De toestand in Frankrijk Deï [Palestijnse kwestie Resolutie inzake;[status van Batavia en omgeving WOENSDAG 27 OCTOBER 1948. Vleesrantsoen Franse kapltaalvlucht naar Belg e Gemeenteraadsverkiezingen worden niet verschoven De incidenten te Panama Parlementaire puzzle opgelost Tsjecho-Slowaakse|pers wordt staatsmonopolie Sowjet-Russlsche troepenbewegingen in de zonale grenzen De strijd In Palestina Consultatieve raadfjfer West-Europese Unie Verkiezingen jn Sieeswijk-Hclstijn Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N iM.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. KOUDER. Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele buien. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk uit richtingen tussen Noord en West. Vrij koud. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 947- Advertentieprfln per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50( Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties S 5 régels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. VerschQnt dagelijks Drukker!) N.Vr Firma P. J- van de San de Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- AFP meldt uit Toulouse: Gis terenochtend is de kalme stem ming die sedert enkele dagen tc Decazeville heerste verbroken. Overal hebben stakersposten izich verzet tegen de aankomst van de veiligheidsdiensten. De politietroepen zijn opgetreden en hebben opnieuw de ingangen van de mijnen en van de fabrieken bezet. Uit Parijs meldt APP: Maan dag liep het gerucht, dat in de woning van Raul Reynaud een vergadering plaats had tussen Henri Queuille, Generaal De Gaulle en Robert Lacoste. In deze vorm was het bericht niet juist, maar sommige politie ke waarnemers denken wel, dat door tussenkomst van, Lacoste contact is verkregen tussen Ge neraal De Gaulle en Paul Rey naud. Volgens inlichtingen die te Pa rijs uit officiële bron zijn ontvan gen werd op de troepen van de ordedienst, die gisteren een ont zettingsoperatie in de mijnen te Rochelle hielden, geschoten, toen zij op de hoofdwegen de versper ringen opruimden. Ook zouden handgranaten zijn geworpen op het ogenblik dat de troepen tot de ontzetting overgingen. Sta kers zouden voorts mijnen tot ontploffing gebracht hebben. Een officier van het leger is door een kogel getroffen. Verscheidene mijnwerkers liepen verwondingen op. De toestand van een- hunner is ernstig. Omstreeks het middag uur waren de vier mijnschachten volkomen ontzet. Dit was echter nog niet het geval met de nabu rige electrische centrales van de mjjnen Sainte-Marie. Een hon derdtal stakers is gearresteerd. De meesten1 waren in het bezit van een wapen, aldus AFP. Te Ales verliet het personeel bjj het spoorwegstation het werk. Een aantal winkels werd geslo ten, toen de troepen de „zuive ringsactie" bij de mijn Rochebelle voort zetten. In het gehele gebied van het departement Gard liepen republi keinse veiligheidswachten en gendarmes patrouille. Een aantal buitenlanders die aan de onge regeldheden zouden hebben deel genomen, werd door de politie gezocht. Ben woordvoerder van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken heeft te Parijs verklaard, dat alle vier schachten en de electriciteits- eentrale te Rochebelle^ gezuiverd zijn van stakers na de botsingen tussen de laatsten en troepen- eenheden van gisteren,. Hierbij werden aan beide zijden een aan tal gewond. Afsnijden van het nieuws door plaatselijke autoritei ten te Ales maakte het onmoge lijk voor persberichten en kran ten bijzonderheden te weten te komen. Volgens de woordvoerder neemt de beweging om naar het werk terug te keren in L#oraine in kracht toe. Elders is de situatie onveranderd. Volgens A.F.P. waren twaalf leden van een stakingspost bjj eea. schacht te Valenciennes vreemdelingen wier identiteits papieren niet in orde waren. Zij zjjn gearresteerd Troepen gebruiken tanks. Naar bericht wordt, hebben de troepen tanks gebruikt tegen bar ricaden der stakers bjj de mijn schacht Ales te Rochebelle, nabij Nbnes, in Z.-Frankrijk. Er zijn vuurwapens en granaten aan je pas gekomen. Een arbeider is ge dood. Volgens de Minister van Binnenlandse Zaken zijn aan beide znden verscheidene gewonden en z0n er 35 personen gearresteerd. Ï-Iet blad „De Monde" (cons.) verklaarde, dat troepen en politie tanks gebruikten om te Ales door een barricade van de stakers heen te breken. Het blad zeide. dat een Een eatfra Met ingang van gisteren geeft bon 336 algemeen (voorkomende op A, B, C-kaarten) recht op het kopen van 100 gram vlees. Deze bon blijft geldig tot 6 November 1948. Deze extra verstrekking is mogelijk dank zjj de ruime aan voer van slachtvee. tank een zo-xum-kanon afvuurde om een opening te forceren en er toen doorreed onder een hagelbui van stenen en Ijzeren bouten van de stakers. De correspondent van liet blad voegde er aan toe, dat de stakers hun vestingen verlie ten voor de overweldigende meer derheid van de troepen De troe penformaties zouden hebben be staan uit tanks, sappeurs, artil lerie, infanterie, Republikeinse veiligheidstroepen en mobiele garde. Ongeregeldheden te Marseille Havenarbeiders te Marseille heb ben het werk onmiddellijk neerge legd, toen zij hoorden van het treffen tussen troepen en stakers te Ales. Zij verzamelden zich op de Place de la Joliëtte, een open ruimte in de buurt van de havens, en stopten de dienst van de trol ley-bussen. Naar de Nieuwe Gids van gisterenmorgen bericht is een uitgebreid onderzoek gaande in verband met de grote hoeveel heden waardepapieren, die door Inwoners van Frankrijk naar Bel gië zijn overgebracht om de be lastingen te ontduiken. De politie zou reeds talrijke personen heb ben aangehouden. In verband met de in enkele dagbladen verschenen berichten inzake uitstel van de verkiezin gen van de gemeenteraden deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat het niet in het voornemen der regering ligt te bevorderen, dat de gemeenteraadsverkiezingen zullen worden verschoven naar 1950. Krachtens een wet zullen de verkiezingen in 1949 worden gehouden. In 1950 worden de leden van de Provinciale Staten gekozen. 25 Personen onder wie partij leiders zijn door de politie gear resteerd naar aanleiding van de incidenten die Zondag te Panama zjjn voorgevallen. Een der tijdens de schermutselingen gewonde personen is inmiddels' overleden De Minister van Justitie, Don José Crespo, heeft in een verslag over de incidenten van Zondag in dc nationale raad verklaard, dat de regering energieke maatrege len zou nemen. Tn sommige bladen wordt een vastberaden politiek geëist en verklaard, dat 'le positie van Panama als bewaker van het ka naal met de Verenigde Staten, een toegeeflijke houding verbiedt jegens een zaak, die „zeer ernsti ge gevolgen kan hebben." INDONESIË Het Poesat Panitia Daerah Istimewa Djakarta (Centraal co mité voor bijzondere status van Batavia) en nog vijf andere ver enigingen hebben een resolutie aangenomen, waarin aan de voor lopige regering wordt verzocht, met goedkeuring van de Indone sische deelstaten in het algemeen en de staat Pasoendan in het bij zonder, Batavia en omgeving bin nen de in het regeringsbesluit van Augustus vastgestelde grenzen tot federaal gebied te verklaren en te voorzien van alle bestuurs middelen. Voorts wordt er in, de resolutie op aangedrongen, Bata via te verklaren tot hoofdstad van de Verenigde Staten van In donesië, eveneens met goedkeu ring van de deelstaten. Een der puzzles, welke de rege ring zorg baarde was, hoe het ontwerp-noodiwet Indonesië vóór 1 November, dus binnen de tijd van een week, de beide Karners zou kunnen passeren. Immers, de Eerste Kamer pleegt geen wetsontwerpen voor afdelingson- derzoek in behandeling te nemen zonder de stenografische hande lingen van die Tweede Kamer te hebben bestudeerd, en het was uitgesloten dat de handelingen van de vergadering van de Twee de Kamer van Maandagavond zo tijdig konden verschijnen, dat de Eerste Kamer "reeds Donderdag de uiterste dag van de fatale ter mijn vóór 1 November-, het wets ontwerp met voldoende kennis van zaken in behandeling zou kunnen nemen. De regering ver keerde derhalve in grote tijdnood. De stenografische inrichting der beide Kamers heeft haar daaruit weten te redden. Van de verga dering van Maandagavond, welke tot half drie 's nachts duurde, wist zij reeds Dinsdagmorgen haf tien een volledige uitgave in voorlopige druk af te leveren. Toen 's nachts 4 uur de laatste stenograaf zijn ,pen kon neerleg gen, toog de Staatsdrukkerij aan stonds met volle bezetting aan het werk. Niet minder dan zeven uren hadden de parlementaire debatten geduurd, en reeds zeven uur later waren de stenografische handelingen', een compleet boek deel, in voorlopige vorm versche nen. De toestand van Kardinaal Von Preysing, de Rooms-Katho- lleke Bisschop van Berlijn, is vol gens berichten van gisterenmor gen „onveranderd en nog steeds eritiek'' Het gebied, waarop de resolutie doelt, omvat de stad Batavia en de naaste omgeving, waarin on geveer drie millióén mensen wo nen. Afschriften van deze reso lutie zijn gezonden aan de gede legeerde van het Opperbestuur, de Ministerraad te Den Haag, de Kamervoorzitters en de regerin gen van de Negaras en Daerahs Istemewa. De Tsjecho-Slowaakse Minister van Voorlichting, Vaclav Ko- pecky, heeft journalisten op een massavergadering meegedeeld, (jat de Tsjecho-Slowaakse pers een staatsmonopolie zou worden. Alle -reclame zal uit de normale bla den worden verwijderd en in een speciaal blad worden geconcen treerd. De Minister keurde de concurrentie tussen de bladen af. De individuele organen zouden zich in het bijzonder instellen op de behoeften van de diverse sec toren van de arbeidersklasse. President Gottwald heeft Zon dag een delegatie uit het congres van journalisten ontvangen. Hij zei, dat „een eerste voorwaarde voor vrijheid is, dat de jourrfalist overtuigd maar positief critisch is. Verborgen toespelingen als b.v. dat het land moest teruggaan tot vóór Muenchen of tot vóór Februari (toen de communisten de regering overnamen) zullen niet worden geduld. Het Tsje cho-Slowaakse Nieuwsbureau Ce- telka meldt nader, dat Gottwald op deze persconferentie onder meer gezegd heeft, dat dag bladen een beeld van het werke lijke leven moeten geven en de weg moeten aanwijzen, waarlangs bet volk wil gaan. Volgens de president was de voornaamste taak van de pers tot nog toe het volk verkeerd in te lichten, te desorganiseren en voor de gek te houden en de belangen van de een of andere groep of de heer sende klasse te verdedigen. Hij legde nadruk op het belang er van, dat journalisten goed op de hoogte zijn van hetgeën, waarover Aj schrijven en drong aan op af schaffing van „breedsprakigheid, gezwollen en saaie stijl en sen satiezucht", Bladen, die geen eritiek oefenen, hebben, wij, niet nodig. Het moet echter een op bouwende eritiek zijn", aldus Gottwald. Wat betreft de op maak pleitte hij voor meer kalm te en systeem. Gottwald achtte juiste en opvoedende bericht geving belangrijker dan opzwe pende sensatie en jacht op pri meurs. VEILIGHEIDSRAAD De Veiligheidsraad is gisteren morgen in spoedvergadering bij eengekomen ter behandeling van een Egyptische klacht, dat het bestand in Palestina van Joodse zijde wordt geschonden. Volgens de Egyptische nota geschiedt die schending „in zoda nige mate, dat de veiligheid van de Egyptische troepen in gevaar wordt gebracht en dat het voor die troepen onvermijdelijk is de nodige tegenmaatregelen te ne men tenzij de Veiligheidsraad te juister tijd optreedt". De raad aanhoorde het rapport van de fungerende bemiddelaar Dr. Ralph Bunche, die verklaar de, dat de Egyptische troepen geklaagd hadden over schendin gen van het aanvullend bestand voor de Negef van 22 October door de Joodse strijdkrachten. Voorts werd voorlezing gedaan van een rapport bevattende Jood se klachten, dat de Libanese troe pen, onder Fawzi el Kawoekji, de leider van het „bevrijdingsleger" der Palestijnse Arabieren, het bestand hadden geschonden in Galilea. Achmed Mohammed Chatsjaba (Egypte) uitte de beschuldiging dat de Joden tijdens het bestand grote voorraden wapenen hebben opgeslagen en hun luchtmacht en wapenfabrieken hebben uitge breid. Volgens de Egyptische afgevaardigde is het volkomen duidelijk, dat de Joden militair voordeel uit het bestand trachten te slaan en de V. N. voor een fait accompli willen stellen. „Wij verwachten van u niet alleen een order „Staakt het vuren" en een terugkeer tot de hij het bestand bepaalde stellingen, doch ener gieke actie, die elke aanval op bet gezag van de Veiligheidsraad onmogelijk zal maken". De ver tegenwoordigers van Libanon en Syrië legden soortgelijke verkla ringen af. Verzekerde de Syrische afge vaardigde, dat de leden van de Veiligheidsraad allen verlangend waren om alles in het werk te stellen tot het behoud van het prestige van de Veiligheidsraad, doch dat dit vaak moeilijk is we gens beperkte beschikbaarheid van inlichtingen. Cadogan noem de de onderdelen van het rap port van Dr. Bunche, waarin ge zegd wordt, dat de Joodse auto riteiten de bewegingen van waar nemers der V. N. aan banden hebben gelegd, „onbevredigend". Dr Bunche, waarnemend be middelaar, noemde het een be langrijk feit in de toestand, dat beide partijen het besluit over de Sterke troepeneenheden, pant sereenheden en zware artillerie der Sowjet-Unie bewegen zich in de richting der zonale grenzen, zo bericht het in de Duitse taal verschijnende officiële Ameri kaanse blad „Die Neue Zeitung". Het blad haalt verklaringen van het Amerikaanse leger aan, gebaseerd op waarnemingen door piloten van de luchtbrug. Langs de geallieerde corridor naar Berlijn zijn ongeveer 150 stukken luchtdoelgeschut opge steld. Sporen van pantserauto's en vrachtwagens zijn zichtbaar, welke plotseling verdwijnen in bossen of velden. Men neemt aan', zo gaat het be richt verder, dat de Sowjet-auto- riteiten ondergrondse installaties van de vroegere Duitse Wehr- n.acht zullen herstellen. Het aan tal in beweging zijnde stukken vvrrdt geraamd op 400 zware tanks en verscheidene batterijen lange-afstandsgeschut. Uit Joodse bron wordt gemeld, dat de strijd aan het centrale Iraakse front in Palestina zich te Gilboa en Megiddo heeft uit gebreid. De Iraakse strijdkrach ten zouden de Joodse troepen hevig hebben beschoten. Een' woordvoerder der V. N. maakt melding van artillerie- en mortiervuur van beide zijden, Jo den en Arabieren, in de buurt van Djenin in de Arabische driehoek op het centrale front. doortocht van joouse convooien naar hun nederzettingen in de Negef onvoorwaardelijk hadden aanvaard. De Egyptenaren had den ongetwijfeld voordeel kunnen slaan uit de mogelijkheid de Jood se kolonies in de Negef uit te hongeren zonder het risico van een militaire actie, aldus Dr. Bunche. Mohammed Fawzi Bey (Egyp te) deelde mee uit een telefoon gesprek met Caj'ro te weten, dat op het ogenblik in de Negef nog wordt gevochten, en deed een beroep op de Veiligheidsraad de zitting niet te verdagen. Warren Austin verklaarde echter: „De Veiligheidsraad zal te rechter tijo en na gepast overleg handelen. Doch de raad kan zich niet dooi de beschuldiging van een voor oordeel tot actie laten opzwepen". De zitting werd tot Donderdag 10.30 uur verdaagd. De Ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg zijn als leden van de consultatieve raad der West-Europese Unie gisteren voor de tweede dag te Parijs bijeengekomen. Onder Beviij's adviseurs bevond zich gisteren Patrick Dean, chef van de Duitse afdeling van het ministerie. Hieruit maakt men de gevolgtrekking, dat Duitse vraag stukken, in het bijzonder de crisis te Berlijn, besproken zullen wor den. Kort- na het begin van de bij- oenkomst arriveerde G dutton, chef van de afdeling Afrika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarnemers zien hier een teken in, dat de Ministers het agendapunt „uitbreiding van de samenwerking tussen de landen der Westelijke Unie tot de over zeese gebiedsdelen" bespreken. COMMUNIQUE CONSUL/VATIEVE RAAD. De Consulvatieve Raad der Mi nister® van Buitenlandse Zaken, van de vijf Mogendheden, d'e het Pact van Brussl hebben onderte kend,, beeft op de 25ste en 26ste October, in zijn derde periodieke zitting te Parijs de beslissingen bestudeerd, genomen door de vijf Ministers van Defensie bij hun besprekingen op 27 en 28 Septem ber j.l„ meer speciaal de beslis singen, welke het bevel over de strijdkrachten van de West-Euro pese Unie betreffen. De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de „richtlijnen, waar op de verdedigingspolitiek van de vijf Mogendheden is gebaseerd binnen het kader van het Verdrag van Brussel en het Handvest der Verenigde Naties," aldus een te Pariis uitgegeven officiële bekend making. De sociaal-democraten, een van de leidende partijen, hebben in de plaatselijke verkiezingen in Sleeswijk-Ho'lstein hun voor sprong gehandhaafd, alhoewel ze op de hielen werden gevolgd door de Christen-democraten. De so ciaal-democraten kregen 45.762 stemmen, ofwel 39.7 procent van het geheel. De Christen-demo craten, die hadden getracht alle pro-Duitse niet-socialisten onder hun banier te verzamelen, kregen 471.880 stemmen of 37,8 procent van het totaal een half pro cent meer dan in de vorige ver kiezingen. Het percentage dat stemde voor de sociaal-democra ten moet worden vergeleken met 41 procent in de verkiezingen van 1946 en 43,8 procent in de ,,Landtag"-verkiezingen ver leden jaar. De communisten ver loren alle 17 gemeenteraadsze tels die zii hadden. De pro-Deense candidaten faalden In pogingen om het Noordelijke deel van de staat te bestrijken. Zjj moesten hun meerderheden aan de pro- Duitse partijen afstaan in de ste den Sleeswijk, Friedrichstad en Toenning. In Flensburg, dat werd beschouwd als een pro-Deense vesting, verkregen zij slechts 30.121 stemmen (48.8 procent) tegen de pro-Duitse partijen 31.747 stemmen (51.4 procent).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1