I De overwinning van Truman De burgeroorlog in China De Politieke Com. der V.N. I van President Truman Kapitein ter Zee DE B00Y DE SOWJET-UNIE Groot verlof Winterton gemolesteerd De bijeenkomst der militaire Gouverneurs van West-Duitsland ZATERDAG 6 NOVEMBER 1948. tracht via Zwitserland belangrijke strategische materialen In de Verenigde Staten aan te kopen van dienstplichtigen die niet buiten Europa dienen Pater Henry de Greeve naar Rome Achtentachtig Na de verkiezing Nederlands Marine-officier bij de gecombineerde staf West-Europese Unie Kwaliteit wint altijd! Nieuws aankoopmachtigingen E.C.A. Is het memoriseren van poëzie schadelijk? De polilieke toestand in België Onderhoud Hatta-Stikker Nieuwe ontwikkelingen op het gebied der atoomenergie Zeven-mogendheden- conferentle Nieuwe prijzen voor Melk, Boter, Varkensvlees en Jam De toestand der arbeidscontractanteft in Rijksdienst^ c ig Kinderbijslag voor natuurlijke kinderen Oe toestand in Palestina Frankering; bij Abonnement: Terneust-n WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M. fte De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Geleidelijk afnemende wind. Wisselend bewolkt met voor namelijk in het Noorden van het land enkele buien. Mati ge tot krachtige,) langs de Waddenzee tijdelijk nog har de Westelijke wind. Later overal wat afnemend. Iets kouder dan gisteren. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 956- Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maaa Nov. Opk. Ond. Opk. Ond. 6 7.43 17.03 13.54 20.42 7 7.45 17.02 14.23 21.55 8 7.47 17 14.46 23.0» 0 7.49 16.58 15.03 10 7.50 16.57 15.16 0.40 11 7.52 16.55 15.26 1.34 12 7.54 16.54 15.36 2.45 13 7.56 16.52 15.46 3.55 14 7.58 16.51 15.57 5.07 15 7.59 16.49 16.10 6.22 16 8.01 16.48 16.27 7.40 Het blijkt steeds weer dat het i verhoudingen tot meerdere klaar- in deze wereld anders loopt, dan men verwacht. En dat is maar goed ook, want bet leven zou te saai worden als de loop van te voren bekend zou zijn. Zo is het ook nu weer in de Verenigde Staten van Amerika gegaan. Een ieder in het land zelve en daarbuiten verwachtte een overwinning bij de presidents verkiezingen van de republikein se candidaat Thomas Dewey. Zelfs vele democratische leiders hadden geen vertrouwen in de herkiezing van hun man, de hui dige President. Zo zeker waren de republikeinen zelve van hun zege, dat de bloemstukken hun hoofdkwartier reeds werden bin nengedragen en de champagne klaar stbnd. Naarmate de verkiezingsuitsla gen binnen kwamen werden hun gezichten langer en verdwenen de bloemen. Geen geluid van feeste lijk knallende kurken werd ge hoord tot tenslotte ook dit edele vocht weer werd opgeborgen. En daarmede tevens de vurige hoop van de gouverneur van New- York om nog ooit eens op het Witte Huis te Washington te zetelen. Welk een teleurstelling voor deze man, die voor de derde maal in de laatste 12 jaren ver slagen werd en wel geen vierde poging meer zal wagen En dit alles veroorzaakt door die kleins man uit Missouri, zoals vele Amerikanen hem plegen te noemen, Harry Shippe Truman, de enige, die rotsvast overtuigd was van zijn overwinning. In de phantastische verkiezingscampag ne van de afgelopen weken, waar in hiji tienduizenden kilometers aflegde en honderden redevoerin gen hield, toonde hij een strijdlust en een vastberadenheid, een zelf verzekerdheid en een aanvoelen van zijn volk, die- hem tot een groot man stempelden. Hierbii is gebleken, dat hij heel wat minder vaag was in het uit stippelen van zjjin. te voeren be leid dan zijn tegenstander en cat heeft vooral de arbeiders aan getrokken, waardoor vele hunner stemmen op hem zijn uitgebracht. Zoals bekend is voeren de demo craten een vooruitstrevende poli tiek. De reactie van de gehele wereld op Trumans verkiezing is zeer gunstig. Het grote publiek staat sympathiek tegenover hem, om dat hij de gedoodverfde verliezer was en toch zo dapper zijm stand punten onvermoeibaar verdedigde. Mlaar ook de meeste officiële com mentaren zijn gunstig. West- Europa b.v. kan weer wat gerus ter ademhalen. Marslhall-hulp en Atlantisch verdedigingsblok immers zijn gedachten, ontstaan onder zijn eerste ambtsperiode. Wel had ook Dewey zich achter deze plannen geschaard, doch men had nog maar moeten, afwachten in hoeverre hij de verwezenlijking ter hand zou hebben genomen. Er is sedert de verkiezing van Truman zelfs veel verbeterd, daar de President thans zelf gekozen is. Dit zal in de eerste plaats bem zeker meer zelfvertrouwen geven dan zijn vorige periode, toen hij slechts door de plotse linge dood van Roosevelt geheel onvoorbeid zijn hoge ambt moest gaan innemen. In de tweede plaats heeft de democratische partij in beide Kamers een aanzienlijke en abso lute meerderheid behaald. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat zal Truman kunnen steunen op zijln partijge noten en daardoor veel bewuster op ztfn doel kunnen afgaan. Tot nu toe hadden de republi keinen in beiden de meerderheid, waardoor het regeren een grote last was Steeds had de Presi dent met tegenwerking te kam pen en moest een onzuivere koers gevaren worden om de volksver tegenwoordiging mee te krijgen. Dit behoort nu tot het verloden en het kan zijn beleid slechts krachtiger maken. Men kan er van overtuigd zijn, dat dit de wereld niet anders dan ten goede kan komen, daar Amerika onbe twist de machtigste mogendheid ter wereld is. Dat een en ander de situatie in de gespannen internationale heid zal brengen mag ook ge hoopt worden. Het vraagstuk waar alles heden ten dage om draait is de verhou ding tussen Amerika en Ruslan- Alle moeilijkheden houden me deze verhouding ten nauwste vel band. Of het nu de Berlijnse, de Oostenrijkse, de 'Griekse, de Chi nese, de Koreaanse kwestie .is, of dat men zich angstig en bezorgd maakte over de interne Franse of Italiaanse toestand, overal speelt de tegenstelling tussen het communisme en de democratie de hoofdrol. Ja zelfs de strijd in Palestina, ofschoon m iet zo duide lijk en direct, is doorspekt met deze controverse. En wij Neder landers kunnen zelve hiervan mee praten in Indonesië. Natuurlijk zal men moeten af wachten wat Truman van plan is. Zal hij met nieuwe vooiv,tellen bij de Russen, en dan speciaal bij Stalin aankomen? Reeds duiken geruchten op van een nieuwe samenkomst tussen de twee lei ders der machtigste volkeren. Ook spreekt men over een con ferentie van deze twee met de Franse en Britse premiers. Dit alles lijkt zeer voorbarig en vooreerst zal men dienen af te wachten. Maar de mensheid kijkt gespannen toe, daar kan Truman zeker van zijn. Vurig gehoopt kan alleen maar worden dat de nan, die sedert 1945 reeds heel wat eigen moeilijkheden oploste en die zich in de afgelopen ver kiezingscampagne van zijn beste zijde deed kennen, ook de wereld tonen zal, dat hij op internatio naal gebied even groot kan zijn. Tenslotte nog even iets over het Gallup-onderzoek. Dit opinie onderzoek heeft de laatste jaren nogal wat opgang gemaakt In Amerika worden er jaarlijks mil- lioenen dollars aan besteed en cok in Europa en in ons eigen land begonnen velen waarde te hechten aan de publicaties.; Door deze uitslag is echter dui delijk gebleken hoe voorzichtig men moet zijn met het beoordelen van dergelijke mededelingen. De gereserveerdheid, waarmede wat meer ingewijden de resultaten van een dergelijk onderzoek beschouw den, blijkt thans wel zeer ge rechtvaardigd. Naar de „Journal of Commer ce" uit Washington verneemt, stelt de Sovjet-Unie opnieuw po gingen in het werk om voorraden te vormen van in de V. S. beschik bare belangrijke strategische ma terialen door gebruikmaking van de bemiddeling v<m Zwitserss im porteurs. Deze pogingen zijn aan het licht gekomen door een on derzoek dat in de V. S. is inge steld naar de aanvragen voor uit voervergunningen voor weing be kende, doch belangrijke materia len, die in de V. S. ruimschoots voorthanden zijn, doch waaraan in de Sovjet-Unie tekorten be staan De manoeuvre is niet nieuw, doch onlangs ingediende aanvragen voor uitvoervergun ningen voor een chemische grond stof, die gebruikt wordt hij de vervaardiging van synthetische rubber, hadden tot gevolg, dat de ambtenaren van het bureau voor de internationale handel hun waak zaamheid bij het verstrekken van uitvoervergunningen verdubbel den. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat de aangevraagde ver gunningen, welke bestemd waren voor leveranties aan Zwitserland, betrekking hadden op hoeveel heden, die vele malen groter wa- Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van de Minister van Oorlog, binnenkort regelen vast te stellen voor het verlenen van groot verlof aan dienstplich tigen, die niet buiten, Europa die ren, ongeacht de lichting, waartoe zij behoren. Met ingang van 1 November 1948 wordt reeds groot verlof verleend aan de dienstplichtige soldaten en soldaten der le klas se, die vóór 1 Mei 1947 in werke lijke dienst zfin gekomen en on afgebroken in werkelijke dienst zijn gebleven of, in geval van on derbrekingen het verblijf onder de wapenen als gevolg van ver leend uitstel, geoorloofde afwe zigheid, e.d., op eerstvermelde datum tenminste 14 maanden in werkelijke dienst zijn geweest, indien zij behoren tot de 18 ge oefende tirailleurcompagnieën der territoriale bataljons; of tot het geoefende gedeelte van de 6 staf- compagnieën der territoriale ba taljons, evenwel met uitzondering van de dienstplichtige chauffeurs en motorordonnansen, die nog niet kunnen worden vervangen door in opleiding zijnde dienst plichtigen van de territoriale ba taljons. ren dan de hoeveelheid, die nor maal door de Zwitserse industrie worden verbruikt, en men trok hieruit de conclusie, dat de Zwit serse importeurs slechts als tus senpersonen fungeerden voor een andere mogendheid. Navraag bevestigde het ver moeden der ambtenaren, dat de Sovjet-Unie de uiteindelijke be stemming was voor de materialen omdat het de bedoeling van dit land was ze voor geval van oorlog op te slaan. Zoals bekend, staat de Amerikaanse regering niet toe, dat er materialen naar de Sovjet- Unie of de onder Russische in vloed staande landen worden ver zonden, die voor oorlogsdoelein den kunnen dienen. De Chinese centrale regering heeft toegegeven, dat Jingkou, eefl van de twee „vluehthavens", die de regeringstroepen in Mand- sjoerije nog bezet hielden, volledig geëvacueerd is. Volgens Chinese persberichten •is de evavuatie van de andere haven, Hoeloetao, thans begon nen. Deze twee havens vormden de enige uitweg voor de in de slag om Moekden op de vlucht' gejaagde strijdkrachten der cen trale regering, zo gaat Reuter voort. Volgers de radio der Noordelijke, door de communisten geleide legers is hij de inneming van Jingkou een gehele divisie en een regiment der centrale rege ring vernietigd. Drieduizend man zouden in vaartuigen nabij de kust door artillerie der Noorde lijken gedood zijn. De Amerikaanse autoriteiten te Sjanghai en Nanking hebben officieel alle Amerikaanse onder danen in de provincies Iangsoe en Pater Henri de Greeve, zal op 10 Nov. a.s. per vliegtuig naar Rome reizen. Zijn bezoek aan Rome houdt verhand met zijn plannen om te komen tot interna tionale radio-uitzendingen van de Bond zonder Naam, waarover on langs te Geneve de voorbereiden de besprekingen zijn gevoerd. Te Rome zal Pater De Greeve hier over contact opnamen met Radio Vaticana en vertegenwoordigers van de radio-omroepen uit de Latijns-Amerikaanse landen. Reuter vermeldt, dat er in de Amerikaanse staat Kentucky een gehucht ligt, dat de naam draagt van „Achtentachtig". De uitslag der verkiezingen in dit plaatsje was, zo bericht het persbureau verder: Truman 88; Dewey 88. Volgens een bericht uit de trein waarmede Truman naaf Was hington reisde zal Truman spoe dig duidelijk maken, dat hij zich in 1952 niet nogmaals candidaat zal stellen voor het president schap. Dit jaar, aldus Reuter, aan vaardde het congres een amende ment op de grondwet volgens het welk een president niet voor de tweede maal herkozen kan wor den. Dit amendement heeft ech ter geen betrekking op Truman, daar deze president werd door de dood van President Roosevelt en diens ambt vervulde. Bovendien, zo voegt Reuter hieraan toe, heb ben pas 21 staten hun goedkeu- Naar het ANP verneemt, is Kapitein ter Zee O. de Booy aan gewezen als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Marine bij de gecombineerde Staf van de vijf landen der West-Euro- rese Unie. Kapitein ter Zee De Booij werd 38 Maart 1904 te Den Haag ge boren. 28 Aug. 1924 vertrok hij naar Nederlandsch-Indië. Hij werd eerst geplaatst hij de marine kazerne Oedjoeng, later op de kruiser „De 7 Provinciën", en de enderzeeboten K III, K VII, K IV, K X en weer op de K TV. 4 Fe bruari 1929 kwam hij weer naar Nederland. Hij werd geplaatst bij de onderzeedienst te Willems oord. Als commandant van de •nderzeeër K XIV keerde hij in 1932 weer naar Ned. Indië, 16 Sept. 1934 werd hij bevorderd tot Luit. ter Zee le klas. In Indië diende hij verder nog op de krui ser „Java" en bij de onderzee- bootdienst in Indië. 28 April 1939 ging hij weer naar Nederland voor een functie bij het toemnalige Ministerie van Defensie. In de Meidagen van 1940 stak hij over naar Engeland waar hij o.m. als commandant van de onderzeeboot O 24 een werkzaam aandeel had ir. de strijd tegen de As-mogend- heden. 16 Maart 1942 volgde zijn benoeming tot Dutch liaisonoffi- cer bij. Bath. Tot Kapitein ter Zee werd hij bevorderd op 1 Februari 1945. Van 22 Maart 1945 tot 16 Nov 1946 was hjj chef-staf van de commandant Zeemacht Neder land. 27 Dec. 1946 vertrok hij per vliegtuig naar Indonesië waar hij tot 21 Juni 1948 belast werd met de functie van sous-chef Marine staf Indië. 5 Juli 1948 vloog hij vyeer naar Nederland. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan de besprekingen betreffende de militaire staven van de landen van de West-Europese Unie. Naar wij verder van het Minis terie van Oorlog vernemen is tot op heden nog niet bepaald welke Nederlandse officieren de Kon. Landmacht en de Luchtmacht zul len vertegenwoordigen. (Ingez. Med.) ring aan het amendement ge hecht, terwijl voor de ratificatie 36 staten hun toestemming moe ten geven. Op alle stations waar de trein doorheen kwam stond een menigte de herkozen presi dent toe te juichen. Enige malen zwaaide Truman met een krant, die Dewey's „overwinning" voor dien had aangekondigd. Ter gelegenheid van een uit nodiging van radio-commentato- ren en experts op gebied van opinie-onderzoek verklaarde hij te zullen werken „zonder wrok tegen iemand te koesteren". Hij zou werken voor een tweede „New Deal" en voor de wereldvrede. Na enkele dagen te Washington te hebben vertoefd, zal Truman vacantie nemen te Key West, in het uiterste Zuiden der V. S. Men verwacht, dat hij daar zal begin- ren aan een nieuwe verstrekkende sociale wetgeving, die hij aan het nieuwe congres in Januari zal voorleggen. Indien jeze tweede „New Deal" in overeenstemming is met het program, dat hij tijdens zijn ver kiezingscampagne heeft verkon digd, zaï de herroeping van de wet Taft-Hartley, die bij de vak verenigingen zo gehaat is, voor gesteld worden, voorts wetten ter verlaging van de kosten van het levensonderhoud en maatregelen ter bespoediging van de houw van goedkope woningen en de uit breiding van de ouderdomsver- zekering. James Caroll, bookmaker te St. Louis, heeft verklaard, dat de grote hoeveelheid geld, die velen op Truman gezet hadden een aan wijzing ervoor vormden, dat vele mensen van oordeel waren, dat let opinie-onderzoek „volkomen in de wai^ was. „Het ziet er naar uit", zo zeide Caroll, „dat onze verliezen in de hoge cijfers zullen lopen". Senator Taft, mede-opsteller van de wet Taft-Hartley, ver klaarde te geloven, dat de wet niet door het congres herroepen zou worden. Wel zouden amende menten aangebracht worden. UITBUNDIGE ONTVANGST VAN PRESIDENT TRUMAN. President Truman is 'Vrijdag per trein te Washington aange komen, waar hem een uitbundige entvangst ten deel viel door naar schatting een half millioen men sen. Truman werd op het station o.m. verwelkomd door de nieuwe vice-president, Alban Barkley, velex ministers en andere hoge autoriteiten. Een twaalftal mu ziekcorpsen speelden wijsjes als „I am just wild about Harry", „Baak in the saddle again" en „Hail to the chief". Anhwei geadviseerd te vertrek ken tenzij zij „dwingende rede nen" hebben om te blijven. Nanking, de hoofdstad van de centrale regering, ligt in Iangsoe. In de kennisgeving wordt ge zegd, dat de militaire ontwikke ling in Noord-China het mogelijk maakt, dat de krijgsverrichtingen zich verder naar—het Zuiden zul len uitbreiden. Dit zou tot resul taat hebben, dat het verkeer uit Sjanghai onderbroken zou kun nen worden. Eveneens werd het toenemende tekort aan levens middelen, brandstoffen en andere goederen in verband met de ma- derende winter genoemd. De Economie Cooperation Ad ministration heeft Donderdag ten behoeve van Indonesië een mach tiging verstrekt voor de aankoop van ijzeren- en stalen materialen tot een bedrag van 250.000 dollar. Nederland ontving machtigin gen tot een totaal bedrag van 43.479.650 dollar voor de aankoop van hout en houtproducten, leder en lederwaren, chemicaliën, oliën en vetten, tabak en andere ver- bruiksgoederen, alsmede voor de aankoop van ijzer- en staalpro- ductie (7 076.000 dollar), ijzeren en stalen fabrikaten (300.000 dol lar), machines voor metaalbewer king (2.4000.000 dollar), con structie- en mijnbouwinstallaties (400.00 dollar), motoren, turbines en generatoren (1.230.000 dollar) en electrische apparaten (900.000 dollar) Het Protestantse schoolbestuur van Montreal heeft besloten dat van schoolkinderen niet meer verlangd kan worden, dat zij ge dichten uit het hoofd leren. Zulk memoriseren, aldus het schoolbe stuur, belemmert de vrijheid, de plooibaarheid en het enthousias me en heeft daarom een ongun stige invloed op het juiste ver staan der poezie. Bovendien zijn met alle gedichten goed, aldus het schoolbestuur. De eerste Franse trein op luchtbanden heeft ongeveer 150 km afgelegd tussen Parijs en Chalons sur Marne met een snel heid van ruim negentig kilometer per uur. Christian Pineau, de Mi nister van Industrie, behoorde tot de passagiers. Generaal-Majoor T. J. W. Win terton, fungerend hoge-commis saris te Wenen, is, volgens mede delingen van Britse zij-ie, Vrij-lag len aanzien van een menigte Oostenrijkers door twee Sovjet- Russische soldaten gemolesteerd. De soldaten stonden vijf minuten lang tegen de generaal te schreeu wen en weigerden hem toegang tot een garage in de Sovjet- Russische sector, waar Winterton een autohandelaar wenste te spreken. De auto waarmede Winterton was aangekomen was voorzien van standaard en twee sterren. In een andere auto zat Kapitein Tony Weatherill, Wintertons aide-de- camp. De twee Sovjet-Russische sol daten, die gewapend waren met tommy-guns, versperden de auto van Winterton de weg naar de garage. Toen de generaal, die aan zijn distinctieven herkenbaar was, de soldaten zeide, dat hij de fungerend hoge-commissaris was, antwoordden de soldaten, op hun wapens doelend: „Dit is de hoge- commissaris". De soldaten, die geen Duits bleken te verstaan, hielden de generaal tegen, toen hij de garage in wilde gaan. Een ter plaatse komend Sovjet- Russisch officier weigerde tus senbeide te komen. Hij salueerde niet voor Winterton en deed alsof hij alleen maar Russisch verstond, aldus Reuter. Toen de generaal weer in zijn auto stapte om weg te gaan, be gonnen de twee Sovjet-Russische soldaten te lachen, Winterton heeft, bij afwezigheid van de Britse hoge-commissaris, Luifj,-Generaal Alexander Gallo way, een protest ingediend bij Generaal-Majoor Tsinyef, de fun gerende plaatsvervangende Sov jet-Russische hoge-commissaris. Het incident viel voor in de wijk, waar de aanval op Irving Cros vorige week Zaterdag is begonnen. Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Spaak, heeft een memorandum overhan digd aan de voorzitters der Ka tholieke en Socialistische partijen, dat als eis zal dienen voor de on derhandelingen, welke tot een voortzetting van de huidige rege ring zullen moeten lelden. Wat de Koningskwestie betreft spreekt Spaak in dit memoran dum de wens uit, dat rondom dit probleem de kalmte moet terug keren. Het werk van de politieke com missie der V.N. kerd gisteren op gehouden door een verhit debat der afgevaardigden over 'n film, die handelt 0ver Griekse kinderen in Joego-Slavië. Het secretariaat der V. N. had de vertoning in het Paleis de Chaillot verboden. De film is een Joego-Slaviische docu mentaire over het leven van kin deren, die naar de Joegoslaven zeggen, in Joego-Slavië bescher ming hebben gezocht in verband met de burgeroorlog in Grieken land. De Joego-Slavische gedelegeer de, Bebler, protesteerde tegen, wat hij noemde, een „poging om Volgens de „Stem van vrij In donesië" heeft de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Stikker, een onderhoud gehad met de Indonesische Premier, Hatta en wel op Donderdagmor gen om elf uur. Om zeventien uur had de eerste bespreking plaats te Kalioerang in aanwezig heid van Hadji Agoes Salim, In donesische Minister van Buiten landse Zaken. De Britse, Amerikaanse en Franse militaire gouverneurs van Duitsland zijn op een gedurende drie uur te Frankfort gehouden conferentie over vraagstukken, welke de drie zones aangingen, niet tot besluiten gekomen. Volgens Franse fuctionarisser las Generaal Koenig (Frankrijk) op de door bem bijeengeroepen bijeenkomst een verklaring voor over de Franse bezwaren tegen elke deelneming van Berlijnse vertegenwoordigers met volledig stemrecht aan een toekomstig West-Duits parlement. Generaal Koenig en zijn poli tieke adviseur deelden de Britse en Amerikaanse vertegenwoordi gers mee, dat het Franse militai re bestuur van oordeel is, dat het politiek en economisch herstel de overeenkomst te Londen te buiten gaat en dat men het een halt moet toeroepen. Zij verzoch ten om een gemeenschappelijke Geallieerde waarschuwing, dat de Duitse constituerende vergadering te Bonn het in de Londense docu menten vastgestelde kader te bui ten gaat, liever dan dat de Ge allieerden een volledig door deze vergadering aangenomen ontwerp zouden verwerpen. Behalve tegen het volledig stemrecht maakte Frankrijk bezwaar tegen de nei ging van de commissies te Bonn, de federale regering jurisdictie te geven over de voornaamste belas tingen, en tegen het door de West- Duitse ministers-presidenten voor gelegde plan tot herziening van de staatsgrenzen. Op economisch gebied maakte de Franse gouverneur het be zwaar, dat de bevoegdheid van Paul Hoffman, administrateur van het plan-Marshall, gebruikt werd om vorige overeenkomsten over herstelbetalingen en het ni veau van de Duitse industrie op zij te zetten. Volgens Koenig heeft men tevoren als verboden geboekte industrieën zonder in ternationaal overleg toegestaan opnieuw te beginnen Het antwoord van de Britse en Amerikaanse gouverneurs is niet bekend. Men verwacht, dat zij eerst met hun regeringen moeten overleggen. Waarnemers zijn van mering, dat de besprekingen over verdere ontwikkeling der trizo- nale eenheid tijdelijk in een im passe zijn geraakt en dat de vol gende stap op regeringsniveau moet geschieden. 16 November zou het ontwerp van een bezettingsstatuut voor West-Duitsland door de militaire gouverneurs besproken wordan. David Lilienthal, de voorzitter van de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie heeft mee gedeeld, dat er „belangrijke nieu we ontwikkelingsfeiten op het ge bied van atoomenergie onder zocht worden." Het betreft zekere materialen, die „opeens belangrijk zijn geworden voor het nationaal welzijn en de veiligheid". Het onderzoek wordt uitgevoerd op de staatsuniversiteit van Iowa. Li lienthal voegde er aan toe, dat dit een onderdeel was van een uitge breid programma „om het leider schap van de Verenigde Staten op het gebied van de atoom-ener gie te handhaven." De superioriteit, die hier wordt nagestreefd, geldt vooi het ge hele terrein, niet alleen het onder deel der atoomwapens. de waarheid verborgen te hou den". Wisjinsky noemde het een „discriminerende daad". De Pool se afgevaardigde eiste, dat de zaak zou worden onderzocht. Men besloot tenslotte, dat de waarne- nemende secretaris-generaal, ex- generaal Arkady Sobolef, die Sowjet-burger is, later tijdens de bijeenkomst van gisteren een ver klaring zou afleggen. Sobolef en Wisjinsky gingen hiermee ac- coord. Daarna begon men met de be handeling van de Griekse kwestie. De Australische delegatie diende een resolutie in, waarin wordt voorgesteld, dat de regeringen van Griekenland, Joego-Slavië, Bulgarije en Albanië onmiddellijk te Parijs bijeen zullen komen om ,,de mogelijkheden voor het berei ken van e n overeenkomst te on derzoeken". De secretaris-generaal der V. N. zou een dergelijke bijeenkomst, welke de methoden om de geschil len tussen Griekenland en zijn Noorderburen op te lossen, zou bespreken, samenroepen De Amerikaanse gedelegeerde, John Foster Dulles, verklaarde, dat zijn delegatie haar volle steun gaf aan dergelijke „constructieve voorstellen". Op de middagvergadering heeft Je Joego-Slavische afgevaardigde Dr. Ales Bebler, gedurende twee en een half uur het .woord ge voerd. Hij trachtte de bewijzen te ontzenuwen, waarop de spe ciale Balkan-commissie haar be schuldigingen tegen de Noorder buren van Griekenland had geba seerd. Bebler beschuldigde de Balkancommissie van partijdig heid. De commissie en haar nevenorganen moesten onmiddel lijk worden ontbonden. Inzake het schoolprobleem dringt de eerste-Minister aan op de volledige uitvoering van het in Mei van dit jaar tussen de twee partijen overeengekomen accoord. Met betrekking tot de finan ciële moeilijkheden stelt Spaak de instelling voor van een bezuini gingscommissie voor de over heidsuitgaven. Wat de sociale wetgeving betreft wenst Spaak een rationalisatie van het ver zekeringswezen vO°r de arbeiders. De Belgische premier is van oordeel dat, alvorens hij een. even tuele wijziging in zijn kabinet in overweging kan nemen, allereerst overeenstemming betreffende bo venstaand memorandum moet zijn verkregen. Persoonlijk is hii geen voorstander van een wijziging in zijn regeringsploeg, doch hij zal zich niet verzetten tegen de wen sen van de bedde regeringsper- tijen. Naar het Socialistische blad Le Peuple" Vrijdagmiddag schreef, zou de secretaris van Koning Leopold, Pirenne, hebben verklaard, dat, ook al mocht de huidige crisis 20 jaar duren, de Belgische Vorst niet van plan is afstand te doen van de troon ten behoeve van zijn zoon Boudewijn. Reuters diplomatieke corres pondent verneemt uit gewoonlijk betrouwbare bron, dat een zeven- mogendheden conferentie, waar op besprekingen zullen worden gevoerd over het sluiten van een Atlantisch pact tussen de landen yan de Westelijke Unie, Canada en de Verenigde Staten, waar schijnlijk in het begin van het vol gend jaar te Washington zal worden gehouden. Met ingang van Maandag 8 November 1948 worden nieuwe prijzen van kracht tengevolge van de wijziging in de subsidieverle ning op bepaalde levensmiddelen. De melkprijs voor de consument en de prijs voor uit melk vervaar digde producten als pap, yoghurt, en dergelijke gaat met 1 cent per liter omlaag, hetgeen zowel voor melk in flessen als voor los ver kochte melk geldt. De boterprtjs wordt 23 cent per 250 gram ho ger, zodat de n!euwe boterprijs voor boter van de prijsklasse 1 dan 1,12 per pakje van 250 gram is. Eveneens met ingang van 8 November 1948 gelden voor var kensvlees de volgende maximum- fricandeau en magere lappen 3,40; carbonade 3,20; vers vet en mager spek, vette- en kinnebaklappen ƒ2,60; poulet en gehakt ƒ2,20; poten en staarten ƒ1,20; rauw vet ƒ2,60. De prijzen van vleeswaren waarin varkensvlees is verwerkt, ondergaan een dienovereenkom stige prijsverhoging, zo zullen de prijzen van Berliner leverworst, leverkaas, bacon, blaasham, ge kookte en gerookte ham, rauwe ham, ontbijtspek, gerookt spek, verse worst resp. bedragen: 36 ct„ 52 ct„ 54 ct„ 59 ct., 44 ct., 43 ct37 ct., 36 ct. en 36 ct., al les per 100 gram. De maximumprijzen voor huis- houdjam 1 en huishoudiam 2 stij gen 8 Nov. a.s. met 5 cent per Dot van 450 gram netto. De prui menjam blijft onveranderd 53 ct. per pot van 450 gram. In de Woensdag en Vrijdag ge houden algemene bestuursverga dering der centrale van verenigin gen van personeel in 's Rijks dienst is besloten een werkeom- missie te benoemen, die tot taak heeft de toestand van de arbeide- contractantem in Overheidsdienst te onderzoeken, en voorstellen tot verbetering in die toestand te doen. Gelijk bekend, heeft de Centrale Raad van Beroep herhaaldelijk beslist, dat de ouders van natuur lijke kinderen voor deze kinderen géén aanspraak op kinderbijslag kunnen maken. Naar wij verne men is de centrale raad thams in enkele zaken, die door het N.V.V. over deze kwestie aanhangig wa ren gemaakt, gedeeltelijk op zijn standpunt teruggekomen. De raad was van oordeel, dat waar na echtscheiding een z.g. natuurlijk kind wettelijk op naam staat van de eerste man der moeder, de tweede man terzake van zulk een kind kinderbijslag kan ontvangen. Een onderzoek, of deze tweede man naar de bloede wellicht va der van het kind is, komt dus niet daar aan te pas. Het Arabische hoofdkwartier te Amman meldt Vrijdagochtend, dat „de Zionisten ondanks het be vel het vuren te staken tn de Negeb hun aanvallen voortzetten." Het hoofdkwartier meldt boven dien, dat hevige gevechten aan de gang zijn nabij Majdal, dat is in gesloten en dat de Joodse lucht macht actief is in de kuststreek van Arisje en Gaza. Het hoofdkwartier bericht bo vendien dat het Arabische leger een Joodse voedingsmiddelen transport heeft teruggeworpen te Latrone en dat voortdurend ge vochten wordt te Jeruzalem In de sectoren van Nabidaoed en Eltor- re, die vast in handen zouden zijn van het Arabische legioen. Uit Tel Aviv wordt gemeld, dat de sector van Majdal Jad Morde- chai volledig in Joodse handen is, daar de Egyptenaren zich hebben teruggetrokken. De Amerikaanse Luitenant Gale Nalvorsen heeft de bijnaam Luchtbrug-Sinterklaas" gekre gen door zijn gewoonte om in kleine parachutes snoep voor de Berlijnse jeugd neer te laten. Hij moet thans een secretaris en een vertaler in dienst nemen om het steeds groeiend aantal dankbrie ven te beantwoorden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1