NAAR EINDE der Franse stakingen? Westel. gouverneurs bijeen Reacties op rede van Stalin Maatregelen te Stuttgart De toestand te Berlijn MAANDAG 1 NOVEMBER 1948. De „hoge vertegenwoor- diger van de Kroon" naar Batavia vertrokken Abdoelkadir eervol ontslag verleend Buiten gebruiketelling portzegels Het interview met Stalin Hatta niet uitgenodigd voor besprekingen De burgeroorlogin Griekenland Hoffman over situatfe'in Europa Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig- tot Maan dagavond. Zuidelijke wind- Meeat zwaar bewolkt met op enkele plaatsen ochtendmist of nevel. Geleidelijk toenemende wind uit Zuidelijke richtingen. Nog vrjj koud. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 951. Advertentieprjja per mm 10 ct.; minimum i-r advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uui Rubriek kl. advertentie*: 5 regels 60 ct.ieder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dage,lij ka Drukkerij N.V, Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal- In de voornaamste mijnbekkens van Frankrijk werd Zaterdag het werk op ruimere schaal hervat Twee mijnschachten, die nog be zet werden door de stakers .in het Saone en Loire departement in Midden-Frankrijk, zijn Zondag morgen door de troepen overge nomen. De operatie was in 45 mi nuten beëindigd. De stakers bo den geen tegenstand. De staking van zeelieden te Mar seille duurde Zondag voort. Er waren geen incidenten. Alle schachten der voormalige concessie van Bruay, evenals de mijnen van Gransac in Aveyron, zijn door de militairen zonder noemenswaardige incidenten bezet. Het is wel gebleken, aldus Reu ter, dat de Regering in feite de strijd om de mijnschachten heeft gewonnen en dat de krachtmeting met de communistische partij nu in de havens plaats heeft. Vele schepen zijn naar Antwerpen ge dirigeerd. Steenkool zou via Ant werpen met de trein naar Jeu- mont, aan de Franse kant van de grens, gaan met een gemiddelde van 1500 ton per dag. Een groot gedeelte wordt daar gehouden voor de reservevoorraden van de spoorwegen en de rest gaat naar Parjjs. Volgens een woordvoerder van het Franse Ministerie van Bin nenlandse Zaken is thans 80 pro cent van de mijnen in handen van de Regering. Troepen en politie zijn in het bezit van 50 procent van de mijnen in het Noorden en in gebieden van Pas de Calais, en het werk is grotendeels weer begonnen. In de buurt van Bruay- en-Artois werden door de politie de mijnen in 'volmaakte kalmte overgenomen. Te Rouen werden 8 van de 9 kolenschepen door de troepen gelost, waaronder een detachement Senegalese soldaten, door arbeiders in dienst van een Het negende schip werd gelost privé-onderneming. In politieke kringen gelooft men, dat de Fran se communistische partij trachten zal de stakingssfeer te handhaven tot de heropening van de Franse Nationale Vergadering op 15 No vember, om dan mogelijk de sta kingsactie op een ander terrein voort te zetten. Het Franse nieuwsbureau heeft uit Bethune gemeld, dat een ar restatiebevel is uitgevaardigd te gen Paul Caron, secretaris van de CXG.T. in het gebied van Pas de Calais. Caron zou zijn „ver dwenen" toen hij hevel kreeg te verschijnen voor een magistraat, nu 8 dagen geleden. Hij zou n.l. tegen een politieman geweld ge bruikt hebben. Steun aan Franse mijn werkers. Personeel van de tramwegen te Boedapest hebben het voorbeeld van de Hongaarse mijnwerkers en metaalbewerkers gevolgd, en be sloten 1 procent van hun maan delijkse lonen in een fonds te storten voor bet steunen van de Franse mijnwerkers. Leerkrachten en leerlingen van de scholen in de stad hebben besloten collectes te houden. De Franse Minister van Land bouw, Pierre Pflimlin, heeft in een radiorede verklaard, dat nieuwe loonsverhogingen in Frankrijk „rampzalige gevolgen voor alle categorieën van het volk" zouden hebben Pflimlin beschreef de jongste algemene loonsverhoging van 15 procent, welke door de Regering werd toegestaan, en de daarop volgende prijsverhogingen voor steenkool, vervoer en andere be langrijke artikelen als onderdelen van een algemeen „op orde bren gen" van de Franse lonen- en prij- senstructuur. Wanneer deze ope ratie eenmaal beëindigd is, zullen er geen nieuwe stijgingen in het vooruitzicht zjjn," aldus de Minis ter. Marcel Combe, burgemeester van Firminy, het centrum van de stakings-ongeregeldheden nabij St. Etiënne, is van zijn functie ont heven, krachtens een order van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de order, wordt ver klaard, dat Combe een aanplak biljet had laten drukken en aan plakken, dat „lasterlijke aantij gingen tegen de Regering bevat te." De secretaris-generaal van de door de communisten geleide mijn- werkersbond, Victorin Duquet, en de secretaris van de bond, Celes- tin Bias, zijn geschorst in de uit oefening van hun functie bij de Franse nationale steenkoolraad, krachtens een decreet van het Ministerie van Industrie en Han del. In de order wordt verklaard, dat zij werden geschorst „wegens de onverenigbaarheid van de uit oefening van de functie van ad- minstrateur van de raad en het beroep, dat onder hun verantwoor delijkheid was gericht tot de mijn werkers om de veiligheidsdiensten in de mijnen niet te vervullen," De secretaris-generaal van de door de communisten geleide spoorwegarbeidersbond, Raymond Toumemaine, werd eveneens ge schorst in de uitoefening van zijn functiè bij de nationale steenikooi- raad. Hij was tevoren reeds ge schorst als directeur van de Fran se spoorwegen, nadat zijm vak bond een beroep had gedaan op de spoorwegmannen om bet ver voer van de geïrhporteerde steen kool tegen te houden. De redersbond te Marseille maakt bekend, dat de reders hun schepen zullen opleggen. Naar verluidt kunnen door de staking van zeelieden ongeveer 5000 rei zigers aldaar niet vertrekken. De zeelieden zijn wel bereid in het belang van de veiligheid aan boord van hun schepen te blijven, indien zij niet worden opgelegd. In enkele Franse bladen wordt, in verband met het feit. dat de Minister-President, Quielle, op- rieuw met vertegenwoordigers van C. G. T„ Force Ouvrière en Christelijk vakverbond onderhan delt, de mogelijkheid geopperd van hervatting van het werk in de mijnen op Donderdag a.s. In vrijwel alle Franse havens weigeren de havenarbeiders sche pen met kolen te lossen. Te Dieppe en Cherbourg worden <je schepen wel gelost. Te Lapallice werken soldaten tezamen met havenarbeiders aan de steenkool- ladingen. In verband met de te Stuttgart gehouden demonstraties heeft het hoofd van het Amerikaans mili tair bestuur aldaar, een uitgangs verbod van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens uitgevaardigd en het houden van openbare bijeen komsten in de open lucht verbo den. Beide maatregelen gelden tot nader order. Het onderzoek naar de onlusten wordt inmiddels voort gezet. Tevoren had hij een bespre king te Frankfort gevoerd met de militaire gouverneur-generaal Clay. Deze heeft de gebeurtenis sen „zeer ongelukkig" genoemd, omdat „zij een ernstige blaam werpen op hetgeen, naar Clay's vaste overtuiging, als een gewone vakverenigic gs-bjjeertfkomst was bedoeld." Clay liet zich er niet over uit, wie voor de gebeurtenis sen verantwoordelijk is. Hij prees het gedrag van de militaire poli tie, aan welker zelfbeheersing het was te danken, dat geen schot gelost werd, hoewel twee van hen reeds met messen gestoken waren. Het uitgaansverbod geldt niet voor geallieerde en neutrale onder danen, die voorzien zjjn van een speciale pas van de burgemees ter, waaruit blijkt, dat hun bewe gingsvrijheid noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, gezondheid of het algemeen welzijn. De voorschriften moeten worden gehandhaafd door de plaatselijke politie en de Amerikaanse troe pen. De Staatspolitie moet, zo nodig, op verzoek hulp verlenen. Overtreders zullen door militaire tribunalen berecht worden. Brits-Amerikaanse autoriteiten hebben verklaard, dat postwagens met pakketten en kleine pakjes uit het Westen voor Berlijn sedert het begin van de week de Sowjet- zone niet mochten doorrijden. De postadministratie in de Sowjet- zone had de post-autóriteiten in de Sowjet-zone medegedeeld, dat „wegens transportmoeilijkheden" het vervoer van pakketten en kleine pakjes van Berijm naar het Westen op 28 October zou ophoüden, en da,t van het Westen Dr L. J. M. Beel is gisteravond om 9 uur met de K.L.M.-Constel lation PH-TDD naar Batavia ver trokken als de hoge vertegen- woord;ger van de Kroon Dit is de titel van de hoogste gezagsdrager in Indonesië, aangenomen" bij Kon. Besluit van 29 October 1948, dat voortvloeit uit de op diezelfde dag aangenomen Noodwet Indones'ë. Vóór zijn vertrek stond de hoge vertegenwoordiger de pers enige ogenblikken te woord. Met be trekking tot de hervatting der on derhandelingen zeide Z. Exc. te hopen, dat de besprekingen met succes zullen worden bekroond. Dr Beel zeide voorts, dat de aard van zijn nieuwe functie me debrengt, dat hij niet persoonlijk aan de onderhandelingen met de republiek zal deelnemen. naar Berljjn op 31 October. Voor gesehenkzendingen zou een uit zondering gemaakt worden. In werkelijkheid trad deze regeling voor deze data in werking, a'aus Reuter. HUISBRAND VOOR WEST-BERLIJN. De Westelijke commandanten in Berljjn hebben twee en twintig duizend ton steenkool ter beschik king' gesteld voor gebruik als huisbrand in de Westeljjke secto ren van Berljjn. De steenkool zal per 1 December uitgedeeld wor den. Tot op heden mag alleen in ziekenhuizen gestookt worden. De Westeljjke command anten hebben voorts bespreking met meer dan de helft toegestaan van het eerder opgestelde program van bomen-kappen. De drie Westeljjke gouverneurs in Duitsland, de Generaals Clay, Robertson en Koenig, zijn Zater dagmorgen te Frankfort bijeen gekomen ter bespreking van een bezettingsstatuut, waarin de ver houding tussen de toekomstige West-Duitse regering en de bezet- tingsautoriteiten geregeld zal worden. De gouverneurs zullen ook een beslissing nemen over de voorstel len voor herziening van de gren zen de'r landen, door de elf West- Duitse Minister-Presidenten inge diend, o.a. tot vereniging van de drie Zuidwesteljjke staten tot een Aan Abdoelkadir is op zijn ver zoek met ingang van 1 November eervol ontslag uit 's lands dienst verleend, met dankbetuiging voor de zeer vele gewichtige diensten gedurende lange tijd onder zeer moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen. Naar de heer Abdoelkadir ons mededeelt sluit het bovenstaande bericht niet uit, dat hij zou be noemd of herbenoemd worden in een of ar.dere functie Hierbij wordt gedacht aan het voorzit terschap van de Nederlandse de legatie hij de onderhandelingen met de Republiek. Hierover is echter nog geen beslissing ge nomen, aangezien zijn besprekin gen met de Nederlandse regering nog niet zijn beëindigd. fRed. A.N.P.) Mede in verband met de jong ste tariefverlaging van P.T.T.. door het naar beneden afronden, zullen de portzegels van 2'j. 7%, 9 en 11 cent practisch niet meer worden gebruikt. Om deze reden zullen zij dan ook buiten gebruik worden gesteld. Het Belgische Katholieke dag blad J>e nieuwe gids" schrijft naar aanleiding van het inter view van de Prawda met Stalin o.a., dat net „langzamerhand een traditie was geworden, dat Stalin op critieke momenten olie op de golven goot door te spreken over b.v. de mogelijkheid van een vreedzaam naast elkaar leven van de kapitalistische en communisti sche wereld. Thans is hjj evenwel van deze ljjn afgeweken. Hij heeft zich op even scherpe wijze uitge laten over de Anglo-Amerikanen als zijn satellieten Wysjinsky en Molotof dit bij iedere gelegenheid plegen te doen". Het blad besluit, dat de verkla ring van Stalin, ondanks haar scherpte de deur niet geheel dicht doet. Het geeft evenwel toe, dat het bij een voortzetting der psy chologische oorlogvoering met de thans gebruikte middelen steeds moeilker zal worden een compro mis tot stand te brengen. De „Gazet van Antwerpen" merkt op, dat de hoop, die in be paalde kringen heerste om buiten de V. N. om tot een accoord in zake Berljjn te geraken, door Sta lin's uitlatingen geheel te niet is gedaan. Een woordvoerder van het Brit se departement van Buitenlandse Zaken heeft formeel tegenspraak geleverd van twee verklaringen van Stalin in zijn Interview met de Prawda. De woordvoerder ontkende namelijk ten eerste, dat de richtlijnen vah de vier mogendheden aan de militaire gouverneurs te Berlijn, van 30 Augustus een bindende overeen komst bevatte. De beslissingen, welke in deze richtlijnen waren neergelegd ten aanzien van het opheffen van de „blokkade van Berlijn" en het circuleren van de Sovjetmark in Berlijn 'onder vier- mogendhedencontrole, waren af hankelijk gesteld van een door de militaire gouverneurs op techni sche details te bereiken overeen komst. Een dergelijke overeen komst, aldus de woordvoerder was echter nimmer tot stand ge komen. Voorts ontkende de woordvoer der, dat de vier mogendheden, tot een overeenkomst zouden zjjn gekomen in de loop van de jong ste besprekingen over de Berljjnse kwestie. De Westelijke mogend heden waren het wel met elkan der eens geworden, doch nimmer met de Sovjet-delegatie. PROCLAMATIE VAN DE DUITSE VOLKSRAAD. In aansluiting op de recente ver klaring van Maarschalk Stalin, heeft de Duitse Volksraad te Ber lijn een proclamatie uitgevaardigd vaarbjj de Westerse Mogendhe den er van beschuldigd worden „door him houding de terugkeer tot een normale toestand te Ber lijn te verhinderen." Tevens dringt de raad aan op een spoedig sluiten van een vredesverdrag voor ge heel Duitsland, alsmede op het terugtrekken van alle bezettings troepen na de ondertekening van het verdrag. Na te hebben betoogd „dat het Duitse volk bjj machte is de de mocratisering in de Staat en de economie zelf in handen te ne men," besluit de Volksraad zijn proclamatie met het verzoek tot bijeenroeping van een conferentie van de Ministers van Buitenland se Zalcen, opdat door het sluiten van een vredesverdrag met Duits land alle gevaren, die de wereld vrede bedreigen, uit de weg zul len worden geruimd. "V jt Van. bevoegde zijde deelt men desgevraagd. naar aanleiding van de inhoud van het Reu- ter-telegram van Zaterdagmor gen, waarin gesproken wordt van een uitnodiging yan de Ne derlandse regering in de voor lopige federale regering aan Drs. Moh. Hatta, om naar Batavia te kernen voor belangrijke bespre kingen, mede, dat er geen uitno diging is gericht tot Drs Hatta. Minister Stikker zal contact zoe ken met republikeinse leiders, tot wie ook Drs. Hatta behoort. staat Wuertemberg-Baden, welke zowel aan Frankrijk als aan Zwit serland zou grenzesn. Wat het bezettingsstatuut be treft bestaat er grote mate van overeenstemming over de be voegdheden, die aan het Duitse zelfbestuur zouden moeten wor den overgelaten. Verschil van mening tussen deskundigen be staat over de kwestie van bezet- tingskosten en de arbitrage-pro cedure betreffende interpretatie van het statuut, alsmede over het recht van de bezetters onder ze kere omstandigheden hun veto uit te spreken tegen Duitse wet ten. De Amerikanen willen dit veto-recht beperken tot een ge- zamenlijk veto-recht van alle drie bezettende mogendheden, ook wanneer het wetten van indivi duele staten betreft. De Fransen echter wensen een afzonderlijk veto-recht voor hun eigen zone te handhaven. Na gedurende 3'j. uur over het bezettingsstatuut te hebben ge sproken, verdaagden de gouver neurs de zitting tot Donderdag zonder een uiteindelijke beslissing te hebben genomen. De werk groep van deskundigen zal aan het ontwerp verder werken. De Griekse regering heeft bij decreet de staat van beleg uitge breid voor het gehele land. Het decreet gold met ingang van Zaterdag. Het leger zal de handhaving der openbare orde overnemen van de burgerlijke autoriteiten. Er zullen buitengewone militaire ge rechtshoven worden ingesteld als mede eer uitgaansverbod. De Australische afgevaardigd® in de politieke commissie der V N„ Kolonel Hodgson, heeft Zater dagmorgen ter vergadering voor gesteld, de vertegenwoordigers van Griekenland, Joegoslavië, Albanië en Bulgarije, die op het ogenblik te Parjjs vertoeven, bij een te komen om te trachten on derling tot overeenstemming te komen over een procedure volgens welke de tussen hun landen be staande geschillen tot een oplos sing gebracht zouden kunnen wor den. Hodgson kantte zich tegen de door Groot-Brittannië, de V. S., Frankrjjk en China ingediende resolutie. TM fljRte to ilO'tOOU^ Paul Hoffman, de administra teur van het plan-Marshall, heeft tijdens een persconferentie bjj de terugkeer van zjjn jongste tocht door Europa een optimis tisch verslag uitgebracht over de algemene toestand in de landen, die deelnemen aan het plan-Mar shall. „Ten aanzien van de zelfhulp komen de landen van Europa hun beloften jegens ons na en het zelfde geldt voor de wederzijdse hulp", aldus Hoffman. Het „hel derder" inzicht in Italië is „een oorbeed van wat een groep van vastberaden mannen in een zeer moeilijke situatie kan doen." Er waren ook „schitterende vorde ringen" gemaakt in West-Duits- land. De voornaamste „zwarte plek" in het algemene beeld was Frank rjjk. Volgens Hofman lijdt het geen twijfel, dat de stakingen in dit land door Moskou worden ge leid. Er was niettemin reden tot hoop, want „het is wellicht de laatste vastberaden poging van de communisten om de toestaild in Frankrijk in handen te nemen. Indien deze faalt, geven zij het wellicht op, zoals zij het elders hebben opgegeven", aldus Hoff man. übBn Jicot asw v aamstïnoO fisiti kw>- De opstand in Peru De Peruaanse regering heeft medegedeeld, dat het garnizoen van Cuzco, in Noord-Peru, zich bij de opstand, die zijn centrum heeft in Arequipa, heeft aange sloten. De regeringstroepen, die van vier zijden naar het centrum van de opstand oprukken, worden thans gesteund door de lucht macht. Twee bladen te Arequipa zijin niet verschenen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1