D De komende verkiezingen in de V.S. BINNENLANDS NIEUWS E BLOEDWRAAK OER LIEFDE „The People" over atoombomproductie in de Sowjet-Unie De toestand in Finland Engeland en het vredes verdrag met Japan De aanspraken van de Benelux op Duits gebied Ook in Frankrijk weet „tante pos" raadsels op te lossen Doel heiligt middelen De buitenlandse politiek van Noorwegen Effectensmokkel uit Groot-Brittannlê Het Beneluxhuis Sowjet eisen aan Oostenrijk Waardezendingen Luchtpostpaketten II In een rede te New York heeft President Truman verklaard, dat „een republikeinse overwinning het verlangen van het volk naar vrede in een wereld, waar de Sow- jet-leiders vol wanbegrip en valse voorlichting zijn," definitief onbe vredigd zou laten. y.tjn woorden zijn beschouwd als een indirect antwoord op de beschuldiging van Maarschalk Stalin, dat de Verenigde Staten een oorlogzuchtige politiek zou den voeren. Truman herhaalde, dat volgens hem oorlog niet onvermijdelijk was en dat hij elk middel zou beproeven om hem te voorkomen. Volgens spreker is het volk van de Sowjet-Unie om geven door een gordijn van cen suur, dat zeer weinig nieuws om trent andere volken doorlaat. „De leiders der Sowjet-Unie zijn slachtoffers van hun eigen ijzeren gordijn" zei hij. Een van sprekers problemen was om door „het ijzeren gordijn heen de waarheid aan de Sowjetleiders duidelijk te maken". In een verkiezingsbijeenkomst in New York's negerwijik Harlem, ging Truman voor het eerst uitvoerig in op zjjn voorstellen tot maatregelen tegen „het lyn chen, de kiesbelastirg en de dis criminatie wegens ras1'. Negen partijen hebben een can didaat gesteld voor de presidents verkiezing, die 2 November in de V. S. gehouden zal worden. Naast de belangrijkste twee partijen, de democratische en de republikeinse, die President Tru man en Thomas Dewey candidaat stellen, én de progressieve partij met als candidaat Henry Wallace, doen de volgende partijen mee: De rechtse partij, als afschei ding van Zuidelijke democraten, ook wel „dixicraten" genoemd mét Thurmond als candidaat die zich verzette tegen Truman's pro gram van burgerrechten voor de negers. De Vegetarische Partij. De „Greenback"-Partij, die bij vorige verkiezingen streed voor het behoud van bankbiljetten met .groene rug". De Partij voor Drankverbod. De Socialisten. De Christen-Nationalisten. Bij de vorige presidentsverkie zingen in 1944 kreeg wijlen Pre sident Roosevelt 25.602.505 en De wey 22.006.278 van de 48.025.684 ïtemmen De stemming in de 48 Staten heeft niet alleen betrek king op de verkiezing voor 4 jaar van de president en vice- president via het college van kies mannen, doch ook op de verkie zing van bijna het gehele Huis van Afgevaardigden, 38 van de 96 leden van de Senaat en 32 van Onder grote koppen schrijft het Engelse Zondagsblad „The people" dat „Stalin's race om de atoom bom te produceren een misluk king" is Alle uraniummijmen, die Stalin tér beschikking heeft, pro duceren erts van een dergelijk laag geihalte, aldus het blad, dat. het jaren zou duren, voordat de Sowjet-Unie genoeg uranium ver gaard zou hebben om één bom te kunnen fabriceren. Het zou vele laren duren, voordat de Sowjet- Unie een voorraad van 500 atoom bommen gevormd zou hebben, vol gens militaire deskundigen het mi nimum, dat enige mogendheid die over oorlog denkt, nodig zou heb- 1)611 Het blad noemt als bron „een slavenarbeider, genaamd Gerhard EUeffenstahl", die in Sowjetrus- sische uraniummijnen gewerkt heeft, doch naar Berlijn is ontko men. Een Duits technicus, die in ie uraniununijneii werkte, had hem verteld, dat alle mijnen in 't ertsgebergte minder dan een itnif pond uranium per dag ople veren. de 48 gouverneurs der Staten. De keuze van de president en vice-president zal evenals voor heen meer van de uitslagen van iedere staat afzonderlijk afhangen dan van de totale stemmings uitslag in het gehele land. In het kiescollege heeft elke staat zo veel kiesmannen als hij vertegen woordigers in het Congres heeft. Het totaal aantal kiesmannen bedraagt 531. New York, de grootste staat, heeft 47 stemmen. Wat de verkiezing van de Se naat betreft, behoeven de Demo craten slechts vier zetels te win nen om met het aantal van 49 de leiding in het Hogerhuis te heb ben. Op het ogenblik is de ver houding tussen Democraten en Republikeinen aldaar 45 tegen 51. In het Congres van thans heb ben de Republikeinen een meer derheid van 56: zij beschikken over 243 zetels, de Democraten over 185, de Amerikaanse Arbei derspartij over 5, terwijl 5 zetels vacant zijn. De „Neue Zuericher Zeitung" meldt nader, dat de ambtsover dracht vroeger op 4 Maart volgde. Sinds 1933 vindt deze 20 Januari plaats. In de Finse zeehaven Turku zijn onofficiële stakingen uitgebroken, nadat de vroegere communistische Minister voor voedselvoorziening de haven- en fabrieksarbeiders opgeroepen had het werk neer te leggen. De stakers eisen 22 pro cent loonsverhoging en het aftre den van de sociaal-democratische Regering van Premier Fagerholm Alle arbeiders van de „Vulcan"- fnbriek gingen in staking en ver der het allergrootste deel van de arbeiders van de „Pansio"-war- ven. Een vierde der arbeiders van de porseleinfabriek „Arabia," waar 14 dagen geleden een stac king uitbrak, was nog niet naar het werk teruggekeerd. De direc teur van het met Staatssubsidies werkende theater is afgetreden omdat de acteurs voorstellingen ten behoeve der stakers organi seerden. door J- S- FLETCHER Vertaling van: ANGELICA VAN HEST (Nadruk verboden.) Tk weet niet waar, maar het was kort nadat we in Engeland kwamen. Oom James was een hekend koopman in Londen. Hij flet de ene helft van zijn geld met Lynne Court aan Darrell na, ter wijl de ander,e helft gelijk ver deeld moest worden tussen Ro nald en mij. Nadat we m Lynne Court woonden ging IDaT-rëll vaa. naar Londen en ik denk, dat hij Kesteven daar ergens ontmoette. In ieder geval kwam Kesteven al S Lynne Court lang vóór Kerst mis en hij en Darrell waren altijd bi, efkalr, gingen samen naar wedrennen, naar de stad. Zij brachten mannen mee die ik ver achtte typen zoals u gisteren- Mayhew, de Britse onder-Minis ter van Buitenlandse Zaken, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Engeland voorstander is van een spoedig vredesverdrag met Ja pan. Zonder vredesverdrag zou de aansporing voor de Japanners ontbreken om de verantwoorde lijkheid voor het herstel op zich te nemen. Het sluiten van een vredesverdrag was volkomen m cte lijn van de Japanse ontwikke ling. De Japanse productie bedraagt nog steeds slechts 50 procent van die in de jaren 1930 en 1934, zo zeide hij. Indien de Japanse industriële ontwikkeling aangespoord was, „dan is dit in zekere zin ge schied om het binnendringen van het Sovjet-communisme tegen te werken". Het was echter juist de economische ontwikkeling in banden der Japanners zelf te leg gen. De levensstandaard moest voldoende hoog zijn en de herstel betaling aan landen, welke door Japanse aggressie hadden geleden, moest op rechtvaardige basis tot stand komen'. De Minister-President van Rijn- landWestfalen, Karl Arnold, heeft tijdens een persconferentie na afloop van de besprekingen van Clay en Robertson met de Ministers-Presidenten van de Bi- zone, het volgende verklaard met betrekking tot de grenscorrectie voorgesteld door de landen van de Benelux: „Men kan niet blij ven spreken van annexatie als men de gehiedsproblemen be schouwt in het licht van een ver enigd Europa." Voorts verklaarde Hermann Luedemann, Minister-President van sSleeswijk-Holstein, dat de militaire gouverneurs hadden be vestigd, dat de door de landen van de Benelux geëiste grenscor recties zich slechts tot enkele hon derden inwoners en enkele stra ten van dorpen zouden beperken. „Dat probleem", aldus Luedemann. „kan pas definitief geregeld wor den in het kader van een vredes verdrag. IN DE BENELUX-LANDEN IS DE BROODRANTSOENERING GELIJKTIJDIG OPGEHEVEN. In een communiqué van het Bel gische Ministerie voor bevoorra ding en invoer, wordt verklaard, dat de Minister, Moens de Fer- nig, in overeenstemming met de Regering van Luxemburg, met Minister Mansholt overeengeko men is de opheffing der brood- rantsoenering met ingang van 7 November in de drie landen der Benelux aan te kondigen, In België zal dan de rantsoene ring van alle levensmiddelen op geheven zijin. NAAR WEST-DUITSLAND UITGEWEKEN. Het met Sowjet-licentie werken de Duitse nieuwsbureau A.D N. heeft medegedeeld, dat Erich Gniffke, een der leiders van de S.E.D. en bestuurslid van de Duit se Volksraad in Berlijn, naar een der Westelijke zones van Duits-, land is uitgeweken. Het bestuur van de S.E.D. heeft eenstemmig besloten hem uit de partij, te stoten, daar hij de partij, die hij beloofd had te dienen, ver raden heeft. Zijn privé-secreta- resse is eveneens uit de partij ge stoten. Onlangs werd een Parijs' post kantoor in pioeilijkheden ge bracht door een brief, die bezorgd moest worden in de „Rue des hommes maries". Er bestaat na melijk in de Franse hoofdstad geen straat van die naam. Toch kwam de brief op de plaats van bestemming. De post beambten gingen n.l. van de vol gende gedachtengang uit: De ver zender zou wel een vrouwenhater zijn, die op zijn manier de naam van °en oude straat in Mont- martre, de „Rue des Martyrs", had weergegeven. Politieagent Ralph d'Ambrosicr zag af van het uitschrijven van een „bon" voor de dame, die hij had aangehouden wegens te hard rijden met haar auto, toen hij haar als zijn voormalige onderwij zeres herkende. „Ik moest U eigenlijk 100 strafregels geven," zei hij. „Waarom had U zo'n haast?". Waarop de onderwijze res antwoordde: „Ik moest naar een vergadering voor veiligheid op de weg..." De Noorse Minister van Buiten landse Zaken, Halvard Lange, heeft geen enkele aanwijzing ge geven van enige verandering in de Noorse buitenlandse politiek bij zijn overzicht van de interna tionale situatie voor het parle ment, Zaterdag door hem ge geven. Lange maakte slechts in het kort gewag van de Atlantische unie en zeide dat het bezien van de mogelijkheid van aansluiting van Noorwegen bij een Scandina visch blok of enige andere veilig heidsgroepering zou worden uit gesteld tot na het bekend worden van de resultaten der thans ge voerde besprekingen over een ge zamenlijke Scandinavische verde diging. avond zag mannen die dron ken en speelden en oik kan het u niet allemaal vertellen! En toen haalde Kesteven Darrell over, om die étage te nemen, zo dat hij een woning in de stad zou hebben en naar hetgeen u gezien hebt. kunt u zich een voorstelling maken, hoe het daar toegaat. Fin hoewel Kesteven zelf niet drinkt daaruit kunt u opmaken, hoe geraffineerd hij is! weet ik zeker, dat hij er Darrell toe aan- zet en weet ik ook, dat hij geld van Darrell krijgt en erbij i is, wanneer andere, waarschijnlijk zijn handlangers, het hem afhan dig maken. U begrijpt het ajle- maal wel, nietwaar. O, ik ben afgemat. Ik kwam (gisterenavond in Londen, omdat ik wildé weten, hoe het in dat ellendige huis toe ging en toen zij dachten, dat ik naar bed was, heb ik hen gadege slagen en ik weet zeker, dat Dar rell bedrogen werd. Er wera vals gespeeld! natuurlijk wordt er dagelijks vals gespeeld ze zullen trachten hem ledere cent, die hij heeft, afhandig te maken! „Luister eens," zei Hextall. „Je De „Daily Express" Ibericht, dat een smokkel-affaire van ef fecten aan toonder, waarmede 'n bedrag van 1 millioen pond ster ling is gemoeid, op het punt staat om onthuld te worden, als resultaat van een onderzoek, dat door ambtenaren van het Britse Ministerie van Financiën is inge steld. De effecten, die uit Frank rijk en België naar Groot-Brit- tannië werden gesmokkeld, wer den aldaar tegen de normale prijs verkocht. Zoals bekend verbiedt de Bank of England sedert 1939 elke invoer van effecten aan toon der, die in de sterlingzóne zijn uitgegeven, behoudens een spe ciale vergunning- Het comité Benelux wijst er op, dat in het Beneluxhuis op het Nassauplein te 's-Gravenhage de Nederlandse Kamer van Koop handel voor België en Luxemburg een" kantoor heeft geopend. Dit houdt echter niet in, dat het kan toor van de kamer in Brussel wordt opgeheven. De Oostenrijkse Minister van Energie, Migsch, heeft op een socialistische bijeenkomst met moet niet hoos zijn als ik een paar brutale vragen stel. Hoeveel heeft je oom aan je broer rage- aten „Darrell erfde ongeveer een half millioen en evenveel kregen Ronald en ik te verdelen'",' ant woordde Paquita bedaard, alsof het haar niet aanging. „Maai Darrell heeft ook Lynne Court, 'n prachtige bezitting... het huis, de omgeving, het park en een grote boerderij." „Is je broer enig eigenaar van dat alles?" vroeg Hextall. „Ik bedoelstaat er niets vast voor hem?" „O neen, alles hoort aan Dar rell, iedere cent en ieder stukje grond," antwoordde zij- „De no taris heeft mij dat verteld. Hij zei, dat hij alles kon verspillen en wegsmijten als hij er zin in had. Ziet u, ik ging naar hem toe om mijn beklag te doen over Keste ven." „Juist! En wat heeft hij ge zegd?" vroeg Hextall. „Hij was met zijn compagnon een advocaat in zijn kan toor; het waren mannen met kou- betrekking tot de Sowjet-Ruasi- sdhe eis am levering van 40 loco motieven en 5575 wagons, de Sowjet-Unie er van beschuldigd thans als oorlogsbuit te bestem pelen wat zij steedis als Daits eigendom heeft beschouwd. Migsch voegde er aan toe: „Is het niet ongerijmd voortdurend Oostenrijk te verwijten, dat het een Amerikaans wingewest ig geworden, terwijl de enen slechts geven en de anderen nemen". Met ingang van heden werdi in het verkeer mét Angola, Brits Noord-Borneo en Nieuw-Zeeland de dienst der brieven en doosjes met aangegeven waarde hervat. Het maximumbedrag der aan gegeven waarde is als volgt vast gesteld: Angola ƒ2500, Brits Noord-Borneo 750, Nieuw Zee land ƒ2000. Met ingang van 1 November a.s. zullen luchtpostpakketten ver zonden worden naar Bechuana- land, Nyassaland, Noord- en Ziuid- Rhodensia enZuid-West Afrika. Tot Johannesburg heeft het ver voer per vliegtuig plaats, de ver dere verzending geschiedt met de gewone middelen van vervoer Het maximumgewieht voor deze pakketten is gesteld op 5 kg. TWEE SMOKKEÏAFFAIRES De douanerecherche heeft in samenwerking met de Amster damse politie en de plaatselijke douane een tweetal smokkelzaken tot klaarheid gebracht. In beide gevallen waren het op straat sur veillerende rechercheurs, die het eerst de draad in handen kregen Het eerste geval betreft een vrij omvangrijke smokkel in Nylon kousen van België naar Nederland en omgekeerd van schoenen naar België. De zaak kwam aan het rollen doordat een rechercheur van het bureau Warmoesstraat, die zich enkele dagen geleden op het Damrak bevond, een dame een klein zakje zag verliezen. Hij raapte het op en zag, dat er een paar nylonkousen in zaten. Aan vankelijk dacht de rechercheur, dat de kousen afkomstig waren van een winkeldiefstal uit de Bijenkorf Hij arresteerde de dame en bracht haar naar het po litiebureau, waar bleek, dat zij een Belgische was. Bovendien bleek zij nog 81 paar nylonkousen bij zich te hebben. De politie droeg de zaak over aan de douane recherchedienst en aanvankelijk verklaarde de dame voor een dagje in Amsterdam te zijn geko men en juist te zijn gearriveerd. In haar tasje had ztj echter een bioscoopkaartje van de vorige avond en daardoor bleek het ver haal niet houdbaar. Weldra kwam nu aan het licht, dat zij met haar man en dochter in Amsterdam was en hier zelfs over een vast adres beschikte. De familie had een auto, waar mede de waren uit België naar Nederland werden gebracht. On middellijk helde de douane-recher che vijf maal „8" en verzocht de surveillerende radiowagens naar de auto uit te kijken. Deze werd tenslotte in Valkenswaard aange houden. Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat op het adres, dat de familie in Amster dam had, nog enkele honderden paren nylons en een bedrag aan geld bevond. Zij kochten voor dit geld hier in Holland schoenen en smokkelden deze weer naar Bel gië om geld te krijgen voor nieu we export van nylons. Dit spel letje was reeds geruime tijd aan de gang. De nylons werden ver kocht door handelaars, die hier- mede langs de huizen ventten. Het is een van de belangrijkste aan voerkanalen voor deze „huis-aan- huishandel", welke thans is afge sneden. De familie was afkomstig uit een Belgische grensplaats. Het tweede geval heeft betrek king op een ander zeer gewild de gezichten. Ze beweerden, dat Darrell meerderjarig was en dat óe bezitting zijn eigendom was en niemand tussenbedde kom kome-i. Len van hen beweerde ook, dat ei geen reden was voor ongerust heid, want dat Darrell wel kal meren zou. Maardat zal h„ niet." ,Heb je hem gezegd, hoe je over Kesteven dacht?" vroeg Hextall. „Ja, dat heb ik gedaan. Zrj lachten toen en spraken over sperwers en duiven, ik begreep het niet goed... hoe had ik het ook kunnen begrijipen, wat wist ik van het leven? De notaris vertelde me, dat jonge mannen, die veel geld erfden, altijd een beetje hard van stapel liepen en gaf me de raad om wat hij noem de een morele druk op mijn broer uit te oefenen Ik weet niet eens wat een morele druk is!" „Hij bedoelde... dat je met je broer moet praten en hem het goede voorhouden," legde Hextall ta'lk héb met hem gepraat! Ik ben zuster en moeder tegelijk smokkelartikel, n 1. haarnetten. Een rechercheur van de douane, die kortgeleden in de Waverstraat een auto zag staan, waar grote pakken uit werden geladen, be sloot te onderzoeken, wat deze pakken bevatten. Bij zijn komst reed de auto snel weg. Het bleek, dat de pakken ruim 200 gros haarnetten bevatten. Onmiddel lijk werd de opsporing van de auto verzocht en deze werd inde omgeving van Roosendaal, met de man die getracht had te ont vluchten', aangehouden. De dou ane-recherche nam het ondersoek over en de bestuurder bleek een inwoner van Breda te zijn. Bij huiszoeking werden 5400 haarnet ten gevonden. Deze waren afkom stig uit België en werden naar het huis van de Bredanaar gesmok keld. Hq zorgde voor het verroer in Nederland. In de Waverstraat was het depot voor Amsterdam. Flen van de belangrijkste afne mers was een groot magaxtja in de hoofdstad. In beide gevallen wordt het onderzoek nog voort gezet. TIEN DUIZEND KILO SUIKER IN BESLAG GENOMEN Ook te Arnhem wordt dooi- de betreffende autoriteiten scherp opgetreden tegen winkeliers en grossiers, die trachten van de overgangstoestand te profiteren of die weigeren thans van de bon gekomen artikelen als suiker e.d. te verkopen. Werd Vrijdagmid dag biji een Arnhemse winkelier door de economische diernst van de Arnhemse politie een hoeveel heid suiker in beslag genomen, Zaterdag hebben ambtenaren van de prijsbeheersing bij een gros sier aldaar beslag gelegd op niet minder dan 200 zakken, in totaal 10.000 kilo suiker. Deze grossier had suiker uit oude voorraad ge leverd „op de pof," wat er op neer komt, dat hij de partijen zou hebben gecalculeerd voor de *ieu- we prijzen. De controle wordt in alle scherpte voortgezet. VIER INBRAKEN IN ÊÈN STRAAT. In de nacht van Donderdag op Vrijdag werd te Bocholtz (L.) op liefst vier plaatsen in dezelfde straat ingebroken. Bij een schoen maker haalden de dieven schoenen en pantoffels weg; een caféhou der raakte een partijtje jenever en zijn nieuwe overjas ikiwijt. Ver der werden nog kledingstukken ontvreemd bij twee families. De Rijkspolitie zoekt ijverig naar de hebzuchtige daders. voor hem geweest. Vandaag nog heb ik met hem gesproken... ik heb hem gebeden en gesmeekt om een goede jongen te zijn en niet meer te dobbelen en Kesteven de deur uit te gooien... maar tot nu toe heeft het allemaal niets ge holpen. Hij luistert wel naar me en belooft het me soms, au en dan huilt hij zelfs, maar dan krijgt Kesteven hem door de een of andere nieuwe streek weer te pakken en hö doet weer slechte dingen. Dat ziet u nu vandaag!... nu is hij weer weg. Ik wist wel, dat hij het niet uit zou houden om opgesloten te zijn met een zieke zuster en twee verpleeg sters. Hij is natuurlijk naar Kesteven gegaan. Oik wou dat ik die Kesteven mocht dood schieten. Zes maanden geleden had ik de kans... en niemand zou het ooit geweten hebben." Hextall, die nadenkend in het vuur had zitten staren, wendde zich met een ruk tot zijn bezoek- ster „Nonsens," zei hij scherp. Daar meen je niets van". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2