Waarom Mr. Stikker naar Indonesië ging De politiek der West. Mogendheden VRIJDAG 29 OCTOBER 1948. H. NI. de Koningin beschermvrouwe van de kinderbescherming H. M. de Koningin blijft Ere-Voorzitsfer Nat. fonds voor bfjz. noden N.I.W.I.N. Kerstpakketten Hollandse Mij van Landbouw zendt telegram aan Minister Mansholt Terugkeer van ex-veldmaarschalk Von Paulus De toestand in de Republiek De toestand in Frankrijk Het proces te Neurenberg Doodvonnissen in Spanje Demonstratie te Stuttgart Nlr. Spitsen Minister van Verkeer Frankertng b(] AbonnementTerneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.NJÜ.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Schrale wild. Half tot zwaar bewolkt met een schrale, af en toe vrij krachtige wind uit Oostelijke richtingen^. Koud en overwe gend droog weer. 4e Jaargang No. 949. Advertentieprö»: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,56, Inzending advertenties tot des namiddags 4 nor Rubriek kl. advertentie® j 5 regels 60 ct.; iedert regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onnet nr. Bureau van dit Blaé 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Officieel wordt gemeld: Met het oog op de toenemende onrust in Indonesië, welke de Re gering met grote zorg vervult, heeft de Ministerraad besloten, dat de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. D. U. Stikker, gisteren naar Indonesië zou vertrekken. Het doel van1 deze reis is enerzijds om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de omvang en ernst van de zorgwekkende toe stand, anderszijds om, zonder zelf de leiding van de eventueel te her vatten onderhandelingen op zich te nemen, toch door zijn aanwezig heid te beproeven tic mogelijkheden van die hervatting te bevorderen. Indien de besprekingen zouden kunnen worden hervat en de Regering wil door bet zenden van een der leden van het Kabinet nog eens alles in het werk stellen om tot een bevredigende oplossing te geraken zulten allereerst de nakoming van het bestand en een spoedige hervatting van het goederenverkeer moeten zijn bewerk stelligd. Het ligt in de bedoeling dat de reis van Minister Stikker slechts van korte duur zal zijn, waarschijnlijk niet langer dan 10 dagen in Batavia. Een maand geleden bezocht Minister Stikker voor bespreking van de vraagstukken van het Verre Oosten de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Generaal Marshall. Dezer dagen had hij' te Parijs gelegenheid over dit zelfde onderwerp van gedachten te wis selen met verschillende van zijn buitenlandse collega's. Mr. N. S. Blom, raadsadviseur van het departement van Buitenlandse Zaken en oud-directeur van Justitie te Batavia, zal de Minister ver gezellen. Reuters correspondent Sylvain Mangeot seint: De bijeenkomsten te Parijs in de laatste drie dagen, zowel van de consultatieve raad van de West-Europese Unie als van de Ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Britannië, de V. S. en Frankrijk, hebben veel bijgedragen tot opheldering over de grote lijnen van de huidige politiek en strategie der Westelijke mogendheden. Het Nederlandse Bureau voor Kinderbeschermirag deelt mede, dat het H M. Koningin Wilhel- mina heeft behaagd 't bescherm vrouweschap te aanvaarden van de federatie: De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming. Naar wij vernemen, heeft H. M. de Koningin besloten het voor been ook reeds waargenomen ere-voorzitterschap van het na tionaal fonds voor bijzondere no den te blijven bekleden. Naar de NJ.W.I.N. ons mee deelt houdt de verscheping van de Kerstpakketten, bestemd voor militairen en burgers in Indone sië, niet in, dat ook de verkoop van etiketten voor deze pakket ten is gestopt. Deze etiketten worden nJ. per vliegtuig naar Batavia verzonden, waar zij op de Kerstpakketten worden ge plakt, die enige tijid later zulten aankomen. De Hollandse Maatschappij van Landbouw die gisteren in de hoofdstad haar jaarvergade ring hield heeft in een tele gram aan de Minister van Land bouw er met de meeste klem op aangedrongen, dat, in verband met de daling der aardappelprij zen, die naar haar mening tot een catastrophe dreigt te leiden, on verwijld maatregelen zullen wor den genomen, waardoor de aard appelprijzen zodanig worden op getrokken, dat de kostprijs plus wordt bereikt. Voorts brengt zij een redelijk ondennemersloon ter kennis van de Minister, dat er grote ongerustheid heerst over de prijsregelingen die voor de ocgst van 1949 zullen gelden. Tenslotte wordt de Minister dringend verzocht de richtprijzen voor de akkerbouwproducten oogst 1949, alsmede de nieuwe melkprijs zo spoedig mogelijk be kend te maken. De zoon van ex-Veldmaarschalk Friedrich von Paulus heeft Reu ter medegedeeld, dat een brief van zijn vader, de commandant van het Duitse zesde leger dat te Stalingrad werd verslagen,! bij zijn familie de verwachting had gewekt, dat hij uit Sovjet-krijgs- gevangenschap zal terugkeren. Met de val van Patjitan, Pati en Koedoes is de herovering van de door de communisten bezette gebieden in de republiek door de republikeinse troepen ogenschijn lijk voltooid, doch uit verschillen de zeer betrouwbare berichten is gebleken, dat in dit conflict de communisten openlijke gevechten op grote schaal zoveel mogelijk hebben vermeden en thans tot een guerilla-oorlog zijn overgegaan, aldus meldt de dienst legercon- tacten. Voorts is aan beide zijden op het ogenblik een zekere str j- densmoeheid ingetreden, welke mede wordt veroorzaakt door ge brek aan vet-bindings- en trans portmiddelen en uitputting der voorraden. De indeling in drie militaire ressorten door de aanstelling van militaire gouverneurs (voor Oost- Java de Kolonel Soengkono, voor Mldden-Java Gatot Soebroto en voor de Westelijke gebieden Bam- bang Soegeng) heeft nieuwe machtsverhoudingen in het leven geroepen. Bij de afbakening van de gren zen der ressorten zijn reeds wrij vingen opgetreden oa. ten aan zien van Patjitan. Er werd reeds melding gemaakt van een contro verse tussen troepen van de al gemene reserve (de divisie Sili- wangi) en die van de Kolonel Soengjkoino. De Reptihlikelnse legerleiding heeft getracht in deze controverse bemiddeling te ver lenen door een .status quo-lijn'' voor de residentie Madioen vast te stellen. Over de situatie in de verschil lende residenties in de Republiek deelt de dienst Legercontacten o.a. mede, dat uit verhoren van krijgsgevangenen in de residentie Kedoe is gebieken, dat de meeste rebellen aan de opstand hebben deelgenomen, omdat zij ontevre den waren over het beleid van de huidige Republikeinse regering. In het gouvernement Djogja- karta hebben de Republikeinse troepen het heft in handen. Over al heerst echter politieke onrust. In het gebied ten Zuid-Oosten van Djogja, met name in de om geving van Wonosari, houden zich verschillende communistische gue- rillastrijders op. In het gouver nement Soerakarta staan tegen over de Siliwangi-divisies en het bataljon Oemar zeven vijandelijke guerilla-compagnieën. De plaat selijke commandant van Poer- wadi heeft onverwijld de steun verzocht van nieuwe troepen, aangezien hij de situatie precair acht. De communisten, die zich hebben teruggetrokken in gebie den, doch bij de status quo-ljjn gelegen, worden op minstens 2000 man geschat. In de residentie Rembang is de toestand zeer verward. De Re publikeinen hebben practisch alle grote plaatsen in handen, maar in de omgeving houden zich over al opstandige troepen schuil. Een hoofdmacht van die communisten van vierhonderd man, gewapend met mitrailleurs, mortieren en granaatwerpers, houdt zich schuil 'n het Noordelijke kalksteen ge bergte, met als hoofdkwartier Bedinging, 25 km ten Zuid-Wes- en van RemheJig gelegen In het regentschap Madioen weiden volgens Republikeinse be richten de laatste zuiverings acties op 22 October voltooid. In ce regentschappen Ponorogo en Patjitan is de veiligheid nog niet teruggekeerd. In het Patjitanse wordt mei- ding gemaakt van zes communis tische p k kets, waartegen de T. N. I. ageert met vier mobiele in- fanteriebataljons. In de residen tie Kediri is de toestand in het algemeen rustig. In het regent schap Blitar zijn nog zuiverings acties nodig, tot zelfs in de stad Blitar. Voorts worden zuiverings acties ingezet in het Zuid-CMa- largse (omgeving van Wonosari) en in het moerasgebied van Ter- nate. Het gebied rond de Noord- Franse steden Buray, Auehel en Bethune werd gisterenmorgen door troepen omsingeld, aldus een AFP-bericht uit Pas de Calais. Sirenegehuil riep de stakende mijnwerkers op uit hun huizen. Gok zouden grote troepencon- vooien op weg gegaan zijn uit Rijssel naar Lens. Aan de oproep tot een staking van 24 uur in het departement Gard werd algemeen gevolg ge geven, met uitzondering van de ambtenaren. ,Het Ministerie van Binnenland se Zaken heeft medegedeeld, dat troepen van de republikeinse vei ligheidsgarde begonnen waren met zuiverings-acties in de mijnen van West-Pas de Calais. Er deden zich incidenten voor te Lens en Carbin. Te Carbin werd een aan tal arrestaties verricht. Volgens het communiqué verdwenen de posters bijna overal zodra de troepen aankwamen. De havenarbeiders te Bordeaux hebben gisterenochtend opnieuw het lossen van de kolenschepen gestaakt. Daarentegen wordt te Pauillac het lossen van twee Italiaanse kolenschepen voortgezet. Een 30.000 man troepen en vei ligheidspolitie, die gisteren in het vroege morgenuur het centrum van de Noordelijke steemkoolge- bieden binnentrokken, hebben 30 mijnen ,,van stakers gezuiverd, zonder ernstige voorvallen." Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ver klaard, dat het aantal naar het werk terugkerende mijmwerkes in Midden-Frankrijk (verleden week het toneel van hevige strijd met de politie) nog steeds groeide. In Lotharingen, in Oost-Frank rijk, was bijna driekwart van de mannen terug. Havenarbeiders hebben gewei gerd steenkool te lossen in tien Franse Atlantische havens, van Duinkerken tot Bordeaux, alsook te Marseille en Toulon. Meer dan 25 met steenkool geladen schepen werden tegengehouden, waaron der 12 te Rouaan. Acht van Hitler's generaals, te weten Hans Reinhardt, Hans vor. Slamuth, Karl von Roques, Kar! Hollidt, Hermann Reinecke, Wal ter Warlimont, Otto Woehler en Rudolf Lehmann. zijn door een Amerikaans gerechtshof voor oor logsmisdaden te Neurenberg schuldig verklaard aan medewer king aarr of bevel tot het ver moorden en mishandelen van krijgsgevangenen, verzetslieden en burgers in door de nazi's be zette gebieden. Admiraal Otto Sthniewin, de enige beschuldigde van de vloot, werd vrijgesproken. Woensdag werden1 Veldmaarschalk Von Kuechler en Generaal Her mann Hoth aan hetzelfde schul dig verklaard, Wilhelm von Leeb alleen aan mishandeling, terwijl Vedmaarschalk Sperrle werd vrij gesproken. Als oewijsmateriaal werden overgelegd documenten en leger orders, waarin meedogenloze maatregelen werden geëist tegen anti-nazi-elementen in de bezette gebieden aan het Oostelijk front. Het tribunaal is van oordeel, dat officieren van het oppercommando de moed moeten hebben zich te verzetten tegen bevelen, die in strijd zijn met het internationaal recht. Volgens het tribunaal hadden de orders uiteraard weinig te maken met Schiewing's arbeids terrein, die het bevel voerde over de vloot. Dit is de algemene indruk van diplomatieke waarnemers, die de verschillende phasen van de ont wikkeling der verhoudingen tus sen de mogendheden buiten het invloedsgebied van de Sovjet-Unie gevolgd hebben. Het eerder heer sende gevoel, dat West-Europa hulpeloos dreef tussen twee grote rivalen, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, begint plaats te maken voor nieuwe verwach tingen, dat thans een duidelijk plan voor „waarborging van de vrede door kracht" op papier staat en spoedig in practijik zal worden gebracht. Als reden voor deze gewijzigde opvatting wordt aangevoerd: 1. Dat uit het communiqué van de vijf Ministers van Buitenland se Zaken van de West-Europese Unie, Woensdagavond uitgegeven, zou blijken, dat plannen bestaan \oor een Atlantisch pact, na de verkiezingen in Amerika te slui ten, waardoor West-Europa in een defensieve militaire alliantie met Canada en de V. S. verbon den zal worden. 2. Dat Groot-Brittannië, Ame rika en Frankrijk een gemeen schappelijke politiek ten aanzien van de Berlijnse crisis hebben aangekondigd, waaruit „geen spoor van zwakheid of provoca tie" zou blijken. Toegegeven wordt, dat de Ber- lijnse kwestie na hel nieuwe Sov jet-Russische veto in de Veilig heidsraad niet nader tot een op lossing is gekomen, doch er heerst een ondefinieerbare overtuiging, dat een botsing tussen de Sovjet- Unie en het Westen niet meer direct waarschijnjjk is. Men houdt er zich in Britse ambtelijke kringen, na de bespre kingen van de vijf Ministers van Buitenlandse Zaken en van de vertegenwoordigers van het ge menebest, van overtuigd, dat de onderlinge banden van West- Europa zowel als die van het gemenebest de vuurproef van de politieke spanning tussen de Sovjet-Unie en het Westen goed blijken te doorstaan. Aan de vraag, hoe deze onder linge verbondenheid te consolide ren, waarop het antwoord tot nog toe werd gezocht in een Frans- Belgisch voorstel tot onderzoek van de vooruitzichten op een Europese Assemblee, is 'n nieuw aspect gegeven door een voorste! van Ernest Bevin tot oprichting van een Europese raad, welke zou moeten bestaan uit groepen Ministers van de landen der West- Europese Unie. Het oprichten van een dergelijke raad, aldus voert men aan, zou deze voor delen bieden, dat ingrijpende wij zigingen ten aanzien van de na tionale souvereiniteit en daarop berustende internationale ver dragsverplichtingen zouden wor den vermeden; verder, dat een dergelijke raad een solide basis zou vinden in de bestaande orga nisatie der West-Europese Unie tot elk ander land, dat zich door en dat hij uit te breiden zou zijn enig gemeenschappelijk belang, met de West-Europene Unie ver bonden voelt. De Times schrijft: ,,De Sovjet- Russische machthebbers zullen, bü lezing van de verklaring, wel- Naar werd medegedeeld, zijn door een militair gerechtshof te Barcelona 8 personen ter dood veroordeeld en 64 personen tot ge vangenisstraffen, beschuldigd van activiteit tegen de Spaanse staat. Van 78 personen, onder wie vijf vrouwen, werden er zes vrijgesproken. Zes man kregen ieder 30 jaar gevangenis, twee 25 iaar. drie 20 en de andere 53 tussen 12 jaar en 6 maanden. Onder de ter dood veroordeelden bevond zich Angel Correro San chez, de vroegere leider van de socialistische eenheidspartij van Catalonië. ke na de bijeenkomst der vijf West-Europese mogendheden op Dirsdag is gepubliceerd, zich er wel over verbazen, wat voor een soort reus zij hebben opgeroepen door hun onverzoenlijke politiek van na de oorlog. De Westelijke wereld heeft inderdaad het geraamte van een reus verkregerf, doch er ontbre ken nog de spieren aan, welke alleen de kracht van. een reus er aan kunnen geven. Defensiepac ten zonder legers zijn even zwak als legers zonder wapenen. Met zoveel werk nog in het vooruit zicht, met de beroering in Frank rijk en een onopgeloste Berlijnse kwestie, is het nog niet de tijd voor gelukwensen. Doch het Westen is tenminste in beweging en de verklaring van de mogend heden van het pact van Brussel geeft goede reden te veronder stellen, dat het de goede weg volgt". De Amerikaanse en Duitse po litie liepen gisteren met de bajo net op het geweer en maakten gebruik van traangas, toen drie tiot vier duizend demonstranten door de Koeningstrasse, de hoofd straat van Stuttgart marcheer den en winkelruiten ingooiden. De mars volgde na een open luchtdemonstratie van meer dan 80.000 arbeiders, tijdens welke werd geprotesteerd tegen de stij gende prijtzen en gevraagd werd om loonsverhogingen. Alvorens het bevel tot het ge bruik van traangas en knuppels werd gegeven, zo meldt Reuter verder, waren reeds twee Ameri kaanse soldaten met messen ge wond. Volgens een ooggetuige lrwam de rel op volkomen onge organiseerde wijze tot stand en hadden opgeschoten jongens van het type, dat zwarte sigaretten bij de stations verkoopt, er een veel groer aandeel in dan de te rugkerende demonstranten. Op de wegverkeersdag van de KNAC, welke werd geopend door Minister Van Sehaik, heeft deze medegedeeld, dat zijn portefeuille welke hij ad-interim beheerde, binnen enkele dagen zal worden overgenomen door Mr. D. G. W. Spitzen, secretaris-generaal van het departement van Verkeer en Waterstaat. Mr. D. G. W. Spitzen, wiens benoeming tot Minister van Ver keer en Waterstaat te verwachten is, werd 18 Maart 1896 te Wage- riirgen geboren In Den Haag" doorliep hij het gymnasium en te Leiden studeerde hij rechten. Na zijn studie was hij gedurende enige jaren werkzaam bij het voormalige departement van Bin nenlandse Zaken en Landbouw. In 1932 werd hij benoemd tot ad ministrateur aan Binnenlandse Zaken en aanvaardde hij de func tie van chef der afdeling binnen lands bestuur van dat departe ment. Bij Koninklijk Besluit van 1 Januari 1939 werd Mr. Spitzen benoemd tot secretaris-generaal van het departement van Water staat. In die functie is hij thans nog werkzaam aan het departe ment, dat thans Verkeer en Wa terstaat omvat. Mr. Spitzen is commissaris van de Nederlandse Spoorwegen. Hij beweegt: zich veel op cultureel gebied en is o.m. voorzitter van de Haagse Kunststichting, var. de vereniging van vrienden van het residentie-orkest en van de werkgroep Haags cultureel cen trum. Hij is Ridder in' de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau. De nieuwe Minister zal heden door H. M. de Koningin beëediigd worden. Mr. Spitzen is niet aan gesloten bij een politieke partij

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1