Veldmaarschalk Montgomery in Nederland DE SITUATIE IN CHINA De economische situatie in West-Duitsland De Politieke Commissie Minister Stikker WOENSDAG 10 NOVEMBER 1948. Bemiddelingspoging van Lie De toestand in de Republiek In de Noordelijke buitenwijken van Sjanghai zijn relletjes uitgebroken Aanslag op Nahas Pasja Handel in Thee Definitieve uitslag Franse verkiezingen Het Noord-Atlantische Veiligheidspact der Verenigde Naties spreekt berichten over afbreken onderhandelingen tegen Frankerlng bQ Abonnement: Terneuzon WEE ES V ERWACMTLNG ■aedegedeeld door bet K.N.M.I. ts De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Meer wind. In het Zuiden van het land op vele plaatsen mist. Overigens half tot zwaar bewolkt, maar bijna overal droog weer. Meest matige Zuid-Westelijke wind. Iets hogere temperatuur, voor al in het Noorden van het land. ZEEUW 4e Jaargang No. 959- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P. j. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs s per mm 10 ct.; minimsint per advertentie 14% Inzending advertenties tot des namiddags 4 uar Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; leden regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven oadee nr. Bureau van dit 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,2" per kwartaal- De stoet werd geëscorteerd door zes marechaussée's op de motor. Zijn aankomst was niet onopge merkt gebleven. In Wassenaar en Den Haag waren de mensen uit hun huizen gelopen. Waar hij langs kwam werd hartelijk ge wuifd en gingen de hoeden af. Veldmaarschalk Montgomery neemt zijn intrek in de Britse ambassade. In Den Haag zal hij besprekingen voeren met de Mi nister-President en de Minister van Oorlog. Vrijdag om 11 uur vertrekt hij van Valkenburg. Om 12 uur gisterenmiddag arri veerde op het marinevliegveld Valkenburg in een Dakota van de RAJ., de voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de permanente verdedigingsraad der Wesl-Europese Unie, Veld maarschalk Lord Montgomery of Alamein. Veldmaarschalk Montgomery was vergezeld door zijn chef-staf Major-iGeneral R. F K. Belchem en Lieut. Coltwedie. Hij werd terwijl de tamboer yan de gewa pende macht viermaal roffelde, begroet door de Britse ambas sadeur in Nederland, Sir Philip Nichols. Ter begroeting waren verder nog aanwezig: de chef van de generale staf Luit.-Generaal Mr. H. J. Kruis, de chef marine staf, vice-admiraal Jhr. E. J. van Holthe, de chef luchtmachtstaf, Gen.-Majoor C. Giebel, kapitein ter zee, C. Moolenburgh namens de Minister-President, Generaal- Majoor Mr. H. Calmoyer namens de Minister van Oorlog en de commandant van het vliegveld Valkenburg, officier-vlieger eer ste klasse J. Swaab en Britse militaire attaché's De Veldmaar schalk was gekleed in een beige legerjas met de bekende zwarte baret. Begeleid door Vice-Admiraal Jhr. Van Holthe en de officier- vlieger Swaab inspecteerde hij de gewapende macht van matrozen onder commando van de adelborst van administratie eerste klas J. C Repko. De Veldmaarschalk keek met belangstelling naar de bedrijvigheid op het vliegveld waar een aantal „Mitchell-bom- menwerpers, Seafuries" en „Fire flies" stond. Hij onderhield zich rog even met de hogie militaire autoriteiten en vertrok toen in de auto van de Britse ambassadeur naar Den Haag. Te Parijs verluidde, dat de secre taris-generaal der V. N„ Trygve Lie, een „laatste poging" zal on dernemen om de onderhandelin gen over de Berlijnse kwestie over het dode punt heen te hel pen door middel van een plan ter oplossing van de kwestie der va luta in die stad. Dit plan is door financiële deskundigen van het V. N.-secretariaat ontworpen. Lie zou reeds eerder met dit plan voor de dag helbben willen komen, doch op advies van som mige delegaties zou het plan in fortefeuille zijn gehouden. Het plan zou tegelijk met op heffing van de „blokkade" van Berlijn in werking gesteld kun nen worden. INDONESIË. Een communiqué van de dienst Legercontacten zegt: Berichten uit Bantam melden, dat de T.N.I. ook daar op verschillende punten tot zuiveringsoperaties tegen op standelingen moest overgaan. Uit Djogja wordt bericht, dat in het belang van de veiligheid en de defensie de staatsoliebedrjj- ven en' alle suikerfabrieken onder militaire controle worden gesteld, evenals de landbouwondernemin gen en de staatstextielbedrijven, die allen sedert 25 October „ge militariseerd" zijn. De Republikeinse Minister van Bevoorrading onthulde in een radiorede, dat de rijstprijs in de Republiek gestegen was tot vijf tig roepiah per liter, waardoor een paniekstemming onder de be volking heerste. De regering heeft maximumprijzen vastge steld voor de eerste levensmidde len en voor kleding. Deze zijn met ingang van 1 November gel dig voor drie maanden. Alle toebereidselen zijn ge troffen, zo meldt Reuter, voor een algemene staking, die meer dan tien millioen werkers zou omvat ten in de Anglo-Amerikaanse zone van Duitsland. Het betreft een proteststaking wegens de duurte. De staking die een et maal zal duren, valt waarschijn lijk op a.s. Vrijdag. William Bullitt, voorstander van algehele hulp aan Tsjang- Kai-Sjek, is uit Washington naar China vertrokken voor een onder zoek ten behoeve van de Ameri kaanse congres-commissie ter controle van de hulp aan het bui tenland. Paul Hoffman, administrateur voor de E.CA. heeft Maandag verklaard, dat de hulp aan China volgens het opgestelde plan zou worden verleend, ondanks de mi litaire gebeurtenissen. Hij zeide dit na een bespreking met de onder-Minister van Buitenlandse Zaken, Robert Lovett. De versche ping van rqst, katoen, tarwe, bloem, kunstmest en petroleum- producten vond nog steeds voort gang naar Noord-Centraal- en Midden-China. Het speciale pro gram voor het zenden van voedsel naar Moekden was echter na de verovering door de tegenstanders van de centrale regering afgelast. Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur voor Duits land, verklaart in zijn rapport ®Yei" de maand September aan Washington, dat de vooruitzich ten voor de winter in de Brits- Amerikaanse bezettingszones voor Duitsland over het geheel geno men bemoedigend zijn. Tenzij er ongewoon strenge koude intreedt, zal het huidige hoge niveau der economische activiteit gehand haafd kunnen worden, al is er geen belangrijke vooruitgang te verwachten, aldus Generaal Clay. Dank zij, de invoer en de goede oogsten is de voedselvoorzining voor de komende winter verze kerd. De kolenproductie beweegt zich weer in stijgende lijn en de steenkoolvoorraad der spoorwe gen, gasfabrieken en electrische centrales zijn bevredigend. TCinH September was de economische positie van de bizone gunstiger to» sedert het einde van de oorlog ket geval is geweest. De in dustriële productie gaat, nu de eerste stimulansen van de mone taire hervorming zijn uitgewerkt op eigen kracht voor dit. De stij gingen in de productie van grond stoffen, kapitaal- en verbruiks- goederen, die zich de laatste tijd hebben voorgedaan, houden ge lijke tred. In het derde kwartaal ▼an 1948 ontvingen de verbruikers in de bizone meer kolen dan hen was toegewezen, hiermede profi terende van het gedeeltelijk weg vallen van de kolenleveranties aan de Sovjet-zone en Berlijn. De productiestijgingen de staal- productie was grotendeels het gevolg van de hetere kolenvoor- ziening. De leveranties van bruinkool briketten uit de Sovjetzone, die thans niet meer worden ontvan gen, zijn van minder belang dan de kolen, die als gevolg van de blokkade van Berlijn niet meer naar het Oosten kunnen worden vervoerd. Anderzijds heeft de blokkade de aanvoer afgesneden van bepaalde essentiële grond stoffen, waardoor in het bijzonder de chemische industrie wordt be nadeeld. De algemene industriële produc tie, aldus vervolgt Generaal Clay in zijn rapport, is sedert de mone taire hervorming in Juni j.I met een derde gestegen. In Septem ber werden alle na-oorlogse pro ductierecords gebroken, behalve in de kolenindustrie, waarvan de productie bleef staan op ongeveer 82 procent van het niveau van 1936. In vier industrieën, de elec- triciteitsindustrie, de industrie van electrisch materiaal, de mijn bouw excl. de kolenmijnen) en de rubberindustrie is de produc tie gestegen tot boven bet voor oorlogse niveau. In September is voor het eerst sedert de monetaire hervorming de werkloosheid begonnen af te nemen, aldus het rapport. Einde September waren er in de Britse zone 393.600 en in de Amerikaanse zone 362.500 werklozen, tesamen 4 k 5 procent vormend van het totale beschikbare aantal arbeids krachten in de gecombineerde zones. De werkloosheid is het grootst onder de hoofdarbeiders en de ongeschoolde handarbeiders. Door communisten geleide troepen hebben een passagiers- trein te Tsjangpoling aangeval len, minder dan 40 mijl ten Noord- Westen ven Nanking. Gemeld wordt, dat de regeringstroepen de verdediging rond de sector Hsoechou-Pengpoe, ongeveer' 220 mijl ten Noord-Westen van Nan king, versterken. Roger Latham, hoofd van de missie der E.C.A. in China, heeft Maandag medegedeeld, dat Ame rikaans voedsel een belangrijke rol zou spelen bij. het herstel van het distributie-systeem in de grote steden van China. Duizenden tonnen tarwebloem waren reeds uit Amerika onder weg en in havens aan de Ameri kaanse Westkust werd nog meer voedsel geladen. Voor het einde van de maand zouden uit Siam eveneens duizen den tonnen rijst naar Sjanghai, Nanking en Kanton verscheept worden. Naar men gelooft, aldus Reuter, legde hij deze verklaring aT in een poging om de paniek, naar aanleiding van de stijging der voedselschaarste veroorzaakt door „ongezonde economische maatregelen en door gebrekkige ordening". Bij een dorp aan de Noordelijke buitenwijken van Sjanghai is bet is het tot een rel gekomen waar bij de politie het vuur opende. Vier personen werden gewond. Vluchtelingen beroofden het dorp van voedsel voordat de politie met pantserauto's ter plaatse was om de orde te herstellen. In de afgelopen 24 uur zijn op drie verschillende plaatsen te Sjanghai relletjes uitgebroken. Een honderdtal personen werd gearresteerd, dodh spoedig weer vrijgelaten. Volgens uit Tienstsin ontvangen berichten verlaten de regerings troepen Tsjengten, de hoofdstad van de provincie Jehol. Zij trek ken Zuidwaarts om zich, naar men gelooft, te voegen bij de troepen, die voor de tegenstand in Noord-China verzameld wor den. Een lange drom vluch telingen trekt in een sneeuw storm uit de stad naar Peiping om de door communisten geleide legers te ontgaan. Maandagavond Is een mislukte aanslag gedaan op het leven van Moestafa Nahas Pasja, de leider van de Egyptische W.A.F.D.- partij en voormalig minister-pre sident. Toen Nahas Pasja bij zijn woning uit zijn auto stapte werd uit een andere auto, naar men aanneemt met een stengun, op hem geschoten. Daarna werden handgranaten in zijn richting ge worpen, waarop de auto der aan vallers verdween. Nahas Pasja werd niet gewond doch wel liepen enkele andere personen verwondingen op. Dit was de zesde aanslag, die od Nahas Pasja werd gepleegd. Het huis van Nahas Pasja werd onmiddellijk door de polit'e om singeld, terwijl hooggeplaatste functionarissen een onderzoek in stelden en jacht maakten op de aanvallers. Een aantal Wafdis- tisch jongeren hield later protest demonstraties. Tot nu toe werd de thee, die in ons land geïmporteerd werd, cen traal ingekocht. Thans zal de handel weer bij deze aankopen in geschakeld worden. Tot opheffing der distributie zal dit nog niet direct aanleiding geven, daar, naar wjj van de zijde van het Mi nisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vernemen, hiermee gewacht moet worden tot de theeproductie in Indonesië is hersteld. De definitieve uitslag van de Zondag gehouden verkiezingen (door de kiesmannen) roor de Franse Raad van cje Republiek is: Gaullisten 116 zetels, Socialisten 48, Radicalen 46, Onafhankelijke» 19, Communisten 16, M.R.P. 14, rechtse Republikeinen 3 en de an dere partijen 7. De laatste uitslagen kwamen b;nnen uit Guadeloupe (twee Gaullistische zetels) en Guinana (een Socialistische zetel). De Raad telt thans 269 zetels. Er zullen later nog verkiezingen worden gehouden voor de reste rende 51 zetels. De R.P.F. beweert, dat 123 leden van de Raad het Gaullisti sche program aanhargen Volgens gewoonlijk betrouwbare bron ^al de tekst van het voorge stelde Noord-Atlantische vei5g- heidspact misschien nog roor Kerstmis aanstaande op papier staan. Waarschijnlijk eouden de diplomaten van de Westelijke mo gendheden nog voor Kerstmis te Washington bijeenkomen voor op stelling van de overeenkomst. Van Canada wordt niet ver wacht, dat het belangrijke troe pencontingenten beschikbaar eal stellen voor onmiddellijke dienst overzee. De Verenigde Staten zouden bereid zijn reeds voor de onderte kening van het Atlantisch pact aan West-Europa militaire steun te verlenen, zo meldt de corres pondent van de „Daily Herald" te Montreal. De eerste wapenleve ringen, zo schrijft hij, zullen uit gaan van Canada, dat later Ame rikaanse uitrustingen hiervoor in ruil zal ontvangen. Volgens deze correspondent overweegt Canada de mogelijk heid opnieuw troepen naar Euro pa te zenden. Gisterenochtend heeft de poli tieke commissie paragraaf na pa ragraaf de stemming hervat over het resolutieontwerp, dat door de Chinese, Amerikaanse, Franse en Britse delegatie aan de hand van de rapporten van de Balkancom- misise is opgemaakt. Namens de Joego-Slavische de legatie verklaarde Bebler, dat zijn regering geen betrekkingen wenst aan te knopen met de speciale commissie, welker mandaatsver lenging in het ontwerp is voorge steld. Eens te meer beschuldigde hij de regering van Athene ervan, de enige hinderpaal te zijn voor de beslechting' der geschillen, die tussen Griekenland en zijn Noor derburen zijn gerezen. De afgevaardigde van Wit-Rus- land, Kysselef, nam de verdedi ging op van de Albanese en Bul gaarse regeringen die niet in de commissie zijn vertegenwoordigd. Er ontspon zich een discussie over de legaliteit van de speciale Balkancommissie tussen Bebler (Joego-Slavië) en Hodgson (Aus tralië). Deze legaliteit wordt door Bebler ontkend. „De speciale De heer Neher heden naar Nederland. De gedelegeerde van het Opper bestuur, de heer L. Neher, zal Woensdag naar Nederland ver trekken voor het voeren van be sprekingen met de Nederlandse regering. De heer Neher maakt deze reis op verzoek van de Ne derlandse regering. Het tijdstip, waarop Minister Stikker zal terugreizen, staat nog niet vast, doch in elk geval ver trekt hij niet Woensdag, aange zien hij lm de eerste plaats de terugkeer van zijn adviseurs uit Djokja wenst af te wachten Deze werden gisteren te Batavia terugverwacht, doch misten het vliegtuig, dat hen kwam halen, omdat de piloot wegens weersom standigheden Djokja eerder ver laten moest dan hij van plan was en de adviseurs hun besprekingen op dat ogenblik nog niet hadden beëindigd. (9 Minister Stikker deelde aan Aneta mede, dat zijn vertrek met onbepaalde tijd kon worden uit gesteld, aangezien zijn verplich tingen als Minister van Buiten landse Zaken zijn aanwezigheid in Den Haag op korte termijn nood zakelijk maken. Minister Stikker sprak de be richten tegen, volgens welke alle besprekingen zouden zün afge broken. -23 Communistische afgevaar digden hebben gisteren de zitting van de Belgische Ramer van Af gevaardigden verlaten uit protest tegen de nederlaag van hun can- didaat Dr. Albert Marteau bij de verkiezing van de Vijfde Vice- President der Kamer. commissie", zei Bebler „kan nie mand verzoenen. Zij kan alleen de slechte verstandhouding tus sen de regering van Athene en die van Albanië, Bulgarije en Joego slavië doen toenemen". Intussen nam de commissie met vjjftig tegen nul stemmen (waar bij de zes Oostelijke landen wei gerden aan de stemming deel te nemen) het Australische amende ment aan, dat de commissie een verzoenend karakter toeschrijft. Tussen de voorzitter, Spaak (België) en Bebler vielen boze woorden, toen Bebler verlangde, dat een document, dat niet in het rapport van de speciale com missie was opgenomen onder de gedelegeerden zou worden rond gedeeld. Bebler las daarbij uit een stuk, dat, .naar hij zei, het ont werp was van een plan der spe ciale commissie om het werk te bespoedigen. Spaak antwoordde, dat het secretariaat hean had meegedeeld, dat zodanig document niet be stond, „daar de commissie op het ogenblik niet werkzaam was, ter wijl de Griekse kwestie in discus sie was gebracht." Bebler ver langde onmiddellijke uitdeling van het document en noemde de op merkingen van de voorzitter een commentaar. Hij verlangde op neming van de opmerking van de voorzitter in het proces-verbaal. Na verdere woordenwisseling zei Spaak: „Gaat U voort, me neer Bebler. Ik neem alles terug wat ik gezegd he(b. Een copie van het door U voorgelezen do cument zal worden rondgedeeld. U moet thans voldaan zijn." Na de lunch verwekte Bebler groot opzien door voorlezing van een document, dat als „strikt ver trouwelijk" was verzonden en waarin een plan was vervat voor de reorganisatie en uitbreiding van het werk der commissie in Griekenland. Volgens dit docu ment, zei Bebler, zouden officie ren van de Amerikaanse en mili taire missies in Griekenland als waarnemers gebruikt worden en betaling ontvangen van hun eigen regering en niet van de V. N De secretariaats-ambtenaren, al dus Reuter, zaten zeer jn verle genheid om een verklaring te geven, waarom het stuk niet ge publiceerd was.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1