit 10 cent meer. VenrfaQnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P- J. van de Sande Terne uzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwart**» De Canadese Minister van Bui tenlandse Zaken, Lester Pearson, heeft Maandag in de politieke commissie der V. N. aangedron gen op erkenning van de voor lopige staat Israël door de alge mene vergadering. Hij voegde er echter aan toe, dat Israël niet al het gebied kon krijgen, dat het volgens het verdelingsplan was toegewezen en bovendien nog al het gebied, dat het had veroverd. Hjj zeide, dat in de regeling, die thans werd uitgewerkt, de Joodse staat in zijn eigen belang ,,zijn eisen beperkingen moest opleg gen". Daartegenover zou de Jood se staat het recht hebben om vre de en erkenning te verzoeken. Volgens Pearson zou Israël zekere concessies moeten doen. Pearson gaf in het algemeen zijn steun aan de Britse resolutie ten gunste van de voorstellen van Bernadotte. Hjj was van mening, dat er thans een betere kans op vrede was dan zes maanden geleden. De Sowjet-gedelegeerde Tsarap kin, die mededeelde, dat de Sow- jet-Unie met beslistheid de voor stellen van Bernadotte verwierp, reide, dat „de gehele wereldpers had toegegeven dat zij op het Britse Ministerie van Buitenland se Zaken waren opgesteld." Verder betoogde bij, dat wijzi ging van de grengen van de Jood se staat, zoals deze bij het besluit van de algemene vergadering van oen jaar geleden waren vastge steld, „het bestaan zelf van de Joodse staat in het geding zou brengen". Volgens Tsrapkin was de hui dige toestand in Palestina „ge heel te wjjten aan de inmenging tan Engelsen en Amerikanen". Het Transjordaanse Arabische legioen was in theorie een strijd macht van Koning Abdoellah, „doch in werkelijkheid een Britse legermacht onder bevel van Glubb Pasja en zijn officieren". Tsarapkin verklaarde, dat „de enige weg uit de huidige impasse strikte toepassing van het besluit van de algemene vergadering van verleden jaar zou zijn." Tsarapkin critiseerde de sug gestie van de bemiddelaar, dat de Negeb aan de Palestijnse Ara bieren zou worden gegeven en dit gebied bij de aangrenzende Ara bische staten zou worden ingelijfd. Naar Tsarapkin verklaarde werd Tmnsjordanië geregeerd door „een Britse marionet" en betekende het -voorstel van Bernadotte kennelijk, dat ook de Negeb onder Britse controle zou moeten komen. Engeland en Amerika waren, zo zeide Tsarapkin, niet bereid, uitvoering van het verleden jaar door de Assemblee genomen be sluit toe te laten. De voorstellen vaa Bernadotte warden 'opgesteld ,gnet inachtneming van de belan gen van de Britse en Amerikaan se monopolisten." Zij zouden slechts leiden tot een voortduren van de oorlog. Indien Engeland en Amerika geen belemmeringen aan de uitvoering van het besluit van vorig jaar in de weg gelegd hadden, zou er op het ogenblik vrede zijn in Palestina en twee onafhankelijke staten naast elkaar bestaan, aldus Tsarapkin. „De Sowjet-Unie is van mening, dat voor het vinden van een op lossing in Palestina het absoluut noodzakelijk is alle buitenlandse strijdkrachten terug te trekken uit de Joodse en Arabische lan den, die door de Assemblee zijn opgericht, en onmiddellijk maat regelen worden genomen om ver dere militaire activiteit te verhin deren", aldus besloot Tsarpkln. Na de rede van Tsarapkin werd dr zitting geschorst. Polen heeft de Sowjet-Unie ge steund in het afwijzen der voor stellen van Bernadotte. Het oor deelde, dat de enige goede op lossing was: De terugkeer naar het verdelingsplan der V. N. van 1947. De Arabische staten, aldus de Poolse vertegenwoordiger, zijn „voor de mal gehouden." Amerika en Engeland hebben hen aangezet tot de oppositie tegen het ver delingsplan, waarbij de Arabische staten hebben geloofd, dat zij vol doende militaire steun zouden krijgen. Groot.Brittannlë wilde zijn positie in het Midden-Oosten handhaven, de Verenigde Staten wensten vaste voet te krijgen in een gebied, waar de toestand der Britten hachelijk was geworden, aldus de Poolse afgevaardigde. Henry Kattan, die uit naam der Palestijnse Arabieren zeide te spreken, veklaarde, dat het nodg yras een volledig beeld te geven van het Joodse „terrorisme". Tussen 700.000 en 800.000 Arabie ren waren dakloos, zei hij, door de „Joodse aggressie'jdie hij on beschrijfelijk noemde. Bovendien, zo zei hij, bezaten de Joden maar zeven procent van het Palestijnse grondgebied en toch wilde men hun „het beste bouwland" geven. Het gebied der citroen-aanplan tingen zou ook aan de Zionisten komen, terwijl 53 <"o Arabisch be zit was. Hij verklaarde, dat er geen blijvende regeling tot stand kon komen op grond van „tijde lijke bezetting van delen van het grondgebied door een lichaam, dat zich voorlopige regering van Israël noemde". Arabieren en Jo den, zo zei hij „moeten in een eenheidsstaat tezamen wonen, terwijl „Zionistische terroristen" naar hun vaderland terug moeten keren." De verwachting, dat de nieuwe Belgische regering Donderdag of Vrijdag alweer hijeen zou komen, blijkt na het bezoek van de heer De Schrijver, de voorzitter van de Christelije Volkspartij, aan Spaak, te optimistisch te zrjn. Zowel om de schoolkwestie als om een even- tuële vermindering van het aantal portefeuilles zouden moeilijkheden zijn gerezen. Bovendien zou men er niet over te spreken zrjn, dat Zondag de voorzitter van de Katholieke Par tij bij de besprekingen niet is ge raadpleegd. De Minister van Binnenlandse Zaken, Vermeylen, heeft bij het verlaten van het bureau van de eerste Minister nog verklaard: „Er zijn nog verschillende moei lijkheden te overwinnen. O.a. wat betreft het toekennen van de por tefeuille van Justitie." Minister Spaak verklaarde gis terenmorgen tegenover de jour nalisten: „Wij hebbem nog geen Minister van Justitie gevonden en na mijn besprekingen met de voor zitter van de Christelijke Volks partij de heer De Schrijver, heb ik gemerkt, dat er nog een zeker aantal kwesties is en met name het schoolprobleem, dat nog niet voldoende gepreciseerd is en er met betrekking tot ons regerings programma nog verdere onder handelingen noodzakelijk zijn. Bovendien eist de C. V. P. een vermindering van het aantal por tefeuilles Wanneer ik hieraan tegemoet kom, zouden zich in de samenstelling van h# nieuwe ka binet grote wijzigingen voordoen, aangezien ik dan weer rekening zou moeten houden met de poli tieke en taalverhouding." Morgenochtend om half twaalf hoop ik u de samenstelling van het nieuwe kabinet bekend te kunnen maken. Ik heb Maandag middag definitieve voorstellen ge daan aan beide partijen en doze zullen mij Dinsdagmorgen om 10 uur hun antwoord doen toekomen. Wij hebben waarschijnlijk een formule gevonden voor de Ko ningskwestie en voor de school kwestie. Morgen zal ik U ook de naam kunnen noemen van de nieuwe Minister van Justitie", verklaarde kabinetsformateur Spaak Maandagmiddag om 6 uur tegenover de journalisten. De Minister van Buitenlandse Zaken van Haiderabad, Sir Mo hammed Zafroellan Chin, heeft in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad verklaard, dat de toestand in Haiderabad steeds slechter wordt en dat „spoedig Er zal 10 o/o aardappelmeel in 't brood worden verwerkt, zoals het A.N.P. reeds enige weken ge_ leden meldde. Deze menging is gisteren begonnen. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening meldt hierover het volgende: „Het Marshall-plan verschaft ons land niet alleen de dollars, nodig voor onze graanimporten, doch legt Nederland in verband met het tijdelijk karakter van de in een overgangstijd verleende hulp tevens de plicht op zeer zui nig met de dollars om te gaan en waar mogelijk door gebruik van producten van eigen bodem op de dollar-uitgaven te bezuinigen. 'm Mogelijkheid tot beperking van graanimport b;edt het aardappel meel, dat tengevolge van de gun stige aardappeloogst van dit jaar voorhanden is. Met ingang- van gisteren men gen maalderijen en hoogmolens 10 aardappelmeel bij in de broodbloem, zowel voor het nor male als voor het wittebrood. Met het oog op de voorradige bloem van de samenstelling zullen nog enkele weken verlopen, voordat brood van bloem van de nieuwe samenstelling wordt gebakken. ontreden van de Veiligheidsraad nodig is om de toestand te ver, beteren." In de brief wordt gevraagd, dat de Veiligheidsraad zeer spoedig de kwestie Haiderabad zal opne men. De „klacht" van Haidera bad tegen India, waarin werd ge zegd, dat India een systematische politiek van dwang voerde, „ten einde een eind te maken aan de onafhankelijkheid van de vorsten staten", staat nof op de agenda van de V. N., hoewel ze door de Nizam werd ingetrokken ten tijde van de overgave aan de strijd krachten van India. MEDEDELING DIENST VOOR LEGEROONTACTEN. De Dienst voor Legercontacten meldt, dat de communisten onder leiding van Sjarifoeddin er in ge slaagd zijn de Republikeinse de- fensielijn bij Ngaringen langs de weg WirostriBlora te doorbre ken en oprukken in Noordelijke richting. Volgens de laatste berichten be vonden zij zich te G ran til, hetgeen wijst op een poging om Pati en eventueel Rembang te bezetten. De sterkte van de communisti sche hoofdmacht wordt geraamd op circa twee betaljons, bestaande uit „volledig bewapende, vecht lustige soldaten", aldus de dienst voor legeroontacten. HET IS zo teleurstellend 1 telkens weer te moeten er- g varen, hoe weinig het Ne- |j derlandse publiek de wens g van Hare Majesteit de Ko- g§ ningin begrijpt, om zich met Haar Kinderen vrij en onge hinderd onder de mensen te kunnen begeven. Jongeren en ouderen drin gen op, kloppen tegen de ruiten van de auto of blij ven staren, ondanks her haald vriendelijk verzoek langzaam door te lopen- Elk gezellig, door de Prin- g sesjes bedacht plan, zoals j| bijvoorbeeld het doen van 1 boodschappen in deze Sint g Nicolaastijd of hetbezoek g aan een dierentuin, leidt 1 daardoor tot een verdrietig jj resultaat. Nogmaals wordt oud en 1 jong met klem gevraagd 1 de wens van Hare Majesteit g de Koningin te helpen ver- 1 vullen. g Naar wij vernemen is be roemd tot burgemeester van Utrecht Jhr. Mr. C. J. A. de Ra- nitz, administrateur, chef der af deling hoger onderwijs van het Departement van Onderwijs, Kun- ten en Wetenschappen. Reuter verneemt van een woord voerder der centrale Chinese re gering te Nanking, dat drie door de communisten aangevoerde legers „tijdelijk Djantsjean, 55 km ten Oosten van Hsoetsjou omsingeld hadden." Door Generaal Hoeang Pei Tao verden zij echter, aldus de woord voerder, teruggeslagen. Tussen deze plaats en Hsoetsjou, bij Fajsji, zijn zware gevechten aan de gang. De woordvoerder wist niet te zeggen, wie thans Siant- sjen, ten Oosten van het grote kanaal bezat. In Soehsien hebben straatgevechten plaats. Uit San Francisco wordt ge meld, dat mevrouw Tsjang Kai Sjek een dringend beroep op de Amerikanen heeft gedaan om on middellijke hulp aan de Chinese regering. Hierbij stonden ook de Amerikaanse belangen op het spel, zei zij, want als „de commu nisten Azië zouden veroveren," was Amerika eveneens verzwakt. De nieuwe Minister van Finan ciën der Centrale Chinese rege ring, Hsoe Kan, heeft een plan opgesteld voor nauwere economi sche samenwerking met de Ver enigde Staten. Aan beide zijden van de Loeng- hai-spoorweg wordt zwaar ge- tochten. Ten Oosten van Hsoet sjou zijn de door de communisten aangevoerde strijdkrachten op nieuw tot de aanval overgegaan. Zij bedreigen, zegt Reuter. Nan king. Volgens berichten van rege ringszijde worden twee colonnes der centrale regering derwaarts gedirigeerd. 56 Kilometer ten O. van Hsoetsjou hebben de tegen standers volgens deze berichten een regeringsleger onder Gene raal Hoeang Po Tao omsingeld. „Onafhankelijke bronnen," zo zegt Reuter, „menen, dat de Rege ringstroepen op sterke tegenstand zullen stuiten en dat de omsin gelde legers verloren zijn. Even wel meldt het officiële regerings persbureau Central News, dat de strijdkrachten van Hoeang Po Tao „essentiële voordelen" beha len en tegenaanvallen doen. Central News zegt ook. dat een der „verlichtingscolonnes" ver scheidene punten "veroverd heeft". De onder communistische leiding vechtende legers zijn met twee divisies versterkt en dertig kilo meter ten N.W. van Jsoetsjou tot de aanval overgegaan. In Noord-China zouden genoem de legers langs de lijn Peiping- Soeijoean op de algemene terug tocht zijn. Taijoean wordt door de strijd krachten onder leiding der com munisten belegerd en ten Oosten van de stad hebben artillerie-sla gen plaats. De gevechten zijn in dit gebied minder hevig geworden. Uit San Francisco wordt ge meld, dat volgens de Chinese com munistische radio de Noordelijke legers de stad Paoting ie hoofd stad van de provincie Hopei, heb ben ingenomen. Paoting ligt 150 km ten Zuidwesten van Pelping. De weg naar het gebied van Pei- pingTientsin zou thans voor de door de communisten geleide legers openstaan. De radio voegde er aan toe. dat „het regeringsgarnizoen naar het Noorden gevlucht is Een woordvoerder wan het be stuur van de Franse genationali seerde steenkool mijnen heeft gis teren tegenover Reuter verklaard, dat de percentages van mijnwer kers, die thans weer aan het werk zijn, de volgende zijnIn het Noorden 70 °/e. Loire 82 Blan. zy (Saone en Loire) 79 Ceven- nes 66 °/o, Acquita 72 »/o en Pro vence 45 Hij voegde hieraan toe, dat de steenkoolproductie Zaterdag j.l. 122.700 ton bedroeg. Dagelijks wordt er gemiddeld 165.000 ton naar boven gebracht. 800 Havenarbeiders te Duin kerken, die zich Zondagavond uit spraken voor hervatting van het werk op Maandag, hebben giste ren besloten in staking te blijven uit protest tegen de arrestatie van de secretaris van het plaat selijk vakverbond. De plaatsvervangende Britse gewestelijke commissaris voor Noord.Rijn-Westfalen, generaal Bishop, heeft verklaard, dat de broodrantsoenen in het Ruhrge- bied met twee kilogram per maand zullen worden verminderd en op negen kilogram gebracht zullen worden, wanneer de boeren n'et meer graan inleveren. Gene raal Bishop waarschuwde ernstig tegen de zwaxte handel. Volgens een bericht van Chi nese zijde te Tientsin, maken de communistische strijdkrachten zich gereed om door de grote muur te breken en naar het Zuiden 'Uit te stromen in steeds grotere aan tallen, daarbij de tactiek van het „toeslaan en zich terugtrekken" prijsgevend. Volgens genoemd be. richt is een nieuwe phase van de slag om Noord-China aan het in zetten. In Tientsin komen berich ten binnen, dat regeringstroepen de legers van de communistische generaal Lin Piso ten Oosten van Toengtsjou, ongeveer 16 km van Peiping, hebben aangevallen en gedwongen zich op Aanho aan de grote muur teruig te trekken. De plaatsvervangende garnizoens commandant van Tientsin ver klaarde Zondag, dat de commu nisten thans over 300 vliegtuigen beschikten en personeel voor de luchtmacht opleidden in Harbin en Kiamoedze in Noord-Mand- sjoertje. Volgens de radio van de New- York Daily News is het door me vrouw Richarda Morrow Tait be stuurde vliegtuig bij een noodlan ding tussen Fairbanks en Ancho rage (Alaska) vernield Mevrouw MorrowTait, de Britse pilote, die een vlucht om de wereld maakt, en haar navigator, Michael Town'send, zouden ongedeerd ge* bleven zijn. De 24-jarige mevrouw Morrow- Tait, moeder van een dochter van twee jaar, vertrok 18 Augustus van Cambridge in een één-moto- rige „Proctor" in gezelschap van de 25-jarige student in de geogra fie Michael Townsend als naviiga. tor. Na oponthoud te Marseille door een ongelukkige landing en daarna te Nicosia op Cyprus door motorstoring, kwamen zij 3 Sep tember te Karatsji aan. Te Cal cutta werden zij 46 dagen door motorstoring opgehouden. Or> 29 October arriveerden zij te Tokio. De staking onder de beman ning van de Queen Elizabeth" is Maandag geëindigd, doordat over eenstemming is bereikt tussen het stakingscomité en vertegenwoor digers van de Cunard White Star. Ongeveer 150 Amerikanen uit Nanking, Sjanghai en andere be dreigde plaatsen hebben zich te Sjanghai ingescheept voor de Ver. Staten. Zondag arriveerden in Sjanghai nog 350 geëvacueerden van 26 verschillende nationalitei ten uit het Noorden. Het meren, deel van hen bestaat uit Wit-Rus- sen en statenlozen, verder een 100-tal Katholieke missiepriesters en -zusters. De inschrijving van Jïo- den, die naar Palestina wensen te gaan, zal nog 14 dagen openstaan. Tot nog toe hebben meer dan 5000 Joden zich opgegeven. Bombay was gisterenavond voor de eerste maal in zijn geschiede nis verstoken van licht tengevol ge van stormen, die alle vijf de hoofdverbindingslijnen van de electriciteitscentrale, op ongeveer 130 km afstand van Bombay heb ben verbroken. De stormen, vergezeld van zware regens, hebben Bombay en het omliggende gebied practise!) van de rest van India afgesneden. De transportdiensten van de stad zijn stilgelegd. Volgens de eerste berichten zijn twee personen om het leven gekomen en 50 gewond. De wind nam na de middag in kracht af. Er werd schade aangericht aan boten in de haven. Officieel wordt medegedeeld, dat zeven personen werden ge dood en honderd gewond tenge volge van de cycloon, die Bombay teisterde. Het observatorium van Noord- Bombay registreerde een wind sterkte van 160 km per uur. Een heden van de genie zijn met bull dozers bezie de honderden omge waaide bomen, die de straten blokkeren, op te ruimen. Na 10 uur 's avonds geldt een uitgaansverbod. De Overheid heeft medegedeeld, dat plunderaars on middellijk zullen worden neerge schoten. Niet alleen de stad Bombay, maar ook een groot gebied ron dom de stad werd door het nood weer geïsoleerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1