De VEILIGHEIDSRAAD In Frankrijk staakt men lustig verder De Sowjet-zöne van Duitsland Opschorting limiet Egyptisch „ultimatum" DINSDAG 26 OCTOBER 1948. De toestand in het land Spoedzitting „kleine zes" Revolutie in Paraguay? Nieuw Sowjet-Russisch voorstel betreffends bewapeningscontröle Bijeenkomst consultatieve raad De arbeidskrachten in Europa Frankering by Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. KOUDER. Wisselende bewolking met en kele plaatselijke buien. Matige en aan de kust tijdelijke krach tige wind tussen West en Noord. Kouder. 4e Jaargang No- 946- Advertentieprtja: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentia tot des namiddags 4 uiur Rubriek kl. advertentie» 5 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Het links georiënteerde Zon dagavondblad ,.Le Soir" bericht, dat de stakende mijnwerkers in het Noorden van het land hun verdediging versterken omdat zij een „offensief" van de regering- verwachten tot zuivering van de bezette mijnen. Mien treft maatregelen om de kinderen van mijnwerkers, die door uitputting van het stakings fonds met gebrek worden be dreigd, te evacueren. Van de zijde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt meegedeeld, dat in het Noordelij ke mijugebied alles rustig is. Te Ales in het departement Gard i Zuid-Frankrijk) hadden de sta kers het magazijn van een mijn geplunderd. In dit gebied, aldus de woordvoerder van het Minis terie, distanciëren sommige sta kers zieh van de C.G.T.. (Volgens A.F.P. hebben in verband met de plundering van de centrale op slagplaatsen te Ales sommige lei ders van de C.G.T. zich van de beweging gedistantieerd). In het gebied van Montceau les Mines zijn van de 15 mijnen er nog 12 in handen van de stakers. Te St. Etiënne heeft de C.G.T. gisteren een algemene staking uilgeroepen in verband met het feit, dat dezer dagen in het nabu rige Firminy een staker is ge dood. De Force Ouvrière en de Katholieke Vaikbond hebben be- besloten ten teken van rouw het werk gedurende één uur te doen staken. In het staatsblad is een veror dening opgenomen, die bepaalde dienstplichtigen van de lichtingen 1947 en 1948 weer onder de wa penen roept. Spoorwegarbeiders te Beziers, aan de Zuidkust, hebben voor zo ver zij tot de C.G.T. behoren be sloten gisteren voor 24 uur te staken. In de steden Bouilladisse en Oadolive, in de buurt van Mar seille, zijn de communistische bur gemeesters voorlopig geschorst omdat hun houding ten aanzien van de mijnstaking als „onver enigbaar met hun plicht en hun functie" wordt beschouwd. De C.G.T. heeft een beroep op de stakers gedaan „de staking tot de overwinning toe voort te zet ten". De nationale leiders van de Force Ouvrière en het Katho lieke Vakverbond worden van „verraad" beschuldigd. Een correspondent van A.F.P. in Douai (dept. Nord) meldde Zondagavond, dat volgens „wel ingelichte kringen", gisteren een laatste poging zou worden ge daan om de kwestie van veilig heid en onderhoud van de steen koolmijnen op te lossen. De mij nen van het departement Nord zouden de eerste zijn, die zouden vallen onder een hevel tot bezet ting van de mijnen in het Noor den door militairen. De eerste groep van 300 mijnwerkerskinde ren, die uit het kolenbekken van de Loire worden geëvacueerd, is Zondagavond uit St. Etiënne naar Parijs vertrokken. Verscheidene militaire convooien zijn Zondag door St. Etiënne getrokken. Bjj de eerste poging om de stakers van de mijnen in het Noorden van Frankrijk te ver drijven heeft de Franse politie geen tegenstand ondervonden. Verscheidene mijnen in het ko lenbekken van Valenciennes zijn bezet. Verscheidene personen werden aangehouden. Volgens een communiqué van de prefect van het departement Loire hebben de politie en veilig heidstroepen Vrijdag „in gewet tigde zelfverdediging" het vuur op de stakers te Firminy geopend, nadat gewapende demonstranten een half uur tevoren met het vu ren begonnen waren Twaalf van de dertig betogers, die Zondag en eergisteren te Montceau les Mines zijn gear resteerd, zuilen voor de recht bank worden gedaagd. Volgens de beschuldiging zijn zij op heterdaad betrapt. Onder hen bevinden zich zes buitenlanders. Metaalwerkers, trambestuur ders, brievenbestellers, vuilnis mannen en straatvegers te St. Etiënne hebben gisteren ge hoor gegeven aan de oproep van de CG.T. een algemeene staking van 24 uur te houden uit protest tegen de gebeurtenissen te Fir miny. Het telegraafverkeer vindt regelmatig voortgang. Bij de Sessevalle-mijn te Sornain (Noord-Frankrijk) hebben mili tairen en politie de eerste tegen- stand ontmoet. De stakers wei gerden hun stellingen te verlaten. Een leger van militairen en po litie, dat officieus werd geschat op 25 a 30 duizend man, is in de ochtendschemering het steenkool- gebied vein Douai Valenciennes binnengetrokken. Terwijl de Fran se mijnwerkersstaking haar 22ste dag inging, begonnen deze strijd krachten de mijninstallaties te be zetten, die in het bezit waren van de stakers. Een ambtenaar van 't centrale bestuur van de door de staat gecontroleerde steenkoolin dustrie, heeft verklaard, dat de stakers in alle schachten gecapi tuleerd hadden tenminste 20 ten Oosten van Douai in de steen- koolgordel van Douai Valencien nes. Hij' voegde er aan toe, dat verdere acties van troepen en po litie in het Noordelijke steenkool- gebied met succes verliepen. Twintig afgevaardigden van de Force ouvrière, het Kath. mijn werkers verbond en de unie van voormannen, zijn te St. Etiennes bijeengekomen als antwoord op 't beroep van de burgemeester tot verzoening en maatregelen tot be middeling. Een afgevaardigde van het communistische vakverbond was aanwezig, maar hij zeide, dat hij geen volmacht had. De vergadering was het eens over een resolutie die aan de pre fect van het Loire-departement zou worden gestuurd en waarin de regering werd gevraagd haar standpunt te herzien en onder handelingen te openen met de lei ders der vakverbonden. Men verzocht cxm het terugtrek ken van politie en troepen uit de steenkoolgebieden in het gehele land en voegde de garantie toe, dat de veiügheidsploegen van de vakverbonden met hun werk zou den doorgaan. Tenslotte wordt vernomen, dat enkele solidariteitsstakingen in het Valenciennebekken zijn uitge broken, met name in de textiel- en de metaalindustrie. De Franse Minister van Bin nenlandse Zaken, Jules Moch, heeft Maandagmiddag in een ra diotoespraak gezegd, dat „aan zienlijke" aantallen militairen en politie Maandagmorgen vroeg naar het mijngebied tussen de Belgische grens en de weg van Douai naar Lille waren gediri geerd. In een gebied1 van 45 bij 15 km hadden zij alle vastgestelde punten volgens plan bereikt. Moch verzocht de mijnwerkers te hegrijpen, „dat het in hun eigen, belang is dat de troepen worden gebruikt". Er waren „zeer strenge" bevelen gegeven tot onmiddellijke gerechtelijke actie tegen allen, die zich schul dig maakten aan „provocatie, voorbereiding en uitvoering van medeplichtigheid daaraan, inbreuk op het recht om te werken en actieve of passieve sabotage, of gewelddaden". „Het overgrote deel der mijn werkers wil werken", aldus de Minister. „Zij verzoeken de rege ring verder te gaan dan het be schermen van de installaties, zij willen dat het recht om te werken wordt beschermd. De regering heeft besloten hierop te antwoor den met de uitvoering van een plan, dat enkele dagen geleden is opgesteld onder leiding van de Minister van Binnenlandse Za ken". Gisteren is een arrestatiehevel uitgevaardigd tegen René Ri- biere, een der nationale leiders van de communistische vakver eniging van mijnwerkers. Hij wordt beschuldigd van het aan vallen van een politieman tijdens een stakingsincident. De zes „neutrale" leden van de Veiligheidsraad zijn gisteren in spoedzitting bijeengekomen om de te elfder ure ingediende voor stellen van Wysjinsky (Sovjet- Unie) over de Berlijnse kwestie te bespreken. In de meest optimistisch ge stemde diplomatieke kringen gaf men de gisterenmiddag te houden zitting van de Veiligheidsraad 50 kans om een oplossing te vinden voor de Berlijnse crisis. Het met Britse Licentie te Ber- iijn verschijnende blad „Montags Echo" (liberaal democratisch) schrijft, dat Stalins mening, dat oorlog op het ogenblik moet wor den vermeden, te Moskou de over hand heeft gekregen. Het vertreK van de Sovjet-Russische bezet tingstroepen uit Duitsland voor dat de veranwoordelijikheid van het Sovjet-bestuur aan een Oost- Duits«|regering is overgedragen, zou Ws „het minste van twee kwaden" worden beschouwd. Het blad haalt „kringen in nauw contact met de socialistische een heidspartij" aan en meldt, dat de plenaire zitting van de volksraad een, resolutie gereed maakt, waar- teruigtrekking van alle bezet tingstroepen wordt geëist. Deze eis zou door de UISSR worden in gewilligd, doch niet alvorens de politiemacht in de Oostelijke zone in staat is een nieuwe Oostelijke regering de nodige bescherming te verschaffen. „Volgens de laatste plannen zal Berlijn het karakter van een stad onder viermogendhedencon- trole behouden", aldus besluit de „Montags Echo". Dit zou als voor- De Veiligheidsraad is gisteren avond om 17.40 uur bijeengeko men ter bespreking van de Ber lijnse kwestie. De publieke tri bunes waren om vijf uur, het vast gestelde uur van de bijeenkomst, stampvol. Het secretariaat wacht te op de komst van de afgevaar digden. Gemeld wordt, dat de Westelij ke mogendheden elke poging om de op de laatste vergadering voor gestelde resolutie te wijzigen, hebben afgewezen. Enkele minuten voor het begin van het debat waren Sir Alexan der Cadogan ei Hector McNeil van Engeland en Dr. Philip Jes- sup, van de Ver. Staten in een ernstig gesprek gewikkeld. Alexander Parodi (Frankrijk) noemde de resolutie, waarin op heffing van de blokkade wordt geëist en daarna besprekingen over de valutaikwestie, „een eer volle uitweg voor allen." Sir Alexander Cadogan zei, dat Engeland de resolutie aanvaardde en hoopte, dat thans een regeling kon worden tot stand gebracht. Ook Dr. Jessup (Ver. Staten) keurde de resolutie goed „bij wijze van minnelijke schikking." Wysjinsky (U.SS.R.) deelde mede, dat hij zijn veto zou uit spreken. Nadat de Franse afgevaardigde Parodi hulde had gebracht aan Bramuglia, zeide hij dat de aan de raad voorgelegde resolutie niet geheel overeenkwam met het standpunt van de Westelijke mo gendheden, toen deze de Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad brachten. „Door de resolutie te aanvaarden, zouden wij tonen een Egypte heeft Zondag op ver zoek van Dr. Ralphe Bunche, de waarnemende bemiddelaar der V. N. voor Palestina, de limiet van een „ultimatum" opgeschort, dat Zaterdag door Haidar Pasja, de Egyptische Minister van Oorlog en Marine, was verzonden. Volgens het „ultimatum" zou de Minister „vrij zijn alle maat regelen te nemen om de Egyp tische troepen en stellingen te beschermen, indien de Joden hun agressie tegen de Egyptische stel lingen in Palestina niet binnen 24 uur zouden staken". Brigade-generaal William Riley, de Amerikaanse leider van de waarnemers der V. N. in Palesti na, heeft Zondag te Gaza gecon fereerd met de Egyptische staf chef Mawabi Pasja. Volgens een woordvoerder der V. N. heeft Riley in antwoord op de beweringen van Mawabi, dat de Joodse agressie oorzaak was van de gevechten van de laatste tijd, de opmerking gemaakt, dat de toestand ook ten dele was toe te schrijven aan het niet in acht nemen van het besluit der V. N. omtrent de doorlating van Joodse convooien naar het Zuiden. Hij betoogde voorts, dat dit de Joden ertoe gebracht had te weigeren om waarnemers der V. N. in de Negeb te doen stationneren waar door de vijandelijkheden misschien voorkomen hadden kunnen wor den. Dr. Moessa, politiek adviseur van Mawabi Pasja, zeide, dat aan vaarding van de order „staakt het vuren" door Egypte aanvaarding- insloot van het besluit omtrent convooien. Mawabi Pasja verklaarde dat 200.000 personen door de gevech ten van de laatste tijd in de Ne geb op de vlucht waren gedreven. Wilde paarden en cctvbcys Een cowboytroep uit Texas die in Genève voorstellingen gaf, had 1000 franken uitge loofd voor de toeschouwer, die een wild paard, dat aan de troep behoorde, kon he stijgen. Een toeschouwer ver richtte het kunststuk, doch toen hij zijn beloning ver wachtte, kreeg hij een pak slaag. De politie, die in greep, raakte eveneens slaags met de 30 cowboys en cowgirls en verschillende politiemannen werden ge wond. De hele troep is gisteren ochtend gearresteerd. Nog gisteren zou zij uit Zwitser land worden uitgewezen. volledig vertrouwen te hebben in het Handvest der V.N.", aldus Pa rodi. In naam van zijn land ver klaarde hij' vóór de resolutie te zullen stemmen Zij had een ver zoenend karakter en hield geen enkele veroordeling in. Volgens haar erkende men, dat men niet met goede gevolgen besprekingen kon voeren onder de dreiging der blokkade. De resolutie gaf de Sowjet-Unie de zekerheid, dat de valutaherziening in Berlijn binnen redelijke tijd tot stand zou komen. Er werd aan ieder een eervolle uitweg aangeboden. Wysjinsky verklaarde, dat als het tot stemmen zou komen, hij gebruik zou maken van het recht van veto als vertegenwoordiger van een permanent lid van de raad volgens artikel 27 van het Hand vest. Hij zeide tegen de resolutie te zullen stemmen, omdat hij het niet eens kon zijn met de voor waarden. De resolutie vormde een schending van de overeenkomst van Moskou van 30 Augustus. Cadogan bracht eveneens hulde aan Bramuglia, die veel had bij gedragen tot het tot stand komen van de resolutie. Engeland, zo vervolgde Cado gan, aanvaardde de resolutie en zou alles doen om de voorzienin gen loyaai na te komen teneinde een bevredigende regeling te be reiken. De Britse regering hoopte en wenste, dat men tot een derge lijke regeling zou kunnen komen als resultaat van het aanvaarden der resolutie. Jessup stelde de Sowjet Unie nog deze vier vragen met toelich ting: 1. Wenst de Sowjet Unie een bijeenkomst van de raad der vier ministers van buitenlandse zaken Dit kan geschieden zor.der bedrei ging of geweld. 2. Wenst de Sowjet-Unie, dat de Sowjet-vaiuta in Berlijn zal wor den ingevoerd? Dit kan geschie den, indien de blokkade wordt op geheven. 3. Wenst de Sowjet-Unie de ga rantie, dat de vier-mogendheden- controle der Berlijnse valuta geen schade zal betekenen voor de Sowjet-vaiuta in Duitsland Hier voor kan volledige garantie wor den verstrekt. 4. Verlangt de Sowjet-Unie af doende maatregelen tegen moge lijke zwarte handel in geld tussen de twee zones? Wij' kunnen ook op dit punt de garantie verstrek ken en beloven veiligheidsmaatre gelen. Te Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, zijn berichten ontvangen, volgens welke te Asuncion, de hoofdstad van Para guay, een opstand is uitgebroken. iReuter tekent hierbij! aan, dat de politieke toestand in het land onduidelijk is geweest sinds het einde van een burgeroorlog, 15 maanden geleden. In Augustus nam Gonzales het presidentschap op zich nadat er verkiezingen waren gehouden. Hjj v/as de enige car.dida.at. Zijn voorganger, Morinigo, vluchtte eerder naar Argentinië. wendsel dienen om in de Ooste lijke zone voldoende troepen ach ter te laten om de bevoorrading te beveiligen. Wat de Sovjetsector van Ber lijn betreft, zouden provocaties en botsingen op touw worden gezet en resoluties aangenomen, waar in de aansluiting van Berlijn bij de Oostelijke zone zou worden geëist. De door de Sovjet-auto riteiten gelicentieerde pers zou deze leuze overnemen en een program van nationale bevrijding proclameren. In de bijeenkomst van gisteren van de subcommissie voor de ont wapening is van Sovjet-Russische zijde voorgesteld een internatio naal controle-orgaan op te rich ten, aan hetwelk „volledige offi ciële gegevens" omtrent de staat der bewapening en der gewapende machten van' de Grote Vijf zouden moeten worden verstrekt. In het oorspronkelijke Sovjet- Russische voorstel tot ontwape ning met één derde werd geen ge wag gemaakt van het verstrekken van volledige officiële gegevens. Het Sowjet-Russisch voorstel werd door Malik ingediend, na dat gedurende de gehele morgen gediscussieerd was over een nieuw Belgisch voorstel, waarin het „ontvangen, controleren en publiceren" van gegevens door een internationaal controle-or gaan, toegerust met algemeen er kende bevoegdheden, werd aan geduid als de eerste stap naar ontwapening. De sub-commissie heeft het Sowjet-voorstel verworpen. Ook het voorstel tot beperking der be wapening van de grote vijf met een derde werd verworpen. De sub-commissie aanvaardde daar entegen een Belgisch voorstel, dat een herziening van een Fran se resolutie inhield. Aangaande inlichtingen omtrent strijdkrach ten en conventionele wapenen der leden-staten. Zeven leden stem den vóór, twee tegen, één onthield zich, terwijl één Lid afwezig was. Maandagmorgen is ir>- het Franse Ministerie van Buitenland se Zaken te Parijs (je derde bijeen komst van de consultatieve raad der West-Europese Unie ge opend. De vijf Ministers van Buitenlandse Zaken, die aan de besprekingen deelnemen zijn: Er- nest Bevin (Engeland!Robert Schuman (Frankrijk), Paul Hen ri Spaak (België), D. U. Stikker (Nederland) en Joseph Bech (Lu xemburg) Een half uur na de opening der conferentie werd deze in beperkte zitting voortgezet. Nadat Schuman de gedelegeer den welkom had geheten besloot men elk der elf punten van de agenda te behandelen in tegen woordigheid van de betreffende deskundigen, zo seint Reuters diplomatieke correspondent. De strengste geheimhouding zal worden betracht. Men ver wacht geen communiqué voor het einde der zitting. Waarschijnlijk zal dit hedenavond of Woensdag ochtend worden gepubliceerd. Volgens de jongste statistiek van het internationaal arbeids bureau zou Europa een aanzien lijk contingent arbeidskrachten kunnen missen, dat voor emigra tie in aanmerking komt: In de volgende gebieden zijn arbeiders beschikbaar: Duitsland (Amerikaanse zone) 275.000. (Britse zone) 270.000, Italië 1 a 2 millioen en Nederland 52.000. De internationale organisatie voor vluchtelingen wijst erop, dat 330.000 vluchtelingen werk zoe ken. Frankrijk berekent dat het op 31 Mei 1949 een beroep zal moeten doen op 206.000 arbeiders. Het kan er dadelijk 60.000 ge bruiken. Het Verenigd Konink rijk zal op 31 December 10 500 en op 30 September 1949 22.500 arbeiders nodig hebben. België kan 16.000 arbeiders gebruiken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1