De strijd in het Verre Oosten IK0U GRIEP AKKERTJES De UNO en de ontwapeningskwestie Onrustige dagen in ARGENTINIË Egyptisch Koningspaar gescheiden DE STRIJD IN CHINA COMMUNIQUÉ Dienst Legercontacten .Belgische Regering. Ontwapeningsplan Wesf.^Mogendheden aanvaard ZATERDAG 20 NOVEMBER 1948. DANK AAN TOJO De droogdokken van Wiihelmshaven afgetreden Toestand te Duinkerken De LUCHTBRUG I Amerikaanse hulp aan China Doodstraf voor lid colonne Henneicke Naar het einde Berlijnse blokkade? Frankering by Abonnement: Terne; zen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Weinig verandering Zwaar bewolkt met nu en dan lichte regen of motregen. Matige en aan de kifst tijde lijke krachtige wind tussen Zuid en Zuid-West. Aan houdend zacht weer. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 968 Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrjje Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Nov. Opk. Ond. Opk. Ond. 20 8.08 16.43 19.19 12.32 21 8.10 16.42 20.39 13.15 22 8.11 16.40 22.06 13.44 23 8.13 16.39 23.34 14.05 24 8.15 16.38 0 40 14.21 25 8.16 16.37 1.02 14.35 26 8.18 16.36 2.27 14.47 27 8.19 16.36 3.53 15.— 28 8.21 16.35 5.19 15.15 29 8.22 16.34 6.47 15.33 30 8.24 16.33 8.14 15.58 De gebeurtenissen in het Wes ten nemen vanzelfsprekend het grootste deel van de belangstel ling van de Europeaan in beslag. De ontwikkeling van de toestand in Duitsland, Oostenrijk, Frank rijk en de gevolgen van Marshall hulp, Westerse Unie en Benelux v/orden als het ware van dag tot dag nagegaan omdat deze ons direct raken. Maar inmiddels spelen zich in het Verre Oosten dingen af, die toch niet geheel en al aan onze aandacht mogen ontsnappen. Ook daar liggen Westerse belangen en zelfs voor ons eigen land levensbelangen, die nu al veel te lang om een duidelijke oplossing schreeuwen. Het onmetelijke China vraagt heden deze aandacht. Te gauw is men geneigd om schouderopha lend te glimlachen als over China gesproken wordt. Dit is het land, waar de man nen vroeger staarten (van haar!) droegen en de vrouwen hun voe ten insnoerden. Waar voorts al tijd de ene helft van de bevolking in burgeroorlog is met de andere helft. Toch zit er aan de strijd, die er momenteel weer in dit on gelukkige land gevoerd wordt, wel wat meer vast en worden ook onsje belangen gemoeidi met de uitslag. Het Chinese Rijk omvat, wan neer men de provincies Mansjoe- rije en Jehol in het uiterste N.-O. meerekent, een grondgebied van liefst 9,94 millioen km". Ter ver gelijking diene, dat Nederland 33 duiaend km2 groot is. China is dus in oppervlakte 300 maal zo groot als ons vaderland. Het aantal inwoners is moe'lijk precies vast te stellen, doch men kan dat veilig op 500 millioen stellen, hetgeen 50 maal het in wonertal van ons land is. Indien deze bevolking eensge zind en op Westerse wijze geor ganiseerd zou zijn, zou dit groot ste volk ter wereld een enorme macht kunnen ontwikkelen. Ver geleken met Europa moet men constateren, dat China bijna even groot in oppervlakte is en meer inwoners telt. Ongeveer 5/6 gedeelte van China bestaat uit bergland en hoogvlaktes en is dun bevolkt, doch in de zeer vruchtbare laag vlaktes aan de kust, krioelt het van de Chinezen. Hier is reeds sedert vele duizenden jaren een hoge beschaving ontstaan. Zo kende dit volk de magneetnaald reeds omstreeks 2500 jaar voor hef begin onzer jaartelling, ter wijl ook het buskruit eeuwen eerder dan in het Westen, was uitgevonden, doch slechts voor het fabriceren van vuurwerk werd gebruikt. In het bergachtige gebied wach ten onmetelijke rijkdommen op ontginning. Zo werden reeds grote hoeveelheden steenkool, rjaarerts, lood, tin en goud en edelstenen waargenomen. Neg slechts relatief kleine exploitaties vinden hiervan plaats, waarbij die in Mantsjoerije de belangrijkste De voornaamste politieke be weging was jarenlang in het He melse Rijk. zoals China door de Westerse wereld wel genoemd wordt, de Kwo-min-tang. Deze nationalistische party was na de eerste wereldoorlog op de hand \&n het communistische Rusland, waarbij wij moeten bedenken, dat Rusland China's voornaamste buur is en vele Chinezen him studies volbrachten aan Russische univer siteiten. In 1924 was China een dgr eersten die de nieuwe Sowjet- Republiek erkende. Rusland steunde van zijn kant de Chinese •taro-min-tang met wapens, mu- ■JRie en militaire en technische adviseurs. Daar de Russische propaganda op de duur te intensief gevoerd werd, vooral onder leiding van de dvörige en kundige Sovjet-agent Borodin, kwam hier oppositie tegen, die tenslotte resulteerde in vorming van een Nationale rege ring onder generaal Tsjang-Kai- f?jek in 1927, die in een. ernstig conflict kwam met de pro-Rus sische communisten. In 1928 sprak de vergadering vaat de Kwo-min-tang zich open- iiük uit tegen Rusland en het •««imunisme en vanaf dien dag heerst er een scherpe tegenstel ling tussen de Chinese communis ten en de aanhangers van Gene raal Tsjang-Kai-Sjek. Burgertwisten en oorlogen wa ren aan de orde en eindigden veorlopig in 1930 met een vol- AMERXK. HAVENSTAKING. Joseph Ryan, leider van de sta ll endo Amerikaanse havenarbei ders, heeft gedreigd alle schepen van de Cunard White Star Maat schappij na de staking te New- "Sork te boycotten, indien de maat schappij niet ophoudt haar sche pen naar Halifax te dirigeren. Indien de maatschappij haar hui dige politiek niet verandert, aldus Ryan,, zal hij niet toestaan, dat af enig deel heeft aan een over eenkomst, die na onderhandeling eventueel tot stand zou komen. Ryan heeft functionnarissen van de bond van havenarbeiders te Halifax telefonisch verzocht bjj hun besluit te blijven, niet te werken op de naar Halifax ge koerste schepen. „De staking der Amerikaanse havenarbeiders houdt geen ver band met de politiek of met de •ommunisten in Frankrijk, in de Verenigde Staten of waar ook •Iders" aldus heeft Ryan nog ver klaard. ledige overwinning van de Gene raal. Maar ook hierna heerste er in het grote Chinese Rijk niet de rust, die hoog nodig was voor een nationale opbouw, daar al spoe dig het overbevolkte en in econo mische moeilijkheden verkerende Jlapan zijn begerige blikken wierp op delen van China. Enerzijds om de rijke grondstoffen te gaan ex ploiteren, en anderzijds om de ge weldige millioenenhevolking als afzetgebied voor zijn industrie te veroveren. Het veroverde grote delen van China, waaronder het rijke Mant sjoerije, maar moest uiteindelijk na een jarenlange afmattende oor log het hoofd in de schoot leggen voor de inmiddels met China ver bonden grootmachten Amerika en Engeland. Op het laatste ogen blik voegde ook Rusland zich in de strijd en bezette nog gauw Mantsjoerije. Wel" trokken de Russische troepen zich weer terug, doch zij lieten vele mo derne wapenen in handen achter van de Chinese communisten, die nu de kans kregen hun nederlaag van 1930 te wreken en een her nieuwde greep naar de macht deden. Opnieuw teistert een hevige burgeroorlog het land en naar de laatste berichten duidelijk aan tonen, hebben de communisten onder hun leider Mao Tse-Tung, met hun goed uitgeruste legers grote voordelen behaald Reeds is geheel Mantsoerije door hen ver overd en zij breken in grote snel heid naar het Zuiden door tenein de ook de hoofdstad van de rege ring van generaal TsjanlKai- Sjek, Nanking in hun macht te krijgen. Het ziet er naar uit, dat dit ook spoedig lukken zal. Hiermede is volgens de Gene raal de strijd geenszins uit. Ook tegen Japan bevond hij zich in uiterst moeilijke positie en ook nu kondigde hij een oorlog van vele jaren aan. Toch is het een hard gelag voor Tsjang-Kai-Sjek dat zijn pogingen om China tot een eenheid te maken en een poli tiek van ophouw uit te voeren, opnieuw volledig gefaald hebben. De communisten beheersen het grootste deel van de in exploita tie gebrachte bodemrijkdommen en van de industriële hulpbron nen van het land. De invloed van de, Russen op de communistische leiders is niet groot. Zij hebben hun eigen opvattingen over het Marxisme. Ook zijn zij geen kleige minderheid, die met behulp van Russische steun hun succes sen behalen. Veeleer wordt hun leer en hun regeersysteem onder schreven door grote groepen van de bevolking. Zij propageren noch de klassenstrijd, noch het dictatorschap van het proleta riaat. Zij dulden en steunen kleine zakenlieden, industriële sa menwerking en persoonlijk initia tief. Ook wijzen zij de eeuwen oude Chinese tradities niet af. Of zij in staat zijn behoorlijk te regeren zal moeten blijken, doch velen staan achter hen, omdat zij teleurgesteld zijn door de slappe regering van de generaal Tsjan- Kai-Siek. Door het te zwakke optreden zijn de toestanden in zijn gebied verre van ideaal, hetgeen begrijpelijkerwijze veel oppositie heeft veroorzaakt. Deze laatste baseert zijn hoop op de hulp van Amerika. De Ver enigde Staten hebben grote belan gen in China. Het land met zijn grote bevolking vormt een prach tig afzetgebied voor de Ameri kaanse industrie. Een communistische overheer sing drijft China in ieder geval meer de kant van Rusland op. Ook in het Verre Oosten woedt dus de koude oorlog tussen de twee wereldmachten Vooreerst schijnt Rusland hier de beste troeven te bezitten. Uit een rapport aan de mili taire gouverneur van de Solo- Semarangsector en aan de com mandant der 12e Brigade van de Siliwangi-divisie blijkt, dat de communistische troepen in de om geving van Soeloer (20 km ten Westen van Randoeblatoeng, na bij Tjepoe) bestaan uit 2000 man van het volksleger en 6 overge lopen de compagniën der T.N.I. „Deze strijdmacht beschikt over voldoende strijdmiddelen om het 5 jaar uit te houden. Zij bezit een goudvoorraad van 50 kg en i& ruim voorzien van geld. doch besvhikt niet over levensmiddelen, waardoor het moreel is verslapt" aldus 't rapport, dat verder zegt, dat behalve Sjarifoeddin en Djo- kosoèjono ook Daroesman, Soe fi arto en Soeripno zich bij de communistische strijdmacht be vinden. Volgens de Dienst voor Leger contacten heeft de Republikeins resident van Tapanoeli medege deeld, dat de majoor Bedjo. on danks de order van de militaire commandant van Sumatra, om na de bezetting van Sibolga de vijandelijkheden te staken, zijn aanvallen voortzet. Bij de bezet ting van Sibolga hebben Bedjo's troepen vernielingen aangericht aan het residentiekantoor en aan het gebouw van de gewestelijke defensieraad. In de laatste tijd valt in het gebied van Noord-Sumatra een verhoogde activiteit waar te nemen van subversieve elementen, namelük groepjes gewezen Lasj- kars, die zich schuldig maken aan overvallen en sabotagedaden in het gebied der negara Soematra Ti moer. In de Japanse bladen is een advertentie verschenen, waarin aan Tojo en de andere oorlogs misdadigers, die kortelings ver oordeeld zijn, dank gebracht wordt „omdat zy de verantwoording voor de schuld van Japan op zich genomen hebben." De advertentie is geplaatst door de Groot-Japanse Jeugdpartij, een ïechtse organisatie. Zij wekte verder het publiek op deel te ne men aan demonstraties tot het verkrijgen van clementie voor de verordeelden. Laatste boodschappen van Tojo. In een laatste boodschap, tot zijn advocaat gericht, verzoekt Tojo om een spoedige uitvoering van het doodvonnis, dat tegen hem door de internationale rechtbank is uitgesproken. Voorts weigert hij nogmaals een verzoek om gratie bij MacArthur in te dienen,. Hij verklaart zich bereid te ster ven door de handen van de heul en belooft geen poging tot zelf moord te zullen doen. Hij her haalt, dat hij de volledige verant woordelijkheid voor de oorlog in d-2 Stille Oceaan op zich neemt en eindigt met een woord van dank voor zijn, advocaten, omdat zij zijn instructies zo nauwkeurig zijn nagekomen. Anderzijds verklaart Tojo in een protestnota aan MacArthur: „Japan heeft de wapens opgeno men om zich te verdedigen toen bet zich bedreigd achtte en het KellogBriandpact waarborgde aan elk land het recht te beslis sen wanneer er een bedreiging bestond en wanneer een oorlog gerechtvaardigd was ter verdedi ging. lie wens, dat dit recht in de toe komst geëerbiedigd wordt". Het communiqué van de D. L. C. zegt. dat de oorzaak hiervan is, dat van Republikeinse mili taire zijde speciaal hiervoor op geleide personen naar de negara v/orden gezonden om het optreden der Lasjkars die zich eerst verborgen hebben gehouden in de afgelegen Westelijke streken te coördineren en te versterken. Het betreft hier op zichzelf be trekkelijk kleine groepen, die zich bij contact met Nederlandse pa trouilles terugtrekken op Repu blikeins gebied, „doch een vol ledige eliminering ervan is zeer moeilijk". In toenemende mate wordt hij de bestrijding der Lasj kars steun ontvangen van de be volking. In de afgelopen dagen werden enkele leiders gearres teerd en één gedood. Het gemeentebestuur van Wil helmshaven heeft Bevin, Chur chill en generaal Robertson, tele grafisch verzocht te beletten, dat de Britse overheid de droogdok ken van de haven, die de grootste ter wereld zijn, zou vernielen. De Engelse genie heeft bevel ontvan gen deze dokken 25 November op te blazen. Snipverkouden of alleen I maar hoofd- en keelpijn Verwaarloos zo'n kou toch niet, de gevolgen kunnen ernstig ztjnl Bestrijdt de Infectie daarom direct, neem nAKKtRTJE en ga dan vroeg naar bed. „AKKERTJES bevorderen het transpireren en verdrijven de koorts. Let goed op het AKKER-merk! helpen direct.' (Ingez. Med.) De Belgische eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken. Paul Henri Spaak, heeft gisterenmorgen bij de Prins- Regeut het ontslag van zijn ka binet ingediend- De Belgische Ministers waren gisterenmorgen in Kabinetsraad bijeen gekomen onder voorzitter schap van Spaak. Afwezig was alleen de Minister van Onderwijs, Kamiel Huysmans, die België vertegenwoordigt op de Unesco- vergadering te Beiroet." Na afloop var de zitting deelde Vermeylen, de Minister van Bin nenlandse Zaken, het volgende aan.de pers mede: De onderhandelingen tussen de Katholieke en de Socialistische partij zijn ten einde en de eerste- Minister heeft hij de Prins-Regent het ontslag van de regering inge diend, om de taak van de volgen de kabinetsformateur te vereen voudigen In afwachting van de verdere ontwikkelingen is de functie van Minister van Justitie tijdelijk overgedragen aan de Minister van Koloniën, Wigny. De Prins-Regent heeft Vrijdag middag besprekingen gevoerd met de Voorzitter der Belgische Ka mer var Volksvertegenwoordiging Frans van Cauwelaert, en ae Voorzitters der politieke partijen. Des avonds heeft hij neg een onderhoud gehad met de Voor- cfitter van de Belgische Senaat Gobin. Verwacht wordt, dat de consultatie verscheidene dagen in beslag zal nemen. De Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Spaak, zou het voornemen te kennen ge geven hebben, zijn functie van Eerste Minister neer te leggen, teneinde zich geheel te kunnen wijden aan de taak, die het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken met zich brengt. Reeds bij de vo rige Regeringscrisis had Spaak doen weten, dat de dubbele functie van Premier en Minister van Bui tenlandse Zaken te veel inspan ning vereiste, doch hij is toen ge zwicht voor de aandrang, die van Katholieke en socialistische zijde op hem werd geoefend om aan te blijven. Donderdagavond is een regiment van 800 man Noord-Arikaanse troepen in Duinkerken aangeko men, ter versterking van de 400 man politie- en republikeinse vei ligheidstroepen, die strategische posities innemen tegenover 1000 havenarbeiders. De havenarbeiders versterken een barricade achter de stalen deuren van een havencomplex met balen, zakken en zwaar materiaal. De stalen versperringen waren door de Duitsers aangebracht tij dens de bezetting. De veerdienst van New Haven naar Duinkerken werd omgelegd naar Calais. Het plaatselijk hoofdbureau van de GGT heeft hekend gemaakt, dat indien de troepen zouden trachten de havenarbeiders uit hun stellin gen te verwijderen, er een alge mene staking in het gehele gebied zou worden afgekondigd. Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de toestand te Duinkerken „ernstig". Vierduizend manschappen der mobile garde en van de Franse koloniale troepen zijn Vrijdag het havengebied van Duinkerken bin nengerukt. De militaire voertui gen begaven zich naar de stalen verschansing. waarachter zich 200 van de 1500 stakers bevonden De stakers hebben het grootste gedeelte van de haven geheel van de stad afgesloten. Slechts twee schepen werden op de rede van Duinkerken toegelaten. Andere vaartuigen met Duinkerken tot bestemming werden naar Antwer pen gedirigeerd. De levensmiddelenvoorziening \an Berlijn door middel van de luchtbrug zal in 1949, zo zij ge durende dit jaar moet worden voortgezet aan de Verenigde Sta ten niét minder dan 500 millioen dollar kosten, zo meent het Ame rikaanse tijdschrift „U.S.-news and world report" te weten. Het blad verklaart, dat de vervanging van het luchtvaartmaterieel, dat op een zware proef wordt gesteld, in het komende jaar een uitgave van minstens 250 millioen dollar zal vergen. Zo kost het nazien van een C-4 toestel, dat na iedere 1000 vlieguren moet geschieden, reeds 100.000 dollar. De algemene vergadering van de V. N. behandelde Vrijdag het ontwapeningsvoorstel van de Westelijke mogendheden. De Britse vertegenwoordiger, McNeil, noemde de Sovjet-Russi sche ontwapeningsvoorstellen „propaganda, op haar best on bruikbaar en op haar slechts sinister". McNeil drong er bij de Sovjet- Unie op aan, „de eerste stap naar ontwapening, namelijk opgave en verificatie der wapenen, niet on mogelijk te maken". De Britse militaire macht was in de drie jaren na de oorlog teruggebracht tot het absolute minimum, aldus zeide hij. „Doch nu de politieke geschillen weloverwogen worden aangescherpt en wij door Stalin zelf beschuldigd worden van oor logsophitsing, hebben wy- geen andere keuze dan sommige der gaten in onze defensie weer op te vullen. McNeil zeide, dat, om niet ont hulde redenen, de Sovjet-regering vastbesloten scheen te zijn, dat er geen systeem van de wereldveilig heid moest komen. Als gevolg daarvan, aldus McNeil, zijn wij gedwongen een collectieve verde diging op te bouwen met hen, die met or.s bouv/en willen". Wysjinsky (Sovjet-Unie) sprak ter verdediging van het Sovjet- Russisch voorstel tot ontwapening met één-derde. De reden, waarom Reeds sinds enige tyd heerst in Argentinië zoiets als binmenlands- politieke hoogspanning, eigenlijk sinds de uitsluiting van een af gevaardigde der oppositie uit het rarlement en de kort daarna ge volgde overhaaste acceptatie van de grondwetsherziening door dat zelfde Parlement tegen de stem men van. de oppositie in. Het land verkeert weer in een verkiezings strijdstemming. Op 5 December zullen de verkiezingen voor de „conventie" genoemde grondwet gevende vergadering plaats vin den en ondertussen zet de grond wetsherziening de gemoederen in beweging. De oppositie toont zich ondanks sterke tegenwerking door het verbieden van verschil lende couranten, toch levendig. Dikwijls worden in de hoofdstra ten van Buenos Aires zogenaam de „biiksemdemonstraties" gehou den, die uit het verspreiden van vlugschriften of uit het in koor voordragen van leuzen tegen de grondwetsherziening bestaan en meestal worden beëindigd door het optreden van de politie tegen de betogers. Bij een van deze betogingen werden onlangs acht dames van het gezelschap gear resteerd en door de politierechter op grond van een verordening „tegen lawaai en verkeersstorin- ger." tot 30 dagen hechtenis ver- Gisteren werd gemeld, dat de Chinese regering troepen een „grote overwinning" behaald hadden op de onder communisti sche leiding staande troepen bij Ilsoetsjou, de sterkte op 320 km ten Noorden van Nanking. Volgens telegrammen uit pro- regeringsgezinde bron zou de strijd van tien dagen bij Hsoet- sjou „algehele verijdeling" tenge volge gehad hebben van „de po gingen der door de communisten geleide legers om Nanking en Sjanghai te benaderen". Generaal Tsjioe Tsjing Yoeau, wiens legergroep de nederlaag der tegenstanders bij Hsoetsjou be werkstelligd zou hebben, is onder scheiden met de medaille van „de blauwe lucht en witte zon" en heeft een geldelijke beloning ont vangen van tweehonderdduizend yoean. Te Cairo is officieel medege deeld, dat Koning Faroek van Egypte en Koningin Farida ge scheiden zijn. Het huwelijk tussen Koning Fa- roek en Koningin Farida werd op 20 Januari 1938 gesloten. Bruid en bruidegom waren toen beiden 17 jaar oud. De bruid, die de naam Sasi Naz Soelficar "droeg, was niet van koninklijke bloede. Zij was de dochter van Joessoef Bey, een rechter in de gemengde rechtbank van Alexandrië. Haar moeder was de dochter van de voormalige Egyptische Premier Mohammed Said Pasja. Sasi Naz is een Perzische naam en betekent „pure roos", doch daar het nodig werd geacht, dat de nieuwe koningin een zuivere Egyptische naam zou dragen, werd zij sinds haar huwelijk Fa rida, wat betekent „de enige", genoemd. Uit het huwelijk tussen Koning Faroek en Koningin Farida zijn drie dochters geboren. De officiële mededeling over de scheiding van Koning Faroek en Koningin Farida zegt: „God heeft in Zijn hoge wijsheid gewild, dat de banden, die de twee edele vorstelijke personen verenigden, verbroken worden. Hij heeft de Koning en de Koningin het ver langen ingegeven te scheiden hoe zeer zij het ook betreuren". Ook zuster van Egyptische Koning gescheiden. Officieel wordt medegedeeld, €at ook de zuster van de Egyp tische Koning, Prinses Fawzia, gescheiden is. Haar gemaal was de Sjah van Perzië. In de officiële mededeling over de scheiding van Keizerin Fawzia wordt verklaard: „Hare Majesteit moest twee en een half jaar gele den op doktersadvies een reis naar Egypte maken voor behandeling en verandering van klimaat. De dokters hebben uitgemaakt, dat het klimaat van Teheran niet goed voor haar is en dat verblijf van de Keizerin in Perzië gevaar lijk zou zijn voor haar gezondheid. Darabij is bij wederzijdse overeen stemming besloten volgens de Sjarai-wet tot scheiding over te gaan. Deze echtscheiding zal op geen enkele wijze de vriendschap pelijke betrekkingen tussen Per zië en Egypte aantasten, en de de «grote leiders van deze twee gevoelens van hoogachting voor landen vormen een waarborg voor voortduring van de goede betrek kingen, welke nog meer dan in het verleden verstevigd zullen worden tot het welzijn van de twee landen". Ook de regeringsstrijdkrachten van General Lioe Sjin, comman dant van het regeringshoofdkwar tier te Hsoetsjou, is een geldelijke beloning toegekend van een mil lioen gouden yoean. Volgens officiële schatting, aan gehaald door de pers, zouden de totale verliezen van de door de communisten geleide troepen meer dan tweehonderdduizend man be dragen. Naar schating zou het aantal der bij Hsoetsjou in het veld gekomen manschappen onder communistische leiding ongeveer vijfhonderd duizend bedragen. Volgens de correspondent van de New-York Times te Nanking neemt men aan. dat in het ant woord van President Truman op her verzoek van Tsjang Kai Sjek cm uitgebreider steunverlening geer, beloften worden gedaan, die het huidige bedrag van 490 mil lioen dollar te boven zouden gaan. Wel zou de President verklaard hebben, dat de levering der mili taire goederen in het kader van het hulpprogram bespoedigd zou worden. Tsjang Kai Sjek zou Truman beloofd hebben, dat de Chinese regering haar politieke werkzaam heden zou centraliseren en, pogen meer efficiënt te werk te gaan. Het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof heeft gisteren de 46- jarige Eduard G. M„ uit Amster dam, conform de eis ter dood veroordeeld. M., die werkzaam is geweest voor de beruchte colonne Hennei cke, waarvan reeds vele leden eveneens ter dood zijn veroordeeld is volgens zijn superieuren een van de beste „rwerkers" van de Dienststelle geweest. In zijn dos sier bevindt zich een lijst, waaruit blijkt, dat hij minstens 145 Joden voor zijn rekening heeft genomen, hetgeen zelfs voor een lid van de colonne Henneicke een respectabel aantal is. ocrdeeld, die zij, om een voorbeeld te stellen, in de anders alleen door slechte vrouwelijke perso nen bevolkte vrouwengevangenis moesten uitzitten Dit feit heeft begrijpelijkerwijze algemeen opzien gebaard. Niet hinder was een haast •gelijktijdig gehouden rede van de Staatschef Péron in Santa Fé het onderwerp van veel commentaar, een rede, waarin, bijzonder scherpe woorden en bedreiging met gevangenne ming tegen de „onverbeterlijke oppositie te vinden waren, als mede een onmiddellijk daarna gepubliceerde mededeling van het Ministerie van Oorlog, dat zich krachtig tegen de geruchten te weer stelde, die tegenwoordig on der de Argentijnse bevolking de londe doen. Deze mededeling van het Ministerie van Oorlog richtte zich namelijk tegen de door haar als absurd betitelde bewering, dat tussen leger en Staatspresident tegenstellingen bestaan en het leger politieke eerzucht zou hebben. Deze en dergelijke tekenen voerden tot de conclusie, dat achter de schermen belangrijke dingen voorvielen. Inderdaad werd kort daarna de openbaarheid verrast door de me dedeling, dat het de Argentijnse politie gelukt was een groots op- beoogde een aanslag, te plegen op de Staatspresident en zijn vrouw. Het hekend worden van deze ontdekking doet zekere, an ders raadselachtige verschijnse len, zoals de energieke woorden c!er voornoemde rede van de Staatspresident en de mededeling van de Minister van Oorlog, be grijpelijk worden. Tot nu toe werden op grond van de ontdek kingen door de politie 18 arresta ties verricht. De aanslag zou voor de avond van de 12e October in de theaterzaal van het operahuis Colón beraamd zijn geweest. De 12e October is als bijzondere feest dag. ter herinnering aan de ontdekking van Amerika en de culturele betrekkingen tussen Spanje en de latijns-Amerikaar -e naties een belangrijke feestdag in dit deel van Amerika. Er heeft gewoonlijk in het thea ter Oolón een gala-uitvoering plaats, die door de President en zijn vrouw wordt bijgewoond. Onder de tot nu toe gearresteerde 18 mensen bevindt zich slecht, een „bekend" politicus namelijk 't voormalige parlementslid Reyes, die van een aanhanger van Peror in een tegenstander veranderde, bij, de laatste aanvullende verkie zingen in Maart 1948 echter met meer gekozen werd. Bij. de overige, aan het publiek volkomen onbekende namen valt alleen op. dat zich onder hen drie Katholieke geestelijken bevinden, waaronder 2 marine predikanten, die overigens door de bisschoppe lijke autoriteiten tot nader order, d.w.z. tot de volledige opheldering van hun positie en toekomst ont heven werden uit hun. functie als priester. (Hét feit, dat het bij de twee militaire geestelijken, marine- predikanten betrof, zou met het slechts één dag na de ontdekking van het complot gevolgde aftre den van de Minister van Marine Admiraal Anadóns in verband zijn te brengen, hoewel deze uit drukkelijk bestreed, dat tussen zijn. aftreden en de laatste ge beurtenissen enig verband zou be staan. Voorlopig kan men zich over de w erkelijke samenhang van deze beraamde aanslag geen juist beeld vormen. Men zou vele ver dere bijzonderheden moeten ken nen, die pas in de loop van het onderzoek gepubliceerd zouden kunen worden In elk geval heeft de tijdige ontdekking en verhin dering van het plan de Argentijn se Regering in de gelegenheid ge steld, talrijke betogingen tegen ce samenzweerders en tegen de ..binnenlandse oppositie" te orga niseren. hij dit voorstel deed, aldus zeide bij, was gelegen in „de onophou delijke dwaze bewapeningswedloop van de Verenigde Stater., het ver enigd koninkrijk en de andere landen van het Anglo-Amerikaans blok". Hij drong aan op gelijktijdige behandeling en oplossing van de kwesties van beperking der klas sieke bewapening en van verbod van de atoombom. Het Westelijk voorstel raakte deze „fundamen tele kwestie" niet aan. In de richting van McNeil kijkend, zeide Wysjinsky: ,,Ge moet zeggen of ge vóór of tegen een verbod van atoomwapens zijt, zodat iedereen het kan weten." Na de rede van Wysjinsky ver klaarde de Amerikaanse gedele geerde, dat de Sowjet-Unie thans 35 tot 55 procent van de strijd krachten op oorlogssterkte onder de wapens houdt. Amerika en En geland hadden, in tegenstelling hiermede, tot op 12 tot 15 pro cent der oorlogssterkte gedemo biliseerd. Frankrijk was in feite van zijn bewapening beroofd door Duitslard en China, een ander lid der „Grote Vijf" was in een bur geroorlog verwikkeld. Door aan vaarding van het ontwapenings voorstel der Sowjet-Unie ,,zou de militaire voorsprong der Sowjet- Unie slechts geaccentueerd wor den. Een andere ondeugd van net oorstel is, dat er geen voorzie ningen zyn voor een internatio nale irspectie," zo zeide Dulles \erder. „Ieder land, dat weigerde het nodige te doen om wantrou wen en vrees te verminderen droeg er zelf toe bij de voorwaar den tot oorlog te scheppen." De algemene vergadering der V. N. heeft gisteren met een over weldigende meerderheid het ont wapeningsplan der Westelijke mogendheden gesteund. Het plan werd aanvaard met 43 tegen zes stemmen, bij een ont houding de Sowjet-Unie stemde o.a. tegen. In het plan wordt de oprichting voorgesteld van 'n internationaal c ntröle-jchaam, dat de bevoegd heid heeft „volledige inlichtingen te ontvangen, controleren en pu bliceren", welke door alle leden van de V. N. over de sterkte var hun gewapende macht worden verstrekt. De bijzonderheden van het plan zullen worden uitgewerkt door de Veiligheidsraad en de commissie voor conventionele bewapening. De vergadering verwierp met 39 tegen zes stemmen bij zes ont houdingen het Sowjet voorstel voor beperking van de strijd krachten der grote vijf met een derde, uit te voeren binnen één jaar. De Sowjet-resolutie voor ziet voorts in het verbod van de atoombom en indiening door de grote vijf van volledige officiële gegevens over de bewapening bij een internationale organisatie, die staat onder de Veiligheidsraad! Afgevaardigden van Polen, Joe- go-Slavië en Byelo-Rusland ver dedigden de zienswijze van hun landen tijdens de middag. De ver gadering aanvaardde daarop het Westelijke plan. De vergadering verwierp ook een Poolse resolutie, waarin even eens verbod van de atoombom en beperking der strijdkrachten met een derde worden voorgesteld. Het voorgestelde contrólelichaam zou echter niet onder de Veilig heidsraad staan. De resolutie werd verworpen met 33 tegen zes stemmen bii vijf onthoudingen. Nadat de Sowjet en Poolse resoluties betreffende ontwape ning en verbod van atoomwapens waren verworpen, verklaarde Dr. Van Royen, dat zijn stem tegen of zijn onthouding inzake ver schillende artikelen van de reso luties niet betekenden, dat som mige overwegingen op zichzelf niet aanvaardbaar zouden zijn. Het zou echter zinloos zijn voor zekere overwegingen te stemmen, indien men de resoluties in hoofd zaken bestreed. Dr. Van Royen zeide, dat hij deze verklaring had afgelegd, omdat hij uit ervaring wist. dat tagen-stemmen op arti kelen, die op zich zelf aanvaard baar waren gebruikt konden wor den voor propaganda „door hen, die opzettelijk anderen trachtten te misleiden, omtrent de motie ven, waardoor al degenen zich laten leiden, die niet bereid zijn de communistische leerstellingen te aanvaarden". De Argentijnse Voorzitter van de Veiligheidsraad, Dr. Juan Ati- üo Bramuglia, heeft gisteren in een rede, die door de omroep van de Verenigde Naties- werd uitge zonden, verklaard, er van over tuigd te zijn, dat de Berlijnse cri sis zou kunnen worden opgelost. „Vroegere onderhandelingen tó nen de mogelijkheid aan van een oplossing, die tot stan<j kan wor den gebracht door de actie van de 6 neutralen in de Veiligheids raad, indien zij de onderhandelin gen gaande houden en indien de bestaande mogelijkheden blijven bestaan en het zoeken naar een middenweg geïntensiveerd wordt. „Dit zoeken naar een oplossing zou moeten geschieden zonder de waardigheid en de belangen van de partijen te schaden. Gezocht zou moeten worden naar een me thode om de Berlijnse blokkade op te heffen en tegeijkertijd een enkele valuta in Berlijn in te voe ren."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1