Radio-rede van Mohammed Hatta Bevolking van Soekaboemi gaat actief~ medewerken aan de bestrijding der terreur DE STRIJD IN CHINA Prinses Wilhelmina DONDERDAG 18 NOVEMBER 1948. ierlands laatste band mat Britse Kroon verbroken Sehijnaanval van Am. jagers Da Inchtbrug opnieuw stil gelegd Bezettingsstatuut voor West Duitsland Eervol ontslag aan Abdoel Kadlr Geheim verdrag tussen Ver. Staten en Argentinië? dankt de reeuwse bevolking Sowjet eis aan Oostenrijk IN AFGELOPEN WEEK RECORD AAN TERREURDADEN. Leden de communisten een nederlaag Geen vrede In Spanje? China wenst duidelijke taaj Sowjet-troepen naar hun winterkwartieren De nieuwe Canadese President Dr. Gallupt verliest een klant De Franse havenarbeiders De duuF der Algem. Ver. der Verenigde Naties Flonkering bQ Abonnement: Terneuzen WEEKS VER WACHTIN G medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Meer wind- Aanvankelijk op de meeste plaatsen nevel of mist. Wind tussen Zuid en Zuid-West, aan de kust geleidelijk toenemend tot krachtig of hard. Meest zwaar bewolkt met nu en dan enige regen of motregen. Nog iets zachter. 4e Jaargang No. 966 Advertentlepi^ia TS per mm io ct.; minimnM per advertentie 1,5^ Inzending advertentie® tot des namiddag® 4 unc Rubriek kl. advertentie»! 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder ar. Bureau van dit Bla£ 10 cent meer. VerwnhUnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuaeo Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- BtBROEP OP LEGER EN POLITIE OM HUN FLIGHT TE VERVULLEN. In een rede voor radio-Djogja deed de Republikeinse Eerste Mi nister, Mohammed Hatta, gisteravond een beroep op het leger en de politie om hun plicht te vervullen. Hij verklaarde met nadruk, dat de legereenheden aan de status-quo-lgn ernstig zullen worden gestraft, indien zij'bestand schendingen plegen. Met betrekking tot de bespre kingen met Minister Stikker ver klaarde Hatta, dat deze nuttig waren geweest, doch dat de sfeer wordt verslechterd door „Bata via", waarbij hij speciaal noemde de berichten' van de dienst leger contacten. Hij zei verder o.m.: „Wij zullen ons verdedigen indien wij worden aangevallen, doch indien wij niet wowien aangevallen, moeten wij ons aan onze beloften houden." Hij verklaarde voorts nog, dat hij samenwerking wenst met de Federalisten en dat het „belache lijk is te spreken over marionet tenregeringen", omdat „wij een doel voor ogen hebben, namelijk vrijheid voor geheel Indonesië." ,,Er dient een antithese te be staan tussen ons en de Federalis ten doch een synthese en wij moeten gezamelijk streven naar het bereiken van het doel." Hatta ging uitvoerig in op de affaire Madioen, die hij een be treurenswaardige nationale tra gedie noemde. Hij verklaarde, dat ideologische geschillen de een dracht hebben verbroken. De oor zaken van het lijden van het volk zijn volgens Hatta ten eerste de Nederlandse blokkade, vervolgens de affaire Madioen en ten derde de langdurige droogte, waardoor de oogsten mislukten. Hij deed een beroep op de boeren en de jongeren om de eenheid te her stellen. bi een zeer korte behandeling heeft het Parlement van Eire niet algemene stemmen de wet aangenomen, waarbij Eire tot een Republiek wordt verklaard, die niet meer met de Britse Kroon verbonden is. Volgens de wet, die Woensdag a.s. in de tweede lezing behandeld zal worden, behoeven de maat regelen op het gebied van de bui tenlandse politiek niet meer de goedkeuring van de Britse Kroon. Dc President van Eire zal de uit- \oerende macht in verband met buitenlandse aangelegenheden en de naam van de natie wordt „Republiek Ierland". Het Sovjet nieuwsbureau Tass bericht, dat 6 Amerikaanse jagers „een schijnaanval hebben gedaan op de Oostenrijkse am- stetten in de Sovjet-zone, die de bevolking in een paniekstema.'iig bracht"!. De Sovjlet-autoriteiten zouden een protest hebben inge diend en bestraffing van de pilo ten hebben geëist. Volgens „Antara" zeide Hatta nog, dat hervatting van de onder handelingen met de Nederlanders afhangt van de houding van de Nederlanders. Hij legde er de na druk op, dat de Nederlanders en de Republikeinen een vreedzame sfeer behouden, die nodig is voor de regeling van het geschil tus sen Nederland en de Republiek door bemiddeling van de Commis sie voor goede diensten. "De Engels-Amerikaanse lucht brug, die Dinsdag weer normaal werkte na vijf dagen onderbre king of gedeeltelijke onderbreking, werd Dinsdagavond opnieuw ten gevolge van de mist geheel stil gelegd. Na 7.30 uur gisterenmorgen landden er echter weer vliegtui gen met behulp van radar op het vliegveld Gatow, dat onder Britse controle staat. Naar de Amerikaanse militaire gouverneur, Generaal Clay, heeft bekend gemaakt, hebben de drie militaire gouverneurs van West- Duitsland „voor 90 overeen stemming bereikt over de vorm van een bazettingsstatuut tijdens een cnoferentie van 5 en een half uur, die Dinsdag werd gehouden. Het statuut zou thans terug ver wezen worden naar de Franse, Engelse en Amerikaanse regerin gen voor verdere instructies. Clay zeide verder, dat vele oorzaken tot onenigheid over het statuut thans weggenomen waren. Over de aard van de geschilpunten liet hij zich niet uit. Hij toonde zich wel verheugd over de vorderingen die vandaag gemaakt waren bij het opstellen van definitieve plannen voor de bevoegdheden van het nieuwe trizonale bestuur. De drie militaire governeurs zouden op 30 November weer bijeenkomen om de problemen opnieuw te bespre ken na ontvangst van de instruc ties van de regeringen. Tenslotte verklaarde Clay, dat zgn korte onderhoud gisteren met Generaal De Lattre de Tassigny, vice-Admiraal Jaujard en lucht- maarschlak James Robb niet als een militaire bespreking moest worden beschouwd. De ontmoe tingen waren slechts „beleefd heidsbezoeken' Bij beschikking van de Minis ter-President, Minister van Alge mene Zaken, de Minister v. Over zeese Gebiedsdelen en de Minister zonder portefeuille is aan Raden Abdoel Kadlr Widjojoatmodjo op zjjn verzoek op de meest eervolle wijize, gerekend van 1 November 1948,' ontslag verleend als voor zitter vban de delegatie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 15 De cember 1947 onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diens ten, door hem in moeilijke om standigheden den lande bewezen. Op grond van uit „welingelich te kringen te Washington" ont vangen inlichtingen meldt het Praagse blad „Sivobodne Slovo", dat onderhandelingen tussen de V. S. en Argentinië hebben ge leid tot de ondertekening van een geheim verdrag over economi sche, militaire en politieke aan gelegenheden. Naar vernomen wordt zouden de V. S. besloten hebben Argentinië een lening van 75 millioen dollar te verschaffen voor aankoop van Amerikaanse wapenen. Argentinië zou op zich genomen hebben Amerikaanse militaire instructeurs uit te nodi gen, Argentijnse manschappen op te leiden. Verder zou de regering van Argentinië beloofd hebben samen te werken met Hoffman, de administrateur van het plan- Marshail, aldus dit blad. Peron, president van Argentinië, zou on der Amerikaanse druk er in heb ben toegestemd geheel te breken met de economische en politieke afhankelijkheid van het land. De samenwerking met Hoffman zou de gehele buitenlandse handel van Argentinië met de West-Europese landen onder Amerikaanse con- tröle brengen. „De V. S. zullen deze regelen overeenkomstig haar eigen belangen, met voorbijzien van de belangen van Argentinië, de bevolking van Argentinië en de landen' van Europa", aldus de ,,'Svobodne Slovo". A.FjP. meldit nader uit Was hington, dat 't Tass-bericht over een geheim militair verdrag tus sen de V. S. en Argentinië zowel van de zijde van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken als van Defensie catego risch is tegengesproken. De Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland deelt mede, dat hij van H. K. H. Wil helmina, Prinses der Nederlanden, een schrijven heeft ontvangen van de volgende inhoud: „De tallooze gelukwenschen en blijken van medeleven, die mij uit bijna alle gemeenten van het land hebben bereikt, ter ge legenheid van mijn verjaardag en mijn regeringsiubileum, heb ben mij diep getroffen. Waar het mij tot mijn leed wezen niet mogelijk is, allen die mij geluk wensehten, persoon lijk te bedanken, zoude ik het zeer op prijs stellen, indien U gemeentebesturen, gemeentera den en bevolking van Uw ge west mijn hartelijiken dank zoudt willen overbrengen." W.g. „WTT .HET .MINA, Prinses der Nederlanden. Het Loo, 10 November 1948." De Oostenrijkse kanselier, Dr. Leopold Figl, heeft Dinsdag in de ministerraad medegedeeld, dat de Sovjets er op hadden aangedron gen 540 locomotieven en 5575 spoorwagons, die als oorlogsbuit 'verden beschouwd, tegen het eind van de maand over te dragen. Met de overdracht van dit mate rieel was reeds een begin ge maakt, zo zeide Figl. Op de sectie A, kavel 78, bij Lemmer in de Noordoostpolder, is gisterenmiddag de eerste vos in de polder waargenomen. Er Is reeds een drijfjacht op het dier gehouden zonder resultaat even wel. INDONESIË, De Dienst voor Legercontacten meldt, dat in de week van 10 tot en met 16 November er een groter aantal terreurdaden heeft plaats gevonden dan in enige andere week sedert de Renville-overeen- komst werd besloten. gevoerd tegen een compagnie van het regiment Bogor van de T.N.I.- divisie Bamiboe Roentjing, welke compagnie op de vlucht werd ge dreven. Bij de achtervolging wer den belangrijke documenten ver overd, welke aan de Nederlandse militairen werden overgedragen. Deze documenten bevatten o.a. instructies over de wijze, waarop aan de bevolking voedsel moest worden afgeperst, terwijl voorts bleek, dat misbruik werd gemaakt van gelden, die voor religieuze doeleinden waren bestemd. Het communiqué van de Dienst voor Legercontacten geeft een overzicht van de bende-acitvite t in federaal gebied op Java, in deze week in totaal 233 gevallen, waaronder 73 rampökpartijen, 50 beschietingen van patrouilles, 43 moordaanslagen op ambtenaren en bevolking. Bij de terreurdaden tegen de burgerbevolking en de Indonesi sche ambtenaren in federaal ge bied op Java hadden tot nu toe 59 moorden plaats, werden 16 per sonen ontvoerd en 17 gewond. On der de vermoorden bevonden zich 8 ambtenaren en 51 leden der be volking, ontvoerd werden resp. 5 en lil mensen, het aantal ge wonden 'bedroeg resp. 2 en 15. De Dienst voor Legercontacten meldt voorts, dat de bevolking in de omgeving van Soekaboemi spontaan is overgegaan tot de vorming van een „volksleger". Sommige dessa's vormden „batal jons" ter sterkte van 800 man, die zich in tijden van gevaar tegen de terreurbenden verzetten. Een dezer bataljons heeft onlangs geheel zelfstandig een actie uit- Officieel wordt uit Nanking gemeld, dat alle communistische strijdkrachten rondom het bastion van de Chinese regering, Hsoet- sjou, Noordwaarts trekken in wat een „algemene terugtocht" wordt genoemd. Volgens een communiqué van het Ministerie van Defensie zijn ten Oosten van Hsoetsjou 93.000 man van de door de communisten aangevoerde legers gesneuveld. In de gebieden van Jantsjoean en Pi-ai-tsji hadden zich 8000 man aan de regeringstroepen overgegeven. Volgens latere berichten, van regeringszijde trekken de commu nistische legers ten Zuiden en ten Westen van Hsoetsjou in „vol ledige wanorde" terug. De com munistische troepen onder gene raal Tsjen Yi, waarvan eerder werd gemeld dat zij Soehsien had den veroverd, slechts 250 Ion ten1 Noorden van de hoofdstad ge legen, trekken, naar officieel wordt gemeld, terug over de grens tussen Sjantoeng en Kiangsoe. >Een communiqué van het Mi nisterie van Defensie schrijft de regeringssuccessen in hoofdzaak toe aan de kracht vam de lucht macht, die ook het hoofdkwartier van Generaal Lleo Po Tsjeng te Sanfao, ten Zuiden van Hsoetsjou, had vernield. Het hoofdkwartier te Nanking maakte bekend, dat 82 personen, onder wie naar verluidt 6 ver slaggevers van Chinese bladen, zijn gearresteerd, daar zij er van verdacht worden communistische agenten te zijn. Zij zullen berecht worden volgens de krijgswet, die verleden week Vrijdag is inge steld en worden beschuldigd van „het verspreiden van geruchten over militaire nederlagen van de regering en het rondstrooien van ongunstige berichten ten einde onder het publiek paniek en so ciale wanorde te verwekken". De Britse ambassade te Nan king heeft thans Aangedrongen In het orgaan van de commu nistische partij der Sowjet-Unie, Pravda, wordt verklaard, dat in geheel Spanje „de vlam van de guer ill a-oorlog" is gerezen. Gue- ril la-strtjdkrachten, zo zegt het blad, zijn opgericht of uitgebreid lil Galicië, Asturië, Andalusië, Sevilla, Estramadura, Granada en Aragon. In Galicië heeft volgens de Pravda de vierde guerilla-forma- tic 308 militaire operaties uitge voerd. In Andalusië zouden 348 aanvallen hebben plaats gehad. Overal worden verzetsraden ge vormd. „Ziehier de waarheid over de vrede, die in Spanje zou heer sen", aldus de Pravda. op vertrek van Britse vrouwen en kinderen uit het consulair dis trict van Nanking met het oog op eventuele vervoersmoeilijkheden in de toekomst. Ieder moet voor zichzelf besluiten doch het con sulaat zal hulp verlenen aan ieder, die wenst te vertrekken. Dr. Wellington Koo, de Chinese ambassadeur te Washington, heeft gisteren gezegd, dat China een duidelijke verklaring betreffende de Amerikaanse politiek ten op zichte van hina wenst. Koo had deze wens overgebracht aan het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken. Een dergelijke verklaring was nodig, zo deelde de ambassadeur tegenover ver slaggevers mede, om een einde te maken aan de huidige verwarring in China. Een verklaring van „sympathie, solidariteit en steun zou veel bijdragen tot verhoging van het moreel van militairen en burgers." Als Nanking verloren zou gaan, zou de regering naar een andere stad worden verplaatst en de strijd voortzetten. Het Sovjet-Russische bezet tingsleger in Duitsland, 2 divi sies tellende, dit is meer dan drie honderd duizend man, gaat thans zijn winterkwartieren betrekken, waardoor althans tijdelijk een pe riode, waarin het voor actief op treden gereed stond, wordt be ëindigd, aldus meldt de New-York Times. Volgens Drew Middleton, de Berlijnse correspondent van Time, zouden Amerikaanse offi cieren zich openlijk verrast ge toond hebben over deze iSovjet- iraatregel. Maandag is Louis St. Laurent beëdigd als de nieuwe Canadese Premier na het aftreden van Mackenzie King. St. Laurent, die 66 jaar oud is, was Minister van Buitenlandse Zaken. In de loop van de middag kwam Mackenzie King zijn ontslag bij de gouvern.-generaal. Lord Alexan der, aanbieden. Hij kwam tien minuten later dan de afgesproken tijd, daar hij na het opnemen van radio-uitzendingen voor het Ca nadese volk even moest rusten. Maandag werden eveneens twee nieuwe Ministers, namelijk Stuart Grason als Minister van Justitie en Robert Winters als Minister van Wederopbouw, beëdigd. Na de plechtigheid brachten de leden van het kabinet met hun dames een dronk uit op de nieu we Engelse Prins. Minister Laurent deelde mee, dat het ministerie van Winters ook het toerisme, de industrie en het woningvraagstuk zal omvat ten. .^Hoewel wij nog niet denken aan woningcontrole of bouwsub- sldies, willen wg er zeker van zijn, dat zo veel mogelijk nieuwe huizen gebouwd worden. Het is duidelijk, dat Canada woningge-_ brek zal krijgen", aldus Minister Laurent. Winters wordt tevens voorzitter van de nationale film- raad. Men zal er naar streven minder culturele films te maken en meer films, waarvan men kan verwachten, dat zij het toerisme naar Canada zullen bevorderen. Het blad „Chicago Daily News" heeft medegedeeld, dat het niet langer zal inschrijven op het opi nie-onderzoek, dat wordt geleid door Dr. Gallup, een der opinie onderzoekers, die werden gecriti- seerd wegens het verkeerd voor spellen van- de uitslag der Ameri kaanse presidentsverkiezingen. „De opinie-onderzoekers kunnen er wel op wijzen, dat hun fouten marge niet groot was, maar wan neer iemand begint te dansen na dat hg dood is verklaard, kan zijn dokter redelijkerwijs ver wachten, dat hij een paar patiën ten zal verliezen," aldus het blad. De door de communisten geleide hond van havenarbeiders in Frankrijk heeft bekend gemaakt, dat een meerderheid van zijn leden voor een landelijke staking van onbepaalde duur had gestemd voor het geval de bond zo'n sta king zou uitroepen. De bond heeft voor heden een onderhoud met werkgevers en regeringsvertegenwoordigers aan gevraagd. Van het resultaat hiervan zou de houding van de bond afhangen. Te Duinkerken hebben de ha venarbeiders, die in staking zijn gegaan, de toegangspoorten tot de haven gesloten en gebarrica deerd. Zij laten niemand in of uit, die geen kaart van de vak vereniging van havenarbeiders bij zich heeft of niet kan aan tonen, dat hij noodzakelijk op de haventerreinen moet zijn. Er zal dag en nacht worden gepost zo lang de staking duurt. De havenarbeiders te Le Havre hebben zich met 6245 tegen 524 stemmen uitgesproken tegen het principe van een staking voor on bepaalde duur. Te Pargs wordt uit bevoegde bron vernomen, dat het plan be staat de algemene vergadering der V. N. elf December des avonds te doen eindigen. Indien nog punten ter bespre king overblijven zullen deze ver wezen worden naar een zitting te Lake Success, vermoedelijk in Februari, De algemene vergade ring begon 21 September.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1