De communistische opmars in China Het Ned* standpunt aan Republiek wordt binnenkort bekend gemaakt De Veiligheidsraad der Ver. Natie's WOENSDAG 17 NOVEMBER 1948. Buitenlandse ambassades te Hanking maken zich gereed voor vertrek Da toestand van Mevr. Kasyenklna Toawijzing voor Indonesië De regeringscrisis in Griekenland Proces tegen oorlogsmisdadigers Spoedige hervatting der besprekingen met Hatta? Dienst legercontacten ove militaire toestand in Republiek Harrimai over het Europese hertel Ontbinding Japanse Rijksdag WEEKS VER WACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Plaatselijk enige regen. Wat toenemende en aan de kust tijdelijk krachtige wind tussen Zuid en Zuid-West. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Frankering bQ Abonnement: Terneuzen 4e Jaargang No- 965 AdvertentieprflM per mm 10 ct.miniTTWira per advertentie 1,80» Inzending advertenties tot des namiddags 4 unr Rubriek kl. advertenties! 5 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven osd« nr. Bureau ran dit Bind 10 cent meer. Verschijnt Drukker!) N.V, Firma P- J van de Sande Terneuzen AboimemeniaprUs 3,25 per kwart»»*' John Cabot, de Amerikaanse consul-generaal te Sjanghai, heeft de Amerikanen in Chir.a de raad gegeven zich onmiddellijk naar veilige plaatsen te begeven ,,met het oog op de algemeen slechter wordende toestand en de waar schijnlijkheid, dat later alle mo gelijkheid China te verlaten afge sneden kan zijn". Het advies geldt voor alle Ame rikanen in de provincie Kiangsoe, Anhwei, Tsjakiang en Foekien van Centraal-China, die de com munistische opmars niet af willen wachten. De faciliteiten voor de evacuatie, waarvan de regeling binnenkort bekend gemaakt zal worden, zullen slechts voor korte tijd verstrekt worden, aldus Ca bot. De evacuatie van gegoede Chi nezen uit Sjanghai en andere door de communistische legers be dreigde steden heeft het karakter aangenomen van een massale vlucht, aldus te Hongkong ont vangen berichten. Volgens de reisbureaux zullen binnen een week 10 000 evacué's te Hongkong aankomen. De luchtvaartmaatschappijen zouden tot Maart werk hebben om het thans besproken aantal passages uit te voeren. Alleen de Chinees-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is te Sjanghai in volledig bedrijf ge bleven. De andere luchtvaart maatschappijen vestigen nieuwe centra voor reparatie en onder houd verder naar 't Zuiden, voor al te Paiyoean, de luchthaven van Kanton, en op het militaire vlieg veld te Tsienso. Volgens hoge Amerikaanse kringen te Sjanghai is Soetsjou in communistische handen gevallen. Pengpoe is thans het enige bol werk, dat de weg naar Nanking, de hoofdstad van China, nog ver- spert. Naar verluidt maken de buiten landse ambassades te Nanking zich gereed voor vertrek. Volgens het Amerikaanse bericht verwacht men ieder ogenblik, dat de Chi nese regering zijn voornemen ken baar zal maken naar het Zuiden te vertrekken. Zeven landingsvaartuigen, die eik 1200 personen kunen bevatten zijn door de genationaliseerde Chinese stoomvaartkoopvaardij- maatschappij uit Sjanghai naar Nanking gezonden om bij de eva cuatie te helpen. Volgens te Sjanghai binnerge komen berichten van het Noorde lijk front zijn de Chinese rege lingstroepen in de zak bij Pei- ping, vastbesloten de verdediging in het belangrijke steenkolenge- hied van Oost-Hopei te verster ken en de linies te verkorten, een gedeeltelijke terugtocht naar I.oeanhsien begonnen, dat onge veer 170 kilometer ten Noord- Oosten van Tientsin ligt. Gemo toriseerde eenheden der regerings troepen trekken voortdurend naar het mijngebied om de verdediging- te versterken. De woordvoerder van de Chi nese regering, Dr. Blington Tong, heeft gisteren de berichten, dat Naar gemeldt wordt, is de toe stand van mevrouw Oksana Ka- syenlkina, de Sowjet-Russische onderwijzeres, wier sprong uit een raam van de derde étage van hst iSowjet-consulaat te New- York heeft geleid tot het verbre ken der consulaire betrekkingen tussen de V. S. en de Sowjet- Unie, bijna zo goed, dat zrj het Rooseveld-zieikenbuis kan verla ten. Mevr. Kasyenkina, die een aantal breuken en inwendige ver wondingen opliep, loopt thans op kruikken rond. Haar kamer wordt nog door de politie bewaakt. Onder de Maandag door de BCA bekend gemaakte aankoop machtigingen bevindt zich een toewijzing voor Indonesië ten be drage van 2.500.000 dollar, t.w. 2 400.000 dollar voor Amerikaan se motorvoertuigen en onderdelen, Industrie-lorries en service-instal laties, en 100.000 dollar voor Amerikaanse werkmachines. Soetsjouw in handen van de com munisten gevallen zou zijn, tegen gesproken!. De Noordelijken in China op terugtocht? In persberichten van officiële Chinese zijde wordt verklaard, dat de onder communistische lei ding staande troepen ten Oosten van Soetsjow, de uitvalspoort naar Nanking, een algemene te rugtocht zijn begonnen. Deze troepen staan onder generaal Tsjen Yi Tsjen. De terugtocht zou geschieden in drie richtingen en begonnen zijn nadat de lucht macht van de regering de stellin gen der tegenstanders had be stookt. Het plan voor de aanval op Nanking zou geheel in duigen gevallen zijn. Volgens de jongste berichten, die uit Soetsjou zijn ingekomen, aldus A.F.P. heeft de nationalis tische legergroep van generaal Tsjoe Tsing Tsjoean, die naar het Oosten oprukt, Dinsdagochtend contact tot stand gebracht met de strijdkrachten van generaal Hoeang Po Tao, die sedert ver scheidene dagen waren omsin geld. De onder leiding der com munisten staande troepen van het Oostelijk front zouden terstond naar het Noorden teruggetrok ken zijn zonder de strijd met de nationalistische versterkingen te beginnen. De nationalistische luchtmacht patrouilleert boven het grote kanaal ten Noord-Westen van Soetsjou om een overtocht der tegenstanders te belemmeren. De woordvoerder van de rege ring, Hollington Tong verklaarde gisteren, dat geen evacuatie van Nanking in overweging genomen was. De Amerikaanse bron te Sjang hai, die Maandagavond meldde, dat Soetsjow gevallen was, bleek gisteren de Amerikaanse ambas sade te zijn, die thans verklaarde, lat het bericht gebaseerd was geweest op een mededeling van de radio der door de communisten geleide legers. De Veiligheidsraad heeft Ara bieren en Joden bevel gegeven een wapenstilstand (armistice) voor geheel Palestina tot stand te brengen en onderhandelingen te beginnen voor een blijvende vrede. De Raad aanvaardde boven dien een resolutie van België, Ca nada en Frankrijk, waarbij een beroep op beide partijen wordt gedaan om hetzij direct hetzij via de bemiddelaar te onderhan- de len. De Syrische afgevaardigde ver klaart dat de Arabieren geen particuliere onderhandelingen zul len aanknopen, zolang de politieke toestand in Palestina niet is op gehelderd, en voegt hieraan toe: ,,De Joden hebben de eerste ronde gewonnen, maar het is niet ge zegd, dat zij de tweede zullen win nen en de Arabieren zijn wel van plan de strijd voort te zetten." De afgevaardigde van China, Tsjang Tsiang, aanvaardt het in behandeling zijnde resolutie-ont werp, hetwelk, naar zijn oordeel, zowel in het belang is van de sterkste als van de zwakste par tij,, die er voordeel bij zou hebben in deze zin enkele concessies te doen. De afgevaardigde van het Ver enigd Koninkrijk, Sir Alexander Cadogan, verklaart in te stemmen met het laatste resolutie-ontwerp en trekt zijn eigen voorstel be treffende Galilea in. De Britse af gevaardigde legt er echter de na druk op, dat hij de toestand in deze sector niet uit het oog ver liest, te minder daar, volgens de bemiddelaar, de Joodse strijd krachten verscheidene plaatsen op Libanees gebied zouden bezetten. De afgevaardigde van de voor lopige regering van de staat Israël, die het eerst aan het woord komt bij de opening gisterenoch tend van de Veiligheidsraad, hecht zijn goedkeuring aan het Maandag door de delegaties van Canada, België en Frankrijk ingediende resolutie-ontwerp, volgens het welk de raad zou besluiten dat in Palestina een wapenstilstand ge- SMAKELIJK ETEN. De cellen achter het Asser politiebureau herbergen rare klanten. Er zijn er, die de hechtheid der deuren en tra lies met succes overigens hebben onderzocht en in het nachtelijk duister de gulden vrijheid hebben opge zocht zonder toestemming af te wachten. Br zijn er ook, die niet met het dagelijkse menu kunnen of willen vol staan en dus „bijvoeding" wensen. Eén van deze lie den, die de dikke deuren ach ter zich hoorde dichtvallen, omdat hij iets nam, waar over hij zich niet heer en meester mocht noemem, pro beerde dezer dagen de „bij voeding" te verkrijgen door het consumeren van een etensvork. Eerst vonden de tanden een weg, die al het voedsel gaat en dat inspi reerde hem tot het nuttigen van het hele etensapparaat. Hij slikte, slikte nog eens en kwam uiteindelijk al slik kende in het ziekenhuis terecht, waar hij van deze zwaar - op-de-maag-liggende bestanddelen werd ontlast. Zijn toestand is redelijk wel De regeringscrisis in Grieken land is nog steeds niet opgelost. De leiders van twee kleine par tijen, de nationale liberale partij e:i, de nationale partij, met wie Tsaldaris besprekingen heeft ge voerd, hebben een bezoek aan Koning Paul gebracht. Themistocles Sophoelis, de. 87- jarige liberale leider, die aan het hoofd stond van het Vrijdag af getreden kabinet, heeft de Koning meegedeeld, dat, als hij opdracht zou krijgen een „agering te vor men, hij naast het Premierschap de portefeuille van oorlog zou ne men en twee plaatsvervangende premiers zou benoemen. Dit zou den dan zijn Tsaldaris, die Minis ter van Buitenlandse Zaken zou blijven, en Venizelos, de plaats vervangende leider der liberaler., die Minister zonder portefeuille zou zijn. sloten zal worden en bij de beide partijen zou aansporen om onder handelingen aan te knopen. Eban oefent echter critiek op de passus in deze tekst betreffen de de mogelijke sancties tegen degenen die het bevel tot terug trekken, naar aanleiding van de resolutie van 4 November, niet zouden opvolgen. Eban verklaart dat Israël de Negef niet zal ont ruimen en neemt hiermede de hc.uding aan van „iedere rege ring, die verzocht zou worden twee derde gedeelte van haar grondgebied te ontruimen". Van zijn kant verklaart de af gevaardigde van 'Syrië, Faris ei Choeri, dat de Arabieren niet be reid zijn het resolutie-ontwerp te aanvaarden, want onderhande lingen aanknopen met de Joden, zou gelijk staan met het bestaan en de souvereiniteit van de staat Israël te erkennen, hetgeen de Arabieren nimmer zullen doen. Te Leipzig (Sovjet-zone) is een groot proces begonnen tegen 34 vroegere employé's van een Duit se wapenfabriek in Polen. De be sehuldiging luidt: Moord en mis handeling van meer dan 1100 Poolse arbeiders gedurende de oorlog. Het gerechtshof tegen oorlogs misdaden is geheel uit Duitsers samengesteld en houdt zitting in een van de grootste openbare ge bouwen van de stad. Gemeld wordt, dat meer dan 1200 arbei ders bij de opening aanwezig waren. Truman heeft te Key West verklaard, dat de Verenigde Sta ten de Vier-Mogendheden bespre kingen over Duitsland niet zul len hervatten vóórdat de Sowjet- Unie de blokkade van Berlijn heeft opgeheven. Van bevoegde zijde vernemen wij het volgende; „Naar aanleiding van een aan kondiging van Moh Natsir „dat beide" partijen in principe een overeenstemming hadden bereikt om de politieke besprekingen te hervatten", is op 1'2 dezer van be voegde Nederlandse zijde medege deeld, dat hiervan in Den Haag rdets bekend is. Volgens betrouwbare Neder landse bronnen wordt verwacht, dat de rechtstreekse onderhande lingen tussen vertegemwordigers van de Nederlandse regering en Dr. Mohammed Hatta, spoedig hervat zullen worden. Het Nederlandse kabinet zou naar men veronderstelt niet tevreden zijn over het voorstel van Dr. Hatta om het Republi keins leger intact te houden ge durende de interimperiode. In een communiqué van de Dienst voor Legercontacten wordt medegedeeld, dat Amir Sjarifoed- ain en Djokosoejono zich volgens berichten in Banjoeniroep bevin den, dat twee dagen geleden dooi de communisten werd veroverd. Een sterke communistische le- v germacht van naar schatting twee bataljons bezette Banjoehiroep, dat is gelegen op 5 km van de weg Westwaarts naar Tjepoe. Tjepoe maakt een verlaten in druk. Alle krachten zijn ingezet voor de bestrijding van de com munisten. Er heerst in deze streek een groot tekort aan levensmiddelen. Op 13 en 14 November werden gevechten gemeld bij Boreh en Soemengko, waar de communis ten terugtrokken. --De regerings troepen bezetten Soemengko, doch moesten na een communistische tegenaanval terugtrekken. Volgens een bericht uit Pajitan aan de Zuidkust, zijn in verband met de heersende onveiligheid voor het verkeer tussen deze plaats en Djokja militaire escor tes vereist. Harriman, de speciale ambas sadeur der V. S. voor de Mar- sliall-hulp, is Maandag na een verblijf van 6 maanden in Europa, in de V. S. teruggekeerd om met Hoffman ,de administrateur van het plan-Marshall, de plannen voor het volgend jaar uit te wer ken gn aan President Truman verslag uit te brengen over de vorderingen, die bij het Europese herstel zijn gemaakt. In antwoord op een desbetref fende vraag zeide Harriman, dat België één van de landen is, die zich het beste hebben hersteld. Dit land heeft een grotere finan ciële stabiliteit bereikt dan de meeste andere Europese landen, aldus Harriman Nederland, zo zeide hij, heeft wegens de troe belen in het Verre Oosten met grotere moeilijkheden te kampen. Hij wees er op, dat dit land een groot deel van zijn handel heeft verloren. Harriman zeide, dat hij bijna overal in Europa vooruitgang had waargenomen. Alleen in Frank rijk had zich een onbelangrijke achteruitgang voorgedaan als ge volg van de recente stakingen, die volgens Harriman duidelijk van politieke aard waren en tot doel hadden het herstel te beiem meren. Gevraagd naar de mogelijkheid van voortzetting van de Ameri kaanse hulpverlening na de be ëindiging van het plan-Marshall, zeide Harriman, dat dit plan uit sluitend is gebaseerd op een perio de van 4 jaar. Hij voegde hier evenwel aam toe, dat er vermoe delijk ook na afloop van deze pe riode Amerikaans kapitaal ter beschikking van Europa zal wor den gesteld, doch dan op de nor male wijze, zoals in de vorm van particuliere bankleningen, althans wanneer de situatie in Europa dergelijke investeringen recht vaardigt. Na de zitting van de Minister raad van Maandag, waarin de re sultaten van de reis van Minister Stikker naar Indonesië aan een diepgaand onderzoek werden on derworpen is thans overgegaan tot het samenvatten van het standpunt van de Nederlandse re gering n. a. v. de door Minister Stikker en zijn adviseurs opge nomen contacten. Verwacht kan worden, dat dit standpunt binnen enkele dagen ter kennis van de Republiek zal worden gebracht, maar nogmaals dient met nadruk te worden vast gesteld dat er tot dusverre geen sprake is van een bereikte over eenstemming, nog minder van een nieuwe overeenkomst met de Re publiek." De Japanse Minister-President, Josjida, heeft in een proclamatie medegedeeld, dat de Japanse rijks dag ontbonden zal worden. De proclamatie heeft in Ame rikaanse kringen grote beroering veroorzaakt. Men vat haar op als een uitdaging van de bezetten de overheid en een inbreuk op de nieuwe grondwet. Men verklaart, c'at de Japanse regering de ver trouwenskwestie moet stellen en het beleid aan de meerderheids partijen moet overlaten, zo deze zich tegen de ontbinding kanten. De liberale party, die na de in eenstorting van de vorige coalitie tengevolge van financiële schan dalen, aan het bewind kwam, komt er onbewimpeld voor uit, dat zij de Amerikaanse overheid er toe zal nopen nieuwe verkiezin gen uit te schreven. Reuter meldt nader, dat Minis ter-President Josjida voor het huis van afgevaardigden heeft verklaard, dat het naar zqn me ning niet anders dan natuurlijk zou zijn, dat de rijksdag ontbon den werd wanneer de regerings partij in de minderheid was. Josjida verkreeg in het huis slechts 180 stemmen, terwijl 200 afgevaardigden zich van stem ming onthielden. In politieke kringen te Tokio verwacht men. dat de rijksdag entbonden zal worden en dat tegen het einde van het jaar al gemene verkiezingen zullen wor den gehouden. DE PALESTIJNSE KWESTIE In de Veiligheidsraad is Maan dag het wapenstilstandsplan van Dr. Ralph Bunche, waarnemend bemiddelaar der V. N. in Pale stina, besproken. Generaal McNaughton (Cana da), gesteund door Frankrijk en België, diende een resolutie in, waarin aangedrongen wordt op een onmiddellijke wapenstilstand, gevolgd door on d e rh ar. delingei om tot overeenstemming te ko men, en opnieuw verzekerd wordt c'at de waarnemend bemiddelaar het recht heeft, in het gebied van de Negef voorlopige bestands- linies vast te stellen. Parodi (Frankijk) verklaarde, oat er gevaar bestaat dat de V. N. de situatie in Palestina niet meer de baas zouden blijven en drong aan op spoedige actie. In de politieke commissie ver wierp Mosje Sjertok, Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, bet herziene verdelingsplan van Graaf Bemadotte met klem en herhaalde zqn aanbod tot vredes onderhandelingen met de Arabie ren. Hij verklaarde, dat de Negef dat Bernadotte voorge steld had aan de Arabieren te ge ven „Israël's toekomst" is en dat „geen deel opgegeven of ver kwanseld kan worden''. Zijn aanbod tot vredesonder handelingen herhalend, zeide hij'. „Wij zijn bereid te onderhandelen zoals wij bereid zijn ons tegen elke beroving te verzetten. MERKWAARDIG. Op dezelfde dag dat in Londen Prinses Elisabeth in het huwelijk trad, sloot in Veenwoude Elisabeth van der Veen haar echtverbintenis. Op dezelfde dag dat Prin ses Elisabeth het leven schonk aan een zoon, ont ving Elisabeth Postma-Van der Veen haar eerstgebore ne: een dochter.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1