jp# '-I Min, Stikker naar Nederland vertrokken De toestand in China Het proces tegen de Japanse leiders Verscherpte controle op Luchtbrug De toestand in Sjanghai De Palestijnse kwestie De Zes-Mogendhedenconferentie MOH. NATSIR VRIJDAG 12 NOVEMBER 1948. kondigt principiële overeenstemming inzake hervatting onderhandelingen aan Generaal Bocek naar Amer. zone uitgeweken Post voor militairen naar Indonesië onderweg Arrestaties in Tsjecho-Slowakije Dienst voor legercontacten Veldmaarschalk Montgomery ontvangen door Minister-President te Londen Ontmoeting Trunrian-Stalin De stakingsbeweging in Frankrijk WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M1. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Rustig weer. Nevelig of mistig. Overwe gend droog weer met zwakke wind en weinig verandering in temperatuur. Frankering bij Abonnement: Terneuzen 4e Jaargang No- 981. Advertentieprt'i per mm 10 ct.; minimum per advertentie l.ftO, Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kL advertentie»; 5 regels 60 ct.; leder* regel meer 12 cent. Ver melding; Brieven ondet nr. Bureau van dit Bïswl 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Y,. Firma P. .1. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Donderdagmorgen is Minister Stikker van het vliegveld te Ba tavia naar Nederland vertrokken. Zijn toestel ondervond 75 minuten vertraging naar aarlleiding van beweerde overtredingen der ver keersregels. Voor zijn vertrek zeide de In Nanking is Ae staat van be leg afgekondigd. Dit geldt even eens voor een gebied om Nan king, dat 40.000 vierkante mijl beslaat. Het gebied strekt zich uit van Sjanghai, ongeveer 175 rr; ijl ten Zuid-Oo3ten van Nanking gelagen, tot Nanking, de hoofd stad van Anhwai, dat ongeveer op dezelfde afstand ten Zuid-Westen ligt en van Hangtsjou, ongeveer lef) mijl ten Zuiden van Nanking tot Pengpoe, ongeveer 100 mijl ten Noorden daarvan. Br is een uitgaansverbod voor het gehele gebied uitgevaardigd yan tien uur ;s avonds tot zes uur 's ochtends. De directeur van het regerings voorlichtingsdienst heeft ver klaard, dat de regering geen plannen koesterde tot evacuatie vaa Nanking en dat dit het ver trouwen van de regering weer spiegelde omtrent de afloop van de strijd om Tsoetsjow. Naar verluidt hebben krachtige communistische colonnes, die door Midden-China Zuidwaarts trekken, sterke tegenstand onder vonden van de regeringstroepen, die de toegangen bewaken naar het belangrijke gebied van Sjang hai en Nanking, waar de staat van beleg is afgekondigd om on rust achter het front te voor komen. Naar verluidt concentreren zich grote communistische eenheden, die op het front van Mandsjoerije vrijgekomen zijn, bij Tjsiang- tsjang-Ying, de eerste stad bin nen de grote muur De voorhoede van deze strijdkrachten trekt naar het Westen op. Zi) bedrei gen de belangrijke steenkoolmij nen van Tongsjan en maken, de militaire positie van de Chinese regering in de provincies Hopei, Jehol, Tsjahar en Soeiyoean hachelijk. Communistische troe pen zouden bezig zijn op te ruk ken naar Tsjienan in Oost-Hopei. Minister, dat de ernst van de toe stand minder drukkend was ge worden. De Minister was van oordeel, dat er enige mogelijkheden waren tot overeenstemming tussen beide zijden. De toestand vereiste ech ter nog steeds „ernstig overleg" met het Nederlandse kabinet. Aneta meldt uit Batavia nog, dat Minister Stikker uitgeleide werd gedaan door Dr. Beel, Ad miraal Pinke, Generaal Spoor en Cochran. Mr. Bloem, die met Mi nister Stikker naar Batavia kwam, keerde eveneens naar Ne derland terug. De Minister zeide nog, niet als Minister van Buiten landse Zaken naar Indonesië te zbn gekomen, doch als lid van het kabinet. De sfeer in Kalioerang was „all right" zo zeide hij en vervolgde; „U allen weet, dat er een klein incident naar aanleiding van een brief was. Ik meen, dat dit thans gesloten is. Woensdag ontving ik een brief van Hatta, waarin de kwestie werd verklaard, de zaak is gesloten". Op de vraag of de missie een succes kon worden genoemd en of hij van mening was, dat, indien overeenstemming zou worden be reikt, de republiek zich hieraan zou houden, verwees hij naar de verklaring, dat er „enige moge lijkheden" waren. De toestand was niet zo ernstig als toen hij kwam. De administrateur van het plan-Marshall, Paul Hoffman, is, naar gemeld wordt, voornemens begin December naar China te gaan om de toestand aldaar per soonlijk in ogenschouw te nemen. De Republikeinse Minister van Voorlichting, Moh. Natsir heeft, volgens de Republikeinse radio „Voice of Pree Indonesia" Don derdagavond aangekondigd, dat beide partijen in principe een overeenstemming hebben bereikt om de politieke besprekingen te hervatten, met tussenkomst van de Commissie voor goede diensten en met het voorstel-Cochran als beginselprogramma, indien dit een officieel voorstel van de C. V. G. D. wordt. Na het plaats hebben van deze informele oriënterende besprekin gen kan men verwachten, dat de onderhandelingen tussen Neder land en de Republiek, wanneer deze kunnen worden hervat, niet veel tijd in beslag zullen nemen, aldus Moh. Natsir. Het tijdstip waarop de politieke onderhandelingen kunnen worden hervat, kan echter nog niet wor den vastgesteld. Toen Japan Pearl Harbour aan viel, hoopte het alle belangrijke punten in de Stille en Indische Oceaan te veroveren voordat Amerika een tegenaanval zou kunnen beginnen, zo heeft het internationale tribunaal, waarvoor 25 Japanse oorlogsleiders terecht staan, verklaard. Hasjimoto en Hosjino, st'ehters van de „vereniging van hijstand aan de keizerlijke macht" werden genoemd als propagandisten voor de agressie. Hosjino, die tevens president was van de raad voor de ordening, had oorlogsmateriaal van vitaal belang verzameld. Volgens het tribunaal stond Sji- ratori een Japanse overheersing voor Oost-Azië voor en de verove ring van Singapore. Hata, als Minister van Oorlog, trok het negen-mogendhedenver- drag van 1921 in en Hiranoemo, als onder-Minister, leidde het op stapelen van oorlogsvoorraden. Soezoeki leidde met Hisiino het gehele oorlogsapparaat. Sjima- da, bevelhebber van de vloot in de Chinese wateren tijdens de oefeningen voor de aanval op Sin gapore, deelde later met Tojo de De diplomatieke correspondent van de „Daily Telegraph" ver klaart, dat de stafchef van het Tslecho-Slowaalase land is uitge weken. Het bericht werd Ir offi ciële Amerikaanse en Britse krin gen te Londen niet bevestigd, of ontkend. Naar verluidt, zo vervolgt de correspondent, Is Generaal Mosel, die gepoogd had tegelijk met Bo cek te ontvluchten, gearresteerd. Bocek was stafchef sinds ,1945. Tjjdens de Duitse bezetting werk te hij te Londen order de aange- remen naam van Chodsky. In 1946 bracht hij een bezoek aan Moskou voor het voeren van mi litaire besprekingen met de Sov jet-regering. verantwoordelijkheid voor de oor logsadministratie. Moeto en Oke, respectievelijk hoofden van het bureau voor militaire zaken en 't marinebureau, waren vooraan staande organisatoren. Sato volgde Moeto later op. Verder wordt nog genoemd Togo Kaya, die de belangrijke conferentie van 30 November 1941 bijwoonde, waarop besloten werd tot de definitieve aanval Kido, de rechterhand van de Keizer, had de laatste ervan over tuigd dat er geen „wanhopige oorlog" gevoerd zou worden. De Keizer had namelijk bezwaren laten horen. Het tribunaal wees het verzoek van de verdediging van de hand tot openbare lezing van d® afwij kende beoordelingen. Op 12 November a.s. vertrekt het s.s. „Grote Beer" met troepen van Amsterdam naar Indonesië. De opvarenden kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze r.iet later dan 14 November a.s. ter post bezorgd wordt. Wil men de opvarenden dadelijk bij aankomst in Batavia post doen uitreiken, dan moeten de brieven uiterlijk 28 November a.s in de brievenbussen zitten. De Tsjecho-Slowaakse economi sche controledienst heeft in Bo ltemen en Moravië 29 personen aangehouden in verband met klachten, dat drie wagens graan aan de algemene voedselvoorzie ning zouden zg'n onttrokken ten voordele van de Aartsbisschoppe lijke residentie te Kromeriz en van de seminaries. Onder de aangehoudenen bevindt zich de algemeen-directeur van de maal- opslagplaats van het Aartsbisdom Kromeriz. Natsir zeide nog: Er bestaat geen reden voor erg pessimisme doch evenmin voor overdreven optimisme daar de toestand zich elk ogenblik kan wijzigen. De dienst voor legercontacten bericht: Nadat op 5 en 8 Nov. Neder landse patrouilles bij Salatiga vanuit' de kampong Tegalredjo op Republikeins gebied tegen de status quo-lijn beschoten werden, overschreden, bij herhaling van de beschietingen, Nederlandse pa trouilles op 10 November de sta tus quo-lijn om de aanvallers on schadelijk te maken. De kampong Tegalredjo werd gezuiverd, waar na de patrouilles terugkeerden naar federaal gebied. De aanval lers verloren zes doden, terwijl tien van hen werden gevangenge nomen. De Nederlandse patrouil les leden geen verliezen. In het tijdvak van 27 October tot 9 November zijn 111 gevallen van terreur binnen federaal ge bied geconstateerd tegen Indone sische bestuursambtenaren en de bevolking, waarbij in totaal 47 I>ersonen vermoord, 46 ontvoerd en 18 verwond werden. Gisterenmorgen bracht Veld maarschalk Lord Montgomery- of Alamein een bezoek aan de Min.- President W. Drees. De Veldmaarschalk werd ver gezeld door de Britse ambassa deur Sir Philip L. Nichols en de Majoor Lungen van de Generale Staf, die aan de Veldmaarschalk Is toegevoegd gedurende diens verblijf in Nederland. Een woordvoerder van de Ame rikaanse luchtmacht in Duits land heeft verklaard, dat naar schatting „normaal slechts één op de 80 vliegtuigen van de lucht brug buiten de Geallieerde lucht- corridors geraakte zeïfs in de meest ongunstige weersomstan digheden." Het Duitse Nieuwsbureau Dena (Amerikaanse zone) haalt het volgende commentaar aan van luitenant-kolonel Steadman, die de leiding heeft over de lucht macht van het Amerikaanse mili taire bestuur: „De nieuwe Sow- De Britse consulaire autoritei ten te Sjanghai zijn plannen aan het voorbereiden voor eventuele evacuatie van Britse onderdanen uit de stad. Er bevinden zich on geveer tweeduizend Britse onder danen in Sjanghai, van welK aan tal de helft in de stad geboren en getogen is. Ook andere con sulaten zouden reeds plannen heb ben opgesteld voor eventuele eva cuatie van landslieden. De regering van Hongkong, de Britse kroonkolonie, zal aan Chi na tienduizend ton rijst lenen ter leniging van de nood in Sjangliai, aldus is officieel medegedeeld. De regering van Hongkong 1 oudt zich bezig met de moeilijk heden, die rijzen, indien meer dan 1000 „minder belangrijke" Engel sen uit Sjanghai geëvacueerd worden naar deze reeds overbe volkte Britse kolonie. In 1931, toen Japan Sjanghai aanviel, werden eveneens Engelse vrouwen en kinderen naar Hong kong geëvacueerd. Het vraag stuk der accomodatie is thans zeer moeilijk, daar Hongkong bijna 2 millioen inwoners telt. Duizenden Engelsen, Chinezen en andere buitenlanders hebben ai geen eigen woning en wonen in hotels en pensions. Soms huist een gezin van vier personen m één kamer. De diplomatieke correspondent van de Joodse „Palestijnse Post" schrijft, dat Bunche, de bemidde laar voor Palestina, naar verluidt te verstaan zou hebben gegeven, dat misschien Joodse politie patrouilles in de Negef zouden kunnen worden achtergelaten wanneer Israël het instellen van een gedemilitariseerde zone in beginsel zou aanvaarden. De schrijver van het artikel, die i.i nauw contact staat met leden van het Israëlische kabinet, voegt er echter aan ti>e: „Deze .vinger wijzing heeft de vastbeslotenheid van de Israëlische regering, de militaire bezetting van het be trokken gebied te handhaven en zich te verzetten tegen alle po gingen tot annexatie, onder welk morh ook, door de Arabische sta ten, niet verzwakt". De zes-mogendhedenconferentie, die gisteren in besloten zitting begon, zal tot in bijzonderheden de bevoegdheden en taken van 'i' internationaal controle-lichaam voor het Ruhrgebied uitwerken. Volgens de formele agenda zal men voortbouwen op de beginse len waarover men het op de zes- mogendhedenconferentie in Juni van dit jaar eem is geworden. Dit houdt in, dat de geografische grenzen van het Ruhrgebied be paald zullen worden, voorts de juridische grondslag van het in ternationale lichaam en de juiste manier waarop het zal werken, voorts waar en wanneer het in werking zal treden, zo seint Reu ters diplomatieke correspondent. Het is zrer wel mogelijk, dat enige landen er op aan zullen dringen problemen te bespreken, welke met bovenstaande verband houden, hoewel zij niet officieel op de agenda voorkomen. Aan de conferentie zal een Brits ontwerp-constitutie voor het internationale lichaam worden voor gelegd. Man verwacht even eens een Frans en een Amerikaans ontwerp, ofschoon het niet be kend is of deze gereed zijn. Het internationale lichaam zal de verdeling bepalen tussen bin nenlands gebruik en exoprt van kolen, cokes en staal uit 't Ruhr gebied. Voorts zal het opkomen voor de buitenlandse belangen. Hierbij' hebben de landen van de Benelux in het bijzonder belang. Het lichaam zal er op toe moeten Een, dat de Duitse autoriteiten in de buitenlandse handel geen on wenselijke praktijken toepassen. Dan zal er nog de kwestie te regelen zijn over de tijd, dat de Duitse vertegenwoordiging in. het lichaam gecontroleerd zal worden door de bezettingsmogendheden en oi dit bij, een fusie van de Brits- Amerikaanse met de Franse zone door de drie bezetters gezamen lijk zal geschieden. Nederland za! vertegenwoordigd worden door Dr. Hirschfeld, eco nomisch adviseur aan het Minis terie van Buitenlandse Zaken Het is mogelijk, dat de recente succesnen van Generaal De Gaulle, d- Franse delegatie aanleiding zal geven in krachtige termen de permanente internationale eigen dom van de industrieën van het Ruhrgebied voor te staan, zo be sluit Reuter's correspondent. jet-Russische bedreiging van de luchtbrug is de ernstigste tot nu toe. Indien zij wordt uitgevoerd, kan zij ernstige gevolgen hebben". Tengevolge van een dichte mist werd <J# luchtbrugoperatie giste ren voor de vierde maai in twee weken vertraagd. Het Brits militair bestuur heeft officieel verklaard, dat de ver antwoordelijkheid geheel bq de Sowjets berust, indien er iets ge beurt met een Brits vliegtuig van de luchtbrug tengevolge van de Sowjets-Russische bedreiging, dat vliegtuigen, die zonder kenteken in de luchtcorridor dan wel over gedeelten van de Sowjt-zóne bui ten de corridors vliegen, tot lan den gedwongen worden. Volgens deze Britse verklaring vliegen geen Britse vliegtuigen zonder duidelijk natidnali tei tsteken over de corridor en houflen alle Britse piloten zich strikt aan de grenzen der corridors. De verklaring stamt niet van generaal Brownjohn, wiens ant woord naar verluidt nog niet is opgesteld. Het bericht van Radio-Moskou, waarin van een mogelijk onder houd gewag wordt gemankt, werd Woensdag omgeroepen ten be hoeve van de provinciale bladen, zo deelt Reuter nog mede. De Franse bladen „Combat" en „jFrane Tireur" geven bcschour vingen naar aanleiding van een eventueel onderhoud. Volgens „Combat" was het voor Truman onmogelijk een onderhoud met Moskou Langer uit te stellen, „daar de toenaderingspogingen van de Sowjet-Unie nooit zo dui delijk zijn geweest." De „Franc Tireur" meent dat Truman ongelijk zou hebben in dien de verklaring, dat hij, „niet aar een ontmoeting denkt" juist was. De suggestie dat Truman naar Moskou zou gaan, is gedaan door een der jongere artikelenschrij vers te Washington, van wie men niet aanneemt, dat hij door Tru man op bijzondere manier in ver trouwen zou zijn genomen. Wel besteedt men aandacht aan deze suggestie mede in verband met het feit, dat de Observatore Romano, het blad van het Vati- caan, uiting heeft gegeven aan de hoop, dat door de verkiezingen in de V. S. de weg geëffend zal blijken voor een bijeenkomst van Truman en Stalin. Alle onder Sowjet-Russische licentie verschijnende dagbladen te Berlijn vermelden op opvallen de wqze het bericht over een mo gelijke bespreking tussen Truman en Stalin. Uit Londen wordt gemeld, dat dc Britse eerste Minister, Atlee, zich heeft uitgesproken tegen het denkbeeld var, een speciale bijeenkomst van President Tru man, Generalissimus Stalin en hemzelf om vredesproblemen te behandelen. Op een desbetreffende vraag in het parlement antwoordde Attlee, dat hij, het in het algemeen het meest aanbevelenswaardig vond, dat problemen,, die niet langs de normale diplomatieke kanalen te regelen waren, door de V. N. ter hand werden genomen 184.259 van de 245.824 bg de C. G. T. aangesloten spoormannen hebben zich voor een' waarschu wingsstaking van 24 uur uitge sproken bij het deferendum, dat dezer dagen door de bond van het spoorwegpersoneel gehouden is Thans zijn in totaal veertien beheerders en steenkolenmijnen ontslagen wegens „medeplichtig heid ag.n het opheffen der veilig heidsdiensten in de mijnen". Het algemeen ambtenarenver- bond, dat bij de C.G.T is aange sloten, heeft Woensdagavond een communiqué uitgegeven, waarin alle ambtenaren worden opgeroe- "pen „hun actie te versterken en te protesteren tegen 'n economi sche en financiële politiële, welke de ambtenaren opoffert zoals alle werkers en uiteindelijk niet met beloften doch slechts met bevre diging der eisen genoegen te ne men".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1