De staking in Frankrijk Het ontslag van REACTIES C.C.D. personeel RHEUMATIEK KLOOSTERBALSEM De uitreiking van Tabaks-Versnaperings- en Gecombineerde kaarten verkiezing Truman De diepzeekogel van Prof. Piccard VRIJDAG 5 NOVEMBER 1948. Hervatting onderhandelingen Dagorder Dr. Van Mook tot de Strijdkrachten De verlenging van de Dienstplicht Bijeenkomst Westelijke militaire Gouverneurs Uit Je Veiligheidsraad N.V.V. telegrafeert Minister v. Sociale Zaken WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Plaatsel'ük enkele buien. Zwaar bewolkt met tijdelijk opklaringen en plaatselijk en kele buien. Matige tot krachti ge wind tussen West en Zuid. Iets minder zacht. Frankering by Abonnement: Terneazen VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 955. Advertentieprt*: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentl#* tot des namiddags 4 unr Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.leder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder ar. Bureau van dit Blsd 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3.25 per kwart»»! INDONESIË. EN POSITIE KABINET-HATTA. Naar het Chinese dagblad „Sin Po" verneemt overweegt de rege ringspartij de P.N.I., om haar leden uit het Republikeinse kabi net en de onderhandelingsdelega tie terug te trekken, indien haar voorwaarden voor een hervatting der onderhandelingen met de Ne derlanders o.a. behelzend een opheffing der „blokkdae" niet worden aanvaard als voorwaar den van de Republikeinse rege ring. In Republikeinse kringen te Batavia is men evenwel van mening dat, indien de voorwaar den inderdaad niet aanvaard wor den, dit geen kabinetscrisis in de Republiek tengevolge zal hebben, omdat de regering-Hatta niet is samengesteld als een partijen- kaJbinet en de President het recht heeft nieuwe ministers te benoe men. De Luit.-Gouverneur-Generaal heeft als opperbevelhebber van land- en zeemacht Woensdag een dagorder gericht tot de strijd krachten in Indonesië, waarin hij er aan herinnert, dat hrj vaak een beroep op de strijdkrachten heeft moeten doen. In een tijd, waarin men zich overal ter wereld af wendde van het wettelijke gezag en terreur, roof en smokkelarij hoogtij vierden, was opbouw van dit land onmogelijk zonder de voortdurende hulp van de strijd krachten. Dr. Van Mook ver klaart dat deze zich van hun moeilijke taak op lofwaardige wijze hebben gekweten, waarbij van hen vaak grote zelfbeheersing werd geëist. Nog is die taak niet beëindigd. Wij weten allen, dat in grote delen van Java en Sumatra de noodzakelijke orde nog niet is teruggekeerd. De dagorder ein digt: „Ik geef het opperbevelhéb- berschap echter aan mijn opvolger over met de volle overtuiging, dat hij op u kan rekenen en dat hij de spreuk van het Oranjehuis en het Koninkrijk: „Je Maintiendrai" verstaat in de juiste zin: als de verplichting tot de handhaving van eer, recht en veiligheid. Moge het u zijn gegeven, uw bijzondere taak spoedig te kunnen voltooien". De Parrjse pers begroette gis terenochtend met gfote verras sing de verkiezing van Truman tot President van de Verenigde Staten. „De verrassende overwinning van Truman is te danken aan de steun der vakbonden", aldus de linkse „Franc-tireur". ,,'t Ame rikaanse volk wenst vrede. Het heeft tegen Dewey gestemd", zo schrijft „Liberation". „L'Huma- nité" legt er de nadruk op dat Wallace 1 millioen stemmen heeft behaald. In „L'Epoque" schrijft Albert Mousset: „Wij hebben in Frank rijk geen enkele reden om ons niet over de verkiezingsuitslagen te verheugen, al ware bet maai' om de continuïteit en de eenheid waarvan zjj blijk geven in de lei ding van de grote democratie aan gene zijde van de Atlantische Oceaan en dientengevolge in de Westelijke wereld. „De overwinning is een Water loo. Je kimt hangen, brave Gal lup, zo schrijft André Francois Poncet in „Le Figaro", „wij, van onze kant, kunnen ons slechts over de verkiezingen verheugen. Wij, Westersen, zullen nooit vergeten, dat het de proclamatie van Truman's leer is, die de ex pansie van het Sovjet-Russische communisme heeft geremd. Wij' zullen evenmin vergeten, dat hij, in samenwerking met Generaal Marshall, alles in het werk heeft gesteld om het plan voor hulp verlening aan Europa, dat onge twijfeld een der Stoutmoedigste en meest grandioze initiatieven in de annalen der geschiedenis is, door het congres te doen goed keuren". ▼olgens „L'Aube" hebben de Verenigde Staten tussen twee uitersten de weg van de welvaart en de vrede gekozen. „Combat" verklaart: ,,Het De bij de C.G.T. aangesloten vakvereniging van de Franse spoorwegarbeiders heeft een refe rendum gehouden over het hou den van een „waarschuwingssta king" van 24 uur. De uitslag van dit referendum wordt heden ver wacht. Door de schaarste aan ko len is het treinverkeer reeds met 20 procent beperkt en de treinen zijn niet verwarmd. Alle mijningangen zijn thans ontzet en de veiligheidsploegen waren gisteren aan het werk. On geveer een derde van de mijnwer kers van de dagploegen gingen naar het werk. Tijdens de „zuive ringsoperaties" zijn 715 personen gearresteerd! Onder hen bevinden zich 100 buitenlanders. Woens dagavond, aldus Reuter, gaf de Franse regering bij monde van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moch, te verstaan, dat de „autoriteit van de Staat versterkt zou worden en dat onruststokers en communistische straatschen- ners onschadelijk gemaakt zouden worden". De politie heeft Raymond Lecu- pre, secretaris van de onder com munistische leiding staande vak vereniging van metaalarbeiders in In het kader van de voorgeno men inkrimping der burgerlijke rijksdiensten is ook de centrale controledienst overgegaan tot ver mindering van de sterkte van het korps. Op 1 October bedroeg deze sterkte 103 man. Per 1 No vember zijn afgevloeid 275 man; per 1 Januari 1949 worden nog 875 ambtenaren ontslagen. Een tctale inkrimping dus met 1150 man. In vaste ambtelijke dienst zal een kern van 1200 man wor den aangesteld. Voor de ontslagen ambtenaren, die niet direct ander emplooi vin den, geldt de z.g. „uitkerings regeling 1,947" krachtens welke zij, die tenminste 3 jaar burger lijke overheidsdienst hebben ver vuld (circa 800) man, aanspraak maken op wachtgeld. Het massaontslag bij de C.C.D. kwam voor het personeel niet on verwacht. Reeds in Juli j 1. heeft het personeel medegedeeld, dat de directeur van de dienst aan vermindering van de overheids bemoeiingen eerlang zou leiden tot inkrimping van het korps. Overplaatsing van afvloeiende C.C.D.-ambtenaren naar andere OP Amerikaanse volk begint de zij ne®. te erkennen en wil een nieu we weg opgaan. Zulks stemt tot nadenken. De beste verrassing die Truman ons zou kunnen be zorgen is, dat hij zich opnieuw bewust wordt van zijn taak en zijn vriend Fred Vinson naar Mos kou zendt". Volgens Marc Carriche, in ,,Le Populaire" is de verkiezing van President Truman „de overwin ning der progressieve en vredelie vende elementen in de machtigste natie der wereld". „Toen zij Truman boven Dewey hebben verkozen, hebben de tien tallen millioenen loontrekkenden, kleine landbouwers en Ameri kaanse kleurlingen niet Truman gekozen. Zij hebbe® gestemd tegen een reactionnaire candi- daat, tegen de wet „Taft-Hart ley", tegen het rassenonderscheid, tegen de volledige vrijheid der prijzen en winsten", zo betoogt Charles Ronsac in „Franc-tireur'', Truman Is thans President door de wil van het gehele volk. Hij is de gevangene van die volkswil geworden. Het blijft nog te zien of Truman de man is van een der gelijke politiek. „Het Amerikaanse volk heeft zich uitgesproken tegen de oor- logszuchtigen, voor een werkeliik democratische sociale politiek, voor effiency", zo schrijft Louis Chauffier in „Liberation". „l'Humanité" schrijft: Dewey's nederlaag is geen overwinning voor Truman. 20.000.000 Ameri kanen hebben „neen" geantwoord aan Dewey, de kampioen van een dolle reactionnaire politiek In het binnen- en buitenland." de departementen Nord en Pas de Calais, gearresteerd. Naar ver klaard wordt, had hrj papieren bij zach, volgens welke hij opdracht had het werk in een fabriek te Lens te doen stil staan. Bijzon derheden van de beschuldiging zijn nog niet bekend gemaakt. Henri Queuille, de Franse premier laakte Woensdagavond de „mis dadige berekening", die naar hij zeide de communisten ertoe ge leid had de nu een maand oude staking van stapel te doen lopen. De toestand in de Franse ha vens was Donderdag nog steeds „moeilijk". De zeelieden in Algiers gingen gisteren in staking uit so lidariteit met die ',n Marseille, wier staking Zaterdag begon. Te Le Havre, Bordeaux en La Rochelle bleven de troepen kolen lossen. Te Bordeaux viel echter een neiging waar te nemen, naar het werk terug te keren. Arbei ders van de Parijse gemeenterei niging dreigden a.s. Zaterdag in staking te zullen gaan, incjicn de eisen om herziening der loon schaal en betere arbeidsvoorwaar den niet ingewilligd zouden wor den. De Franse troepen hebben thans 100.000 ton kolen gelost. Volgens een woordvoerder van de rege ring werken nu bijna in alle ha vens troepen. rijksdiensten en (her) plaatsing in het vrije bedrijf wordt van over heidswege bevorderd. Naar aanleiding van de verlen ging van de diensttijd van de zee miliciens van de lichting 1946 deelt het Ministerie van Marine het volgende mede; Bij de Ko ninklijke Marine dreigt tijdelijk een tekort aa® personeel te ont staan. De hoofdoorzaak van dit te verwachten tekort is het af vloeien der oorlogsvrijwilligers, wier dienstverhand binnenkort af loopt. Daarnaast doet zich het feit voor, dat de toestand in Indone sië nog steeds niet toelaat tot vermindering van de diensten aldaar over te gaan. Ter overbrugging van de perio de van tijdelijk tekort totdat vol doende nieuw marine-personeel in werkelijke dienst is gekomen, is bet noodzakelijk de lichting 1946 enige maanden langer in werke lijke dienst te houden dan aan vankelijk was medegedeeld. De New-York Mirror" en de „Daily News", twee hevige anti- Truman gezinde New-Yorkse bla den met grote oplage, die vurig de candldatuur van Thomas De wey hebben gesteund zagen gis teren, zoals overigens drie vierde van de Amerikaanse bladen, hu® vergissing in en geven loyaal toe, dat" Truman zijn overwinning heeft te danken aan zichzelf en zijn volharding, evenzeer als aar zjjn kiezers. De „Daily News" spreekt de hoop uit, dat „Tru man het land uit grootdoenerij niet naar een bankroet of naai de oirlog zal leiden." Ook de „Chicago Tribune", het, -"oornaamste republikeinse blad van het Midden-Westen, dat tot op het laatste ogenblik Dewey's candidatuur heeft gesteund, be kende Donderdag zijn ongelijk en brengt hulde aan Truman, „die een zeer moedige strijd heeft ge streden". In het Amerikaanse hoofdkwar tier te Tokio is men thans teleur gesteld, ingevolge de verkiezing van Truman. Het prestige van Generaal MacArthur, dat reeds in April j.l. bij zijn mislukking bij de voorafgaande verkiezingen in Wisconsin was aangetast, heeft thans ingevolge de democratische overwinning een lelijke klap ge kregen. In kringen van het hoofdkwartier vraagt men zich af, of de regering van Washing ton een compromis met de Sovjet- Unie zal zoeken. Anderzijds heerst verslagenheid ir de Japanse regering. Minister- President Josjida bevindt zich thans in een moeilijke positie, daar zij® regering, die werd sa mengesteld met het vooruitzicht van een republikeinse overwin ning bij, de Amerikaanse verkie zingen, voornemens was een wet goed te keuren in de geest van de „Taft-Hartley"-wet en van een verscherping van het verzet tegen de communistische invloed. De „New-York Times" schrijft: Het C.D.K. deelt ons mede, dat het technisch niet mogelijk is aan personen van 18 jaar en ouder, die in, het bezit zijn van een ver- snaperingskaart of een gecom bineerde kaart alsnog een tabaks- kaart c.q. gecombineerde kaart uit te reiken. Zoals bekend is de uitreiking van de nieuwe kaarten zodanig geregeld, dat alle manne lijke personen van 18 jaar en, cuder een tabakskaart en alle vrouwelijke personen van 18 jaar en ouder een diversenkaart ont vangen. Deze kaarten worden op 17 December in gebruik geno men. Tot die datum zullen man nen en vrouwen, die in het bezit De drie Westelijke militaire gouverneurs in Duitsland kwamen gisteren te Frankfort bijeen ter bespreking van de betrekkingen tussen de Duitse hoofdstad en de Westelijke zones en van andere actuele problemen. Men meent te weten, dat de kwestie van de betrekkingen tus sen Berlijn en de West-Duitse staat, die thans wordt gevormd, door generaal Koenig (Frankrijk) op de agenda werd geplaatst. Me® verwacht, dat de gouver neurs een besluit zullen nemen ten aanzien van de Duitse voor stellen voor herziening van de staatsgrenzen, o.m. om drie Zuid- Westelijke staten tot één staat Wuerttemberg'Baden samen te voegen. Men verwacht echter niet dat zij zullen spreken over het be zettingsstatuut. Veldmaarschalk Montgomery, de voorzitter van de staf der chefs van de West-Europese Unie, bracht gisteren een bezoek aan Duitsland voor besprekingen met de drie Westelijke militaire gou verneurs. maat bestrijd Uw pijnen rrtet het ideale wrijf- middel, weöcs geneeskrachtige bestanddelen v*e£7 diep in de weefsels doordringen Eveneens \y bij stramheid, spil en ischias wrijve men met GEEN GOUD ZO GOED" (Ingez. Med.) De algemene vergadering ver wierp gisteren met 40 tegen 6 stemmen, bij 4 onthoudingen, het Sowjet-Russisch voorstel tegelij kertijd twee verdragen van kracht te doen worden, respectievelijk inhoudende uitbanning van atoom wapens en vernietiging van de bestaande voorraden daarvan, en invoering van een „effectieve in ternationale controle" op de atoomenergie. Vervolgens aanvaardde de Ai- gemene Vergadering met veertig tegen zes stemmen en bij vier onthoudingen de Westerse reso lutie. Deze resolutie is gebaseerd op een Canadees ontwerp en houdt in de goedkeuring door de Alge mene Vergadering van het door de commissie voor de atoomener gie opgestelde Westerse controle plan. Zij instrueert de commissie de bestudering van het haar voor gelegde probleem voort te zetten en verzoekt de Grote Vijf en Ca nada overleg te plegen „teneinde vast te stellen of er al dan niet een basis bestaat voor overeen komst terzake van internationale controle". „Thans komt het er op aan ten spoedigste afscheid te nemen van de onvermijdelijke overdrijvingen van de verkiezingscampagne en de gelederen te sluiten achter de man, die door het Amerikaanse volk als President is herkozen". Het republikeinse blad „New- York Herald Tribune" wijst erop, aat President Truman thans van het volk een mandaat heeft gekre gen, waarmede hij vroeger niet was bekleed en schrijft: „Daar mede is hij in de gelegenheid ge steld Amerika een wijze en ver lichte leiding te geven tijdens de vier komende beslissende jaren. Wij voegen ons hij allen die Dewey's candidatuur hebben ge steund, om de nieuwe President de grootst mogelijke bijval toe te wensen". zijn van een versnaperingenkaart geen sigaretten e.d. kunnen ko pen, terwijl mannen, die in het be zit zijn van een gecombineerde kaart met een geringe hoeveelheid genoegen zullen moeten nemen, dan zij na 17 December a s. zul len ontvangen. Overigens zullen zij versnaperingen vrij kunnen kopen, zodat geen wezenlijk ver schil bestaat met de toestand, zo als die voor de opheffing der suikerdistributie was. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft onder staand telegram doen toekomen aan de Minister van Sociale Za ken „Bestuur N.V.V. dringt met klem bij Uwe Excellentie aan per sonen, opgenomen in overbrug gingsregeling en sociale bijstands regeling volledige duurtetoeslag toe te kennen in verband met stijging van kosten noodzakelijk levensonderhoud en daartoe direct een algemeen voorschrift uit te vaardigen. Diverse besturen van maatschappelijk hulpbetoon be sloten tot voorlopige betaling van 1 boven steunbedrag over te gaan." Belga's bijzondere verslaggever seint: Ter hoogte van de Santa-Clara- taai, onder de kust van het eiland Sao Thiagot in de Kaapverdlsche archipel werd een geslaagde on bemande duiktocht verricht met de diepzeekogel van de professo ren Piccard en Cosijns. Hierbij werd tot een diepte van ongeveer 1.400 meter gedoken. De operatie ging met de grootste moeilijkheden gepaard ten gevolge van drift en deining in een open, onbeschutte zone. De duik begon Woensdag te 13 uur en eindigde Donderdagmorgen te 10 uur. Na afloop van de duik bleek 't onmogelijk de benzine weer uit de drijverstanks te pompen, zonder gevaar voor verlies aan mensen levens. De benzine moest derhalve tijdens de nacht in zee worden uit gelaten. De expeditie is hiermede tot 'n einde gekomen. Het expeditie schip, de „Scaldis" wendt de ste ven straks naar Dakar, alwaar 't rrorgen zal aankomen. Naar uit het bericht van de speciale correspondent aan boord van de „Scaldis" blijkt, is de ex peditie van de professoren Piccard en Cosijns plotseling tot een einde gekomen. Reeds tijdens de bemande proef neming op geringe diepte (25 me ter) was gebleken dat de techni sche installatie van de stalen ko gel niet aan alle eisen voldeed en ('at het, alvorens over te gaan tot de afdaling naar je voorgenomen diepte van 4000 meter, noodzake lijk zou zijn ingrijpende verande ringen aan te brengen aan de ba- thyscaaf en in het bijzonder aan de met benzine gevulde tankdrrj- vers, die de stalen kogel na de duik weer naar boven moeten brengen. Niettemin heeft men voor de kust van het eiland Sao Thiago nog een onbemande afdaling van de stalen kogel verricht tot op een diepte van 1400 meter. Hoewel de nauwkeurige resul taten hiervan nog niet bekend zijn, mag uit het bericht van de Belga-correspondent worden ge concludeerd, dat deze dusda®ig zijn dat thans definitief van ver dere pogingen om naar de diepte der zeeën af te dalen moet worden afgezien en de „Scaldis" naar België zal terugkeren. De leden der expeditie zouden in ieder ge val de overtuiging zijn toegedaan dat het voortzetten der afdalin gen onder de gegeven omstandig heden hun leven in de waagschaal stelt. Zoals de toestand thans is, is de kogel nog te veel onderhevig aan schommelingen. Naar mag worden aangenomen zullen heide geleerden hun plan cm de bodem der zee te explore ren niet opgeven en zullen zij, na dat hun stalen kogel de nodige wijzigingen zal hebben ondergaan, opnieuw een expeditie inrichten]

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1