Truman herkozen Chinese regering afgetreden De levensloop van Truman De Alg. Verg. der Ver. Naties DONDERDAG 4 NOVEMBER 1948. Dewey heeft zijn nederlaag toegegeven Marshall treedt niet af Demobilisatie uitgesteld De stakingen in Frankrijk Fiankeriog by Abonnement: Terneuzen WEEKSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Zuidwestelijke wind. Toenemende bewolking met tijdelijk enige regen. Krachtige aan de kust tijdelijk harde Z.- Westeljjke wind. Weinig veran dering van temperatuur. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 954- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentiepr?J«: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,S0< Inzending advertenti* tot des namiddags t uur Rubriek kl. advertenties:; 5 regels 00 ct.; teder» regel meer 12 cent. Ver melding; Brieven onder nr. Bureau van dit Bbut 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Harry S Truman is gisteren voor vier jaar herkozen als President der V. S. Zijn Republikeinse tegenstander, Gouverneur Thomas E. Dewey, heeft om 16.15 G.M.T., 117.15 Ned. tijd) de verrassende overwin ning van Truman toegegeven. Truman heeft zijn tegenstander versla gen tijdens een der meest gelijk opgaande verkiezingen in de geschiedenis van de V. S. Dewey verklaarde, dat Truman er zeker van was een meerderheid in het kies college te verkrijgen. Dewey heeft van New-York uit een telegram aan Truman, die te Kansas City verblijft, gezonden, waarin hij zegt: „Mijn hartelijkste gelukwensen aan u met uw verkiezing en alle goede wensen voor een succesrijk bestuur. Ik dring er bij alle Amerikanen op aan zich achter u te verenigen ter ondersteuning van alle pogingen om onze natie sterk en vrij te houden en vrede in de wereld te stichten." Gedurende ongeveer 15 uur van telling gingen de beide candidaten ongeveer gelijk op, tot Dewey tenslotte zijn neder laag toegaf. Toen Dewey zijn nederlaag toe gaf leidde Truman in 28 staten, die 304 kiesmannen moeten aan wijzen. Dewey leidde toen in 16 staten met 189 stemmen in het kiescollege, Truman vertrekt heden om 16.00 uur G.M.T. naar Washing ton. Volgens radio New-York heeft Truman ook in Ohio gewonnen. Senator Howard McGrath, voor zitter der democratische partij, heeft verklaard, dat de Ameri kaanse arbeiders een grote invloed hebben uitgeoefend op de demo cratische overwinning. Toen Truman ook in Californië de overwinning had behaald, ver vloog de laatste hoop der repu blikeinen, dat Dewey nog zou kunnen winnen. De pers was verbaasd, dat De wey zich niet in eigen persoon vertoonde om de nederlaag te erkennen en zich met de journa listen. te onderhouden. Het be richt werd door zijn perssecreta ris uit zijn hotelkamers naar be neden gebracht. Hij liet de ver klaring uitspreken in de vorm van het gelukstelegram, dat hg aar. President Truman gezonden heeft. De pers heeft de indruk, dat de nederlaag Dewey zeer zwaar valt. Hij heeft zich de laatste jaren beschouwd als de man, die door het lot is aange wezen om de hoogste trap van de politieke ladder te hereiken. Te Kansas City toonde Presi dent Truman zich overgelukkig. Hij schudde journalisten de hand, sloeg jle arm om goede kennissen en toonde een brede glimlach. Naar verluidt zal om 1900 uur een verklaring van Truman wor den gepubliceerd. Voor Truman kwam deze over winning aan het eind van een actie, waarvan het slagen door bijna alle leiders der democrati sche partij, uitgezonderd de Pre sident zelf, reeds maanden gele den een onmogelijkheid werd ge noemd. Voor Dewey kwam de nederlaag als het hitter einde van een droom van tien jaar. Dit was zijn derde poging. In 1940 werd Wendell Willkie door de republi keinse conventie candidaat ge steld, in 1944 versloeg Roosevelt hem in de Presidentsverkiezingen. Practiseh zijn thans Dewey alle toekomstige kansen op het Pre sidentschap ontnamen, aldus Reuter. Ben van de eerste gevolgen van Trumans overwinning zal, naar men over het algemeen te Parijs meent, zijn, dat de werk zaamheden van de algemene ver gadering van de V. N. tot het einde toe zullen worden voortge zet. Dit einde wordt op 10 De cember verwacht. füsterenochtend reeds vernam men in kringen, die m nauw con- last staan met de Amerikaanse afvaardiging, dat deze er niet meer aan denkt de verdaging van de afwerking van de agenda voor te stellen, wat wel mogelijk zou zijn geweest, indien Dewey zou hebben gewonnen. VERKLARING VAN TRUMAN- President Truman heette giste ren beloofd zich te wijden aan „de zaak van de vrede in de wereld" en van „voorspoed en geluk in het binnenland". Hij beloofde voorts „het Amerikaanse volk naar beste kunnen" in de komen de vier jaar te dienen. „Ik voel zeer diep de verantwoordelijkheid, die mg tengevolge van de verkie zingen te beurt is gevallen", aldus Trumans verklaring. Hij telegrafeerde aan Dewey; ,,Ik dank u oprecht voor uw ge lukwens en goede wensen. Uw prachtige sportiviteit wordt zeer gewaardeerd. Wij zijn heide dank verschuldigd aan het Amerikaan se volk, dat de wereld opnieuw de vitaliteit van onze vrije instelling- gen heeft getoond". HET COLLEGE DER KIESMANNEN. Indien een candidaat ,in een staat wint stemt het gehele aan tal kiesmannen van die staat op hem. Het aantal kiesmannen der staten is verschillend. Zo wijst de staat New-York bijvoorbeeld 47 kiesmannen aan en de staat Wyoming slechts twee. Het totale aantal kiesmannen is 531. Hieronder volgt het aantal kiesmannen der verschillende staten; Alabama 11, Arizona 4, Arkansas 9, Californië 25, Colo rado 6, Connecticut 8, Delewara 3. Florida 8, Georgia 12, Idaho 4, Illinois 28, Indiana 13, Iowa 10, Kansas 8, Kentucky 11, Louisiana 10, Maine 5, Maryland 8, Massa chusetts 16, Michigan 19, Minne sota 11, Mississippi 9, Missouri 15, Montana 4, Nebraska 6, Ne vada 3 .New-Hampshire 4, New- Jersey 16, New-Mexico 4, New- York 47, North Carolina 14, North Dakota 4, Ohio 25, Oklahama 10, Oregon 6, Pennsylvania 35, Rhode Island 4, South Carolina 8, South Dakota 4, Tennessee 12, Texas 23, Utah 4, Vermont 3, Virginia 11, Washington 8, West Virginia 8, Wisconsin 12, Wyo ming 3. Totaal 531. HET NIEUWE AMEK. CONGRES. Alle democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, die herkiesbaar waren, zullen op hun zetel terugkeren. Democratische veteranen zullen wederom het voorzitterschap bekleden van alle commissies van het Huis en Sam Rayburn uit Texas zal weder tot voorzitter worden gekozen. Sol Bloom uit New-York zal weder voorzitter worden van de commissie voor buitenlandse aan gelegenheden en Robert L. Dough- ton uit Noord-Carolina zal, op zijn leeftijd, van 84 jaar, wederom voorzitter worden van de invloed rijke begrotingscommissie (Ways ond Means Committee). REACTIES OP DE VERKIE ZING VAN TRUMAN. Truman's verrassende over winning bevalt het Engelse pu bliek, zo seint Reuter uit Londen, niet om de politieke gevolgen, doch omdat hij de „onderliggende partij" was, die alle profeten geen kans gaven. Leiders der regering hoedden zich hun neutraliteit in Ameri kaanse binnenlandse aangelegen heden te laten varen, doch in de wandelgangen van het parlement was het duidelijk, dat de socialis tische leden verheugd waren, dat de republikeinen ongeveer overeenkomend met de conserva tieven in Engeland verslagen waren. De eerste officiële organisatie, die een verklaring uitgaf over de uitslag, was de linkse coöpera tieve beweging: „Het ziet er naar uit, alsof Amerika op het gebied van de sociale zowel als de inter nationale politiek gelijke tred wil houden met de landen van Euro pa. Wat ook de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen ge weest zou zijn, samenwerking tus sen de V. S. en Eittopa was ver zekerd." Een woordvoerder van de Britse communistische partij zeidje: ,,De overwinning van Truman is in weerwil van het geen zijn actie-organisator heeft verklaard, niet geheel los te zien van het feit dat hij eenmaal ge poogd heeft met de Sovjet-Unie tot enige overeenstemming te komen."' De beslissing van het Ameri kaanse kiezerscorps, President Truman op het Witte. Huis te handhaven en een meerderheid van democraten naar het congres te zenden is in de officiële krin gen met voldoening vernomen, aldus meldde het Franse pers bureau AFP uit Londen. De Londense diplomatieke waarnemers denken, dat de chef van het Witte Huis, nu hg kan rekenen op de steun van de se naat en van het huis van afge vaardigden, in staat zal zijn op het gebied van de buitenlandse politiek een veel vastere houding aan te nemen, in het bijzonder ten opzichte van de betrekkingen met de Sovjet-Urnie. Politieke waarnemers geven de volgende oorzaken op voor Tru man's overwinning: 1. De grote opkomst der kie zers. De „onzekere kiezers" trok ken met millioenen ter stembus, blijkbaar getroffen door de op rechtheid en moed van de presi dentsverkiezingsactie. 2. De stem der vakverenigingen. Gouverneur Dewey en de leiders der republikeinse partij steunden de Taft-Hartley-wet, die de vak verenigingen een beknotting acht ten. 3. De vrees, dat een republikein se regering de sociale winsten van de „New Deal" in gevaar zou brengen. 4. Een meerderheid van aanhan gers der „New Deal" steunde de „Roosevelt-traditie". 5. Een opmerkelijke verschui ving onder de boeren, die altijd republikeins stemden. Het onverwacht kleine aantal stemmen voor de derde partij van Wallace wordt algemeen verklaard als een verwerping van zijn poli tiek van nauwere samenwerking met de Sowjet-Unie. larrv S TVnrm a n Harry S. Truiman werd geboren op een farm in de buurt van Kan sas City (Missouri), 8 Mei 1884 Onder andere heeft hij juridische en militaire wetenschappen be studeerd. In de eerste wereld oorlog diende hij; als artillerie officier in het Amerikaanse leger in Frankrijk. Na de oorlog werd hrj deelge noot in een textielwinkel. Deze zaak verliep echter ten gevolge van de na-oorlogse moeilijkheden. Met behulp van de invloedrijke politicus in Missouri, Tom Pen- dergast, werd Truman een van de belangrijkste politici en in 1934 tenslotte senator, hetgeen hij tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog bleef. Toen werd hij benoemd tot voor zitter van de commissie voor on derzoek der oorlogsproductie, het geen beschouwd werd als een zeer verantwoordelijke functie van na tionale betekenis. Truman heeft herhaaldelijk verklaard niet de post van Presi dent te verlangen. Zijn vrienden zijn van oordeel, dat hij dit eerlijk meende. In 1944 werd hij geko zen tot candidaat* voor het vice- presidentschap voor de democra tische partij. Truman werd door President Roosevelt en de democratische conventie gekozen als „compro- mis-candidaat" tussen Byrnes, die als te conservatief en reactionnair beschouwd werd door de linker vleugel, en Wallace, die door de conservatieve vleugel bestreden werd als een „linkse extremist". Beide groepen waren het niet eens met Trumans opvattingen De conservatieve groep uit het Zuiden kon zich niet verenigen met zijn houding ten opzichte van het negervraagstuk en de linkse groep was van oordeel, dat hij de zaken te veel beschouwde van het standpunt van de zakenlieden uit. Omdat men hem echter als ge matigd kende en niemand ver wachtte, dat hij een andere post Het Chinese kabinet is gisteren afgetreden. Het kabinet was in Mei samen gesteld door de Premier, Wong Men Hao, nadat er voor de eerste maal constitutionele verkiezingen v/aren gehouden. Het kabinet be sloot „en bloc" af te treden, on danks het verzoek van de premier om aan te blijven, welke stap hij persoonlijk ook zou doen. De Premier en zijn Minister van Financiën traden Maandag af. De toestand in de hoofdstad van Sjansi, Taiyoean, noemde men kritiek. Uit regeringsbe- richten valt op te merken, dat de door communisten geleide troepen de regeringstroepen in de flank zullen bestoken, voordat een be slissende slag in Noord-China zou beginnen. De crisis in het Chinese kabinet is nog steeds niet opgelost. De crisis was ontstaan door het af treden van de Premier en de Minister van Financiën, respec tievelijk Worg Wen Hao en Wang Yoen Woe. De eerste heeft in de Yoeam (wetgevende vergadering) verklaard, dat zijn besluit vast stond. Te Nanking acht men het mogelijk, dat het gehele kabinet hem zal volgen. Volgens berichten van het front zijn de overblijfselen van het leger der centrale Chinese rege ring in Mandsjoerije, dat een halt millioen man sterk was, begonnen met de evacuatie uit Jingkou en Volgens een nader bericht van Agence France Presse heeft een woordvoerder van de Amerikaan se delegatie hij de Verenigde Na ties het bericht, als zou Marshall van plan zijn in Januari aan staande zijn ontslag in te dienen, tegengesproken. Marshall zou geen enkele verklaring hebben af gelegd, waaruit zijn plannen zou den zijn af te leiden. Noeloetao, bruggehoofden in de provincie Liaoning. Het betreft bier de laatste gebieden in Noord- Oost-China, die door de centrale regering bezet zijn. Naar verluidt is de corridor tussen Mekden en Jingkou al af gesneden door strijdkrachten on der bevel der communisten, die de Zuid-Mandsjoerijse zeehavens insluiten. Op aanwijzing van het ministe rie van nationale verdediging is in de meeste te Sjanghai verschij nende Chinese kranten geen oor logsnieuws gegeven. Dinsdagmiddag om één uur is in de kazernes en op de schepen van de Koninklijke Marine een bekendmaking voorgelezen, in houdende, dat de dienstplichtigen van de lichting 1946 ingedeeld bij de Koninklijke Marine niet zoals verwacht over enkele weken met groot verlof zullen gaan. De de mobilisatie van deze lichting is zes imaanden uitgesteld. POST VOOR REPATRIËRENDE MILITAIREN:' Op 30 October j.l. is het m.s. ..Johan van Older,barneveldt" uit Batavia met repatriërende mili tairen naar Amsterdam vertrok ken, waar het op 21 November zal aankomen. De opvarenden kunnen in Port Said correspondentie ontvangen, mits deze niet later dan op 9 No vember ter post wordt bezorgd. 11 Schotse en 5 Ierse mis sionarissen zijn op post gebleven in het ziekenhuis te Moekden bij de aankomst van het oommunis- tiscKe leger, 'om voort te gaan imet met het verzorgen van zieken en gewonden, aldus een bericht uit Peking. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft giste ren met algemene stemmen de Mexicaanse resolutie, waarin een beroep wordt gedaan op de grote mogendheden om hun geschillen bii te leggen, aangenomen. De resolutie onderschrijft de verklaringen en spregkt het ver trouwen uit, dat de Geallieerde mogendheden hun politiek in overeenstemming zullen brengen met genoemde verklaringen De resolutie raadt de onderte kenaars van de overeenkomst van December 1945 te Moskou en de mogendheden, welke later tot de overeenkomst toetraden, aan, hun inspanning te verdubbelen om de toestand, ontstaan ten gevolge van de oorlog en het sluiten van de vredesverdragen, zo spoedig mogelijk te regelen in een geest van solidariteit en wederzijds be grip. Voorts beveelt de resolutie de bovengenoemde staten aan zich met (betrekking tot deze taak te verbinden met de mogendheden die de verklaring van Washing ton van Januari 1942 aanvaard den. zou bekleden dan die van vice- president, welke positie naar ver houding van weinig belang is, steunde men hem algemeen. In 1945, in het voorjaar, stierf Pre sident Roosvelt echter onver wacht en Truman werd automa tisch President. Door de omstandigheden was hij niet slechts in de gelegenheid, doch ook gedwongen zijn politiek van de middenweg in de praktijk te brengen. De rechtse en linkse groepen vielen hem af en vormden eigeh partijen. Weinig presidenten heb ben zoveel belangrijke beslissin gen moeten nemen als Truman. Hij moest beslissen wanneer de atoombom gebruikt zou worden, in zijn ambtsperiode brak een golf van na-oorlogse stakingen uit ten gevolge van de stijging van de kosten van het levenson derhoud. Truman moest bepalen welke politiek ten opzichte van de Sowjet-Unie gevoerd zou wor den en welke houding Amerika moest aannemen ten opzichte van het Palestijnse vraagstuk, terwijl hij zelf politiek afhankelijk is van grote groepen Joodse kiezers in „sleutelstatem". Nadat de Mexicaanse resolutie was goedgekeurd, heeft Pandit Nehroe, de premier van India, een beroep gedaan op de Ver. Naties de aandacht niet uitsluitend te richten op de politieke vraagstuk ken, maar allereerst op de econo mische aangelegenheden, o.m. de voedselvoorziening. De Eerste- Minister van India heeft daaran de taak van Azië in internatio naal opzicht in het licht gesteld. Hij keerde zich tegen „de kolo niale stelsels, die in bepaalde ge bieden van Azië nog worden ge handhaafd". Generlei rassenonderscheid kon worden geduld. Nehroe heeft bij het slot van zijn rede de Verenig de Naties gelukgewenst, omdat zij eenparig haar goedkeuring héb hen gehecht aan de Mexicaanse resolutie. De FTanse Minister van Bin nenlandse Zaken, Jules Moch, heeft in een overzicht van de toe stand in de mijngebieden ver klaard. dat geen enkele mijn ingang meer door posters bezet wordt gehouden. Het gehele mijngebied van de departementen Pas de Calais en Nord ,4s in zeven dagen zonder ernstige incidenten bevrijd van de dictatuur van een minderheid. Het geweld van een handvol straatschenners zal niet triomferen over de wil en het werk van de arbeidende klasse", aldus de Minister. INCIDENT BIJ AANKOMST DR. BEEL. Het Franse persbureau A.F.P. maakt melding van een incident brj de aankomst van Dr. Beel te Batavia, toen aan de buitenlandse en Nederlandse persvertegen woordigers door de militaire poli tie de toegang tot het vliegveld werd verboden, doch wel toestem ming werd verleend aan vertegen woordigers van de R.V.D. en van de radio-omroep te Batavia om zidh met de heer Beel te onder houden en hem te interviewen. De betrokken correspondenten zullen bij de hoogste Nederlandse auto riteiten een krachtig protest in dienen tegen wat zij beschouwen als een ontoelaatbare discrimina tie en een duidelijk en met voor bedachte rade volvoerde schen ding van de persvrijheid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1