Zwijgend verkeer is VEILIG verkeer Verwarming en verlichting der N.S. Voorstellen voor de Provicale Staten van Zeeland - Sini ©p fccmeel nMars Wat brengt de Radio? Uit de Provincie ff Autorijden op 5 December in de komende winter Landbouw-egalisatiefonds Plannen voor alg. verg. der V.N. te New York De gevolgen van de stakingen in Frankrijk Joego-Slavisch protest Regeringstroepen ver laten Moekden „Schijn-orders" voor oorlogsproductie In V.S. RECHTSZAKEN Nu de campagne voor zwijgend wegverkeer in de bebouwde cen tra een aanvang heeft genomen wijst het permanent anti-lawaai comité er nogmaals en nadruk ken* op, dat van deze actie alleen en uitsluitend tastbaar suc ces is te verwachten in de vorm van een rustiger en veiliger ver keer indien alle weggebruikers rekening houden met elkander, meer sociaal gevoel betonen, meer geven en minder nemen. i De fietsers kunnen moeilijk ver wachten, dat zij eerst aan de beurt zullen kunnen komen om hun aandeel bij te dragen, nadat alle voetgangers model wegge bruikers zijn geworden, de be stuurders van motorrijtuigen mo gen niet wachten hun gering of fer in het algemeen welzijn te brengen, totdat geen enkele an dere verkeersdeelnemer zonder feilen is en de voetganger dient te beseffen, dat hg door zijn ge drag op de rijbanen zichzelf in gevaar brengt en direct of in direct veelvuldig oorzaak is, dat het njverkeer van signaalinstru- menten gebruik moet maken. Langdurige empirische onder zoekingen, die door de K.N.A.C. in het kader van het zonden- register zijn gehouden, hebben aangetoond, dat voetgangers bij toepassing van hun meest eenvou dige verkeersregels verreweg de meeste fouten maken, vooral door onnadenkendheid, noncha lance en onverschilligheid. Het P.A.L.C. acht het in dit verband zeer opmerkelijk, dat van het ver keerstoezicht op de voetgangers, die bovendien het meest kwets baar zijn, in de practijk weinig of niets terecht komt. Het comité meent zulks, be halve aan onvoldoende verkeers- inzicht van de controlerende or ganen, mede te moeten toeschrij ven aan de onvoldoende aandacht, die de verkeerswetgever sinds vele jaren aan deze categorie van weggebruikers heeft geschonken. Het P.A jL.C. hoopt en verwacht dat de resultaten van de thans ondernomen actie, die een perma nent karakter draagt en waar voor de politie alle medewerking' heeft toegezegd, binnen afzien bare tijd tot uitdrukking zullen komen in minder ongunstige on gevallen-statistieken. HEKBEPLANTING OP WALCHEREN. Bvenals vorig jaar organiseert de Stichting Walcheren ook dit jaar weer een aantal plantdagen op het herlevende eiland, welke echter een soberder karakter zul len dragen dan in 1047. Op 24 November wordt een be gin gemaakt met de beplanting van de door de inundatie ontstane breek te Westkapelle Het be plantingsmateriaal werd verleden jaar gedeeltelijk geschonken door Koningin Wilhelmina, gedeelte lijk door de „Royal Marines." Generaal Sir Reginald Brooks, de commandant van dit corps, zal vermoedelijk de plechtigheid bij wonen. Na een ontvangst te Westkapelle rijden de genodigden in Zeeuwse huifkarren naar de kreek. Op de terugweg zal een demonstratie v/orden gegeven door Westkappel- se dijkwerkers. Tot besluit is er een Zeeuwse koffiemaaltijd. Op 25 November wordt te Vlis- sihgen geplant. Hiervoor heeft de Stichting enkele belangrijke gif ten ontvangen, o.m. van Schotse en Belgische zijde. Het is nog niet mogelijk te beginnen met de her- inplant van het Nollébos, maar getracht zal worden er een sym bolisch begin mee te maken. Wel is het mogelijk nieuwe Vlissingse wijken te beplanten. De genodig den zullen om 11 uur op het stad huis worden ontvangen. Tot hen behoren vertegenwoordigers van de ,„52nd Lowland Division," die Walcheren bevrijdde, en de ge meentebesturen van Edinburgh, Glasgow, Oostende en Brugge. Na afloop wordt een bezoek ge bracht aan een oorlogsbodem van de Kon. Ned. marine, die in. de haven van Vlissmgen zal liggen. Op 5 November zullen enige leden van de Rotary-clubs uit Londen, Dordrecht en Middelburg bomen planten aan de Langeviele- weg te Middelburg. Op 8 November komen school kinderen uit Ridderkerk te Aag- tëkerke bomen planten. Zij zullen te ^Westkapelle door enige ge meentebesturen worden ontvan gen. De kans bestaat verder, dat op 27 November te Kcudekerke een begin zal worden gemaakt met de inplant van het V BiN.A.-bos, voor de bomen, waarvan de V.B. NA. het geld, schonk. AXEL. Tragisch geval van hart verlamming. De 58-jariee huisvrouw van N. B„ wonende aan de Buitenweg, had Zaterdagnamiddag ongeveer 4 uur bij het doen van (haar weke lijkse inkopen het ongeluk plotse ling onwel te worden, toen zij zich in de Kenkdreef bevond. Zij zeeg ineen en werd in een belendend perceel binnengedragen. De ijlings tor plaatse gekomen geneesheer Dr Sdhlltman kon slechts de dood constateren tengevolge van hart verlamming. Begrijpelijkerwijs bracht dit tra gische voorval veel consternatie in het drukke Zaterdagse verkeer daar ter plaatse. MIDDELBURG. Gemeenschappelijk bouw- en woningtoezicht. In verhand met de opheffing van het Streekbureau Walcheren voor de wederopbouw, zullen de werk zaamheden voor de wederopbouw weer aan de gemeenten worden overgedragen. Voor de platte landsgemeenten is een gemeen schappelijke regeling houw- en woningtoezicht ontworpen. Deze dienst zal een eigen directeur en eigen opzichters hebben. Vijf ge meentenraden op Walcheren heb ben zich reeds voor deze regeling verklaard, maar in Veere heeft men haar verworpen. Toen Bim opkeek na zijn val in het ravijn, zag hij een jongeman van reusachtige afmetingen voor zich staan. De reus hield een vreemdsoortig houweel ,in z'n hand. „U is geen Marsiaan, als ik het wél heb", zei de jongeman. Hij sprak de taal van Mars met eer. vreemd accent. Bim voelde da delijk, dat hij deze man kon ver trouwen. ,,Ik kom van de aarde" zei hij daarom eerlijk. ,,Ach, de aarde is dus ook al bewoond!" riep de jongeman ver wonderd uit. ,,Wij komen van Venus". Nu was het Bims beurt om verbaasd te zijn. „Wonen er dan ook mensen op Venus?" vroeg hij. „En óf", zei de jongeman trots. „Bij ons is het duizendmaal mooier dan hier". „Waarom is' U dan hier geko men?" vroeg Bim. „Onee planeet is veroverd door de Marsianen", zei de Venusman. „Wij zijn voor dwangarbeid naar Mars gebracht. Als U mee gaat zal ik U mijn kameraden laten zien". Bim volgde de jongeman in een grot waar vele reuzen van Venus werkten onder to zicht van kleine, vinnige Marsianen. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald, dat op Zondag 5 December (St. Nico- laasdag) ontheffing wordt ver leend van het Zondagsrijverbod voor motorrijtuigen. Sinds de vorige Statenvergade ring zijn geen nieuwe aanvragen ingediend om een bijdrage in de kosten van herstel van monumen ten, aldus delen 'Ged. Staten aan de Provinciale Staten mede. Een indertijd aangehouden ver zoek van de heer B. S. Groosman te Uzendijke om subsidie in de restauratiekosten van het perceel Markt D 325 aldaar, kan nu be handeld worden, omdat de nodige gegevens bekend zijn. Het blijkt, dat het Rijk een subsidie van ma ximaal 22.500 zal geven. Voorgesteld wordt de Provincie 10 der totale herstelkosten ad 30.000 te doen bijdragen. Voorts zullen de restauratiekos ten van de Ned. Herv. of Kleine Kerk te Veere belangrijk hoger zijn dan werd geraamd. Iniplaats van 113.000, zullen zij 130.100 belopen. Het Rijk zal een bijdrage van 68 van dit laatste bedrag verlenen en thans wordt voorgesteld de bijdrage der Frovincie te verhogen van 7150 tot ƒ8005. Wijziging begroting 1947. Ged. Staten hebben een begro tingswijziging ingediend over 1947. In de toelichting wordt o.m. me degedeeld, dat het verlies van het Frov. Gasbedrijf over 1947 zal be dragen 123.529,03. Bij de begro ting is geraamd 55.500, zodat een verhoging van 68.029,03 noodzakelijk is. Medegedeeld wordt, dat het res tant van de schuld der Provincie Zeeland op 1 Jan. 1949 zal bedra gen 25.516 084. Het ligt in het voornemen in 1949 af te lossen een bedrag van 1.355.583. De rente der schulden over 1949 be draagt 634.514. Begroting Provinciale Stooni- bootdiensten. Ged. Staten hebben ingediend de algemene exploitatiebegroting •van de Prov. Stoombootdiensten voor 1949. De nadelige exploita- tiesaldi voor de diverse diensten over 1949 worden als volgt ge raamd: VlissingenBreskens 916.212,50 Temeuzen-lHoedekensk. 211.150 Kruiningen-Perkpld. 634.787,50 ZierikzeeKatse Veer 81.000 Kort geneWolf aartsdijk ƒ6300, VeereKamperland 1325, De begroting gaat uit van de veronderstelling, dat in 1949 het Rgk de kosten der vrije veren over de Wester-Schelde nog voor zjjm rekening zal nemen, want er wordt een Rijksbijdrage geraamd voor de drie veren over de Wes ter-Schelde van 1.831.550. BRITSE DESKUNDIGEN OVER HET ATOOMWAPEN. Britse deskundigen in de kem physica zijn te Londen, onder auspiciën van die .Atomic Scien tists Association" bijeengekomen om het uitzicht van de atoom oorlog te bestuderen. Zij waren van oordeel, dat het atoomwapen nog geen beslissing kan afdwin gen, indien de oorlog binnen twee jaar zou uitbreken. In verbard met de toepassing van de kernenergie voor nijver heidsdoeleinden, zeide Prince Wy- ckenal van de Universiteit van Oxford, dat deze fase niet vóór een vijftigtal jaren mogelijk zijn zal. De Nederlandse Spoorwegen delen mede: Nu het koude en donkere jaar getijde weer voor de deur staat, zal het ongetwijfeld velen inte resseren hoe het met de verwar ming en verlichting van onze trei nen staat. In de spoQgwegwerkplaatsen is hard gewerkt om het reizigers- materieel weer zo spoedig moge lijk van behoorlijke verwarmings- en verlichtingsinstallaties te voor zien. De verwarming en verlich ting van de electrisöhe- en Diesel- electrische treinen zullen deze winter geheel normaal zijn. Voor de verwarming van stoom- treinmaterieel, dat getrokikten wordt door electrische locomotie ven, zijn stoamverwanmingswa- gens gebouwd, die vlak achter de electrische locomotieven in de rei zigerstreinen meerijden en de stoom voor de verwarming leve ren. Ook wat het door stoomlocomo tieven getrokken materieel be treft, hoopt men dat dit deze win ter voldoende verwarmd zal zijn. Aan het voorlopige verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de vaststel ling van de begroting van in komsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienstjaar 1949, is het vol gende ontleend: Vele leden meenden nog eens uitdrukkelijk te moeten wijzen op de verandering van karakter, die dit fonds heeft ondergaan. Het had de aandacht van vele andere leden getrokken, dat in de stukken van het Landbouw-Egali satiefonds volkomen de overwe ging ontbreekt, dat een zodanige toeneming van de landbouwpro ductie der wereld mogelijk is, dat een herhaling zou kunnen intre den van de situatie, dat voor een gedeelte dier producten geen af zet kan worden gevonden. Dat de regering in haar begro ting van dit fonds belangrijke verliezen raamt op verscheidene graansoorten, had deze leden zeer bevreemd. Verwacht zij een prijs herstel en wat zijn daarvan de redenen Zeer vele leden meenden, dat het egalisatiefonds, al is het door de omstandigheden sterk to ka rakter gewijzigd, de betekenis van een prijsverschillenfontjs voor de landbouw zal moeten behouden of wederom zal moeten verkrij gen. Sommige leden wezen er op, dat vermindering van de toeslag op boter grote voordelen zal ver schaffen aan de mar garinegroot- industrie. Ook vele andere leden waren' beducht voor de gevaren verhon den aan een concentratie van grondstoffen voor de vetvoorzie- ning in één hand. Dezelfde leden zouden gaarne met betrekking tot de brood- prijspolitiek vernemen, of het rapport-Polak op korte termijn ter kennis zal kunnen worden ge bracht van de Kamer. Ook de verlichting heeft de volle aandacht. Tot heden konden reeds 30.000 gloeikousjes, die uit Tsje- dho-Slowakije moeten komen, worden gedistribueerd, terwijl er nog 20.000 in voorraad zijn. De veronderstelling is gerechtvaar digd, dat de gasverlichting deze winter in orde zal zijn, behalve die van de geheel Duitse rijtuigen. Ten slotte ligt het in de verwach ting, dat ook de electrische ver lichting van het stoomtreinmate- rieel aan de eisen zal beantwoor den. Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat er plannen wor den gemaakt door hoge ambtena ren van de V. N., om op 10 Dec. de algemene vergadering te ver dagen en weer samen te roepen te New York, tegen het einde van Februari. Men realiseerde zich, dat de belangrijke politieke com missie zo veel werk voor de boeg heeft, dat men niet kan verwach ten dat voor Kerstmis uiteinde lijke beslissingen worden geno men. Het plan zoals het nu wordt overwogen, zou de vergadering verdagen, maar de politieke com missie in permanente zitting hou den te New York. Howard Bruce, de adjunct-ad ministrateur van het plan-Mar shall, heeft verklaard, dat Frank rijk als gevolg van de mijnwer kersstaking zich genoodzaakt zal zien grotere hoeveelheden steen kolen in de V. S. aan te kopen en zijn aankopen van landbouw-, olie- en andere producten te ver minderen. Hoewel nog geen juiste cijfers bekend zijn, meent men in be voegde kringen te Washington te weten, dat Frankrijk voornemens is voor 19 millioen dollar meer steenkolen aan te kopen dan was voorzien. De aankopen van land bouwproducten zullen met onge veer 10 millioen dollar en de aan kopen van olieproducten met 3 millioen dollar worden vermin derd. Het Joego-Slavische Departe ment van Buitenlandse Zaken heeft Zaterdag een verklaring uit gegeven, waarin geprotesteerd wordt tegen „mishandeling van Joego-Slavische diplomaten te Boedapest, welke in de geschiede nis haar weerga niet vindt". Vol gens de verklaring hebben negen legatieleden, onder wie de militoi- re attaché en de zaakgelastigde, 24 uur de tijd gekregen om het land te verlaten tussen 26 en 28 October. Volgens telegrammen uit Noord- Cliina zouden de Chinese rege ringstroepen begonnen zijn hun sterkte in Mantsjoerije, Moekden, te verlaten. Communistische troepen zouden twee strategische plaatsen, op resp. 50 en 90 kilo meter ten Westen van Moekden, ingenomen hebben. Aan honderden bedrijven in de Ver. Staten zijn .^schijn-orders" voor productie vein oorlogsgoede ren toegezonden door het Depar tement van Defensie, aldus is medegedeeld. Deze orders worden van kracht, wanneer eventueel oorlog uitbreekt. In feite zijn het kennisgevingen van wat de rege ring nodig zal hebben ingeval van oorlog. Van de fabrikant, die een schijn-order ontvangen heeft, wordt verwacht, dat hij na zal gaan of hij aan de order zal kun nen voldoen, een lijst opmaakt van uit andere fabrieken benodig de onderdelen, de ter beschikking staande voorraden nagaat en wanneer hij meent, dat zijn onder neming de order niet zal kunnen uitvoeren, de nationale veilig heidsdienst te Washington hier van op de hoogte stelt. Arrondissements-Rechtbank Middelburg. Aarts-flessentrekker. „Een aliermisselijkste flessen trekker" noemde de President van de Arrondissements-Rechtbank de ?6-jarige houthandelaar P. F. V. uit Zaamslag, tegen wie een ge vangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden met aftrek werd geëist. V. vertelde aan zijn patroon, de houthandelaar Van de B. uit Oud- Gastel, in tegenstelling tot de waarheid, dat een partij iepen, behorende aan de gemeente Ame- muiden, waarop door de firma was ingeschreven, aan Van de B. waren gegund. Hij kreeg toen een voorschot op zijn provisie van 500. Tevens leende hij van de landbouwer A. M. G. de J. te IJzendijke onder bedrieglijke voor wendselen, z.g. om bomen te ko pen, 750 en stak bovendien de opbrengst van hem door de firma Van der Have te Kapelle ter in ning gegeven kwitanties, in zijn zak. De Officier van Justitie, Mr. J. Andrae, noemde verdachte een aartsknoeier, die noodzakelijk een tijd uit de samenleving verwijderd moet worden. De uitspraak werd bepaald op Woensdag 11 November a.s. Zonnetij-affaire. De Arrondissementsrechtbank te Middelburg deed uitspraak in de zaak tegen I. S., directeur van een handelsmaatschappij te Aer- denhout, verdacht van overtreding van de vuurwapenwet. S. was een van de opvarenden van het jacht „Zonnetij", dat vorig jaar op weg naar het buitenland (de opvaren den waren bevreesd voor 'n nieu we oorlog) in Hansweert werd aangehouden. S. werd veroordeeld tot drie boeten van ƒ50 of 20 da gen, 6 'boeten van 30 of 15 dagen en een boete van 70 of 30 dagen met verbeurdverklaring der in be slaggenomen vuurwapenen en mu nitie. DINSDAG 2 NOVEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.55 Van vrouw tot vrouw; 9.00 Aurora's bruiloft; 9.30 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Arbeidsv.10.50 Kleutertje luister; 11 00 R.V.U.; 12.00 Metro- pole orkest; 12.33 Piano en orgel; I.00 Nieuws; 1.15 Gram.; 1.20 The Avroleans1.50 Gram.; 2.00 Met naald en schaar; 2.30 Radio- matinée; 4.30 Piano; 5.00 Kinder koor; 5.30 Gram.; 6.00 Nieuws; 6.15 Tom Erich; 6.30 Nederl. Strijdkr.; 7.00 De ring van Rico; 7.16 Pierre Palla; 7.45 N.LW.LN.- klanken; 8.00 Nieuws; 8.06 Echo van de dag; 8.15 Bonte Dinsdag- avondtrein; 9.30 Ik zou zo graag; 10.16 BuitenL overz.; 10.30 Ka mermuziek; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. HILVERSUM H; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.30 Hoogmis; 9.35 Gram.; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gram.; 10.30 Schoolradio; II.00 Gram.; 11.30 Lichtbaken; 12.03 Amusementsorkest; 1.00 Nieuws; 1.25 Sopraan en piano; 1.45 Uit het Boek der Boeken; 2.00 Praags orkest; 2.30 Onder ons; 3.00 Schoolradio; 3.30 Gram.; 4.00 De Zonnebloem; 4 30 Zieken- lof; 5.00 Na schooltijd; 5.15 Omr. Kamerorkest; 5.30 Lang zullen ze leven; 5.45 Omr. kamerork.; 6.10 Sport; 6.20 Gram.; 6.30 Boekbe spreking; 7.00 Nws; 7.15 Gram.; 7.30 Dit is leven; 7 45 Chansons; 8.00 Nieuws; 8.05 De gewone man; 8.12 Radio Philh. Ork.; 9.35 100 jaar Grondwet; 9.45 Cyclus; 10.20 Gram.; 10.37 Actua liteiten; 10.45 Avondgebed; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3