De gevechten in Palestina duren voort De politieke toestand in België Japan schuldig bevonden Voorstel van Bunche Amerikaans-Joego-Slavische besprekingen over Triest DONDERDAG 11 NOVEMBER 1948. Veldmaarschalk MONTGOMERY De a.s. Zeemogendheden Conferentie De heer Neher en Stikker naar Nederland Mededelingen van dienst legercontacten Ned. vertegenwoordiger op de Zeemogendheden Conferentie De industrie van het Ruhrgebied inzake het conflict in Palestina Telegram van Markos aan Evatt Televisie, in Engelse bioscopen De voedselvoorziening in China Ontmoeting Truman-Stalin Frankering bil Abonnement: Temeuzen WEBBS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Tamelijk koud. Plaatselijk nevel of mist, ove rigens half tot zwaar bewolkt njaar overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidoost. Weinig ver andering van temperatuur. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimus® per advertentie 1,00» Inzending advertenttec tot des namiddags 4 tkup Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; leder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieve.' oadar nr. Bureau van dit Bl«/I 10 cent meer. 4e Jaargang No- 960- VerschUnt dagelijks Drukkerij N.V(. Firma P. .J. van de San de Temeuzen Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal. VOEET BESPREKINGEN MEI' MILITAIRE AUTORITEITEN. Gisterenmorgen heeft V eld- maarschaik Lord Montgomery of Alamein besprekingen gevoerd over militaire vraagstukken met de chef van de generale staf Mr. H. J. Kruis, de chef marinestaf, Vice-Admiraal Jhr. E. J van Holthe en de chef luchtmachtstaf, Generaal-Majoor C. Giebel. De besprekingen.-, welke giehouden werden in het hoofdkwartier van de generale staf, de Julianakazer- ne te Den Haag, werden ook bij gewoond door de chef staf van Veldmaarschalk Montgomery, Ma jor-General R. F. K. Belchem en Lieut. Col. Tweedie. Gisterenmiddag zou Veldmaar schalk Montgomery zijn opwach ting maken bij de Minister van Oorlog op het ministerie van oorlog. Tijdens dit bezoek zou den waarschijnlijk ook militaire vraagstukken besproken worden. Na de besprekingen op het hoofdkwartier van de generale staf in de Julianakazerne te Den Haag, begaven de Engelse en Nederlandse militaire autoriteiten zioh tegen één uur naar Hotel de „Witte Brug" waar de lunch ge bruikt werd. Hierbij zaten aan Veldmaarschalk Montgomery met zijn chef-staf en Lieut.-col. Twee- die en de Nederlandse chefs van stavenLuit. ^Generaal Kruis, Vioe-Admiraal Jhr. Van Holthe en Generaal—Majoor Giebel. Voordat Veldmaarschalk Mont gomery een bezoek bracht aan het Ministerie van Oorlog werden daar besprekingen gevoerd tussen de Minister van Oorlog en Prins Bemhard, waarbij ook de chef van het kabinet van de Minister van Oorlog, 'Generaal-Majoor M. R. H. Calmeyer, tegenwoordig was. Tien minuten over half vier be gonnen de motoren van de wach tende marechaussee weer te draaien. Bij zijn verschijnen op het bordes werd Veldmaarschalk Montgomery weer luide toege juicht door de menigte die gedu rende de bespreking geduldig op zijn komst gewacht had. Lachend dankte de Veldmaar schalk voor deze toejuichingen. Hij wuifde vriendelijk nastf alie kanten. Na afscheid genomen te hebben van Generaal-Majoor Cal meyer vertrok hij in een. Engelse auto naar de Britse ambassade. trailleurs en 30 stenguns beschikt. Volgens republikeinse berichten is hun munitie- en levensmidde- lenvoorraad gering. Voorts wordt gemeld, dat 24 October bij Tjoe- ling, onderdistrict Ampel Gabing, een koffietuin van twee en halve hectare door saboteurs vernield werd. Uit Taroetoeng in Tapa- noeli, waar de resident van Ta- panoeli zich heeft gevestigd sinds het jongste optreden van majoor Bedjo, wordt gemeld, dat 1 Nov. 'Sibolga door de troepen van Bed jo bezet is. De commandant van de territoriale republikeinse troe pen op Sumatra beval, dat Bedjo en zijn troepen niet werd toege staan te Sibolga te blijven. Bedjo voldeed tot dusver niet aan dit bevel. Volgens de radio-omroep van de New York Times heeft het inter nationaal tribunaal Japan schul dig bevonden aan het voeren van een aanvalsoorlog tegen het Brit se gemenebest, Amerika, Frank rijk en Nederland. Uitgeleid door Dr. Beel, Mr. Stikker en leden van de voor lopige federale regering en de Commisie voor goede diensten is de gedelegeerde van het opper bestuur Neber gisteren per Con stellation naar Nederland ver trokken. Minister Stikker zal hedenmor gen per vliegtuig naar Nederland vertrekken. INDONESIË. De dienst voor legercontacten deelt mede: Uit Madioen wordt gemeld, dat de zich in het Lawoegebergte be vindende communistische troe pen, die nogen naar het Noorden en het Westen uit te breken, on geveer 1500 man sterk zijn. Daar- bjj bevindt zich de groep van Sja- rifoeddin, die over 500 karabijnen, 15 lichte mitrailleurs, 5 zware mi- M. J. M. A. H. Luns, eerste secretaris van de Ned. ambas sade te Londen, die Nederland zal vertegenwoordigen op de heden te Londen te houden zesmogend- hedenconferentie over het Ruhr gebied, zal worden bijgestaan door de deskundige in Ruhr-aan- gelegemheden en Dr. G. J. de Kooijs te Arnhem, oud-voorzitter van de economisohe raad. Op rentie teden de zesmogendhedenconfe- over het Ruhrgebied, die in Londen begint, zal de Benelux niet zoals bij de zesmo- gendhedenconferentie over Duits land, die in het voorjaar werd ge houden, door een enkele delegatie vertegenwoordigd zijn. De drie landen zullen thans elk een dele gatie zenden. De Nederlandse delegatie staat onder leiding van Mr. J. M. A. H. Luns, eerste secretaris van de Nederlandse ambassade te Lon den. Aan het hoofd van de Bel gische delegatie staat de Belgi sche ambassadeur in Londen, Graaf Alain Obert de Thieusies. Met de leiding der Luxemburgse delegatie is belast de Luxem burgse gezant in Londen, André Clasem. De leiders van de Engel se, Amerikaanse en Franse dele gaties zijn: Roger Stevens, assis- tent-onder-secretaris van het Brit se Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse ambassa deur Lewis Douglas en Herve Alphand, directeur van Economi sche Zaken van het Franse Minis terie van Buitenlandse Zaken. - Gisterenochtend zijn tenge volge van een dichte mist in het station van Garenne-Colombes, nabij Parijs, twee reizigerstreinen tegen elkaar gereden. Een 30-tal personen werd gewond. Volgens het Arabisch Legioen hebben Joodse kanonnen het Iraakse front ten Zuiden van het meer van Galilea met 25-ponders bestookt, hetgeen men als een voorspel tot een Joods offensief beschouwt. Een sterke eenheid Joden trach- te de Jordaan over te steken met het doel Adessia te bestormen, een grenspost van het Arabisch Legioen, aldus het bericht. Het vuren werd gestaakt, toen de j ra ke .se artillerie het beantwoordde. 18 Granaten zouden in het Trans- jordaanse dorp Sjoeneh terecht zijn gekomen en daar een vrouw gedood en twee burgers gewond hebben. Gedurende de gehele nacht wer den alle sectoren van Jeruzalem van Joodse zijde bestookt met een aanhoudend vuur van mortieren De correspondent van het UNP schrijft: In Katholieke krin gen is men van mening, dat na de uitlatingen van Buset _op het jongste socialistische partijcon gres over de Koningskwestie en de onderwijskwestie, het zeer moeilijk zal zijn nog tot een com promis te geraken over voortzet ting van de regeringscoalitie en dat, wanneer de onderhandelingen in deze geest worden voortgezet, rekening moet worden gehouden met een scheuring tussen Katho lieken en socialisten en een daar uit voortvloeiende ontbinding van het parlement. Ook de contactcommissie van de Christelijke volkspartij welke Dinsdagmiddag in vergadering bijeen is geweest om overleg te plegen over de besprekingen, die met de socialisten zijn gevoerd, liet zich niet optimistisch uit over de toekomst. Anderzijds wijst «en er op dat de redevoeringen ran de socialistische leiders niet direct naar de letter moeten wor den genomen. Wat de onderhandelingen be treft schijnt de Koningskwestie sen van de moeilijkste problemen uit te maken. De socialisten stel len als voorwaarde voor een voortzetting van de coalitie regering, dat de Koningskwestie blijft rusten tot de eerstvolgende verkiezingen in het najaar van 1949. De Katholieken verlangen evenwel dat de socialisten het jengste voorstel van Koning Leo pold in overweging nemen, een voorstel tot het instellen van een gemengde parlementair-juridische commissie, die de aangelegen heden van de koninklijke preroga tieven zou onderzoeken. Wat de schoolpolitiek betreft ook een van de grote geschilpun ten tussen Katholieken en socia listen op ideologische gronden eist de CV.P. oprichting van een commissie van onderzoek. Hoewel de Belgische pers ach de ernst van de toestand niet ver heelt, spreekt zjj in het algemeen de verwachting uit, dat Katho lieken en socialisten alsnog tot een overeenkomst zullen geraken en dat zij, vooral tijdens de huidige internationale spanning het na tionale belang boven het partijr belang zullen stellen. Een ont binding van het parlement toch zou betekenen, dat het land lange tijd zonder regering zou zijn, aan gezien tussen de ontbinding van de wetgevende kamer en de eerst volgende verkiezingen een wette lijke termijn van 40 dagen moet verstrijken. en raketten, aldus dit bericht. Volgens onbevestigde berichten te Tel Aviv hebben Israëlische troepen het door de Egyptenaren bezette fort Irak Soeweiden inge nomen en meer dan 100 krijgsge vangenen gemaakt. Verscheidene Egyptenaren zouden zijn gedood, terwijl de Israëlische troepen geen verliezen leden. De Egypti sche premier, Nokrasjy Pasja verklaarde, dat de Israëlische troepen „weer een daad van ag- gressie hadden gepleegd tegen 't Egyptische front in Palestina bij Irak Soeweidan". Een Israëlische militaire woord voerder heeft medegedeeld, dat Israëlische troepen de capitulatie van Irak Soeweidan hebben aan genomen. De woordvoerder ont kende iets af te weten van de ont vangst van een bevel der V. N. om het vuren te staken. Volgens een Joodse verklaring begonnen de Israëlische strijd krachten op Irak Soeweidan te vuren, toen de Egyptenaren naar Faloeja trachtten uit te wijken. Slechts enkele leden van het gar nizoen konden door de Israëlische linies dringen. Een woordvoerder der V. N. heeft ontkend, dat de Joden Gaza bezet hebben. Dit bevond zich nog steeds in Egyptische handen. Michaël Camay, lid van de Is raëlische missie bij de V. N., heeft te Washington verklaard, dat „meer dan één" Arabische mo gendheden een poging gedaan heibben met Israël in contact te treden om tot een regel'ng van het Palestijnse vraagstuk te ko men. Comay weigerde namen Het tribunaal zegt in zijn von nis, dat Japan zijn aanvalsoorlog begon in December 1941, niet te Pearl Harbour doch bij Kota Ba- roe in Malakka. Japanse oorlogs schepen beschoten hier het strand op de morgen van 8 December, honderd minuten voor de eerste aanval op Pearl Harbour. Bijna een uur voordat de eerste Japan se vliegmachine boven de vloot- basls van Pearl Harbour ver scheen, werden Japanse troepen aan land gezet op het strand van Malakka. In 1940, aldus het vonnis, be sloten de Japanse leiders een aan valsoorlog te gaan voeren tegen Frankrijk in Indo-China. De ac ties, welke Japan in 1941 begon tegen Groot-Brittannië, de Ver. Staten en Nederland, waren aan valsoorlogen. Voorts is het bui ten twijfel, aldus het vonnis, dat tegen het volk van de Philippijnen een aanvalsoorlog is gevoerd. De beschuldigingen van samen zwering tot het voeren van een aanvalsoorlog en oorlogen, waar door internationaal recht en ver dragen, overeenkomsten en belof ten werden geschonden, zijn vol gens het vonnis bewezen en de betrokken daden zijn misdadig in de hoogste graad. beroep op de partijen, die direct betrokken zijn bij het conflict in Palestina, onmiddellijk door m ri del van de goede diensten van de waarnemende bemiddelaar, stap pen te doen om a. te komen tot een regeling, van alle hangende bestands- kwesties in alle sectoren van Pa lestina; b. een wapenstilstand te slui ten, die het volgende inhoudt: 1. Scheiding van de strijd krachten, die in het Palestijnse conflict zijn betrokken door de in stelling van brede gedemilitari seerde zönes onder toezicht van de V. N. 2. Een zodanige terugtrekking en beperking van deze strijd krachten dat uiteindelijk de te rugkeer van Palestina tot een normale toestand verzekerd wordt. Tenslotte verzoekt de resolutie de partijen en de waarnemende bemiddelaar in Palestina de Vei ligheidsraad veelvuldig rapporten voor te leggen omtrent de uitvoe ring van deze resolutie. Na een voorlopige discussie verdaagde de Veiligheidsraad de vergadering. Naar verluidt hebben Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten per brief aan de Franse mili taire gouverneur in Duitsland, Geneaal Koenig, doen weten, dat zij besloten hebben de overdracht van de voorlopige eigendom van de industrieën van het Ruhrge bied aan Duitse beheerders door te zetten, ondanks de oppositie hiertegen van de Franse regering. Over de uiteindelijke eigendom van de industrieën van het Ruhr gebied zal men in de toekomst laten beslissen door een „vrij ge kozen Duitse of West-Duitse regering". Juist hiertegen blijft de Franse regering zich ten sterk ste kanten, aldus Reuter. Aan een privé-zitting van de Veiligheidsraad heeft de bemidde laar der V. N. Dr. Ralph Bunche, een ontwerp-resolutie voorgelegd, strekkende tot een beroep op Arabieren en Joden om onmid dellijk wapenstilstands- en vre desonderhandelingen te openen. De ontwerp-resolutie doet een De informatiedienst van gene raal Markos meldt, volgens het nieuwsbureau Tanjoeg, dat gene raal Markos deze tot Evatt, voor zitter van de vergadering der V. N. een telegram heeft gericht, waarin hij verklaart, dat „in ver band met het door de Australi sche delegatie inzake de Griekse kwestie gedane voorstel hij stseds bereid is op ieder initiatief i* te gaan, dat het mogelijk zou maken een democratische oplossing voor het Griekse binnenlandse pro bleem te vinden". Sir Philip Warter, voorzitter van de „Ass. British Picture Corporation" heeft verklaard, dat in Engelse bioscopen televisie voorstellingen zullen worden ver toond. Tot dit besluit is men ge komen na twee jaar onderzoe kingswerk. Er zullen twee metboden wor den onderzocht, namelijk directe projectie en projectie via de ge wone filmprojector, waarbij het televisie-beeld wordt gefilmd. In het tweede geval is de film na 60 seconden gereed waarna deze op het doek van de bioscoop gepro jecteerd wordt. Er zullen televi- sie-sftudiojs worden opgericht. Volgens het plan zullen de eerste experimenten in drie Ijondense bioscopen worden gehouden. De diplomatieke correspondent van het Italiaans persbureau An sa meldt, dat volgens berichten uit Triëst, in gewoonlijk welingelichte kringen te Rome ontvangen, de laatste maanden besprekingen zijn gevoerd tussen Amerikaanse en Joego-Slavische afgevaardigden over Triëst, doch dat geen defini tieve overeenkomst werd bereikt. Het Milanese weekblad Euro pee gaf Vrijdag bijzonderheden omtrent een z.g. „geheim Ameri kaans-Joego-Slavisch verdrag' op grond waarvan Joego-Slavië reeds bezig zou zijn zijn zone van Triest te demilitariseren. Van de zijde van het Ameri- loaanse departement van Buiten van landen' te no^on, doch de Imdse Zaken is Zaterdag tegen- van icmncn. jiv- gesproken, dat de beide landen berichten over de Arabische stap pen waren doorgegeven aan de Amerikaanse delegatie te Parijs. Hij zeide naar Washington te zijn gekomen in een poging om de „verbijsterende houding" van Amerika ten opzichte van Pale stina in het reine te brengen. VERSCHERPTE Sowjet-controle OP LUCHTBRUG. De Sowjets hebben gisteren de Amerikaanse autoriteiten meege deeld, dat zij voortaan alle niet- geïdentificeerde vliegtuigen boven de Sowjet-zöne tot landen zullen dwingen, evenals alle buitenland se vliegtuigen boven die zone. die buiten de luchtcorridors vliegen. overeenstemming hadden bereikt Ter bestrijding van de hongers nood te Nanking en te Sjanghai heeft de Ministerraad gisteren ochtend besloten katoenvoorraden en andere aan de staat behorende producten te ruilen tegen levens middelen, die de landbouwers en bandelaars wegens de devaluatie weigeren te verkopen. Rijst en meel zijn practisch on vindbaar te Nanking, waar de bevolkirg van zoete aardappelen leeft, die de enige voedingswaar vormen, welke op de markt te verkrijgen Is. De meeste restau rants zijn gesloten behalve de iuxe-restaurants. over een geheim verdrag van we derzijdse militaire hulp. Ambtenaren van het Ameri kaanse departement van buiten landse zaken ontkenden, dat met Joego-Slavië onderhandelingen worden gevoerd en noemden de berichten daaromtrent „proefbal lonnetje:" van andere landen. Radio-Moskou heeft gisteren ochtend voor bet eerst gewag ge maakt van de mogelijkheid een ontmoeting tussen President Tru man en Generalissimus Stalin. De radio verklaarde o.m. dat „sommige Amerikaanse corres pondenten menen, dat de Presi dent der Verenigde Staten zo zeer een vreedzame oplossing van de internationale problemen ver langt, dat hij", ingeval Generalis simus Stalin in de onmogelijkheid zou verkeren Moskou te verlaten, wei'icht zelf bereid zou zijn. zich naar Je Sowjet-Unie te begeven. Robert Lovett, waarnemend Minister van Buitenlandse Zaken der V. S. heeft de juistheid ont kend van de berichten, dat voor stellen in de pen zijn over een ontmoeting tussen president Tru man en generalisimus Stalin. Volgens een verklaring van Eben Ayers, assistent van Tru man, die hij te Key West heeft af gelegd en die thans door Lovett op zijn wekelijkse persconferentie werd herhaald, heeft Truman een dergelijk plan niet in overweging.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1