Mon Hatta's brief aan de Ned. Regering de Ruhr-kwestie Sovjet-ontwapeningsresolutie verworpen Amer.^reactie op Maarschalk Wassile sky lit zijn functie ontheven MAANDAG 15 NOVEMBER 1948. De arrestatie van mevr. Ottillinger te Wenen Luisterverbod in de Sovjet-zone De toestand in Frankrijk Dr Leimena over de politieke toestand Het proces te Tokio WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Rilt, geldig tot Maan dagavond. Tamelijk zacht. Matige, langs de Waddeneilan den tijdelijk krachtige Z.-W. wind Meest zwaar bewolkt met voornamelijk in het N. van het land plaatselijk enige regen. Aanhoudend tamelijk zacht weer. Frankerlng bj) Abonnement: Tenieuzen DE VRIJE 4e Jaargang No- 863 verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Tenieuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprflai per mm 10 ct.; minimuM per advertentie 1,80» Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. adverteatleeï 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven oader nr. Bureau van dit Btad 10 cent meer PRINSES ELIZABETH HEEFT EEN ZOON. (Van Reuter's correspondent William Hardcastle). De vrees te Washington voor een breuk in de eenheid der grote drie in West-Duitsland in ver band met de Ruhrkwestie viel Vrijdag samen met critiek in de Amerikaanse pers op de Brits- Amerikaanse politiea in deze. De politiek werd „onverstandig" ge noemd. De kracht van de Franse be zwaren tegen het Brits-Ameri kaanse plan om de Ruhr-in- dustrieën aan de Duitse eigenaars terug te geven was voor functio narissen te Washington echter geep aanleiding om een breuk in het Westelijke standpunt ten aan zien van Bei-lijn te vrezen. Er was niettemin ongerustheid over de mogelijkheid, dat de Fransen in hun boosheid over de Ruhr kwestie de Condense overeen komst over West-Duitsland, die zii in Juni j.l. met tegenzin goed keurden, zullen verwerpen. Het wordt veelbetekenend ge acht, dat de Franse regering niet alleen protesteerde bij de regerin gen van Engeland en Amerika, maar ook een nota zond aan de Sowjetambassade te Parijs, waar- zq zich duideljjk distancieerde van het Brits-Amerikaanse besluit. De „Washington Post" vroeg zich af, of het gewenst was deze De Sowjet-autoriteiten hebben de Oostenrijkse regering medege deeld, dat mevrouw Ottillinger, de secretaresse van de Oostenrijkse Minister voor Ordening, Dr. Kau- land, vijf November gearresteerd is „omdat zij tegen de Sowjet- bezettingsautoriteiten werkte". Zij is hoofd van de afdeling ordening van het ministerie. Zij werd vjjf November tegelijk met de Minister in een auto aan de Sowjet-bezettingsgrens aange houden. Dr. Krauland werd kort daarna vrjj gelaten. Hij verklaar de een protest bij de Geallieerde Bestuursraad te zullen indienen. Zjj werden gearresteerd, zo ver klaarden de Sovjet-Russen, omdat zij valse passen bij zich hadden. 'A.FP, meldt, dat de Britse vertegenwoordiger in de Geallieer de Bestuursraad, gesteund door zijn Franse en Amerikaanse col lega's tegenover de Sowjet-Rus- sisehe hoge commissaris in Oos tenrijk heeft verklaard, dat het aanhouden van hoge Oostenrijkse functionarissen door de Sowjet- autoriteiten ,,de stabiliteit van de Oostenrijkse regering in het ge drang brengt en het misnoegen wekt bij de Oostenrijkse regering tegen het Geallieerde bestuur". De Russen bereiden een veror dening voor, op grond waarvan het in de Sovjet-zone verboden zal zjjn te luisteren naar buiten landse en West-Duitse radiosta tions, zo meldt 't met Britse ver gunning verschijnende blad „Tele- graf". Het Duitse nieuwsbureau DPD (Britse zone) meldt uit „welinge lichte kringen in de Sovjet-zone" te hebben vernomen, dat het mi litaire Sovjet-bestuur de rappor ten bestudeert die tijdens het nazi-regiem zijn opgesteld over de doelmatigheid van een luisterver- fcod voor buitenlandse radio-uit zendingen. Radio-Moskou heeft medege deeld, dat de Sowjet-Russische Maarschalk A. M. Vassilevsky is ontheven van zijn functie als chef van de generale staf. Volgens Radio-Moskou werd dit verordend door de raad van ministers „met het oog op de overbelasting met werk van de chef van de generale staf". Maarschalk Wassilevsky werd in 1943 tot stafchef benoemd na het geslaagd tegenoffensief bij Stalingrad, waarin hij de rechter hand was van generaal Sjoekof. Hij staat in de Sowjet-Unie be kend als „de man van Woronesj" vanwege zijn persoonlijke moed bij de verdediging van die stad aan de dag gelegd. De maar schalk is 47 jaar. Hij had ver scheidene malen een onderhoud met veldmaarschalk Montgomery, productie te verhogen als men daarmede het risico liep, dat de eenheid van de Westelijke Geal lieerden zou worden verstoord. In een hoofdartikel zegt het blad: „Wat de Engelsen en Amerika nen bezielt is de wens West- Duitsland op te bouwen tegen de Sowjet-Unie. Het besluit is even ontijdig als kortzichtig. Niets heeft in de Berlijnse crisis meer indruk op de Sowjets gemaakt dan de solidariteit van Engeland, de V. S. en Frankrijk." Te Washington acht men het mogelijk, dat de Minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, ge dwongen zal zijn tussenbeide te komen om te trachten de Franse regering tevreden te stellen. Te Washington is er echter niets dat erop wijst, dat de V. S. op het ogenblik bereid zijn hun plan te wijzigen. De „Baltimore Sun" en de „New York Times" critiseren de hou ding van Frankrijk. „Er is geen sprake van", aldus laatstgenoemd blad, dat de Ruhr aan de Duitsers wordt teruggeven zonder dat af doende veiligheidsmaatregelen worden genomen". Alois Hitler, eer halfbioei van Adolf Hitler, heeft toestem ming gekregen zgn naam te ver anderen in Hans Iller. Hij ver klaarde nooit veel baat bij zijn raam te hebben gevonden. Thans was de naam Hitier zeer zeker nadelig. Bij een botsing tussen politic en 2000 stakers, vergezeld van 500 vrouwen en kinderen te Ra- gusa (Italië) zijn 16 politieman nen en ten tenminste 10 burgers gewond. Het gevecht ontstond, toen de demonstranten het poli- tiecordon wilden verbreken, om de prefectuur te bestormen. Uit INDONESIË Uit doorgaans betrouwbare bron te Batavia verneemt Reuter, dat in de brief van Moh. Hatta, die Minister Stikker meebrengt naar Nederland, een compromis-over eenkomst wordt voorgesteld, af- Het treinverkeer met de bui tenwijken van de stad ondervindt geen hinder van de staking. De post-, telefoon- en telegraafdienst werkt normaal. In sommige delen van Parijs zijn gas, water en stroom afge sneden. De autobussen rijden practisch niet en de ondergrondse treinen loop is zeer onregelmatig. Talrijke taxi's zijn Zaterdag ochtend in de garage gebleven. Naar het persbureau A.F.P. be richt, vuurden demonstranten Za terdagavond schoten af op de Franse politie tijdens ongeregeld heden te Puteaux en Surèsnes, buitenwijken van Parijs. Volgens A.F.P. werden de schoten door stakers gelost, doch ooggetuigen deelden Reuter later mede, dat de politie deze schoten loste. 17 Po litiemannen en 10 stakers werden gewond. Verschillende stakings leiders der vakverenigingen zijn te Parijs gearresteerd. Een gerech- lijk onderzoek inzake deze gebeur tenissen is begonnen. toen deze in Januari 1947 Mos kou bezocht. Hp werd door de v eldmaarschalk uitgenodigd, naar Engeland te kompn en aanvaardde die uitnodiging. Zijn voorgeno men bezoek werd echter uitge steld wegens ziekte en nadkn niet gebracht. Het vorig jaar werd hij benoemd tot vice-minis ter van de strijdkrachten, als op volger van maarschalk Boelga- nin. Maarschalk Wassilevsky zal eerste onder-minister voor de ge wapende macht blijven, welfke functie bij gelijktijdig met die van chef van de generale staf be kleedde. Van generaal Sjtemenko is bui ten de Sowjet-Ünie weinig he kend. Tot nu toe had hij de rang van Ikolonel-generaal en diende hü als plaatsvervangend chef van de generale staf. In 1944 ontving hii' de orde van Soewarof. De Britse Prinses Elizabeth heeft het leven geschonken aan een zoon. De geboorte hegft plaats gehad om 21 uur 14 min. Gmt. Moeder en kind maken het goed. De Hertog van Edinburgh, de echtgenoot van de Prinses, wacht te met Koning George en Konin gin Elizabeth buiten het vertrek. Sinds 1886 is geen Prinsje in het Buckingham Paleis geboren. Zijn titel zal zijn: Zijne Koninklij ke Hoogheid Prins van Edinburgh. De Prinses is 22 jaar oud. Haar echtgenoot heeft de leeftijd van 27 jaar. Het Prinsje is 11 maan den en 26 dagen na het huwelijk van de Prinses en de Heftog van Edinburgh ter wereld gekomen. De Minister van Binnenlandse Zaken werd onmiddellijk op de hoogte van de geboorte gesteld, die daarop de officiële mededeling aan de deur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sloeg. Direct werd een telegram aan de Lord Mayor van Londen ge zonden, die als eerste burger van de hoofdstad het recht heeft het nieuws dadelijk te vernemen. Na Prinses Elizabeth zelf, komt de thans geboren Prins in aan merking voor de Britse Troon. In het Buckingham-Paleis is de vol gende officiële mededeling ge daan: „Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Elizabeth. Hertogin van Edinburgh, heeft om negen uur veertien 's Iiamiddags op voorspoedige wijizel het leven ge schonken aan eeli zoon Hare Koninklijke Hoogheid en Haar Zoon maken het goed." Sir Allan Lascelles, privé-secre- taris van de Koning, deelde het nieuws per telefoon mee aan het Kabinet. In gereedliggende tele grammen vulde hij het ontbreken de woord In Deze telegrammen zijn onmiddellijk verzonden aan de Gouverneurs-Genesaal Ovei-zee. hankelijk van de bereidheid van bet Nederlandse kabinet om de onderhandelingen te hervatten door bemiddeling van de C. V. G. D., op de formeel aanvaarde basis van de Amerikaanse, mon deling gedane, voorstellen. Naar verluidt wordt in de brief voor gesteld, dat vóór 1 Januari a.s. de Nederlanders en de Indone siërs ministers zouden benoemen voor een federale interim-rege ring, die voorbereidingen zou moeten treffen ^oor de verkiezing van een constituërende vergade ring binnen ongeveer zes maan den, De interim-regering zou dan verantwoordelijk zijn aan dit Lichaam, dat een grondwet zal opstellen voor de verenigde staten van Indonesië en de onderhande lingen met de Nederlanders zal voeren voor de instelling van een Nederlands-Indonesische Unie. De souvereiniteit over Indone sië zou gedurende de interim-pe riode blijven berusten bij de Ne derlandse hoge vertegenwoordi ger van de Kroon, doch de inte rim-regering zou de facto het be stuur in handen hebben. De C.V.G.D. zou worden terug getrokken na de totstandkoming van de interim-regering. Communistische [opmarsjgaat voort De dienst voor legercontacten meldt: De opmars van communistische troepen ten Noorden van het Lavvemassief wordt voortgezet. Nadat enkele dagen geleden de plaatsen Soemberdpedjo, Djam- bean en Djokorogo, alle gelegen ter hoogte van Ngrambe, waren bezet, zijn de communisten door gestoten naar Walikoekoen aan de spoorweg Solo-Madioen. Vol gens de laatste berichten bevon den de communisten zach bij. Ge- tas en Ngambong in opmars in de richting van Tjepoe. Hun sterkte wordt van republikeinse zijde geschat op vier bataljons en de bewapening zou ongeveer 3000 karabijnen bedragen. Een ander bericht meldt echter, dat zich ook ten Noorden en ten Zuiden van bet Lawoegebergte nog steeds communistische troepen bevin den. Het communiqué van de dienst voor legercontacten maakt voorts melding van actie van de republikeinen tegen communis tische troepen, welke actie olaats heeft in het gebied ten Zuiden van Rembang. De politieke commi&ie heeft Zaterdag het Sowjet-voorstel tot een vermindering van de bewa pening met een derde, met 36 tegen 6 stemmen bij 7 onthoudin gen verworpen. In 'de politieke commissie van de - v. N. is het debat over de Sovjet-ontwapeningsresolutie voortgezet. Wsjinsky heeft geantwoord op de gisteren door Hector McNeil (Engeland) en Federiclt Osborn (V. S.) op deze resolutie gele verde critiek. Wysjinsky zei dat een voorstel, „zo vaag en leeg" was als het Westerse, voor de Sovjet-Unie niet genoeg was. Er werd niets naders gezegd over de bevoegdheden, rechten en prerogatieven van het controle-orgaan. ,,Is het daarom niet wat veel gezegd", aldus de Volgens de Republikeinse zen der, de „Voice of free Indonesia" heeft Dr. Leimena, de voorzitter der Republikeinse veiligheidscom missie, in een verklaring tegen over de pers het volgende gezegd: „De vrijheid, de democratie en de vriendschap tussen Indonesië en Nederland kunnen worden ge- - red, indien ceide partijen er .zich van bewust zijl, eat iedere over eenkomst dient te zijn gebaseerd op het „geven en nemen". De heer Leimena gaf een uit eenzetting van de gebeurtenissen der afgelopen drie jaren, waarin het Indonesische volk veel leed heeft ondervonden, de opbouw van Indonesië ten zeerste werd ge stagneerd en het leven van het Nederlandse volk en de opbouw in Nederland ten zeerste werden beïnvloed door het geschil in In donesië. Leimena wees op het belang van de wereld b(j de eco nomische opbouw van Indonesië en achtte het voor de wereld eveneens van belang, of Indonesië bolwerk der democratie zal wor den aan een „brug" voor het tota litarisme. „Indien", zo zeide hij, „er een overeenkomst zal worden bereikt, zal het eerste werk zijn, geheel Indonesië te herenigen onder een nationale regering, die zodanig dient te zijn samengesteld, dat zij zowel in het binnen- als in het buitenland wordt beschouwd als het symbool van de Indonesische nationale gedachte en als een be wijs van de vaardigheid van het Indonesische volk om zichzelf te besturen. In deze regering die nen personen zitting te hebben, die genoegzaam blijk hebben ge geven van trouw aan de idealen \an vrijheid en democratie, die in het volk van Indonesië leven". Leimena vervolgde: indien er geen overeenstemming wordt be reikt, is één ding zeker: dat de Republiek haar vrijheidsstrijd voor geheel Indonesië zal voortzet ten met gebruikmaking van alle beschikbare middelen. Maar dan zou er de grootste verwarring ontstaan en de haat tegen het Nederlandse volk zou ongekende afmetingen gaan aannemen". Reuter seint over deze verkla ring nog het volgende: Door waarnemers te Batavia wordt de verklaring van Dr. Leimena be schouwd als een boodschap op het laatste ogenblik aan het Neder landse en het Indonesische volk. die in afwachting verkeren van het Nederlandse kabinet, waarin de brief van Moh. Hatta, die Mi nister Stikker meebrengt naar Nederland, een onderwerp van be spreking zal vormen. Naar het persbureau Belg a meldt heeft de douane aan de NederlandsBelgische grens een bende smokkelaars betrapt en duizenden pakjes sigaretten en een tiental herencostuums in be slag genomen. Zondag is de nieuwe „Roe land," die de oude „Klokke Roe land" In het Gentse Belfort zal vervangen, feestelijk door het ge meentebestuur van Gent In ont vangst genomen. In Malakka is een Dakota, die op zoek was naar een neer gestorte Spitfire eveneens om laag gestort. Men vreest, dat de bemanning van beide toestellen om het leven is gekomen. Sovjet-afgevaardigde.", dat de Sovjet-Unie tegen werkelijke in ternationale contröle is Het voorstel is bedoeld om de reactie op de Sovjet-resolutie tot ontwa pening met een derde door de grote mogendheden te camoifle- ren voor de millioenen en millioe- ren mensen die niets meer dan vrede willen". Hij verklaarde dat Dr. Bramug- lia, de waarnemende voorzitter van de Veiligheidsraad, hem had meegedeeld, dat Engeland en de Ver, Staten overeenstemming over Berlijn hadden verhinderd door het voorstel van de z.es „neu trale" leden van de Veiligheids raad te verwerpen. „Hoe kunnen wij met u samenwerken", aldus Wysjinsky; „wij stellen een-rege ling voor, iedereen aanvaardt die en u verwerpt haar". De Sovjet-afgevaardigde wilde do Vrijdag door de Britse afge vaardigde Hector McNeil ge vraagde cijfers over de Russische strijdkrachten niet verstrekken. „Dat gaat u niet aan", zei hij. In anwoord op het Westerse verzoek om mede te delen, welke vorm van contröle de Sovjet-Unie zou willen aanvaarden op de ont wapening en de atoomenergie, zei Wysjinsky: „Natuurlijk aanvaar den wij controle. Maar wij willen een controle, die onze economie riet zou overleveren aan de plun deringen van een internationaal contróle-orgaan". Hij herhaalde, dat zulk een orgaan slechts een spionnagebureau zou zijn. Rechter Bernard Frankrijk van het internationale tribunaal voor oorlogsmisdaden te Tokio heeft in een minderheidsoordeel velling verklaard, dat Tojo en de 24 andere berechten slechts mede plichtigen zijn en dat Keizer Hiro- hito voor het tribunaal gebracht had moeten worden. Tojo en zes anderen werden tot de dood door de strop veroordeeld, zestien der beschuldigden werden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, één tot 20 jaar en één tot zeven jaar. Bernard adviseerde vrijspraak van alle beschuldigden en zeide: „de werkelijke schrijver van de Japanse oorlogsverklaring is aan alk vervolging ontsnapt." Uit het dagboek van de Japan se vroegere zegelbewaarder zeide Bernard, dat de Keizer diens raad tot voorzichtigheid in de wind sloeg en besloot liever te luiste ren naar de Minister van Marine en de chef van de generale staf van de Marine. (De zegelbewaar der, Kiotsji Kido werd tot levens- Jarg veroordeeld.) Bernard zeide eerst van plan te zijn geweest te zwijgen. Met het oog op de billijkheid tegenover de beschuldigingen achtte hij het echter zijn plicht zijn opvattingen uit te spreken. Prof. Röling (Nederland) was het eens met de zes doodvonnis sen, doch meende, dat Sjoenrokoe Hata, Koki Hirota en Koitsji Ki- d> (levenslang), Mamoroe Sjige- mitsoe (7 jaar) en Sjigeniroe To go (20 jaar) hadden moeten wor den vrijgesproken. Daarentegen hadden volgens Prof. Röling Ta- kazoemi Oka, Kenro Sato en Hi- rosji Osjima ter dood veroordeeld moeten worden. Het feit, dat de Australische voorzitter van het tribunaal, Sir William Webb, Keizer Hirohito een „leider in de misdaad" heeft genoemd, heeft in sommige poli tieke kringen geleid tot bespre king van de mogelijkheid van troonsafstand door de Keizer. Leidende Amerikaanse func tionarissen hebben nog geen com mentaar geleverd, maar niet-offi- cieel is gemeld, dat zij het niet met Sir William eens zijn. De Britse mening zou zijn, dat de tegen Kido uitgesproken le venslange gevangenisstraf en de aanval van Sir William op <je Keizer de kwestie van de troons afstand onvermijdelijk op de spits zouden drijven. Over het lot van ex-premier Tojo en de 24 andere Japanse oorlogsmisdadigers zal in laatste instantie worden beslist op een 22 November te houden vergade ring van Generaal Douglas MacArthur de Geallieerde opper bevelhebber en de hoofden der verschillende Geallieerde missies Het wordt waarschijnlijk geacht, dat deze vergadering een verzach ting van tenminste enkele der zwaarste straffen zal aanbevelen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1