Een strijd tot het bittere einde? Beschouwing over de Wereldsituatie De strijd in Palestina De militaire toestand op Java DINSDAG 9 NOVEMBER 1948. In de „Repoebliek" nog steeds geen pais en vree! Vakverenigingsleiders naar militaire gouverneurs Het herstelprogramma der Benelux-landen De mijnstaking in Australië De uitslag der Franse verkiezingen De executies in Griekenland De sUuatie in China Parlement van Passoendan Prins Boudewijn niet in de Senaat Godse^bekent Franker in g by AbonnementTemeuzcn WEEKS VERWACHTEN* G Medegedeeld doof K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Vrij koud- Droog en meest licht bewolkt w-eer. Zwakke tot matige wind tassen Noord-Oost en Noord, later veranderlijke wind. Kou de ochtend en overdag oplo pend tot enkele graden boven het vrieePullt. 4e Jaargang No- 958. Verschijnt dagelijks Dmkkery N.V. Firma P. J. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; min.imu.ra per advertentie f l.Wh Inzending advertentie* tot des namiddags 4 unx Rubriek kl. adver tenties a 5 regels 30 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van Uit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,23 per kwartaal. Van officiële, Nederlandse mi litaire zijde wordt wederom een aantal bestandsschendingen ge meld. Hiertoe behoren o_m. de volgende gevallen: BESOHIETLNGtEN VAN NED. PATROUILLES. Op 4 November werd een Ned. patrouille ten Zuiden van Malang beschoten uit het gebied achter de status-quo lijn en op 5 November kwam een dergelijke beschieting voor op een Nederlandse patrouil le in het Salatigase. Bij de be antwoording van het vuur hebben de Nederlandse militairen twee aanvallers gedood. Ten Oosten van Tjikampek, in de nabijheid yan de plaats, waar op 22 October een treinaanslag gepleegd werd. kwam het Zondag tot een botsing tussen Nederland se patrouilles en een goedbewa pende republikeinse bende. 2 Ne derlandss militairen sneuvelden; 60 leden van de bende werden ge dood. Een zware mitrailleur, twee lichte mitrailleurs, een brengun, een stengun, en een aantal gewe ren en karabijnen werden in be slag genomen. INFILTRATIE UIT REPU BLIKEINS GEBIED. De dienst legercontacten meldt, dat republikeinse troepen uit het gebied ten Zuiden van Malang naar het door de Nederlanders bezette gebied, vooral naar Pro- bolinggo en Pasoeroean, beginnen te infiltreren. Het betreft hier grotendeels hendeleden, die in Februari j.l. uit deze gebieden zijn geëvacueerd. Deze benden is thans opgedragen zich opnieuw in het oude operatiegebied aaneen te sluiten voor het voeren van propaganda onder de bevolking en het plegen yaE sabotage. De subversieve activiteit in dit ge bied wordt centraal geleid door het z.g. „kommando Daerah Mili- ter Probilonggo", dat onder lei ding staat van de bekende Abdoel Sjarif. Voorts wordt in dit ge bied activiteit opgemerkt var. de Hizboellah (gevechtsorganisatie van de Masjoemi). Deze troepen staan onder leiding van de vroe gere bataljonscommandant Moed- jahiddin. DE SITUATIE IN WEST- JAVA. Over de situatie in West-Java deelt de dienst legercontacten mede, dat in het Oostelijk deel van West-Java op het ogenblik de Tentara Negara Islam Indonesia De acht meest vooraanstaande vsfcverenigingsleiders van Bizonia zjj» Maandagmorgen per vlieg tuig naar de particuliere verblijf plaats van generaal Sir Brian Ro bertson te Melle in de Britse zone vertrokken, om met hem en zijn Amerikaanse collega, Gouverneur Lweius Clay, een onderhoud te hebben over de plannen tot het houden van een 24-uur staking waarvoor nog geen datum is af- gekondigd. De Benelux-afgevaardigden voor het plan-Marshall zullen heden middag te Brussel opnieuw bijeen komen. De statistische gegevens van 't programma op lange termijn zfn, zoals bekend, te Den Haag uitgewerkt. De bijeenkomst van heden heeft ten doel voor elke categorie van producten memo randa of verslagen ter toelichting «p te stéllen, die door de afge vaardigden der Benelux-landen té Parijs zullen worden verdedigd Het verbond van mijnwerkers van Nieuw Zuid-Wales heeft be sloten de mijnwerkers te advise ren te gehoorzamen aan het bevel van de regering en Dinsdag hun staking, die vier dagen heeft ge- du«rd, te beëindigen. De staking kostte Australië vijftigduizend ton steenkool per dag. Zij was begonnen naar aan leiding van een geschil in het ver bond over enkele arbeiders, die géén lid van het verbond zijn. optreedt. Een document, dat thans in Nederlandse handen is. toont aan, dat deze troepen werd aanbevolen aanvallen uit te voe ren op Nederlandse detachemen ten, wegversperringen op te rich ten, de politiek van" de ver schroeide aarde toe te passen en, indien nodig, chaos te verwekken op reeds in bedrijf zijnde Neder landse ondernemingen. In het Zuidelijk deel van de vlakte van Tjiandjoer is de vijan delijke activiteit voornamelijk te gen de bevolking gericht, waar door zij niet meer de rubbertuinen durft te tappen. Ook ten Westen van Soekaboemi is door benden terreur op de bevolking uitge oefend, waarbij herhaaldelijk brandschatting en gedwongen evacuatie voorkomen. In het ge bied van Krawang en Poerwak ageerden onruststokers door mid del van dreigbrieven en waar schuwingen aan het adres van de Partai Rakjat Pasoendan om de samenwerking met de Nederlan ders te staken. Voorts werden burgerambtenaren ontvoerd, ter wijl sprake is van een republikeins „schaduwbestuuri" ten Zuiden van Poerwakarta. In het gehele re- De volledige officieuze uitslag van de Zondag in Frankrijk ge houden verkiezingen voor de raad van de republiek, waarbij 269 van de in totaal 320 aan te wijzen zetels moest worden beslist, is voor 264 zetels als volgt: Gaullisten 114 Socialisten 445 Radicalen 43 Onafhankelijken 19 Communisten 16 Mouvement Républicain Populaire 14 P.R.L. (republikeinse vrijheidspartij) 3 Diversen 9 gentschap Cheribon is de vijan delijke activiteit opgeleefd even als in het Madjalengkase, waar goed bewapende onderdelen van de tweede brigade der algemene reserve van de TNI opereren. Ook uit het Zuid-Oostelijk deel van West-Java wordt een toenemen van de subversieve activiteit ge meld, welke zich uit in moorden en ontvoeringen. MILITAIRE SITUATIE IN DE REPUBLIEK. T.a.v. de militaire situatie in de republiek wordt thans gemeld, dat communistische troepen zijn door gebroken naar Sarangan ten Oos ten van de Lawoe en dat zij op marcheren naar Ngrambe, halver wege Solo en Madioen. Ook ten Zuiden van de Lawoe-rivier duurt de communistische opmars voort en is de dessa Alogodlino bezet. De troepen naderen Tawangman- geoe, aldus de dienst legercontac ten. Naar Aneta verneemt, zal Minister Stikker waarschijnlijk volgens het schema, tien dagen na zijn aankomst in Indonesië naar Nederland terugkeren, zodat het dus aannemelijk geacht kan worden, dat hij as. Woensdag of Donderdag vertrekken zal. Griekenland heeft in antwoord op 'n Amerikaans verzoek mede gedeeld, dat 1951 personen in de periode tussen de bevrijding in 1945 en 30 September van dit jaar zijn geëxecuteerd. Van dit aantal worden 233 aangeduid als gewone misdadigers en vier als nazi-col laborateurs. Deze laatsten waren practisch allemaal aanhangers van generaal Markos. Volgens de verklaring der Griekse Regering zijn zij veroordeeld wegens spe ciale misdaden en niet alleen als gevangengenomen guerillastrij- ders. Twee communistische legers één van twintigduizend man en een ander van vijftienduizend man -trekken thans uit Mandsjoe- rije Zuidwaarts op over het „nie mandsland" bij de grote muur, naar de provincie Hopei. Een derde legermacht van on bekende sterkte heeft Foe-ning bereikt ten Noorden van de be langrijke stad Tsjarg-Ii aan de spoorlijn PeipingMoekden. De nationalisten zijn te Tsjang- li de overblijfselen van het 62ste leger aan het verzamelen tegen de communistische troepen, die zich langs de grote muur be wegen. In Sjanghai gaat mem een volks telling houden teneinde een dis tributie-systeem te kunnen invoe ren. Vrijwel alle Amerikaanse Katholieke missionarissen en vrouwelijke religieuzen te Sjang hai, ruim zeventig in getal, heb ben besloten, tegen het advies van het consulaat im de stad niet te verlaten. De gespannen „oorlogsfeer", waarin de V. N. verleden maand de derde algemene vergadering openden, is aanzienlijk vermin derd, aldus seint Reuter's corres pondent Michael Fry uit Parijs. Waarnemers der V. N. te Parijs verwachten in de nabije toekomst een verbetering in de Sowjet- Amerikaanse betrekkingen en het uitsteken var. „vredesvoelhorens" van de zijde der Sowjet-Unie. Zij geloven, dat een dergelijke stap van de Sowjet-Unie een snelle op lossing van het vraagstuk der Berlijnse blokkade ten doel zou hebben. Men verwacht deze het zij in Duitsland op het .niveau der militaire gouverneurs hetzij in de V. N via nieuwe officieuze onder handelingen. Bramuglia, die binnen enkele dagen uit Londen naar Parijs terugkeert, zou nieuwe voorstel len in verband met het Berlijr.se geschil hebben. Uit gesprekken met functionarissen uit de Sow jet-Unie en andere Oostelijke lan den in het Palais de Chaillot blijkt duideljjk, aldus deze correspon- Verklaring Israëlische regering. Het Israëlische kabinet is Zon dagavond bijeengeweest voor eem bespreking van de resolutie van de Veiligheidsraad, waarin Joden en Arabieren worden aangespoord de wapenstilstand in de Negev opnieuw te doen ingaan en zich terug te trekken op posities, die voor de gevechten van de laatste dagen werden ingenomen. Na afloop van de vergadering werd een verklaring uitgegeven, waarin alleen wordt gezegd, dat „de regering kennis genomen heeft van de resolutie." Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Za ken verklaarde, dat het kabinet van mening was, dat geen ver dere actie van de Israëlische re gering werd vereist volgens de voorwaarden van de resolutie. Het kabinet zou de kwestie op nieuw bestuderen wanneer de waarnemende bemiddelaar een tijdslimiet had vastgesteld. dent, dat de herkiezing van Tru man de laatste schakel is in een ketting van gebeurtenissen, die het Kremlin aanleiding gegeven zouden hebben de buitenlandse politiek op nieuwe leest te schoeien. Als schakels van deze ketting- noemt men het volgende: 1. De blokkade heeft niet haar onmiddellijk doel bereikt: verdrij ving der Geallieerden uit Berlijn. 2. Voortzetting van President Truman's plannen, Europese bond genootschappen te versterken. 3. Ontbreken yan enig teken, dat Amerika in de naaste toe komst een economische crisis zal meemaken. 4. Volledige mislukking van Wallace's progressieve partij bij de presidentsverkiezingen. 5. Kennelijk falen 'van de Franse mijnwerkersstaking. In Oost-Europese kringen ge looft men, dat de Sowjet-regering op gTond van dit alles tot de con clusie is gekomen, dat haar „po litieke expansie in het Westen het verzadigingspunt heeft be reikt". Toenemende economische moei lijkheden in Oost-Europa zouden ook druk op Moskou oefenen, met het Westen enigerlei over eenkomst te komen. Ervaren diplomaten waarschu wen er echter voor, dat een mo gelijke „vredesbeweging" der Sowjet-Unie in het Westen lou ter een manoeuvre kan zijn om de Sowjet-regerirg in het Oosten en Zuid-Oosten meel vrij spel te geven Zij wijzen er op, dat het altijd een Sowjet-Russisch begin sel van tactiek is geweest, niet nutteloos te strijden op sterke punten, doch elders aan 't front „zwakke punten" op te zoeken. Mede in verband met de mogelijk spoedige vereniging van een Europees politiek en militair ver- lond tot een Atlantisch, acht men het zeer logisch, indien de Sow- jetleiders thans hun aandacht meer richten op China, Birma, Malakka en India, waar men op op grond van de jongste gebeur tenissen de gevolgtrekking zou kunnen maken, dat de Westelijke mogendheden niet zo goed voor bereid zijn om een sterke aanval te weerstaan, aldus deze kringen. Volgens Chinese persberichten zouden Chinese leiders pogingen tot vredesonderhandelingen in het werk stellen. Generaal Tsjiang Tsjï-Sjoeng, reg eringscomman- dant in Noord-West-China, die een van de weinige hoge func tionarissen zou zijn waarin (je communisten vertrouwen stellen", zou volgens het Katholieke blad Yi-Sji-Pao gesproken hebben mei Tsjang Kai Sjek, de Amerikaanse en de Sowjet-Russische ambassa deur te Nanking. Sjao Li-tze, voormalig Chinees ambassadeur in de Sowjet-Unie, die beschouwd wordt als bemid delaar tusseii regering en com munisten, is Zondag per vliegtuig naar Lantsjow gegaan in de pro vincie Kansoe aan de grens van Tibet en Mongolië. Men verwacht dat hij van daar uit contact met de communisten zal zoeken. Generaal Tsjang Kai Sjek heeft volgens een nader bericht nog gisteren te Nanking verklaard, dat de oorlog met de communis ten ,,tot het bittere einde zal wor den uitgestreden". Hij wees alie opmerkingen over vredes-onder- handelingen van de hand. „Er bestaat geen grond voor een com promis", aldus zeide hij op een vergadering van dë Kwomintang. De centrale politieke raad van de Kwomintang hield een confe rentie voor een beschouwing van de regeringspolitiek in het licht van de jongste ontwikkelingen na de communistische successen in Mandsjoerjje en Noord-China. Van officiële zijde werd te ver staan gegeven, dat van nu af aan de regering ,,cp voet van oorlog" georganiseerd zal zijn en dat een „vechtkabinet" gevormd zal wor den ter vervanging van het kabi net van Wong Wen-Hao, dat vo rige week zjjn ontslag aanbood. Generaal Tsjang Kai Sjek heeft verklaard, dat de Chinese regering zich voorbereidt op een langdurige oorlog „om de com munisten in China volledig van de baan te schuiven". Naar zijn mening zal dit acht jaar duren. Tsjang Kai Sjek noemde het verlies van Mandsjoerije ontmoe digend, doch bracht naar voren, dat dit „de regering onthief van een ontzaglijke last op het gebied van militaire uitgaven en het voor de regering mogelijk maakte zich voor de legerhandelingen ten Zuiden van de grote muur te concentreren". Men overweegt maatregelen om de patriottische elementen onder de bevolking, die hun geld in de gouden yoean heb ben belegd en thans door de prijs verhogingen alles dreigen te ver liezen, schadeloos te stellen. Op het voorstel van leden van de politieke raad der Kwomin tang een duidelijker pro-Ameri kaanse en anti-Sowjet-Russische houding aan te nemen ten einde zich te verzekeren van groter in ternationale steun en sympathie, antwoordde Tjang, dat men nog behoedzaamheid moet betrachten op het gebied van buitenlandse betrekkingen, waarmee hij indi rect, aldus Reuter, het voorstel verwiep, dat China het Chinees- Sowjet-Russisch verdrag van vriendschap en bondgenootschap van de hand zou wijzen. Uit Chinese regeringsbron wordt gemeld, dat afdelingen van het regeringsleger Kwoyang en Fo- wyyang, twee van de grootste commnunistische bases in het Noordelijk deel van de provincie Anhwei, en Szehsien, 95 kilometer ten Zuid-Oosten van Hsoetsjou. hebben ingenomen. Motie van wantrouwen ver worpen. Zaterdagochtend heeft het par lement van de Passoendan met 55 tegen 35 stemmen de motie van wantrouwen verworpen. Tegen stemden de fractie Indonesia, de Kesatoeau, de Chinezen en ver moedelijk de fraktie Tengan. Pierre Vermeylen, de Belgische Minister van Binhenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat Prins Boudewijn, de wettige troonsop- volger van Koning Leopold, de uitnodiging van de regering, zit ting te nemen in de Senaat, wan neer het parlement heden wordt geopend, van de hand heeft gewe zen. Prins Boudewijn, die met zjjn vader in de buurt van Genève verblijf houdt, werd b j bet berei ken van de 18-jarige leeftijd auto matisch uitgenodigd zijn bij de grondwet bepaalde recht op zit ting in de senaat te doen gelden. Volgens professor Pirenne, se cretaris van Koning Leopold, zal Prins Boudewijn „tot nader aan kondiging" de Senaatszittingen niet bijwonen. Nathoeram Vinayak Godse, die werd aangewezen als de moorde naar van Gandhi, heeft voor het gerecht bekend de schoten gelost te hebben, waardoor de Mahatma is gedood. Hij ontkende, dat er een samen zwering bestond. „Ik had geen deelgenoten in de aanslag", aldus zeide hij, „en ik alleen ben verant woordelijk voor mijn daad". Ver der verklaarde hij nog: „Ik acht te bet mijn plicht een einde tc maken aan het leven van de zoge naamde vader van een volk. die een zeer grote rol had gespeeld bij het overleveren van het land aan vivisectie." Het proces begon 22 Juni j.l Acht personen werden beschul digd van medeplichtigheid aan de moord, onder wie Vinayak Datno- dar Savarka, de voorzitter van de Maha3albha, een militante Hindoe organisatie. Godse had bijna vijf uur nodig om zijn verklaring voor te lezen. Hij was van oordeel, dat Gandhi met zijn leven had te boeten voor zijn „onrechtvaardige, anti-natio nale en gevaarlijke voorkeur voor €en, dweepzuchtig deel des lands." Hij eindigde met de woorden „Lang leve het onverdeelde In dia. Ik groet u, moeder". Te Hannover is officieel medegedeeld, jat de regering van Wuertemberg—Baden de autori teiten van Saksen schriftelijk ver zocht heeft Hjalmar Schacht voormalig president van de Duit se Reichsbank, die van oorlogs misdaden en nazi-sympathieën werd vrijgesproken, opnieuw in arrest te stellen. Uit Noord-China worden even I eens regeringssuccessen gemeld Regeringstroepen in de strategi- gisch belangrijke corridor in Oost-Hopei zouden de aan de spoorlijn gelegen stad Tsjangli 65 kilometer ten Zuid-Westen van ue doorgang in de grote muur te Sjanhaikoean, zonder strijd inge nomen hebben. Zij zouden het gehele spoorwegtraject tussen Tientsin en de grote muur in hun macht hebben. Gisteren heerste onder de vijf rrillioen zielen tellende bevolking van Sjanghai bijna een paniek (.aar rijst practisch niet verkrijg baar was, zelfs niet tegen de fan tastische prijs van 900 gouden yoean per picoel. De prijs van de rijst is de laatste 24 uur weer 400 gouden yoean gestegen. Grote pnjsverhoging van alle andere artikelen, van industriële grond stoffen tot lucifers, wordt even eens gemeld. arbeider verdient gemiddeld 100 150 gouden yoean per maand. Hoewel kleine firma's reeds gratificaties hebben uitbe taald van 2 a 3 maal het loon (loonsverhoging is volgens de hui dige bepalingen niet toegestaan) blijven de lonen nog enige honder den procenten beneden de prijzen Majoor K. C. Woe heeft giste ren bekend gemaakt, dat 1 mil- boen picoel rijst (bijna 42.000 ton) onderweg is naar Sjanghai. Hij stelde strenge straffen in het vooruitzicht voor „rijst-rebellen"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1