NIEUWE ÖELEGATIE naar Indonesië De regeringscrisis in België Nationaliteitsbewijzen voor Auto's De staking in Frankrijk 16-jarig meisje vermoord De reis van Min. Stikker COMMUNIQUÉ Dienst voor Legercontacten De toestand in China MAANDAG 22 NOVEMBER 1948. OVEREENKOMST Olie in de Negev? Flonkering tyj AbonnementTerneiwen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Rustig weer. In de ochtend op tal van plaat sen nevel of mist, welke in het Z. en O. pas laat zal optrek ken. Aanv. hier en daar een buitje, later droog met wissel, bewolking. Mees zwakke wind, overwegend uit N.-richtingen. Iets kouder. VRIJE Vernchynt dagelijks 4e Jaargang No. 969 Drukker^ N.V, Firma P. J. van de San de Terne 11 zen Abonnementsprijs 3,25 per kwart*-, S Advertentieprijs! per mm 10 ct.; minimaal per advertentie f l.UO» Inzending advertent!** tot des namiddags 4 uwe Rubriek kl. adverteatUsi 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven eader nr. Bureau ran dit Blek" 10 cent meer. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandse Regering heeft een uitvoerige en diepgaande studie gemaakt van het door Minister Stikker gedaan verslag van de door hem in Indonesië gevoerde besprekingen. Het kabinet is daarbij tot de conclusie gekomen, dat er wellicht nog mogelijk heden zijn om op de grondslag van de gedragslijn welke door de Regering is vastgesteld, op korte termijn de geschilpunten tussen ^de Regering van het Koninkrijk en de Regering van de Republiek langs de weg der onderhandelingen op te lossen. Derhalve heeft het kabinet de Minister van Overzeese Gebiedsdelen Mr. J. M. A. Sassen, de Minister van Buitenlandse Zaken Mr. D. Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur L. Neher aangewezen als delegatie, teneinde in Indonesië besprekingen te voeren zowel met de Regering van de Repbliek, als met de federalistische nationalis ten voor het tot stand brengen van een definitieve oplossing. De delegatie zal worden bijge staan door enige vooraanstaande leden der Staten-Generaal als waarnemers, en enige deskundi gen uit Nederland, terwijl in In donesië in overleg met de hoge vertegenwoordigers van de Kroon zodanige andere deskundigen kun nen worden toegevoegd als nodig zal blijken. Deze delegatie zal zeer binnenkort vertrekken. Nu de federalistische nationalisten op uitnodiging der Nederlandse Regering enige maanden geleden naar Den Haag zijn gekomen voor het voeren van overleg dat tot verheugende resultaten leidde, meert de delegatie dat het dit maal op haar weg ligt, hen nu in Indonesië te gaan ontmoeten. Nadere bijzonderheden over de reis dor Ministers naar Indonesië. Op desbetreffende vragen ver namen we nog de volgende bijzon derheden rond de reis van de Ne derlandse delegatie naar Indonesië van de woordvoerder van het De partement van Overzeese Gebieds delen: Tijdens de afwezigheid van de Ministers zal Dr. Drees optre den als waarnemend Minister van Overzeese Gebiedsdelen. De Commissie van goede dien sten zal eerst in een later stadium worden ingeschakeld. De onder handelingen zullen dus eerst rechtstreeks worden gevoerd zo wel met de Federalistische Natio nalistische als met de Republi keinse regering. Wanneer deze onderhandelingen tot resultaat zullen hebben geleid, zal de Com missie van goede diensten in de onderhandelingen worden betrok ken. Op onze vraag hoelang de de legatie in Indonesië zal vertoeven, werd geantwoord, dat het verblijf slechts enkele weken zal duren. De namen van de Kamerleden, die enige dagen later zullen ver trekken, kon de woordvoerder ons nog niet mededelen. Van andere doorgaans welinge lichte zijde, hoorden wij echter ais zeer waarschijnlijk de volgende leden noemen: Prof. Romme, Tila- nus, Prof. Molenaar, Jhr. Van der Goes van Naters en Meijerink. De K.N.A.C. verneemt, dat alle rationaliteitsbewijzen voor motor rijtuigen, welke een datum ma gen van vóór 15 December 1947 met 1 Januari a.s. hun geldigheid zuilen verliezen en dus niet meer gebruikt kunnen worden bij terug keer uit het buitenland om als bewijs te dienen, dat het motor- lijtuig op regelmatige wijze hier te lande is ingevoerd Het gevolg hiervan zal zijn, dat de ambtenaren van het grens- kantoor, waarlangs men ons land weer binnenkomt de volle zeker heid van de voor het motorvoer tuig verschuldigde rechten zullen vorderen, indien men niet in het bezit is van een nieuw nationali- teitsbewijs. Teneinde dit te voorkomen zul len zij, die nog in het bezit zijn van een nationaliteitsbewys, dat 1 Januari a.s. zijn geldigheid ver liest, zich onmiddellijk moeten wenden tot de inspecteur der in voerrechten en accijnzen van hun woonplaats, teneinde alsnog in het bezit te komen van een nationali- teitsbewijs van het nieuwe model. Troepen bezetten haveninstal- ties van Duinkerken. De Franse troepen hebben Za terdag alle haveninstallaties van Duinkerken, waar de havenarbei ders zich sedert Woensdag had den versckanst achter barricaden, bezet. Men gelooft, dat de stakers hun barricades in de nacht hen- ben verlaten. Er worden geen* incidenten gemeld, maar er zijn enige arrestaties verricht. Het Franse persbureau A.F.P. meldde, dat de troepen Zaterdag morgen vroeg begonnen met bet neerhalen van de eerste barrica des van de „stalen muur". Jeeps en motoren patrouilleerden door de straten van de stad. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag In een communiqué van de Dienst voor Legercontacten wordt gezegd, dat volgers T.N.I.-leider van de operaties in het gebied ten Westen van Bandoeblatang de poging om de communisten onder aanvoering van Siarifoeddin, te DjOkosoejono daar te omsingelen, is mislukt. Vrijdagavond omstreeks 8 uur is de 16-jarige Annie Rolle, helpster aan de neutrale kleuterschool te Bakhuizen, door haar vriend, de# 15-jarige scholier M. B., op een plek buiten de stad aan de oever van het IJsselmeer met een dolk mes van het leven beroofd. Uit de settle op het lijk. Zondagmorgen door Dr. Hulst uit Leiden ver richt, is komen vast te staan, dat er geen sprake kan zijn van een zedendelic. De politie ter plaatse, die eerst Zondagavond een sum mier communiqué over deze af schuwelijke moord, die in Enkhui- zen grote opschudding heeft ver wekt, verstrekte, onderzoekt wat de motieven van de dader, die zich Zaterdagmiddag vrijwillig meldde en heeft bekend, zijn ge weest. Het meisje, dat Vrijdag avond niet, zoals zij thuis vertel de, naar de gymnastiekclub ging, is mef haar vriend, een leerling van de Rijks H. B. S., met wie zij voorheen in dezelfde klas had ge zeten en sinds twee jaar bevriend was, gaan wandelen buiten de stad. Hoe de jongeman, byna een kind nog, zijn afschuwwekkende daad heeft gepleegd, is nog niet precies tot klaarheid gebracht. Reeds Vrijdagavond, toen het meisje om half elf nog niet in het ouderlijk huis was teruggekeerd, werd de politie gewaarschuwd, die terstond op onderzoek toog. En kele leerlingen der hoogste klasse van de H. B. S. gingen Zaterdag middag na schooltijd ook aan het speuren en vonden bijna gelijkt- dig met de politie-ambtenaren het lichaam van het meisje. De communisten zijn er in ge slaagd door te breken in bet ge bied ten Zuifien van Koendoeran (ten N.W. van Barfdoeblatoeng). Het communiqué meldt voorts, dat de chef van de generale staf van de territoriale troepen der Republiek aan de militaire com mandant van Patih heeft medege deeld, dat de communisten het voornemen hebben de politiek van de verschroeide aarde toe te pas sen in de omgeving van Tjepoe, waartoe een aantal arbeiders werd geconcentreerd bij het olie reservoir te Patjol, ten Zuiden van Bodjonegoro. De comman dant van de T.N.I. te Bodjonegro meldde op 17 November aan Djogja, dat de reisgelegenheid tussen Bodjonegoro en Tjepoe en Solo verbroken is. De Dienst voor Legercontacten citeert tenslotte een bericht van de Republikeinse regering van 18 November j.l., waarin gezegd wordt, dat Alimin in arrest is ge steld en dat het onderzoek In zijn zaak gaande is. GRAANINVOER EN BELGIË WEER VIA DE PARTICULIERE HANDEL. Naar van de zijde van het Bel gische Ministerie van Economische Zaken wordt medegedeeld, zal met Ingang van 1 December de invoer van andere graansoorten dan tarwe, opnieuw aan de particuliere handel worden overgelaten. Voor invoer van genoemde graansoor ten is echter een aangifte-vergun ning nodig. De economische missies in het buitenland zullen in principe na 1 December bedoelde granen niet meer in België invoeren. Indien de particuliere inyoer evenwel niet in voldoende mafe zou geschieden of indien de importeurs op prijsstij gingen zouden speculeren, zou de Regering op haar beslissing moe ten terugkomen en de voor de Belgische markt benodigde hoe veelheden opnieuw door de econo mische missies moeten laten in- waren nieuwe versterkingen van de regering aangekomen, waar door het totaal aantal manschap pen werd gebracht op 3000, o.m. voorzien van lichte tanks. De havenarbeiders een aan tal van de 1500, die te Duinker ken staken voor hogere lonen hadden hun „fert" gebouwd bin nen een met stalen muren om geven terrein, dat door de Duit sers was aangelegd om Duinker ken tegen een aanval van zee uit te beschermen. Zij trokken er in, toen het C. G. T. (het onder communistische leiding staande Algemeen Vak verbond) op Woensdagavond mededeelde, dat het besloten had een algemene havenstaking van onbeperkte duur in geheei Frank rijk, te beginnen op heden (Maan-N dag), uit te roepen. Het Algemene Vakverbond (C. G. T.) heeft Zaterdag een alge mene staldng te Duinkerken uit geroepen, welke heden zal begin nen als protest tegen het verdrij ven van de stakers uit hun .„sta kingshoofdkwartier" door de troe pen, Zaterdagmorgen vroeg. Ver scheidene honderden stakers wer den uit hun geïmproviseerde hoofdkwartier, gebouwd van vaten en pakkisten, verdreven. In de nacht zouden zij hun barricades hebben verlaten. Alles was rustig in de stad, Meer dan 2000 arbeiders zijn niet aan het werk. 500 metaalarbei ders, die Vrijdag de fabrieken in het havengebied, niet konden be reiken, zijn thans weer aan het werk, onder bescherming van de troepen. De havenarbeiders te Marseille hebben Zondag besloten voor on bepaalde duur in staking te gaan, indien geen overeenkomst mocht worden bereikt tussen het ver- Voorzichtig optimisme in Amerika. Het bezoek van Minister Stik ker aan Indonesië heeft een stemming van voorzichtig opti misme oo het Amerikaanse de partement van Buitenlandse Za ken teweeggebracht, autoriteiten schijnen thans iets hoopvoller ge stemd omtrent een vreedzame op lossing dan een maand geleden, aldus meldt Aneta's correspon dent te Washington. Ofschoon berichten over de besprekingen nog zeer schaars zijn is men in kringen van het State-depart- ment van mening, dat het bezoek gunstig was voor het verhelderen van de sfeer en er toe bijdroeg betere psychologische voorwaar den voor een overeenkomst te scheppen.'Het nieuws, dat de Ne derlandse regering thans voorbe reidingen treft voor verdere di recte onderhandelingen met de inzake het HANDELSVERKEER MET DUITSLAND. Het Belgische blad ,,Le Peuple" meldt, dat tijdens de besprekingen van Zaterdagmiddag in het Minis terie van Buitenlandse Zaken te Brussel tussen vertegenwoordi gers van de dubbele zone van Duitsland en de Nederlandse en Belgische afgevaardigden „een be vredigende overeenkomst" is ge sloten betreffende het Duitse han delsverkeer via de havens van de Benelux. Het verdrag heeft voor al betrekking op de inschakeling van de Nederlandse en Belgische vloot in het handelsverkeer tus sen de Du:'se havens en van de Dnitse vloot voor het verkeer van Duitsland naar de havens van de Benelux, aldus het blad. Het blad voegt er aan toe dat de financiële kwesties in beginsel geregeld zijn. De noodzakelijke deviezen zullen ter beschikking worden gesteld van de bevoegde autoriteiten en waarschijnlijk af genomen worden van de door het plan-Marshall verschafte gelden. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van de Directeur Generaal van Scheepvaart; de Bel gische werd geleid door Devos Directeur-Generaal van Scheep vaart, en Charbonnier, Directeur van binnenlandse scheepvaart. De reders van de Rijnscheep vaart waren eveneens vertegen woordigd. bond van havenarbeiders, de werkgevers en de Franse rege ring. De algemene staking-, die door de bond voor heden was af gekondigd, werd Zaterdagavond opgeschort in afwachting van het resultaat van onderhandelingen en de Woensdag te houden verga dering van de uitvoerende raad van het verbond. In Duinkerken stemden Zondag 800 havenarbeiders voor hervat ting- van het werk op Maandag. Dc secretaris van het plaatselijke vakverbond te Duinkerken en een lid van de stakingscommissie wer den gearresteerd, omdat zij de vrijheid van arbeid zouden hebber, belemmerd. Paul Henri Spaak, die Zaterdag de opdracht tot vorming van een nieuwe Belgische Regering heeft aanvaard, heeft Zondagmorgen besprekingen gevoerd met acht Ministers van het afgetreden Ka binet. Spaak verklaarde gisteren, dat hij tegen hedenmiddag met de sa menstelling van het nieuwe Kabi net gereed hoopte te zijn. Hij ont hulde, dat de nieuwe Minister van Justitie gekozen zou worden uit de C. V. P. Verder zou de enige andere wijziging bestaan uit het heengaan van Moens de Fernig, Minister van Voedselvoorziening en het Plan-Marshall. Zijn taak zou verdeeld worden onder de an dere Ministers. De nieuwe Rege ling zou een speciale afdeling krijgen voor de bestrijding van dc werkloosheid. De Kamer van Af gevaardigden zou Woensdag en de Senaat Donderdag bijeenko men. Tot besluit verklaarde Spaak: „In tegenstelling tot mijn vorige plannen, zal ik deze week niet naar Parijs gaan, doch mis schien de week daarop met bet oog op de sluiting van de Assem- blée". De Prins-Regent heeft Zater dagmorgen zijn besprekingen voortgezet en achtereenvolgens dc heren Eyskens, Minister van Financiën, Merlot, Minister van Begroting, Wigny, Minister van Kolonie; Devèze, Minister van Staat, Duvieusart, Minister van Economische Zakéh en Vermeylen, Minister van Binnenlandse Zaken, ontvangen. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat Spaak Vrijdag ge weigerd heeft een nieuwe regering te vormen naar het voorbeeld van de oude. Men gelooft evenwel, dat de politieke leider Socialis ten, Katholieken en Liberalen er bij de Regent op hebben aan gedrongen Spaak van mening te doen veranderen. Republiek zonder bemiddeling van de commissie voor goede d-en.sten werd te Washington met belangstelling ontvangen. Autoriteiten op genoemd depar tement zijn van mening, dat de Verenigde Staten slechts belang hebben bij het bereiken van een uiteindelijke regeling van het con flict tussen Nederland en de Re publiek, doch niet bij de wijze, waarop een dergelijke oplossing tot stand zou komen, behalve dat dit een vreedzame wijze zou moe ten zijn. Indien beide partijen de voorkeur geven aan directe on derhandelingen boven bemidde ling der C.G.D., dan, vindt men dit in Wash'ngton „zoveel te beter". Men dealde aan de correspon dent van Aneta mede, dat men het niet juist achtte, indien men zou pogen bij het verlenen van „good offices" de voorkeur te ge ven aan de rol van „good offi cers" in de methoden en initiatie ven van de partijen in het con flict, indien deze laatste hetzelfde doel kunnen bereiken. Het is ech ter duidelijk, dat, indien directe onderhandelingen geen succes zouden opleveren, zeer weinigen als er al iemand zou zijn zich zouden uitspreken voor een mo gelijke hernieuwde Nederlandse politionele actie of deze als on vermijdelijk zou aanvaarden. In tegendeel, men is in Washington, van oordeel, dat thans, met het oog op de crisis in China, de noodzaak van een vreedzame op lossing van het Indonesische pro- I bleem meer dan ooit dringt. Velen zin van mening, dat, indien de I communisten in China in deze richting zouden oprukken, dit een onrust in andere delen van Azië teweeg zou kunnen brengen en dat dit de moeilijkheden in Indo nesië zou kunnen verhogen. Daarom en om andere redenen hoopt men in Amerikaanse krin gen, dat de onderhandelingen zo spoedig mogelijk zullen worden voortgezet, teneinde tot een vreedzame eindoplossing te ko men, voordat het voortduren van de crisis in China de communis ten in Indonesië zou kunnen aan moedigen pogingen te onderne men nieuwe hindernissen aan een dergelijke overeenkomst in de weg te leggen. Naar wordt gemeld zijn de Chi nese regeringstroepenZaterdag begonnen met „zuiveringsopera ties" in het gebied tussen Peiping on Tientsin, teneinde de verbin dingen met de Noordelijke mijn- gebieden, die van vitaal belang zijn, open te houden. Aanzienlijke activiteit der on der communistische leiding staan de legers wordt gemeld ten Oos ten van Toer.gtsjou (ongeveer 36 km ten Oosten van Peiping) en te Kaoliyang, nabij de grote muur. ongeveer 100 km ten N.-O. China dringt aan op onmid dellijke militaire hulp. Een speciale missie, die juist uit China is teruggekeerd, heeft aan de toewijzingscommissie van de Amerikaanse Senaat rapport uitgebracht. Volgens dit rapport heeft Sjang Kai Sjek verklaard, dat China aan de communisten ten prooi zal vallen als de V. S. geen „onmiddellijke en royale" militaire hulp boden en geen ie- ning verstrekten voor de stabilisa- t!e van de valuta. Hulpverlening bij stukjes en brokjes kon niet meer baten. Het was nu alles of niets. De missie stond onder leiding van de vroegere democratische senator Worth Clark. Volgens het pro-Zionistische blad Palestina Post zijn de Engel sen „tamelijk ver gevorderd met voorbereidingen voor het aanho ren van aardolie, die naar zij me nen, in cfè Negev aanwezig moet zijn". Dit zou bij recente militaire operaties in dit gebied gebleken zjjn. De diplomatieke correspon dent van de Palestina Post schrijft ,,dat onlangs ontvangen berichten uit Londen er toe bijdroegen om dc veronderstelling te bevestigen, dat Engeland zijn oog op de Ne- gev-olie had gevestigd en niet licht zijn vooruitzichten aan de Joden zou prijsgeven".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1