\F D F F Ff *W n Ff F7 waf pP£ Veldmaarschalk MONTGOMERY Onenigheid over West-Duitsland? De Politieke Commissie der Verenigde Naties Een nieuwe procedure bij E. C. A. aankopen DE STRIJD IN CHINA maWÊS& 9 |M» gfëmm Advertentiepr8« naar Nederland De Koningskwestie 1 Minister Stikker terug in Batavia Zesmogendheden conferentie over het Ruhrgebied VOLKSVERTEGENWOORDIGING Repatriërende Militairen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.NÏM.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Veel bewolking- Veel bewolking met voorname lijk in het Zuiden van het land enkele buien en tijdelijk ver anderlijke wind. Ongeveer de zelfde temperatuur. Frankering by Abonnement: Terneuzen Br J^JK ff jmwf to t des "n amiddag s Rubriek advertenties; MAANDAG 8 NOVEMBER 1948. regel meer 12 cent. Ver melding; Brieven oader 4e Jaargang No- 957- nr. Bureau van dit Blad 10 cent. meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V). Firma P. J- van de Sande Terneuzen Altonnementeprtjs 3.25 per kwartaal. In 1943 werd hij bevorderd tot Generaal en een jaar later tot Veldmaarschalk. -Na de iDuitse capitulatie werd Montgomery tot Opperbevelheb ber der Britse bezettingsstrijd- krachten in, Duitsland benoemd, tot militaire Gouverneur van de Britse zone in Duitsland en Brits lid van de Geallieerde Controle Commissie. In 1946 werd hij door de Britse Koning in de adelstand verheven als Burggraaf (Viscount) en tot Ridder in de Orde van de Kou senband, de hoogste en oudste Engelse orde van Ridderschap, geslagen. In Juni van dat zelfde jaar werd Montgomery geïnstal leerd als Chef van de Imperial General Staff." In October 1948 werd hij benoemd tot voorzitter van het comité van Opperbevel hebbers van de permanente Ver- dedigingsraad der West-Europese Unie. De Economie Cooperation Ad ministration heeft Vrijdag mede gedeeld, dat zij besloten heeft de aan het plan-Marshall deelnemen de landen in staat te stellen op het Westelijk halfrond naar vrije keuze herstelgoederen aan te ko pen. Hiermede wordt beoogd de aflevering van Eca-aankopen uit de V. S., Canada en Latijns-Ame- rika te bespoedigen en tevens op het Westelijk halfrond concurren tie voor Eca-dollars te bevorde ren. Krachtens dit plan zullen aan de landen, die zulks verlan gen, voortaan zekere bedragen worden verstrekt, die voor de aankoop van bepaalde goederen op elke markt van het Westelijk halfrond kunnen worden besteed, voor zover de prijzen en andere factoren vallen binnen de bepa lingen van de Eca en het Ameri- kaanse congres. Hierdoor behoe ven de betrokken landen niet meer, zoals vroeger, te vertellen waar zij hun geld gaan besteden. Zij zijn nu vrij om daar te kopen, waar de prijzen hun het best lij ken en waar de aflevering het snelst, overeenkomstig hun indi viduele behoeften, kan geschieden. Echter moeten de landen, die her stelgoederen uit andere Europese landen aankopen, nog altijd de naam van dat land vermelden. Reeds 30 millioen zijn op deze wijze aan Engeland verstrekt voor de aankoop van suiker en melasse en 2.780.000 dollars aan Noorwegen voor de aankoop van ruwe olie en' olieproducten. Be de landen zullen kopen op het Wes telijk halfrond, maar de Eca heeft niet bepaald, waar dit moet ge schieden. Men neemt aan, dat de olie zal worden gekocht in Ned. West-Indië en de suiker op Cuba. Zoals hek id, zal Veldmaar schalk Lord Montgomery of Ala- mein, voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de permanente verdedigingsraad der West-Europese Unie, van 912 November a.s. een bezoek aan Nederland brengen voor het voe ren van besprekingen. Veldmaarschalk Montgomery wordt Dinsdag 9 November te 12.00 uur op het vliegveld Valken burg verwacht. Hij zal vergezeld zijn van zijn chef-staf, Major- Genbral Belchem en van Lieute- r.ant-Golonel Tweedie. Lord Mont gomery begeeft zich na aankomst naar de Britse ambassade te 's-Gravenhage, waar hij geduren de zijn verblijf in ons land de gast zal zijn van de Britse ambassa deur. Woensdag 10 November te 14.00 uur wordt de Veldmaarschalk op het Ministerie van Oorlog ontvan gen door Minister Mr. W. F. Schakking. Des avonds zal de hoge bezoeker aanzitten aan een diner, aangeboden door de Britse ambassadeur en Lady Nichols, waarbij tevens aanwezig zullen zijn de Minister-President, de Mi nister van Oorlog eji van Marine a.i., de heer A. H. j. Lovink, bui tengewoon ambassadeur en secre taris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hij afwe zigheid van Minister Stikker; voorts de chef van de generale staf, de chef van de marine-staf en de chef van de luchtstaf. Donderdagmorgen 11 November te 10.30 uur wordt Veldmaar schalk Montgomery ontvangen door de Minister-President op het kabinet aan het Plein 1813 te 's-Gravenhage. Tegen het mid daguur vertrekt hij naar Soestdijk. waar hij ten paleize het noenmaal zal gebruiken hij H. M. de Konin gin en Z. K H. Prins Bemhard der Nederlanden; Majoor Bel chem zal mede aanzitten. Des avonds zal Minister Schokking Lord Montgommery een diner aanbieden. Vrijdag 12 November te 11 uur vertrekt dé Veldmaarschalk van het vliegveld Valkenburg. Zijn levensloop. Bernard Law Montgomery werd in 1887 uit Noord-Ierse ouders ge- horen. Zijn vader die pr.edikant was, werd korte tijd later tot Bisschop van Tasmania benoemd en hier bracht de latere Veld maarschalk zijn eerste 12 levens jaren door. In 1908 werd Montgomery bij het Royal Warwickshire Regi ment" benoemd tot Tweede Lui tenant, nadat hij de gebruikelijke drie jaren op de Koninklijke Mi litaire Academie te Sandhurst had doorgebracht. Vrijwel direct na zijn officiersbenoeming werd hij in Brits-Indië gestationneerd. In de eerste wereldoorlog raakte hij ernstig gewond en werd hem de Distinguished Service Order, een hoge Britse dapperheidsonder scheiding, toegekend. Bovendien werd Montgomery acht maal eer vol vermeld en ontving hij een Franse decoratie. Na de oorlog doorliep hij de ver schillende fazen, welke ieder Brits beroepsofficier te doorlopen had: dienst bjj het bezettingsleger in Duitsland, een cursus van een jaar BELUIK Naar ,Ua Dernière Heure" be richt, heeft de secretaris van Ko ning Leopold, Pirenne, dezer da gen aan de Katholieke Volks partij en de Liberale Partij een nota doen toekomen, waarin hij het standpunt van de Koning be treffende hefe-door de Liberalen ingediende voorstel tot het in stellen van een nationale com missie van onderzoek inzake de Koningskwestie, uiteenzet. Volgens deze nota blijft de Ko ning vasthouden aan het voorstel btreffende een volksraadpleging. Zoals bekend werd een desbetref fend voorstel evenwel door de Belgische Senaat verworpen. Hoewel de Koning dus het Li berale voorstel in beginsel van de hand wijst, zou hij goedkeuren „dat een commissie van juristen de kwestie van de toepassing der constitutionele beginselen, waar van de Interpretatie voor de toe komst dient te worden vastge steld" zou onderzoeken. op het „Staff College" te Cam- berly, dienst in Ierland in de hoe danigheid van Majoor in een bri gade staf, hierna naar Plymouth en Yorkshire en in 1926 als in structeur werkzaam aan de „Staff College" in Camberly en wel ge durende drie jaren. Aldaar kon den de denkbeelden, welke zich in deze rusteloze en vooruitstre vende officier hadden ontwikkeld, overgebracht worden op de leer lingen. Montgomery was een voor stander van het kweken van ini tiatief, in plaats van het slaafs opvolgen van voorschriften; ken nis, geen onwetendheid; intellect te verkiezen boven blinde gehoor zaamheid; maar hoven alles aan vallen en niet afwachten. Dit was de weg, die men diende te volgen, om het moreel en de trots in de individuële soldaat op te bouwen. Op deze wijze moest men veldsla gen winnen, aldus argumenteerde Montgomery. In 1930 verwierf Montgomery zijm eerste commando en wel over een bataljon van het Warwick Regiment. Hij voerde het bevel over dit bataljon in Palestina en Fgypte en tenslotte kwam Mont gomery voor de tweede maal in Brits-Indië, alwaar hij hoofd-in- structeur werd bij het „Military Staff College" te Quetta. In 1937 keerde hij naar Enge land terug, in de rang van „Bri gadier." Hierop volgde een dienst tijd in Palestina, onderbroken c oor ernstige ziekte, welke hem noodzaakte naar Engeland terug te keren. Bij het bi tb rek en van de tweede wereldoorlog verkreeg Montgome ry het commando over de Derde Divisie in de „British Expeditio nary Forces." Teruggekeerd van Duinkerken, nam hij het bevel ever het Vijfde Legerkorps op zich en in 1942 werd hij als Luite nant-Generaal Bevelhebber van het leger in Zuid-Engeland. Op 12 Augustus 1942 kwam hij in Cavro aan, teneinde het bevel over het Britse Achtste Leger te voe ren. De rest van Montgomery's loopbaan is van historische bete kenis. El Alamein - Tripolis - Tu nis - Sicilië - Italië. In 1943 terug naar Engeland om het invasieplan te ontwerpen. Normandië - België - Nederland en dan de slothande- ling op de Lueneburgerheide. De politieke commissie der V. N. heeft Zaterdag het onderzoek voortgezet van het verslag der speciale commissie voor de Bal kan betreffende de „bedreiging van de politieke onafhankelijk heid en de territoriale integriteit van Griekenland". Trygve Lie, secretaris-generaal der V. N. verklaarde, dat de Joe- go-Slavische film „Griekse kinde ren in Joegoslavië" Vrijdag ochtend op verzoek van de dele gatie niet in het Palais de Chail- lot werd vertoond. Trygve Lie voegde er aan toe, dat de betrokken afvaardiging als reden had opgegeven, dat de film voorstelling „een poging was om een aan de gang zijnde bespreking te beïnvloeden." Verder verklaarde Lie, dat de door de delegaties voorgelegde films tot nader order niet zullen vertoond worden, alvorens de be trokken kwestie volledig zal zijn afgehandeld en de conclusies aan het bevoegde orgaan van de V. N. zulien zijn voorgelegd. De politieke commissie ver wierp met 19 tegen 8 stemmen een Pools voorstel om de onmid dellijke vertoning voor de ccm- missie toe te staan van de Joego slavische film „Griekse kinderen in Joego-Slavië". 21 leden onthielden zich van stemming. Westelijke afgevaardigden had den tevoren gedreigd met een eventuele „filmpropaganda-oor- log". De Amerikaanse afgevaar digde, John Foster Dulles, dreig de, dat de V. S. wellicht de Ho— lywood-film „Het ijzeren gordijn" (over de Canadese atoomspion- nage) zouden vertonen, „indien er een propaganda-oorlog ont stond". De Sowjet-afgevaardigde, An drei Wisjlnsky, beschreef het ver bod, dat voor de vertoning van In welingelichte kringen te Nan king wordt gemeld, dat een leger van honderdduizenden manschap pen van het door de communisten geleide leger, dat uit Zuid-Sjan- toeng en Oost-Honan komt, zich tn het Noorden van de provincie Kiangsoe opstelt om een aanval in te zetten op Hsoetsjou, een spoorwegknooppunt van het net TsipoeLoenghai en het laatste bolwerk van de Regeringstroepen tussen de Gele Rivier en het Jang- tse-dal. Uit dezelfde bron Ver neemt men, dat de Regering in de buurt van Hsoetsjou met het oog op een slag, die door velen els beslissend wordt beschouwd, een leger van een half millioen samentrekt. Generaal Pai Tsjoeng, voorzit ter van de Hoge Legerraad, heeft het commando aanvaar^ over het Regerings-leger in de militaire zones van Midden- en Oost-China, zo wordt ambtelijk te Nanking hekend gemaakt. Volgens goed ingelichte kringen is de beslissing van Generaal Pai Tsjoeng gemotiveerd door de wei gering van Generaal Lisesji het commando over Oost-China op zich te nemen. Als commandant zou hij dan verantwoordelijk zijn voor de verdediging van het voor naamste knooppunt van spoorwe gen Hsoetsjou, het eerste doel in het aanvalsplan der door de com munisten aangevoerde legers. de Joego-Slavische film werd in gesteld, als „discriminerende maatregel". Wysjinsky keerde zich vervol gens tot degenen, die hem „aan klager" hadden genoemd. Ik ben 12 jaar lang aanklager geweest, aldus zeide hij, en ik ben er trots op, ondanks de spotternij van sprekers en kranten, speciaal Amerikaanse. Hij beschuldigde de speciale commissie voor de Bal kan van vervalsing van bewijs stukken, en beantwoordde vervol gens de Vrijdag door McNeil ge houden rede. Griekenland is voor McNeil het voorwerp van een bij zondere liefde, aldus Wysjinsky, namelijk in strategisch opzicht. „Zijn speciale liefde gaat uit naar een kleine groep van banklui en handelslieden, doormiddel van welke de Britse Regering poogt Griekenland te controleren met behulp van een gendarmerie en 'n dikke stok." In antwoord op de uitdaging van Dulles aan de gedelegeerden, zelf te zeggen welk land zij vreesden, zeide Wysjinsky: „Een Staat, die bases heeft opgericht op alle vier de hoeken van de wereld, kan zichzelf niet verschuilen achter verklaringen, dat dit voor vreed zame doeleinden is gedaan." Tenslotte zeide Wysjinsky zich te willen wenden tot Generaal Carlos Romulo, de Philippijnse af gevaardigde. De kamer rondkij kend, vroeg Wysjinsky „of Gene raal Romulo daar aanwezig was?" (De Generaal is klein van stuk.) „Meneer Romulo", aldus Wysjins ky, „is boos omdat ik hem 'n leeg vat genoemd heb, dat veel lawaai maakt. Ik zeide niet, dat ge een cynicus waart, meneer Romulo' Ik zeide alleen, dat ge te druk te luidruchtig waart. Ge maakt lawaai, omdat ge een leeg vat zflt." Vredesonderhandelingen In Tientsin was Zondag sprake van stappen tot het sluiten van vrede, die door Chinese leiders ondernomen zouden zijn. De voormalige Chinese Ambas sadeur in de Sowjet-Unie Sjao Li Tze zoekt, naar bericht wordt, contact met de door de commu nisten geleide iegers. Onlusten in Sjanghai. In Sjanghai is de politie Zondag uitgerukt om hongerige menigten ervan terug te houden de rijst- winkels „te bestormen. De prijs vam een picol rijst is van de ene nacht op de andere gestegen van 250 tot 500 gouden Joean dollar. De prijzen, zo meldt Reuter, zijn gestegen tot een hoogte huiten het hereik van de gewone man en voorspellen een economische en sociale ramp van ongelooflijke omvang. Britse Persstemmen- De overwinning der communis ten in China en de ineenstorting van het regeringsleger werden Zondagochtend met bezorgdheid besproken in de Engelse Zondag pers, die er voorts de nadruk op legt dat „een communistisch Chi na voor de wereld rampzalige ge volgen zou hebben". Na er aan herinnerd te hebben, dat er nog „maar weinig nodig is opdat de communistische troepen gans Noord China tussen de grote muur en de Jangtse, bezetten", schrijft Scrutator in de „Sunday Times", dat de regeringstroepen zich „op jammerlijke wijze hebben geweerd, hoewel zij met Ameri kaanse wapens werden uitgerust". The Observer vraagt zich af, of bet wel mogelijk zal zijn in Zuid China „een dam op te werpen te gen de rode vloed". Voorts voegt steller van het ar tikel er nog aan toe; „Mén weet nog niet, in hoeverre de Verenigde Staten bereid zijn -de regering te Nanking te helpen, want het is weinig bemoedigend iemand bij te staan, die onbekwaam blijkt zich zelf te redden". Volgens diplomatieke kringen te Londen zouden de bij monde van Generaal Koenig tijdens de besprekingen tussen de Westelijke opperbevelhebbers in Duitsland geuite Franse bezwaren tegen het ontwerp van constitutie voor West-Duitsland, dat thans door de vergadering te Bmn wordt opgesteld, wel eens het voorspel kunnen zijn van ernstige menings verschillen tussen de Westelijke bezettende mogendheden over de toekomstige eigendom van de in dustrieën van het Ruhrgebied. De Franse bezwaren betreffen de toelating van Duitse vertegen woordigers uit Berlijn in het toe komstige West-Duitse parlement en het verlenen van zeggenschap over de belastingen aan de toe komstige federale regering. Van gezaghebbende zijde woidt ver nomen. dat de Britse regering niet het Franse inzicht deelt, dat deze voorzieningen in strijd: zou den zijn met de besluiten der zes mogendheden. Volgens gewoonlijk betrouw bare bron zouden Groot-Brittan- nië en de Verenigde Staten van plan zijn komende week het be heer van de steenkool- en staal industrie in het Ruhigebied in Duitse handen te leggen en ook hiertegen verwacht men verzet van Franse zijde. ,,Ik ga morgen weer naar Djokja", zeide Minister Stikker, toen hij Zaterdagmiddag na een verblijf van 2% dag in de Repu bliek op Kemajoran aankwam Op vragen van de corresponden ten met betrekking tot het ver loop der besprekingen met Moh. Hatta, waarvoor hij Donderdag morgen naar Djokja was vertrok ken, had de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken „geen commentaar". Hij werd op hat vliegveld be groet door de adjudant van de hoge vertegenwoordiger van de Kroon en door het Amerikaanse lid der C. V. G. D., de heer Co chran. Op zrjn reis van Djokja naar Batavia werd de heer Stik ker niet vergezeld door zijn ad viseurs, die Donderdag met hem naar Djokja waren gereisd. Van officiële zijde is medege deeld, dat de assistent-onderminis ter van Buitenlandse Zaken, Ro ger Stevens, aan het hoofd zal staan van de Britse delegatie naar de 6-mogendheden conferen tie over het Ruhrgebied. De con ferentie, welke Donderdag a.s. te Londen zal worden geopend, zal het werk moeten voltooien van de 6-mogendhedenconferentie over Duitsland, welke in Juni j.l. te Londen bijeenkwam. In het bij zonder zal zij een statuut moeten vaststellen voor de oprichting van een internationale instelling, welke de verdeling van de steen kool, cokes en staal van het Ruhrgebied zal controleren. Bij de opening van de conferentie zal geen Duitse delegatie aanwezig zijn. UIT DE VERVALLEN VAN BEZETTIN G SKEGELINGEN Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot het doen vervallen van bezettings regelingen ten aanzien van de be scherming van schuldenaren, van de burgerlijke en strafrechtsple ging, alsmede van het administra tieve recht met het oog op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bij zondere omstandigheden. Daarin wordt voorgesteld te doen verval len het eerste en tweede uitvoe ringsbesluit van de secretaris-ge neraal van het departement van Justitie en het besluit van die secretaris-generaal betreffende enkele griffierechten. Het troepentransportschip „Wa terman" wordt in de nacht van Maandag 8 November op Dinsdag 9 November met ongeveer 300 uit de tropen terugkerende militairen ami boord, in de Rotterdamse haven verwacht. De ontscheping begint Dinsdagmorgen te 9 uur."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1