Nederlandse regeringspolitiek inzake lonen en prijzen in Frankrijk De toestand Activiteit INDON® van terroristen op Sumatra en Java DONDERDAG 28 OCTOBER 1948. De Minister van Sociale Zaken, Mr. Joekes hield gisteravond over beide zender een inleiding. totaal 1, Dr Beel en Min. Stikker naar Indonesië De strijd in Palestina De Griekse kwestie WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KNALL te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Koude ochtend- Koude ochtend. In de middag toenemende bewolking met la ter in de namiddag in het Zui den van het land enige lichte regen Geleidelijk toenemende wind uit Oostelijke richtingen. Frankering by Abonnement: Terneuzen 4e Jaargang No- 948- AdvertentiepiflÜJ *W per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,Ö0< Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie*! 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder ar. Bureau van dit Bl*d 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. .1. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal- Naar wij vernemen heeft de Re gering, in overleg met de Stich ting van de Arbeid, welk overleg centraal werd gevoerd, besloten te bevorderen, dat door die werk gever een compensatie in' de vorm van een loonbijslag" zal worden gegeven. De Regering stelt zich n.l. op het standpunt, dat de ge volgen van de opheffing en ver mindering der subsidies op levens middelen en brandstoffen binnen verantwoorde grenzen moeten worden gehouden. Aan de werknemers, die de leeftijd van 23 jaar hebben be reikt en wier week loon het het bedrag van 71,niet overschrijdt, wordt een bijslag van één gulden per week toe gekend. Aan de werknemers, die de leeftijd van 23 jaar hebben be reikt en wier maand loon het bedrag van 308,niet overschrijdt, wordt een bijslag van vier en een halve gulden per maand toegekend. Bjj deze bedragen is uitge gaan van een loongrens op jaarbasis van ƒ3700,aan inwonende werknemers zal deze bijslag niet worden verstrekt. Het is de bedoeling, dat deze loonbijslagen op 1 November a.s. zullen ingaan, d.w.z. voor het eerst worden betaald over de loonweek ein digende in de eerste week van November. Over de wijze waarop dieze beslag in de praktijk zal wor den verleend, zal nader over leg worden gepleegd door het college van Rijksbemiddelaars ea de Stichting van de Arbeid. Het is de bedoeling der Re gering de verhoging die aan de arbeiders in het particu liere bedrijf wordt gegeven, •ok toe te kennen aan bet Overheidspersoneel, voor zo ver dit een loon* of salaris heeft, dat per jaar bere kend een bedrag van 3700,niet te boven gaat. Over de vorm, waarin dit zal geschieden, is reeds het ge bruikelijke overleg met de be trokken organisaties -geopend. ■en wijziging van de Kinder bijslagwet in bet bijzonder ten bate van de grotere gezinnen krijgt een verhoogde mate van urgentie door de verlaging dei subsidies en door de voorgenomen uniforme loonbijslag, welke aan die grotere gezinnen het minst ten goede zal komen. De Rege ring is voornemens hiermede ten voHe rekening te houden. Ook de wenselijkheid van een regeling van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen gaat te sterker spreken. Op korte termijn zal een wetsontwerp worden ingediend, dat ten doel heeft aan van over heidswege gepensionmeerden een kinderbijslag te verlenen. Over de Nederlandse Regerings politiek) inzake lonen en prijzen ontvingen wq het volgende offi ciële communiqué: „Toen midden September de be groting voor 1949 werd ingediend, bleek daaruit het voornemen de subsidies op levensmiddelen en brandstoffen te verminderen Deze vermindering zal in een aantal gevallen tot prijsverhoging leiden. De te verwachten gevolgen worden echter door velen over schat. Nu het overleg, dat met de Stichting van de Arbeid is ge pleegd over de gevolgen van de te nemen maatregelen, tot over eenstemming heeft geleid, is het mogelijk een overzicht te geven van het geheel der maatregelen en van hun vermoedelijke conse quenties. Een ingrijpende herziening van de gevoerde loon- en prijspolitiek ligt niet in de bedoeling. Het streven, om een grote mate van stabiliteit en een in verhou ding tot andere landen redelijk kostenniveau te handhaven, heeft vruchten gedragen, die niet mo gen worden prijsgegeven. Er is an ook geen sprake van, dat een algemene prijsverhoging zou zijn te verwachten. Het Is ecther niet mogelijk de subsidiëring, die een van dè midSelen is geweest om hier het peil van de kosten van levensonderhoud gedurende de laatste* twee jaren vrijwel gelijk te doen blijven, terwijl op de we reldmarkt de prijzen snel stegen, ten volle te handhaven. Sedert de bevrijding van ons land is voor on geveer twee en een half milliard gulden aan zodanige subsidies uit de schatkist gefinancierd, terwijl de kosten voor 1948 op ongeveer 650.000.000 gulden worden ge raamd. Deze toedragen konden, ook bij het tegenwoordige hoge belastingniveau, niet uit de jaar lijkse Rijksinkomsten worden ge dekt. Er moest voor worden ge leend. Hiermede kan niet worden voortgegaan, terwijl dit bedrag ook niet uit belastingverhoging kan worden gevonden. Bovendien is het o.a. voor de economische unie met België en Luxemburg, die ook voor Nederland van grote betekenis is, noodzakelijk, dat kunstmatige elementen uit het Nederlandse prijspeil geleidelijk worden verwijderd. Tenslotte is de vrijlating van sommige gerantsoe neerde artikelen alleen mogelijk als geen subsidies meer worden gegeven. De Regering heeft zich dan ook genoodzaakt gezien met in gang van 8 November de over heidssubsidies in vergelijking met het lopende jaar in totaal met 300 millioen gulden te verminde ren. De subsidies op levensmidde len zullen met rond 240 millioen gulden en die op brandstoffen met ca. 90 millioen gulden worden ver laagd. Een bedrag van 70 mil lioen gulden hiervan heeft echter betrekking op vérmindering van importsubsiidies, die zich voor de consument niet doet gevoelen, omdat deze mogelijk is geworden door prijsverlagingen, die zich in de laatste maanden op de buiten landse markt hebben voltrokken Voorts zal van de verlaging der brandstoffensubsidie niet meer dan ongeveer een kwart op de consument drukken. De herziening van andere sub sidies heeft wel enige invloed op de prijzen. Daabtj is bevorderd, dat men zich, zo nodig, in belang rijke mate aan de prijsverhogin gen kan onttrekken, doordat an dere, verwante artikelen, niet in prijs stijgen. EFFECT OP DE PRIJZEN. De prijzen van voor de consu ment belangrijke levensmiddelen als: margarine, rundvlees en kaas, zullen ongewijzigd blijven. De prijs van consumptiemelk zal met één cent per liter worden ver laagd. De subsidies op suiker, zeep en kolen zullen worden afgeschaft; de subsidies op varkensvlees en boter wor den verlaagd, terwijl de bak kerstoeslag op brood komt te vervallen. Voorts zal het mogelijk zijn de rantsoene ring van brood en suiker op een binnenkort nader te be palen datum op te heffen- Deze subsidiewijzigingen zullen o.a. de volgende prijsstijgingen tengevolge hebben Brood vier cent per brood van achthonderd gram.' Suiker ongeveer zeventien cent per kilo. Varkensvlees gem veertig cent per kilo geslacht gewicht', het geen overeenkomt met drie en vijftig cent per kg vlees zonder been. Boter twintig vijf en twintig cent per pakje van tweehonderd vijftig gram. Anthraciet zestig cent per mud. Tot verhoging van de prijs van het normale brood, die aanvankelijk niet in de bedoe ling heeft gelegen, is bij na dere overweging besloten, mede omdat daardoor ophef fing van de distributie van brood mogelijk zal zijn. Bij de invoering van deze maat regel is rekening gehouden met de omstandigheid, dat de aard appelprijs op het ogenblik in ver houding met het vorige jaar laag is. Indien men aanneemt, dat in het hiidige verbruik van een ge zin met twee kinderen, waarvan het gezinshoofd een inkomen ge niet variërende van veertig gul den tot vijftig gulden per week, geen veranderingen zullen optre den, behalve in de consumptie van wittebrood en boter, mag worden verwacht, dat de betrok ken posten van het huishoud boekje zich aldus zullen wijzigen: Wekelijkse uitgaven per gezin (van 4 personen) Brood 0,48 A ndere meelproducten 0,03 Suiker 0,20 Varkensvlees 0,13 Plantaardige oliën en vetten (exclusief margarine) 0,06 Zeep 0,10 Huistorandkolen 0,05 Gas en lioht 0,10 tezamen 1,15 af melk 0,1-5 Bij deze berekening is aangeno men, dat het gezin gedurende één dag per week het duurdere witte brood nuttigt, terwijl dit gezin door een iets groter verbruik van i margarine in plaats van boter de totale uitgaven aan beide artike len gelijk houdt. Indien de consument het ver bruik van enkele van de in prijs gestegen goederen vervangt door goedkopere, welke evenwel een gelijke voedingswaarde of over eenkomstige verbruiikjswaarde hebben, behoeft voor hetzelfde ge zin slechts op de volgende hogere lasten te worden gerekend: Wekelijkse uitgaven per gezin (van 4 personen) Brood 0,38 Suiker 0,20 Oliën en vetten (zonder margarine) 0,06 Zeep 0,10 Gas en licht 0,10 tezamen 0,84 af melk 0,15 Totaal 0,69 De loonbijslagen hebben geen ander doel dan de vermelde prijs stijgingen op te vangen. Zij mo gen in het algemeen niet tot prijsverhoging leiden. Dit zou immers tengevolge hebben, dat Het kamponghoofd van Besoe- loe (Sumatra) werd door terro risten ontvoerd en later ver moord, aldus meldt de correspon dent van Aneta te Medan, die voorts bericht, dat volgens niet- officiëel bevestigde berichten van Indonesische zijde, terroristen zijn geïnfiltreerd over de grens van Tapanoeli. Zij zouden het kam ponghoofd van Hoetabagasan zwaar hebben mishandeld. In Bovenserdang staken zwaar bewapende terroristen het dis trictskantoor van Doerianting Oen in brand. Aneta verneemt voorts, dat 25 October een Nederlandse patrouil le van de veiligheidspolitie 6 km ten Noordoosten van Loeboek Aloeng in botsing kwam met een T.N.I.-bende. Deze bende werd na een kort vuurgevecht verdreven. Kort daaroo ontving de patrouille zwaar mitrailleur- en mortiervuur uiit Noordelijke richting (het ge bied van de status quo-lijn). De patrouille leed geen verliezen. Een correspondent van Aneia meldt, dat in de laatste tijd we derom verscheidene personen in het gebied van Tjiami bij Tasik- malaja (West-Java) het slacht offer van overvallen zijn gewor den. In de dessa Tjidjamban werd een ambtenaar van het des- sabestuur vermoord. In de dessa Kertahadja verloren het kam ponghoofd en een locaal ambte naar het leven door aanvallen van benden. In Tjidjoelang werd een Hadji (Mohammedaans Gods dienstleraar) ontvoerd en ge dood. Uit de kampong Naren- teng zijn twee ingezetenen ont voerd, van wie tot dusver niets werd vernomen. Het dessahoofd van Pasirtamiang werd ver moord. Aneta's correspondent voegt toe, dat de laatste tijd tien tallen terroristen zijn gearres teerd. Onder ben bevindt zich Achmad, die berucht is wegens de toegekende loonbijslagen het beoogde effect zouden missen. Ook de stijging van de kolenprijs zal in het algemeen niet tot stij ging van de verkoopprijzen der producten mogen leiden. Tegenover deze verhoging van lasten van het bedrijfsleven zal echter een verlichting intreden als gevolg van de herziening der fis cale winstvaststelling. KINDEKBIJSLAG. Erkend wordt, dat enerzijds de verlaging der subsidies de kosten van het levensonderhoud der grotere gezinnen het meest zal beïnvloeden en dat anderzijds de voorgenomen uniforme loonbij slag aan die gezinnen het. minst zal ten goede komen. BEVORDERING VAN PRIJSDALING. Teneinde de kosten van levens-- onderhoud voor de Nederlandse bevolking op een zo laag mogelijk peil te houden, zal de regering voorzover hierdoor geen vitale belangen worden geschaad, bij voortduring haar volledige steun geven aan krachten, welke een prijsverlagende invloed uitoefenen. Wel zal in de toekomst bij de kostprijscalculatie de loonbijslag kend. Gezonde concurrentie zal kend. Gezonde concurrentie zla worden bevorderd, terwijl onver antwoorde bescherming zal wor den tegengegaan. Hiertoe zal de opheffing van een aantal distri- butiemaatregelen kunnen bijdra gen. Door het aanwenden van een deel van de Marsha llsteun voor productieve doeleinden zullen Ne- Het Franse Ministerie van Bin nenlandse Zaken deelde mede, dat de orde „volkomen hersteld" was buiten Ales in Zuid-Frankrijk, waar troepen en politie tanks en artillerie hebben gebruikt in een strijd tegen stakende mijnwer kers. Het Ministerie verklaard, dat vierhonderd personen waren ge arresteerd, waaronder vele buiten landers. Men deelde mede, dat, terwijl de strijd te Ales aan de gang was, arbeiders hebben ge tracht de politiekazerne, het post kantoor en de sub-prefectuur in bezit te nemen. Alle fabrieken en winkels waren gesloten. Vele stakers zouden wapens hebben gehad. de vele moorden, die hij gepleegd zou hebben. Hij verklaarde aan, de politie de moorden te hebben gepleegd in opdracht van „zijn leiders." In het onderdistrict In- dihiang in na maandenlange ter reur geëvacueerd was, Is terugge- de bevolking, die voor deze ter reur geëvasueerd was, is terugge keerd, nu de veiligheid door het Nederlandse leger en de civiele politie gewaarborgd wordt. Naar het A.N.P. verneemt zal Dr. L. J. M. Beel zeer waarschijn lijk Zondag a.s. naar Indonesië vertrekken, indien tenminste het entwerp-noodwet Indonesië door de Eerste Kamer der Staten- Generaal op Vrijdag a.s. met de vereiste tweederde meerderheid zal worden aangenomen. Een politiek medewerker van het A.N.P. tekent hierbij aan, dat op dit ogenblik In de bedoe ling van de Nederlandse regering ligt om Dr. Beel als hoge ver tegenwoordiger van de Kroon naar Indonesië te doen vertrek ken. Dr. Beel zal dan, naar wij mogen aannemen, Zaterdag a.s. onmiddellflk nadat de noodwet Indonesië in het Staatsblad zal zim verschenen, ais hoge verte genwoordiger beëedigd worden. Uiteraard dient men echter, voor dat definitieve en officiële publi caties hieromtrent mogelijk zijn. de behandeling van genoemd wetsontwerp in de Eerste Kamer af te wachten. Naar het A.N.P. verneemt, zal Minister Stikker zich heden per vliegtuig naar Indonesië begeven. Hij zal worden vergezeld door Mr. N. S. Blom, raadsadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. derlandse bedrijven hun productie apparaat kunnen uitbreiden en moderniseren, waardoor een ver grote productie tegen lagere kostprijs tot stand zal kunnen ko men. Door krachtig mede te werken aan het tot stand komen van een meer intensief Europees handels- en betalingsverkeer tracht de regering te bereiken, dat evenals vroeger bet geval was, de Nederlandse ondernemer zijn goederen daar zal kunnen kopen, waar ze tegen de goed koopste prijs worden aangeboden. Waarnemers overvallen. Drie 'Geallieerde waarnemers twee Fransen en een Ameri kaan die zich per jeep van Nabloes naar Jeruzalem begaven, zijn Dinsdagnamiddag nabij Ra- mallah door zes leden van de ongeregelde Arabische strijd krachten, die met geweren en handmitrailleurs van Brits fabri kaat waren gewapend, aangeval len. De waarnemers, die door leden der Arabische militaire politie werden vergezeld, werden van hun persoonlijke bezittingen en van een som van 350 dollar be roofd. Zij werden verplicht hun jeep achter te laten en zich te vcet naar Ramhllali te begeven, waar zjj een klacht indienden bij de Arabische autoriteiten. De Arabische commandant van de stad heeft onmiddellijk patrouil- :es uitgezonden. De jeep kon worden teruggevonden, doch de aanvallers waren verdwenen. Het bestuur van de centrale Franse havenarbeidersbond heeft alle vakverbonden ten sterkste aangeraden het voorbeeld van de havenarbeiders in Noord-Frar3e havens te volgen, die weigerden binnenkomende ladingen te los sen, uit sympathie met de sta kende mijnwerkers. Havenarbei ders te Marseille hebben het werk gestaakt, na de weigering ran arbeiders te Calais, Boulogne en La Rochelle om de geïmporteerde steenkool te lossen. De nationale havenarbeidersbond verzocht alle havenarbeiders over geheel Frankrijk hetzelfde te doen. De federatie van mijnwerkers aargesloten bij de CGT, heeft een verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de veiligheid van de mijninstallaties slechts verzekerd kon worden door het terugtrekken van de politietroe- pen uit alle kolengebieden. De CGT is „nog steeds bereid tot onderhandelen", aldus de verkla ring. In bevoegde leringen te Parijs acht men het nog te vroeg om een hervatting van de onder handelingen over het beëindigen van de mijnstaking te verwach ten. Volgens de laatste opgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden bij de veldslag tus sen troepen en stakers te Ales 400 personen, waaronder vele buiten landers, gearresteerd. Een bur- ge werd gedood en' drie soldaten en vier politiemannen zouden ge wond zijn. De politieke commissie van de V. N. is gisterenmorgen begonnen met de besprekingen van een resolutie, waarin verklaard wordt dat de drie Noordelijke naburen van Griekenland „de vrede in de Balkan bedreigden". De resolutie is door Groot- Britannië, de V. S., Frankrijk en China ingediend. Er wordt ver der in gesteld, dat de speciale commissie voor de Balkan (Uns- cob) haar werkzaamheden zal voorzetten. De politieke commissie ver wierp met 45 tegen zes stemmen, bij twee onthoudingen, een Pools voorstel, Miltiades Porphyrogenis, voormalig secretaris-generaal van de E AAI. en Minister van Justi tie in de guerilla-regering van Generaal Markos, als waarnemer tot het debat toe te laten. Een redacteur van het socia listische blad „Avanti" zou een samenzwering hebben ontdekt om Maarschalk Graziani te doen ontsnappen op de dag, waarop het speciale Hof van Assisen van Rome uitspraak zal doen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1