tussen NEDERUNS in He REPUBLIEK Ondertiandelings-voelhorens Persconferentie van Minister Stinker te Bcu&via Na de val van Moekden DINSDAG 2 NOVEMBER 1948. DE ONDERHANDELINGEN De toestand in Frankrijk De toestand in Palestina DE STRIJD IN CHINA Geen Handelsverdrag f met Bulgarije Prins Berrhord naar Eire Arrestanten te Stuttgart vrijgelaten Verbod van doorberekening loonbijslag Politieke crisis in Griekenland Radiotoespraak van de Paus Congres Oekrainers Ir Belgte Frankering by Abonnement: Temeuzen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig tot Dinsdag- Tijdclijk enige regen- Meeat matige wind tussen Z. en Z.-West. Zwaar bewolkt met hier en daar nevel of mist en tijdelijk enige regen of mot regen. Geleidelijk stijging van temperatuur. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 952- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J- van de Sande Ternei;zen A dvertentieprttn j mS per m-rn 10 ct.; minimum per advertentie 1,50, Inzending a d v ertenttKi tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertent!*»: 5 regels 60 ct-, iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brleve.1, onder nr. Bureau van dit Blatf 10 cent meer. Abonnementsprijs 8,25 per kwart*-*» De correspondent van Aneta verklaarde Zondagavond uit door gaans betrouwbare bron verno men te hebben, dat de Neder landse regering het antwoord der Republiek Indonesië op voorstel len aangaande een hervatting der politieke onderhandelingen onbe vredigend acht. Uit dezelfde bron wordt vernomen, dat Cochran Minister-President Hatta te Dog- ja op de hoogte heeft gebracht. Van Republikeinse zijde wordt vernemen, dat Hatta thans „de Nederlandse uitnodiging" over weegt en de uitnodiging der voor lopige federale regering om naar Batavia te komen voor een „be langrijke bespreking in verband met de kwestie oorlog of vrede". De bespreking zou gevoerd wor den met Minister Stikker, die Zondagavond per vliegtuig te Ba- via arriveerde. De wapenstilstand wordt, zo gaat Reuter's correspondent voort, in West-Java steeds veel- vuküger geschonden en als gevolg daarvan aldus zou van welinge lichte zijde te Batavia zrjn ver nomen zou Minister Stikker Minister Hatta meedelen, dat hij bereid is tot onderhandelen doch er tegelijkertijd op aandringen, dat de Republiek het bewijs levert in staat te zijn de wapenstil- standsovereenkamst na te komen, alvorens hij (Stikker) zou con cluderen, dat de onderhandelingen een gunstig resultaat zouden kun nen opleveren. Een vooraanstaande Republikein heeft verder Zondag tegenover Reuter verklaard, dat, indien Mi nister Stikker tot de slotsom zou Allerheiligen, een algemene fe-estdag in Frankrijk, bracht een gespannen wapenstilstand na een rumoerig weekeinde in de steen- koolgebieden. In Noord-Frankrijk, te Douai, werd een bom geplaatst bij het huls van een niet-staker. Tenge volge van de ontploffing werd diens vrouw gewond. Er werden aanvallen gedaan op 15 huizen van werkwilligen. Een mijn ingenieur en zijn vrouw werden gewond, doorat een zelfgemaakte bom naar hun woning werd ge worpen. Deze incidenten, aldus Reuter, weerspiegelen een toenemende kracht van de stroming om naar het werk terug te keren Men verwacht, dat na Allerheiligen nog meer naar hun werk terug zullen keren. Als gevolg vreest men verdere geweldplegingen. Het Ministerie voor Openbare werken en vervoer heeft medege deeld, dat troepen gebruikt wor den bij het lossen van kolen te Rouen en Loriënt. Troepen zullen heden eveneens kolen lossen te Le Havre, Bordeaux, Da Palisse, Nantes en St. Nazaire. geraken, dat de Republiek het bestandsverdrag niet kan nako men, men waarschijnlijk het op rukken van het Nederlandse leger naar Djogja zou mogen verwach ten. Antara maakt toekend, zo meldt Reuter nader, dat Hatta er in toegestemd heeft de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Stikker, te ontmoeten „teneinde een gunstige atmosfeer te schep pen voor de heropening van de doodgelopen onderhandelingen met Indonesië." Abdoel Kadir geen voor zitter Nederl. delegatie. De heer Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo vertrok gisteren avond te 20.00 uur van Schiphol wederom naar Indonesië. Aan een vertegenwoordiger van het A.N.P. deelde hij desgevraagd mede, dat de besprekingen, door hem in Den Haag gevoerd met de betrokken autoriteiten, niet heb ben geleid tot nieuwe gezichts punten, die hem zouden hebben kunnen brengen tot het terug komen op zijn verzoek om onthef fing van het voorzitterschap van de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen met de Repu bliek. De beer Abdoelkadir is bij zijn verzoek om ontslag mede geleid door de overweging, dat hij als ambteloos burger niet meer in staat zal zijn, van minuut tot minuut te beschikken over offi ciële gegevens met betrekking tot de politieke, militaire en eco nomische aspecten, die nodig zijn om een juist beeld te verkrijgen van de stand van zaken, teneinde aan de hand daarvan de bespre kingen te kunnen leiden. Een benoeming in een andere functie is tijdens het overleg in Den Haag niet ter sprake gekomen. MOESO GEDOOD? De. voorlichtingsdienst in het gebied van Madioen meldde gis teren: Tijdens een botsing tussen Re publikeinse troepen en een bende opstandelingen werd Zondagoch tend in het dorp Soemanding, in liet regentschap Ponogoro, een op standeling gedood, die herkend werd als Moeso. Hij werd als zo danig geïdentificeerd door perso nen, die hem goed kenden, onder meer door de resident van Ma dioen. Naar Antara gisteren op gezag vaït welingelichte kringen te Djokja mededeelde, is Moh. Hatta gereed voor een onderhoud met Minister Stikker, teneinde een gunstige atmosfeer te scheppen voor een hervatting der onder handelingen. Na dit onderhoud waarvpor de heer Hatta naar Ba tavia zal komen, zal hij doorreizen naar Sumatra. Een definitieve Te Damascus wordt gemeld, dat het „Arabische bevrijdings leger" bevel heeft gegeven tot „verkorting van zijn lijnen" in Noord-Palestina, na een hevige Joodse aanval, welke gesteund werd door vliegtuigen, tanks en pantserwagens. In berichten van het „Arabische bevrijdingsleger" wordt verklaard, dat de Joden in het gebied van Nazareth in Galilea van het Wes ten, Zuiden en Oosten aanvielen en dat Joodse vliegtuigen wacht posten en „vreedzame dorpen" bombardeerden. Waarnemers van de V. N. waren getuige van de Joodse aanval, aldus deze berich ten. „De komende weken zijn zeer belangrijk, opdat zij de zo zeer gewenste resultaten opleveren", aldus zeide Minister Stikker op een persconferentie, welke gehou den werd in het Paleis Rijswijk te Batavia, in tegenwoordigheid van Nederlandse, buitenlandse en Re publikeinse correspondenten. Mi nister Stikker legde er de nadruk op, dat zijn zending een vredes- zending is en dat hij naar Batavia is gekomen „om uitgesproken vredelievende' redenen". Desge vraagd zeide hij zeer verlangend te zrjn, Moh. Hatta te ontmoeten. „Wanneer deze ontmoeting in de komende dagen plaats vindt, zal de bespreking zo openhartig zijn als maar mogelijk is". Minister Stikker, die gisteren morgen de leden van de commis sie voor goede diensten heeft ont moet, verklaarde, van mening te zijn, dat de komende ontmoeting met Hatta van groot (belang is. „Ik wil niet zeggen, dat zij beslis send zal zijn, zowel Hatta als ik zullne verslag uitbrengen aan onze regeringen. Maar in de komende weken moeten zij een oplossing- vinden. Alle kwesties, die zich voordoen zullen op deze bespre kingen worden aangeroerd". In antwoord op de talrijke vra gen antwoordde Minister Stikker, dat de commissie voor goede diensten op de hoogte gesteld zal worden van het resultaat der be sprekingen en dat „de bestand- schendingen een der eerste pun ten ter bespreking zullen uitma ken. De Nederlandse regering acht de situatie momenteel ern- De bezetting van Moekden ver sohaft de communisten practisch de algehele controle ov»r Mand- sjoerije. De Chinese regering te Nan king heeft tot nog toe het ver- liee van Moekden nog niet offi cieel toegegeven, doch de rege- rings-radio-omroep van de stad verdween kort na middernacht uit de aether. Volgens berichten uit Peipirg in Generaal Wei Li-Hoeang, de opperbevelhebber der regerings- stjdkrachteu in Mandsjoerpe, die uit Moekden zou zijn gevlucht, op bevel van Tsjang-Kai-Sjek aan gehouden. Men zou disciplinaire maatregelen tegen hem willen mennen. Tsjang-Kai-Sjek heeft te Nan king toegegeven, dat zijn rege ring In Mandsjoerije een neder laag had geleden doch hij ver klaarde, dat de communistische troepen „nog niet in staat waren Noord-China te bedreigen". De Amerikaanse legerauitori- teiten te Nanking hebben mede deling gedaan van de Instelling van een gemeenschappelijk Ame rikaans militair adviesbureau te Nanking, waarin deskundigen van leger, luchtmacht, vloot en ge combineerde diensten zitting heb ben. Dit bureau vervangt het voormalige adviesbureau, dat uit leger- en vlootvertegenwoordigers was samengesteld. De Britse en Amerikaanse consulaire autoriteiten te Tient sin hebben hun landslieden, die geen posten van essentieel belang bezetten aangeraden te evaeuëren. Een gelijk advies is gegeven aan de Amerikanen te Peipdng. De Franse onderdanen op pos ten van niet-essentieel belang zul len advies krijgen het Brits Amerikaanse voorbeeld te volgen. Tientsin en Peiping liggen op ongeveer zeshonderd kilometer ten Zuidwesten van Moekden. In Tientsin vertoeven op het ogenblik ongeveer vijfhonderd Britten, honderd en tachtig Ame rikanen en tweehonderd Franse- Volgens waarnemers met gezag zouden de ontwikkelingen in Mandsjoerije de regering van Tsjang-Kai-Sjek dichter dan ooit in de loop van haar twintigjarig bestaan bij de ineenstorting heb ben gebracht. Deze waarnemers verwachten ingrijpende verande ringen op het Chinese toneel bin nen de komende zes maanden. Veel zal er van afhangen, of de stig", aldus Minister Stikker. Minister Stikker vervolgde: Daarvoor ben ik hierheeri ge komen, de regering wenst een oplossing van het probleem langs de weg van onderhandelingen. Het ligt niet in mijn bedoeling, details te vergaren met betrek king tot de onveiligheid en de in filtraties. Wat mij interesseert is het feit, dat deze dingen gebeu ren, dat de curve der bestands schendingen stijgend is en dat zij omlaag moet. Minister Stikker zeide verder, dat de interimregering zeker voor de le Januari moet zijn in gesteld. Naar de mening der re gering zou het onjuist zijn daar toe over te gaan, zonder het sta tuut der interim-regering met de Republiek te hebben besproken. Indien de noodzakelijkheid mocht blijken, het voorlopig bereikte re sultaat te wijzigen, zouden alle betrokkenen wederom om de con ferentietafel dienen plaats te nemen. Op een vraag, in hoeverre de onrust door de communisten wordt veroorzaakt, zeide de heer Stikker dat, naar uit de debatten ir de Tweede Kamer is gebleken, de hand van Moskou in het pro bleem is waar te nemen. In een verklaring, welke Minis ter Stikker verder tijdens de pers conferentie aflegde zeide hij, spre kend over de Republiek: „Met haar is generlei voortgang gemaakt. Het vroeger gevoerde overleg op basis van de Renville- beginselen heeft geen resultaat opgeleverd en overleg op politiek terrein heeft er sedert maanden niet plaats gehad; inmiddels wordt er geklaagd over schen dingen van de op de Renville ge sloten bestandsovereenkomst. Van Nederlandse zijde worden die schendingen hepaald onrust- barned geacht. Deze situatie be rokkent onberekenbare schade aan de economische reconstruc tie en aan de belangen van de bevolking. De Nederlandse regering heeft er steeds naar gestreefd om ook met de Republiek tot overeenstem ming te komen over de opbouw van de nieuwe rechtsorde en met haar overleg te plegen over de organisatie en de bevoegdheid communisten thans terstond naar Peiping en Tientsin kunnen door stoten, hetgeen wel als een reëele mogelijkheid wordt beschouwd. Volgens de opvatting in welin gelichte kringen zou een vrede door onderhandelingen slechts mogelijk zrjn wanneer Tsjang- Kai-Sjek zich terugtrekt om de weg open te laten voor een coali tieregering. Men neer^t echter aan, dat Tsjang-Kai-Sjek vertrouwt op doeltreffende Amerikaanse mili taire hulp. Te Nanking verwacht men de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk, Wil liam Bullitt, uit Washington voor het instellen van een onderzoek naar de militaire behoeften van de regering van Tsjang-Kai-Sjek. van de interim-regering. Zij heeft mij afgevaardigd om te onderzoe ken of de mogelijkheid daartoe bestaat. Ik wil mij allereerst ter plaatse op de hoogte stellen van de ernst van de toestand (onvei ligheid, aanslagen en infiltraties) en in openhartige gesprekken trachten, een spoedige hervatting der onderhandelingen te bewer ken, in een sfeer, die nodig is om op korte termijn overeenstemming te bereiken. Van mijn kant zal niets worden nagelaten om hiertoe mede te werken. Uiteraard kan de Com missie voor goede diensten hierbij een grote rol spelen. Op de mede werking van dit orgaan om te komen tot een oplossing blijft de regering prijs stellen. Het is niet de bedoeling, dat ik rechtstreeks de leiding van de Nederlandse de legatie bij de onderhandelingen op mii neem. Mijn bezoek zal van korte duur zijn. Ik stel mij voor, spoedig naar Nederland terug te reizen om aan de regering ver slag uit te brengen." Minister Stikker zeide nog, dat hij ongeveer met 15 Ministers van Buitenlandse Zaken het Indonesi sche probleem besproken had. Tussen Nederland en Bulgarije l« een handelsverdrag gesloten, dat voorziet in een uitwisseling van producten ter waarde van veertien millioen guldien. Op grond van dit verdrag, dat geldig is tot eind 1949, zal Bulgarije ta bak en landbouwproducten leve ren en Nederland chemische pro ducten, machines en rubber. Geen nieuw handelsverdrag met Bulgarije. Naar aanleiding van een A.F.P.- bericht, waarin sprake is yan een nieuw handelsverdrag met Bulga rije, deelt men van officiële zijde mede, dat het hier geen nieuw verdrag betreft, maar het resul taat van een bijeenkomst van de gemengde commissie, welke krachtens het bestaande handels verdrag was ingesteld. datum voor het onderhoud 3 nog niet bekend. Moh Hatta ont kende het bericht, dat hij op verzoek van Partai Sarekat Islam Indonesia een ronde tafelconfe rentie met de politieke partijen zou beleggen alvorens de onder handelingen met de Nederlanders zullen worden hervat, aangezien dit, naar hij zeide, zou neerkomen op'een op zij zetten van de com petenties van het werkcomité uit het KNIP. Wel heeft hij een „in formatieve bijeenkomst" toege zegd met de politieke leiders. Prins Bernhard is Zondag met zijn eigen DC-3 oP het vliegveld Shannon (Eire) geland Hij was gekleed in rgcostuum en had een zadel bij zich. De Prins vertrok onmiddellijk naar het Graafschap Limerick, waamhrj in de voormid dag een rit maakte op een Ierse schoonspringer, die hij van plan is te kopen. Prins Bernhard werd bij aan komst begroet door Mr. W. va.n Tets, de Nederlandse zaakgelas tigde te Dublin, Conor Cruise O'Brien, de vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken van Eire, en kapitein D. A. Gale, aan wiens paardenfokkerij de Prins een bezoek bracht. Des middags vertrok het gezel schap naar Londen. Men keert héden naar Nederland teruig. Alle personen die in verband met de demonstraties van j.l. Donderdga te Stuttgart waren gearresteerd, zijn Zondagavond vrijgelaten. Volgens radio-Stuttjgart heeft het Amerikaanse militaire be stuur bepaald, dat alle café's, restaurants, theaters en dergelijke vermakelijkheden te Stuttgart om 20 uur moeten sluiten. Er geldt reeds een uitgaansverbod van 21 tot 4 uur. Zoals in de Regeringsipuiblicatie over lonen en prijzen van 27 Oc tober is medegedeeld, zal de loon bijslag van 1,per week in het algemeen niet tot prijsverhoging mogen leiden. In verband hiermede hebben de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de „Prijzenbe- schikking niet doorberekening loonbijslagen 1948"' afgekondigd, waarbij de doorberekening van de extra loonkosten in de prijzen zonder voorafgaande goedkeuring wordt verboden. De politieke crisis, die de Griek se regering Zaterdag bedreigde, schijnt tijdelijk te zijn afgewend. Sophocles Venizelos, de plaatsver vangende leider van de liberalen, heeft Zondagavond meegedeeld, dat vóór het volgende weekeinde geen poging zou worden gedaan om het huidige coalitie-kabinet van liberalen en populisten omver te werpen. Ter gelegenheid van de sluiting van het vijfde Eucharistische con gres te Porto Alegro (Brazilië) heeft de Paus in een radiobood schap verklaard, dat door betrach ting van de christelijke naasten liefde het rassen- en klassen onderscheid moet verdwijnen. Sociale crises kunnen dan worden geweerd. Te Brussel is Zondag het eer ste congres gehouden van de in België verblijvende Oekrainers. Telegrammen werden gezonden aan de Paus, de Prins-Regent, Kardinaal Van Roey, en de Belgi sche eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Spaak. De voorzitter van het Oekrainse comité, Kisjka, schetste tijdens een rede „de dertigjarige strijd van zijn volk om onafhankelijk heid" en toelichtte „de gevaren van het bolsjewisme, waarvan de Oekrainers het slachtoffer zjn". „Wij hebben", zo verklaarde hij tenslotte, „de wapens voor het opdringende Russische imperia lisme niet neergelegd". De heer Andrew Overby is benoemd tot adjunct-directeur van de Wereldbank. In deze func tie zal hij de directeur van de Wereldbank, Camille Gutt, ver vangen wanneer deze verhinderd of afwezig is. De heer Overby was tot dusverre vertegenwoordiger van de Ver. Staten in de Raad van beheer van de Wereldbank.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1