De bezettingstroepen in Duitsland De gevechten in China De Presidentsverkiezing in de Ver, Staten Tijdelijke bijslag op lonen en salarissen WOENSDAG 3 NOVEMBER 1948. Patrouille beschoten Friedensburg over verkiezin gen te Berlijn Handelsbesprekingen tussen Nederland en Spanje Frans tankschip on de Britse kust gelopen De Verenigde Naties Oe afscheidsrede van Or Van Mook Stijging van de kolen- productie in Duitsland Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. VRIJ ZACHT. 2wakke tot matige en later aam de kust krachtige Zuid westelijke wind. Zwaar be wolkt met tijdelijk enige lichte regen of motregen en plaatse lijke mist. Vrg zacht. 4e Jaargang No- 953- Verschijnt dagelijks Drukker!) N.Vj. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwart*»» Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie f 1,50. Inzending advertentlai tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties} 5 regels 60 ct.; ledera regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ander nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. INHONESHs. Vijf doden. Op 30 October werd een kleine Nederlandse patrouille in de om geving van Koendngan overvallen door een bende van 200 geïnfil treerde Indonesiërs, waarbij aan Nederlandse rijde 5 militairen zijn gesneuveld en een lid van de civiele politie werd gewond, al dus meldt de dienst Legercontac- ten. Reeds eerder was gemeld, dat de omgeving van Koeningan door geïnfiltreerde benden onvei lig werd gemaakt. In het gebied van Loeboek Aloeng (Sumatra's Westkust), werd op 30 October een patrouille van de Nederlandse veiligheids politie voor de gedemilitariseerde zone met mitrailleurs en andere wapens beschoten. Een andere Nederlandse patrouille verleende bijstand, waarop de bende de vlucht nam over de bestandslijn. Een twintigtal personen werd voor ondervraging aangehouden. Republikeins communiqué over Nederlandse beschuldigingen in zake bestandssehendingen. Het republikeinse ministerie van voorlichting betwist in een communiqué de waarheid van de Nederlandse beschuldigingen in zake republikeinse bestandssc'aen- dingen. Het communiqué zegt, dat de republikeinse delegatie aan de commissie voor goede diensten verzocht heeft een onder zoek in te stellen naar de waar heid van de beschuldigingen en de ware stand van zaken bekend te maken. De Nederlandse be schuldigingen, aldus het commu niqué, herinneren aan de Neder landse publiciteit voor de poli tiële actie van verleden jaar met dit verschil, dat nu vertegenwoor digers van de Veiligheidsraad hier aanwezig zijn. ,,De regering van de republiek zal verscheidene keren haar invloed aanwenden via de radio en in circulaires, opdat de Indonesiërs in de bezette ge bieden de idealen op democrati sche wijze kunnen bereiken", al dus Antara. Maandagavond heeft de waar nemende burgemeester van Ber lijn, Dr. Ferdinand Friedensburg gezegd, dat de komende Berlijnse verkiezingen de wereld moeten tonen „hoe de Beriijners tegenover het communisme staan". Frie densburg sprak op een bijeen komst van Christen-democraten. Berlijn, zo verklaarde hij, moest „de Russen de hopeloosheid hun ner expansionistische plannen" tonen. Onder leiding van Dr. W. P. H. van Oorschot, directeur voor de buitenlandse economische betrek kingen enerzijds en Senor Marinjo de Ituralde y Orbegoso, directeur- generaal voor de economische politiek, te Madrid enerzijds, zijn dezer dagen te Den Haag bespre kingen gevoerd tussen een Neder landse en een Sp&anse delegatie teneinde te komen tot een ver dere activering en uitbreiding van het bestaande handelsverkeer. O.m. werd overeenstemming bereikt inzake een voorstel tot verlening van een vigerend ac- coord tot 1 Juni a.s. met een ver hoging van de contingenten met 50 91, alsmede enige uitbreiding van bepaalde exportmogelijk heden. Daarnaast maakten en kele bij de uitvoering van het ver drag gerezen moeilijkheden on derwerp der bespreking uit. Tenslotte is de afspraak ge maakt, dat de uitvoerende admi nistraties der beide regeringen regelmatig contact met elkaar zullen houden, teneinde de reali sering van de in- en uitvoercon- tingenten zo hoog mogelijk op te voeren. Agence France Presse maakt melding van geruchten, die in sommige kringen te Washington weerklank vinden, volgens welke men in de omgeving van Presi dent Truman en Minister Mar shall de mogelijkheid overweegt de Sowjet-Unie voor te zijn wat betreft een eventueel voorstel in zake een gelijktijdige terugtrek king van alle bezettingstroepen uit Duitsland. Volgens dezelfde geruchten zou deze preventieve maatregel hierin bestaan, dat de Ver. Staten zelf aan de Sowjet-Russische autori teiten een soortgelijke terugtrek king zouden voorstellen. Zij zou den deze motiveren door het feit, dat het Oosten en het Westen niet met eikaar tot overeenstem ming zijn kunnen komen nopens de inhoud van het vredesverdrag met Duitsland, zodat het in deze omstandigheden beter is de Duit sers zichzelf te laten regeren. Als tegenprestatie van hetgeen, terecht of ten onrechte, als een toegevende houding vanwege de Verenigde Staten kon worden be schouwd, zouden de Ver. Staten de U.S.S.R. onder meer verzoe ken haar politiek betreffende de herstelbetalingen te wijzigen, door af te zien van de deelne ming aan de controle op 't Ruhr- gebied en door toe te stemmen in „waarlijk vrije" verkiezingen. In bevoegde kringen te Was hington meent men, dat soortge lijke voorstellen door de Sowjet- Russische regering verworpen zullen worden, doch, zo zegt men, de U.S.S.R. zou zodoende een be langrijke propagantjaproef verlie zen. Men verklaart dat de levens- middelenvoorziening van de voor malige Duitse hoofdstad door middel van de luchtbrug „een doeltreffende en duurzame krijgs list is": Maar, volgens bevoegde personen, zou dit systeem niet gehandhaafd kuhnen blijven. An derzijds zou de ontruiming van Berlijn de Sovjet-Russische auto riteiten er waarschijnlijk toe bren gen repressaillèmhatregelen ten opzichte van de „Duitse collabo rateurs der Amerikanen" toe te passen. Bij de huidige stand van zaken en aangenomen dat de be voorrading van Berlijn door mid del van. de luchtbrug nog gedu rende verscheidene maanden kan worden voortgezet, zal het be sluit Berlijn aan de Sowjet-Rus sische autoriteiten over te laten of „tot het einde toe vol te hou den", volgens bevoegde kringen, moeten worden getroffen door de gene, die in Januari a s. het Witte Huis zal bezetten. Gisteren zijn 412 arbeiders in de Londense haven in staking gegaan naar aanleiding van een geschil over het gebruik van een stapelmachine, die door een man bediend kan worden en twee drie ploegen arbeiders vervangt. Naar aanleiding van de toe stand bij Moekden schrijft de „New-York Herald Tribune", dat Tsjang Kai Sjek verklaard heeft, dat rijn regering verdere hulp no dig heeft „indien een derde we reldoorlog voorkomen moet wor den." Dit betekent, aldus het blad, dat Amerika China of meer in het bijzonder Tsjang Kai Sjek - zal moeten redden. Ook al zouden de Amerikaanse middelen tien maal zo groot zijn, dan zou China niet gered kunnen worden zonder dat het op de een of andere wijze een innerlijke kracht ontwikkeld, teneinde zichzelf te redden. Het blad beschuldigt de Sovjet-Unie eravn morele en materiële steun aan de door comunisten geleide legers te hebben verleend. De Sovjet-Unie was haar ver plichtingen niet nagekomen tegen over de nationale regering, welke ontstaan wgren door de conces sies, die de Chinese regering haar met betrekking tot Mantsijoerije had gedaan. Naar gemeld wordt, hebben Amerikaanse onderdanen, wier aanwezigheid in Noord-China niet van essentieel belang is, van de Amerikaanse vertegenwoordigin gen de raad ontvangen te vertrek ken zolang er nog normale ver voersmogelijkheden zijn. Volgens gewoonlijk betrouw bare bronnen in de Chinese hoofd stad hebben de door communis ten geleide Chinese troepen aan geboden met de overgebleven Chinese regeringstroepen in Mandsjoerije over een wapenstil stand te onderhandelen. Naar gemeld wordt hebben de communisten een „comité van Noord Oostelijke volken" opge richt voor de onderhandelingen omtrent een tijdelijke wapenstil stand. Het comité heeft een pro clamatie uitgevaardigd waarin alle inwoners, buitenlanders in begrepen, aangeraden worden met hun gewone werkzaamheden voort te gaan. Volgens de be richten is „alles rustig" te Moek- den. Tsjang-Kai-Sjek, die Maandag oe val van Moekden moest toe geven, ziet rich thans geplaatst tegenover een crisis in zijn rege ring door het aftreden van zijn Premier en de Minister van Fi nanciën. Er werd geen bevestiging ge geven van de berichten, dat er vliegtuigen gereed stonden voor de evacuatie uit Nanking en Sjanghai. Volgens onbevestigde berichten zal Dr. Soon Fo, voorzitter van de Yoean (de wetgevende vergade ring), die een zoon is van Dr. Soen Yat Sen, de stichter van de Maandag is te Arnhem over leden de heer Edo J. Bergsma, oud-burgemeester van Enschedé en ere-voorritter van de A.NW.B. Chinese republiek, tot Premier worden benoemd. Naar gemeld wordt worden Chinese regeringstroepen, in een poging om de door communisten geleide troepen te verhinderen naar Noord-China door te stoten, geconcentreerd bij de corridor van Liaoning. Het te Hoeloetao ge- stationneerde hoofdkwartier diri geert alle beschikbare strijdkrach ten naar dit gebied. Regeringsvliegtuigen bombar deerden Moekden onmiddellijk na de inneming. Uit Taiyoean, de hoofdstad van Sjansi, wordt bericht, dat het garnizoen stand houdt tegen de druk van de opstandige troepen. Er zouden versterkingen onder weg zijn. Hevige artillerie-aanval len op het Oostelijke deel van. de stad gedurende het weekeinde werden afgeslagen. Volgens een verklaring van Tsjang Kai Sjek is Generaal Tsjeng Toeng Koeo strijdend ge sneuveld en niet gevangen geno men. Het dezer dagen uitgegeven Regeringscammuniqué dat irt verban'' met de v.:r* 'ging van subsidies op levensmiddelen en brandstoffen een tijdelijke bijslag op lonen en salarissen aankon digde, is gisteren na overleg met de Stichting van de Arbeid ge volgd door een bindende beschik king van liet college van Rijks bemiddelaars, vastgesteld op trrond van bet Buitengewoon be sluit arbeidsverhoudingen 1945, aldus deelt de sociale voorlich tingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken mede. De tijdelijke bijslag bedraagt voor werknemers van 23 jaar en ouder die in volledige dienst van een werkgever zijn en wier loon per maand of over een langere tijdruimte wordt uitbetaald 4,50 per maand, bij uitbetaling over een kortere tijdruimte 1 per week. Voor werknemers die in niet-volledige dienst van de werkgever zijn, bedraagt de bij slag 2 cent per uur. Met werk nemers in niet-volledige dienst worden b.v. bedoeld werknemer- die geen volledige dag- of week taak in dienst van de betrokken werkgever verrichten. Geen recht op een bijslag heb ben ongehuwde werknemers, aan wie vanwege de werkgever kost en inwoning of volledige kost wordt verstrekt. Eveneens hebben geen recht op deze bij- s'cg werknemers, wier inkomen uit loonarbeid hetzij bij één, het zij bij meer werkgevers in de regel een bedrag van 308 per maand of 70 week (in totaal) te boven gaat. Wat in dit verbard onder in komen uit loonarbeid moet wor - den verstaan wordt in de beschik- Maandagnacht is een Frans motortankschip in de mist tijdens hevige wind op de kust bij Ben- bertti gelopen en omgeslagen. Men vreest dat tenminste 12 leden van de 15 koppige bemanning om het leven zijn gekomen. Een sche peling is in gewonde toestand op de rotsen gevonden. Men is met reddingsboten nog zoekende naar mogelijke andere overleverden. Twee uur na het openstellen der stembureaux te New-York had vijftien procent van de 3.323.520 kiezers van de stad zijn stem uitgebracht. In het dorp Pointe aux Barques in Michigan zijn. vijftien stemmen uitgebracht op Dewey en niet één op Truman. Volgens nog onvolledige uit slagen uit tien van de 170 stem- districten van Harris in Texas werden op Truman 151 stemmen uitgebracht, op Dewey 97, op Thurmond 36 en op Wallace nul. In Cataloochee, een plaatsje in Noord-Carolina, werden 7 stem men op Truman uitgebracht en niet één op Dewey, in Browns Fram, Zuid-Florida, vier stemmen op Truman en twee op Thurmond. Uit de staten Pennsylvannië, Ohio en Illinois, evenals uit Chi cago, is melding gemaakt van drukke opkomst der kiezers. De 178.000 mijnwerkers in Pennsyl vannië namen, op instructie van hun leider, John Lewis, vrij om hun stem uit te brengen. President Truman was in een goed humeur, toen hij te Indepen dence zrjn stem uitbracht. Op de vraag van een verslaggever, wat bij, van de uitslag der verkiezin gen dacht, antwoordde hij „Ik kan niet anders verwachten dan een overwinning". In New-York werden klachten uitgebracht over defectie stern- machines. Bij het „machinaal stemmen" moet de kiezer een handle neerdrukken naast de naam van de candidaat van rijn keuze, waardoor dan zijn stem v/ordt geregisteerd. Desgewenst kan hij een handle neerdrukken waardoor stemmen worden ge registreerd voor alle candidaten van een partij. Toen Dewey en zijn echtgenote in Manhattan hun stem uitge bracht hadden, zeide Dewey la chend tot de verslaggevers: ',,Dat rijn in elk geval twee stemmen voor ons!" De berichten over drukke op komst van de kiezers in vele de len van de Verenigde Staten en vooral in de industrie-centra, de den de democraten vertrouwen, dat Truman aanzienlijk meer stemmen op zich zou verenigen dan algemeen verwacht werd. Om twee uur hedenmorgen had Dewey in elf staten de leiding met 93 kiesmannen. Truman stond Jan de kop in tien staten met to taal 132 kiesmannen. Alle stem men waren echter nog niet uitge bracht. Om 20.35 plaatselijke tijd, na sluiting van het laatste stemkan- toor leverden uitslagen van 4.500 per 135.000 kieskringen dit beeld: Truman 626.000 stemmen, De wey ruim 521.000 stemmen. Wal lace ruim 4.000; Thurmond ruim 87.000 stemmen. Verder wordt gemeld, dat Thur mond ook in Alabama alle kies mannen achter rich kreeg, elf in getal. Truman's naam is daar niet op de stembiljetten voorgekomen. Voorlopige uitslagen van 21 uur plaatselijke tijd: (over 6547 der 135.868 kieskringen) Truman 1.072.972 stemmen; De wey 939 438; Wallace 12.763; Thurmond 127.6T2. king met enige voorbeelden nader aangeduid. Uit deze voorbeelden blijkt, dat hieronder zijn begrepen het vaste tijdloon, provisie, ~ta- riefverdienste, premies en andere bijslagen verband houdende met de arbeid, alsook vaste en gega randeerde tantièmes, terwijl bui ten beschouwing blijven de kin derbijslag, vacantiebonnenj de 2 pet. gratificatie, winstuitkerin gen, rijwielvergoeding en reis- en verblijfkosten. De bijslag wordt uitgekeerd boven de thans rechtens geldende lonen, zoodat dit geen wijziging brengt in de bedragen van de tijd en basisionen. De beschikking trad gisteren in werking met dien verstande, dat de bijslag voor weekloners het eerst moet worden uitgekeerd over de loonweek, waarin» 1 No vember valt. Volledigheidshalve zij nog ver meld, dat over de bijslag sociale lasten en loonbelasting moet wor den betaald. De volgende onderwerpen zijn Dinsdag in bijeenkomsten van de commissies der V. N. behandeld: Griekenland: Bulgarije ver klaarde in de politieke commissie bereid te zijn tot onderhandelin gen met Griekenland over grens kwesties doch wees een resolutie van de Westelrike mogendheden, waarin de verantwoordelijkheid voor de toestand m Griekenland on de schouders van zijn Noorde lijke fiaburen wordt gelegd en het doen voortbestaan van de V. N.-commissie voor de Balkan wordt aanbevolen, van de hand. Handel: In de economische commissie drong; Polen aan op uitbanning door de algemene wer- gadering van „discriminatie in handelsaangelegenheden" jegens Oost-Europa, welke door de Ver enigde Staten en de Marshall- landen zou worden toegepast. Spanje: De juridische commis sie verwierp met 21 tegen 14 stemmen bij 12 onthoudingen een voorstel om het Spanje van Fran co niet op te nemen in een inter- ternationale conventie over eco nomische statistiek. In zijn afscheidsrede voor de radio bracht Dr. Van Mook de gebeurtenissen in herinnering, die zich tijdens zijn bewind hadden voorgedaan. Hij betuigde zijn er kentelijkheid jegens hen, die ge loven in de noodzaak van samen werking tussen Nederland en In donesië en die geloven in de mo gelijkheid om Indonesië evenals India, Pakistan, Birma, Ceylon en de Philippijnen zijn plaats onder de volken te doen innemen. Tot allen, die met hem samen werkten, daarmede niet bedoelend een paleiskliek, die alleen bestaat in de verbeelding van jaloersen, bracht Dr. Van Mook, dank. In zijn afscheidswoorden tot zijn Republikeinse vrienden zeide h"ij het te betreuren, dat de Repu bliek zich nog niet heeft kunnen losmaken van de omheining van prikkeldraad, waarachter zij zich zelf verborgen had, haar eenheid zoekend in negatief verzet. In de Britse zone van Duits land werden in October in totaal ongeveer 7.850.000 ton steenkool gedolven of gemiddeld iets meer clan 302.000 to»n per dag, verge leken met gemiddeld 291.000 per dag in September. De totale pro ductie in October was ongeveer 55.000 ton greter dan in October van het vorige jaar. De cakesproductie steeg van gemiddeld 55.100 ton per dag in September tot 56.100 ton per dag in October en de bruinkoolproduc tie van 203.000 ton per dag in September tot 210.000 ton per dag in October. De stijging van de productie wordt toegeschreven aan het ver minderen van het absenteïsme on der de mijnwerkers. Het aantal ondergrondse mijnwerkers nam in de laatste maanden met ruim 6000 toe. terwijl het aantal bo vengrondse mijnwerkers met on geveer 7000 afnam.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1