De baby van Prinses Elisabeth Farkas over toestand in Hongarije Chinese regeringstroepen verlaten Paoting De Palestijnse kwestie De strijd in Griekenland DINSDAG 16 NOVEMBER 1948. GROTE VREUGDE IN HET BRITSE GEMENEBEST. Algemene vergadering van de Verenigde Naties Bidault over kwestie van Ruhrgebied de hoofdstad van Hopei De toestand in Oostenrijk Uitstel proces tegen Commnnistische leiders Chinees-Sowjet-Russische betrekkingen Beperking eleotriciteitsgebruik in spitsuren Mond- en klauwzeer in België Fiankering bQ Abonnement: Terneuze» WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. jets minder zacht. Krachtige, tijdelijk tot storm achtige toen. en naar N.W. tot N. draaiende wind. Later op de dag afn. en naar W. of Z.W. krimpende wind. Nog enkele buien, maar ook tijd. opkl. Iets minder zacht. 4e Jaargang No- 964 AdvertentteprOM per mm 10 ct.mlnlnwiW per advertentie l,B6i Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uor Rubriek kL advertentie*! 5 regels 60 ct.; leder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven o»d«! nr. Bureau ran dit 31*4 10 cent meer. Verschijnt Drukkerij N.V. Firma P- .1 van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal- Overal in het Britse Gemenebest, in de grote steden en de kleinste dorpen van Auckland tot Gibraltar en van Ottawa tot Honkong, wapperden gisteren de vlaggen als teken van vreugde over de ge boorte van de Zoon van Prinses Elisabeth van Engeland. Overal luidden de klokken en brachten oorlogsschepen en kusbbatterijen met sirenageloei en kanonschoten him saluut. De Prinses en Haar Zoon hadden een rustige nacht en bevonden zich, aldus werd gistermorgen gemeld, in goede welstand. Na de gefboorte is bijna een uur tijds verlopen voordat het eerste bericht hierover de wereld in ging. Zowel President Truman als Koning Frederik IX van Dene marken worden genoemd als can- didaten voor het peterschap van de jonge Prins. De Koninklijke famüie van Denemarken is gepa renteerd aan de familie van de Hertog van Edinburg. Staatslieden uit alle delen van het Gemenebest hebben reeds tele grammen van gelukwens naar Engeland gezonden. De Amerikaanse radio-stations onderbraken hun programma voor het nieuws van de geboorte. De Amerikaanse bladen brengen het nieuws met grote koppen op de voorpagina. (De Canadezen zaten aan de avondmaaltijd, toen de radio hun het nieuws meldde, en de Austra liërs aan het ontbtjt. A.F. P. meldt' Voor „Mansion House", het ver blijf van de Lord-Mayor van Lon den, op welks deur, evenals op die van 't Ministerie van Binnenlandse Zaken en op het erehek van Buc kingham-Palace, de eerste offi ciële bekendmaking van de ge boorte werd aapgeplakt, speelde zich een toneel af, dat wel zeer verschilde van wat op het grote plein voor Buckingham-palace te zien was. Er was daar een pu bliek van 9 koppen aanwezig (3 vrouwen, 4 burgers, een matroos en een soldaat) in welks bijzijn De algemene vergadering van de V. N. is gisterenmorgen in plenaire zitting bijeengekomen ter bespreking van een Brits voorstel, een cdmmissie-ad-hoc in te stellen, die de behandeling van zes der agendapunten van de politieke commissie zou moeten overnemen. Het Britse voorstel werd aanbe volen door de bestuurscommissie, die voor de plenaire zitting bij eengekomen was. De zes betrokken agendapunten zijn; 1. Het jaarrapport van de Vei ligheidsraad. 2. Toelating van nieuwe leden tot de V. N. 3. Het stemmen (en het veto) in de Veiligheidsraad. 4. Instelling van een perma- rente commissie van de algemene vergadering om op te treden als „kleine assemblee". 5. Bestudering van methoden ter bevordering van de internatio nale samenwerking op politiek gebied. 6. Instelling van een V. N.- garde. Aldus zouden de volgende on derwerpen aan de politieke com missie ter behandeling gelaten worden: Korea, behandeling van de Indiërs in Zuid-Afrika, het Spanje van Franco, de Italiaanse koloniën en Palestina. Het Britse voorstel, dat bedoeld is om de behandeling der zaken te bespoedigen, werd door de al gemene vergadering aanvaard met 35 tegen 7 stemmen bij 8 onthoudingen. De voorzitters van verschillende commissies deelden mee, dat het niet mogeljjk zou zijn binnen de gestelde tijd gereed te komen. Spaak (België), voorzitter van de politieke commissie, meende, dat het „verdubbelen" van de commissie toch niet voldoende zou zfln. Malik (Sovjet-Unie), lid van de politieke commissie, was tegen de „verdubbeling" en steunde het denkbeeld om volgend jaar te Lake Success opnieuw bijeen te komen. Charles Malik (Libanon), voor ziter van de commissie voor de mensenrechten, verklaarde even eens, dat zijn commissie niet tij dig gereed zou zijn. Admiraal Drew, vergezeld van twee andere dignitarissen, de be kendmaking aansloeg. De tal rijke persfotografen, die er ge reed stonden, maakten behalve van de officiële personen ook gre tig foto's van de matroos, die met weidse gebaren zijn vreugde over het geboortenieuws uiting gaf. Men merkte op, dat in de plaats van de eertijds gebruikte plechti ge formule: „De Prinses en de Prins, Haar kind, zijn God zij dank, welvarend. (Are, God be praised, perfectly well)", thans slechts gezegd werd: „De Prinses en Haar Zoon zijn welvarend (are doing well)". Reuter meldt uit Sydney: Toen het carillon van Sydney een twee de maal begon te spelen, belden sommigen de redactiebureaux op met de vraag, of dit een tweeling betekende. Volgens een bericht in de „Dai ly Mirror" bedraagt het gewicht van de baby van Prinses Elisa beth 3630 gram (acht Engelse ponden) INDONESIË. De dienst voor legercontacten meldt dat de communistische troepen, die in de afgelopen week ten (losten van Madioen en Doeng Oes in Zuidelijke richting zijn ge trokken, thans Noord van Pono- rogo naar het Westen en vervol gens naar het Noorden omgebo gen ziin, achter de communisti sche hoofdmacht aan. Een deel dezer troepen is met de Republi keinen slaags geweest en in Zui delijke richting gevlucht. In het gebied van de Lawoe zijn de Republikeinse troepen te ruggetrokken op Tawang Mang- goe, in verband met de opstelling der communistische troepen in het Noordelijke en het Zuidelijke berggebied. Vijf km ten Noorden van Ngawi is een gevecht met automatische wapenen gaande, waardoor de verbinding van de weg van Madioen naar het Noor den is verbroken. Het blijkt, dat de opmars der communistische troepen naar het Noorden aan de Republikeinse legerleiding aanlei ding heeft gegeven tot het treffen van omvangrijke tegenmaatrege len. Een bericht uit Madioen meldt, dat de bevolking ,in het gewest Madioen ongerust wordt, omdat zij had vernomen, dat de troepen der Siliwangi-divisie uit dit ge bied zouden worden teruggetrok ken. Door het nogmaals uitbreken van de opstand in Mlilir, Wi- langan, Doergoes, Walikoekoen en Sarangan (plaatsen in de omge ving van Madioen), is de bevol king in een paniekstemming ge raakt, aldus dit bericht van de dienst voor legercontacten. „De regering zal het volk niet al te lang meer doen wachten dat terecht verontwaardigd is over de reactionnaire manoeuvres van Kardinaal Mdinszeny" zo ver klaarde de Hongaarse Minister van Landsverdediging, Farkas, tijdens een conferentie die door de arbeiderspartij was op touw ge zet. Zo de geestelijkheid zich nog niet openlijk verzet tegen de primaat van Hongarije, zo zeide de Minister, dan is dat wegens de ongelooflijke terreur, die hij oefent. De wet veroordeelt hen, die wanorde stichten, eni zij zal toegepast worden op al wie er in breuk op pleegt al is hij met het Kardinaalspurper bekleed. Betreffende het leger verklaar de Farkas, dat dit te wensen liet zowel op het gebied van inrichting als op dat van de geest, die er heerst. De oorzaak daarvan is, aldus de Minister, dat de arbei derspartij er de taak niet kan op nemen, die haar toekomt: „Er zijn nog tal van officieren va,n de oude school, zo zeide de Minister, „die geloof hechten aaan de al- riia'cht van de atoombom en die 'n eventuele overwinning van de Verenigde Staten mogelijk achten. Hier dient een enorme opvoedings taak verricht te worden. Het leger moet trouw zijn aan Rakosi en „Frankrijk voor het Ruhr- vraagstuk", zo luidt de kop van een artikel, dat Georges Bidauit ir. „L'Aube" heeft gepubliceerd. „Niets kon met meer zekerheid verwarring helpen stichten bij de Westerse naties van het vaste land", zo schrijft de gewezen, Mi nister van Buitenlandse Zaken als commentaar op de beslissin gen, die door de Brits-Ameri kaanse autoriteiten zijn genomen ir verband met het eigendoms recht van de mijnen en staalfa brieken van het Ruhrgebied „Frankrijk", zo zegt hij, „heeft meer dan het recht er verwonderd over te ztfn, dat uitsluitend krach tens het recht van de bezetter een d-ir meest fundamentele vraag stukken van het Westen is ge regeld. Natuurlijk zullen velen duchten, dat uit deze beslissing voor Duitsland een belangrijke aangroei van zyn industrieel po tentieel, wat de zware nijverheid betreft, zal voortvloeien en zulks ten nadele van zijn slachtoffers. Naast de indruk, die door talrijke Fransen is opgedaan, dat Duits land meer dan Frankrijk wordt begunstigd, is het vooral beden kelijk, dat dit alles gebeurd is niet ten behoeve van Duitsland als bestanddeel van Europa maar ten behoeve van Duitsland, alvo rens Europa aan de beurt kwam". aan Stalin en moet er van over tuigd zijn dat, zo oorlog uitbreekt, de zege door het anti-imperialis tische kamp zal worden behaald". Daarom eiste de Hongaarse Minis ter van landsverdediging de poli- lieke éénmaking van het leger en zijn modernisatie. In, verband met de toestand op het platteland verklaarde Farkas dat de klassenstrijd heviger wordt in de dorpen, waar de Koelaks weliswaar hun aanvallen hebben opgegeven, maar niet helemaal gecapituleerd hebben. Tot besluit sprak Farkas over de verkiezing van Truman, dank zij de Amerikaanse arbeiders klasse, en hij noemde deze ver kiezing een overwinning van de vredeskrachten, hij wees nogmaals op de macht van het Rode Leger, dat het sterkste is ter wereld en steeds zijn vijanden overwonnen heeft. Farkas sprak zijn rede uit in tegenwoordigheid van de President der Republiek en de vice-Premier. De Israëlische vertegenwoor diger bij de Aubery Eban heeft op de internationale conferentie te Parijs over hulpwerk voor de Joden welke Zondag is begonnen verklaard, dat de V .N. in Palesti na een drieledige aak te vervul len hebben. 1. De algemene verg'adering kan en behoort het bestaan van de staat Israël te erkennen als een bestaand feit. 2. De algemene vergadering behoort de vijandelijkheden te doen eindigen en onmiddellijk een v redesverklaring te doen aan vaarden. 3. Het terugtrekken der bin nenvallende Arabische legers te bewerkstelligen. Het laatste was de voorwaarde voor de eerste twee. Eban zeide, dat Israël geen „territoriale am bities" met betrekking tot de Libanon had. Het gebied van de Negef zou nooit opgegeven wor den. Dit is essentieel voor het onderbrengen van tehuisloze Jo den. De uiteindelijke vaststelling der grenzen was een zaak van on derhandelingen tussen Joden en Arabieren. In het verleden had den de Joden getracht dergelijke onderhandelingen te voeren. Zij zouden deze ook thans toejuichen. Zij maken hierbij ge bruik van alle beschikbare ver voersmiddelen. De oprukkende communistische legers zijn nu tot op 40 km van de stad genaderd. Paoting wordt beschouwd als de poort naar het gebied Peiping Tientsin.. Te Sjanghai hoopt men, dat de komst van Bullitt van de Ameri kaanse hulp aan het buitenland die zich op een inspectiereis be vindt, zal betekenen, dat meer en spoedig steun uit Amerika Tsjang Kai Sjek in staat zal stellen zijn positie te handhaven. In Tientsin worden vorbereidin- gen getroffen om een „totale oorlog" te voeren. Alle militaire bevoegdheden en regeringsbe voegdheden in de provincie Hopei, Tsjahar en Soeijoean zullen be rusten bij Generaal Foe Tsjo Yi Deze, Tsjang Kai Sjek's meest succesrijke generaal, overweegt de oprichting van een politieke commissie voor Noord-China, die zonder ruggespraak met Nanking alle plaatselijke aangelegenheden zal regelen. Er wordt een ver keersweg aangelegd evenwijdig aan de spoorlijn PeipingMoek- den. Voorts worden telefoonverbin dingen tot stand gebracht. De po litie heef opdracht gekregen spe ciaal te letten op mogelijke com munistische agenten om hun het optreden achter de linies te be letten. De druk door de commu nistische legers op Tanyoean, de hoofdstad van Sjansi, wordt zwaarder. Af en toe ontploffen granaten in de stad. De stad heeft om luchtversterkingen ver zocht. Het gezamenlijke bureau van stedelijke ,en provineiale raden van - zeven Noord-Chinese provin cies heeft besloten de regering te In de „Wiener Montag", een partijloos blad, wordt aangedron gen op „krachtige actie" ter voorkoming van „verdere aan wending van het wapen der ter reur tegen het Oostenrijkse volk." „Een reeks van gebeurtenissen in de afgelopen week, aldus het blad, „heeft ons het droevige be wustzijn bijgebracht, dat in Oos tenrijk in toenemende mate ge bruik gemaakt wordt van het ver schrikkelijkste wapen in de poli tiek: de terreur". Het blad pro testeert verder tegen „de onwet tige arrestatie van burgers en het ontvoeren en onwettig gevangen zetten van Oostenrijkers door een zekere bezettende mogendheid." Ferdinand Graf, onderstaats secretaris van Binnenlandse Za ken, heeft op een bijeenkomst van de Volkspartij te Wenen ge protesteerd tegen „het gebruik van „ruw geweld" en vroeg om ..beëindiging van deze ondrage lijke toestand in Oostenrijk", refe rerend aan „het toenemend aan tal arrestaties op beschuldiging van spionnage." De Amerikaanse en de Britse militaire gouverneur in Duitsland, Clay en Robertson^ zullen heden te Frankfort voor een bespreking bijeen komen, al dus is medegedeeld. Het onder werp van de bespreking werd niet bekend gemaakt, meldt D.P.D. (Britse zone). De hervatting van het proces tegen twaalf leidende communis ten. welke op gisteren was vast gesteld, is verdaagd naar aanlei ding van bericht van dokterszijde dat William Foster, de voorzitter van de communistische partij, aan een hartkwaal lijdt en dat voort zetting van het proces zijn leven ir. gevaar zou brengen. verzoeken deviezen, die by de gelöhervorming ter beschikking van de regering zijn gekomen door conversies van inwoners van Peiping en Tientsin, beschikbaar te stellen voor aankoop van graan in het buitenland. Het hoofd van de ECA in China heeft verklaard, dat II scheeps ladingen graan tussen December en Februari te Tientsin, Tsjingtao en Peiping verwacht worden. Uit welingelichte bron wordt vernomen, dat op een conferentie van hoge amlbtenaren van de Kwamintang onder voorzitter schap van Tsjang Kai Sjek, om een eventuele opzegging van het Chinees^Sow jet-Russisch verdrag te bespreken, gisteren besloten is de status quo in de Chinees-Sow- jet Russische betrekkingen te handhaven. De Minister van Buitenlandse Zaken zou hebben betoogd, dat een verbreking van de betrekkin gen van goede nabuurschap met de U.S.S.R., zonder een recht streekse tussenkomst van de Ver. Staten in de Chinese burgeroorlog als tegenhanger, slechts rampza lig kan zijn. Êtalageverlichting alleen tus sen 610 uur 's avonds toe gestaan. Teneinde overbelasting van de electriciteits centrales te voorko men, heeft de Minister van Eco nomische Zaken een aantal ver bodsbepalingen in het leven ge roepen betreffende het verbruik van electriciteit in de spitsuren (van 7 tot 9 's morgens en 's mid dags van 4 tot 6 uur). Ingaande 16 November a.s. is het verboden op werkdagen, be halve des Zaterdagsmiddags, in de spitsuren electriciteit te ver bruiken voor de buitenverlichting van openbare gebouwen, hotels, café's restaurants en amuse- mentsooidorneniingen. Étalage verlichting, die tot op heden van een half uur na zons ondergang tot sluitingstijd was toegestaan, is voortaan slechts geoorloofd tussen 6 en 10 uur des avonds op werkdagen en op Za terdag en Zondag tussen 4 en 10 uur 's avonds. Dit verbod zal in de eerste en laatste weken van Dec. niet opgeheven worden, het ver bod op lichtreclames neonver lichting inbegrepen blrjft on verminderd van kracht. Op de eerste vijf werkdagen zal in de spitsuren de verlichting in elec- trische treinen en trams en de verwarming tot de helft moeten warden beperkt. De bestaande rantsoenering op de straatver lichting zal terdege moeten wor den nageleefd. Dit rantsoen is ge reduceerd tot 20 o/o van het nor male. In speciale gevallen kan ontheffing verleend worden tot 40 "U. Het stroomverbruik in de openbare gebouwen moet ingrij pend beperkt worden. Voor do provincies Friesland en Groningen gelden deze verbods bepalingen niet. Aan verbruikers die aangeslo ten zijn op electriciteitsbedrijven, welke voldoende vermogen heb ben om gedurende de spitsuren aan de bestaande vraag naar stroom te voldoen, kan dispensa tie van de verbodsbepalingen ver leend worden. Ongeacht de door de bovenge noemde maatregelen te bereiken bezuiniging zal het noodzakelijk zyn, dat alle overige verbruikers van electriciteit, o.m. de huisvrou wen, hun medewerking verlenen om het stroomverbruik in de spitsuren te beperken. Alleen in dat geval zullen afschakelin gen van bepaalde netgedeelten kunnen worden vermeden. Het Griekse Ministerie van Oorlog heeft medegedeeld, dat aan de guerillatroepen in West- Machedonië in het gebied van de berg Vernon na vier dagen strijd een „verpletterende" nederlaag is toegebracht. De guerillastrijders hadden 75 doden achtergelaten en de regeringstroepen bezetten stra tegische punten, zo meldt het Griekse nieuwsbureau. Uit de jongste gegevens bLijkt, dat thans in West-Vlaanderen mond- en klauwzeer heerst in 118 gemeenten met 422 stallen, tegen 100 gemeenten met 261 stallen tijdens de vorige maand. In Oost-Vlaanderen zijn 45 stal len in 23 gemeenten aangetast, tegen 29 stallen in 23 gemeenten vorige maand. In Antwerpen en Henegouwen heerst de ziekte in 13 stallen. Brabant is thans eveneens besmet. In twee stallen te Grimbergen, in de buurt van Brussel, werden ge vallen gesignaleerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1