i Aanklacht tegen Gemeentebestuurders Oe mijnstaking in Frankrijk De politieke toestand in België MAANDAG 25 OCTOBER 1948. van Berlijn De staking in Finland Amerikaanse schepen ts Athene Duitse strijdmacht in de Sowjet'ZÖne? Schoten op Von Seydlitz E„e. SO°rt granen* katoen Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, 'geldig tot Maan dagavond. Iets kouder. Meest zwaar bewolkt met enige regen of motregen., Ma tige tot krachtige en langs de Waddenkust tijdelijk harde wind tussen Z.-West en West. Later op de dag iets kouder. Ie Jaargang No. 945. Advertentieprfla: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,S0< Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie* J 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. verschijnt dagelijks Drukkerij N.V|> Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal* Het officiële Sowjet-Russissche informatiebureau beeft medede ling gedaan van een brief van de plaatsvervangende SowjijtJRussi- sche commandant te Berlijn, Ko lonel Alexis Yelisarof, aan de plaatsvervangende voorzitter van de Berlijinse gemeenteraad, de christen-democraat W. Schreiber, waarin aangekondigd wordt, dat het Sowjet-militair tribunaal te Berlijn een vervolging wegens „oorlogsophitsing" zal instellen tegen leidende leden van het Ber- lijnse gemeentebestuur. Het tribunaal, adus in de brief van Yelisarof, meent, dat een aantal leidende Duitse politici de „anti-tSowjet-Russische demon straties op 9 September" heeft veroorzaakt. In 't bijzonder wor den beschuldigd Professor Ernst Reuter, Dr. Otto Suhr, Dr. Fer dinand Friedensburg, respectieve lijk gekozen burgemeester, raads voorzitter en fungerend burge meester, en de raadsleden Neu mann. Markewitz en Mattack, die voortdurend ,,tot oorlog ophitsen de, fascistische en militairistische redevoeringen" gehouden zouden hebben. Kolonel Yerisarof verklaarde, dat militairistische en fascisti sche propaganda zowel volgens de overeenkomst te Potsdam en de orders van de geallieerde con trole-raad evenals door een be slissing van de Verenigde Naties, verboden waren. „Terwqi ik het aan u overlaat om, naar aanleiding van de hier boven genoemde omstandigheden, de juiste maatregelen te nemen, deel ik u hierbij mede, dat een speciale beslissing door het Sow- jet-militaire tribunaal, betreffen de de hierboven genoemde Duitse politici, is toegezonden aan de competente militaire autoriteiten," zo luidde de brief. De brief noemde een aantal or ders van de geallieerde controle- raad, die door de politici zouden zijn geschonden Allo documen ten betreffende de „vijandige ac ties" van de genoemde stedelijke functionarissen en in het hijzon der betreffende hun aandeel in de Onlusten te Helsinki. Naar gemeld wordt, is een po- litie-agent gedood in een botsing tussen politie en stakers, waarbij gebruik is gemaakt van knuppels en zwepen enerzijds, zware ste nen anderzijds. De strijd duurde een uur. Het orgaan van de communis tische partij, Tyoekansan Sano- mat, heeft de sociaal-democrati- rche regering van Karl Fager- holm beschuldigd van het aanstu ren op burgeroorlog. Tweehonderd agenten en dui zend stakers zijn slaags geraakt, toen de politie werkwilligen be geleidde te Helsinki. Fagerhoim heeft te kennen gegeven, dat de regering „de situatie aan kan" en dat hij de zaak zou hespreken met de vakverenigingen. IDe voorzitter van de socialisti sche eenheidspartij, Atos Wirta- nen, heeft verklaard, dat dit naar zijn mening slechts een begin is c-n dat in Noord Finland de arbei ders nog feller zullen zijn dan te Helsinki. (De socialistische een heidspartij en de communistische partij vormen tezamen de volks- democratische partij). De staking omvat o.m. het ge hele personeel der Arabia aarde werkfabrieken (5000 man) te Hel sinki en een deel van de haven arbeiders te Helsinki en andere havenplaatsen. Een lid van de democratische volkspartij (een fusie van communisten en linkse socialistenzei, dat er heden nog grotere demonstraties zouden zijn waaraan 3000 havenarbeiders zul- len deelnemen, die „de slag om de Arabia-fabrieken voor ons zul len winnen." Zestien scbepen van de Ameri kaanse vloot zijn Zaterdag te Athene aangekomen na .inten sieve oefeningen op Aegeïsche Zee,' aldus meldt het hoofdkwar- tier te Londen van de Amerikaan se vlootstrijdkrachten. Na het weekende zullen de schepen we derom zee kiezen voor verdere oefeningen. „provocaties van 9 September" zouden aan de competente militai re autoriteiten worden overhan digd. Het internationaal comité voor de bestudering van Europese kwesties heeft er bij de Weste lijke Mogendheden op aangedron gen terstond aan te kondigen, dat zjj, indien nodig, gewapenderhand zouden weerstaan aan „elke po ging van de door de Sowjets ge organiseerde Duitse troepen om de Westelijke zones van Duits land binnen te komen." Het rapport van het comité, een niet-officieel lichaam met Britse, Franse, Belgische, Nederlandse, Deenjse en Noorse leden, is aan de Regeringen van de vroegere geallieerde landen aangeboden. In het rapport wordt verklaard, dat er in de Sowjet-zore een Duitse strijdmacht is gevormd onder de Duitse Veldmaarschalk Friedrich von Paulus, welke thans 300.000 man telt. Het comité zegt zijn inlichtingen te hebben van een aantal der „1500 manschap pen van de strijdmacht van Von Paulus, die kortelings in Potsdam zijn aangekomen en aldaar gele gerd zijn:." Volgens het rapport zijn er in de Sowjet-zone, behalve het leger van Von Paulus, nog 200.000man poli tietroepen. RADIOAAL... Daar hij niet tevreden was over de wijze, waarop het haar van zijn vrouw ge knipt was, is een man, ge wapend met een revolver, een kapperszaak te Mayfair binnengedrongen, onder de uitroep: ,,Hoe durft gij het prachtige haar van mijn vrouw zonder mijn verlof aldus te knippen?" Hierna dwong de veront waardigde echtgenoot, steeds onder bedreiging met zijn wapen, de kapper het hoofd van zijn Vrouw geheel en al kaal te scheren. Deze laat ste moest de kapperszaak verlaten, het hoofd bedekt met een sjaal. Volgens het Duitse nieuwsbureau Dena (Amerikaanse zone) zijn Vrijdag vier schoten gelost op de auto waarin Generaal Walter von Seydlitz gezeten was, van wie is bericht, dat hij opdracht gekre gen zou hebben de politie van de Sowjet-Russische zone van Duits land te reorganiseren. Von Seydlitz werd niet getrof fen, doch wèl Generaal Lattmann, een van Von, Seydlitz naaste me dewerkers, die licht gewond werd. De schoten zouden gelost zijn door een voormalig lid van de so ciaal-democratische partij en wel toen de auto door Tsjernowitsj in Brandenburg (Sowjet-Russi sche zone) reed. De man werd terstond gearresteerd, aldus Dena. Nu het voorstel tot het houden van een volksraadpleging inzake de terugkeer vam Koning Leopold naar België is verworpen, vraagt men zich in België af wat de vogende stap der Regering zal zrjn om de thans reeds meer dan vier jaar bestaande Koningskwes tie tot een voor alle partijen bev redigende oplossing te brengen. In politieke kringen onderstreept men, dat de verwerping van het voorstel waarschijnlijk niet tot ministeriële complicaties zal lei den en dat zowel bij Katholieken als socialisten het verlangen voor zit, de regeringscoalitie in ieder geval tot de eerstvolgende verkie zingen (Nov. 1949) te doen voort duren. De Katholieke pers is zeer gematigd in haar beschouwingen over de debatten in de Senaat en daar ook de socialistische bladen, na de felle perscampagne, die zij de weken, voorafgaande aan de behandeling van het voorstel in de Senaat, tegen Koning Leopold hebben gevoerd, een toontje lager zingen, mag worden aangenomen, dat de uitslag, voorlopig althans, een kalmering der gemoederen tot gevolg heeft gehad. Algemeen wordt verwacht, dat de eerstvolgende stap van de regering-Spaak het opstellen van een aanvullende regeringsverkla ring- zal zijn. De Katholiek-socia listische coalitie is thans reeds 18 maanden aan het bewind merkwaardig lang voor een Bel gisch kabinet en zowel de ont wikkeling der binnenlandse als de internationale gebeurtenissen zou den een dergelijke regeringsver klaring noodzakelijk maken. In dit verband acht men het niet on waarschijnlijk, dat het aantal mi nisteries zal worden ingekrompen en sommige kranten menen reeds de namen te weten van de jVTinis- ters, die aan deze reorganisatie zullen worden opgeofferd. Hoewel enkele Vlaamse Katho lieke bladen van oordeel zijn, dat thans maar eens een Katholiek aan het hoofd van de regering moet komen, schijnt men in het algemeen toch de wens te koes teren, dat Spaak zijn dubbele functie van Premier en Minister van Buitenlandse Zaken blijft uitoefenen. Sommige politici zou den er de voorkeur aan geven, dat Spaak 'n zakenkabinet vorm de, zodat alle irriterende nolitieke kwesties, met name de Konings kwestie en het schoolprobleem, in ieder geval tot November 1949, het tijdstip van nieuwe verkiezin gen, niet ter sprake zouden komen. Volgens „Le Peuple" is van alle lander ter wereld België het land, dat de meeste gedecoreer den telt. Niet minder dan 60 procent der mannelijke inwoners boven de 35 jaar is in het bezit van tenminste één onderschei ding. In het nieuwe program van Spaak zou vooral de kwestie der lonen en prijzen een belangrijke plaats worden ingeruimd. Ook de regeling van het interne bestuur eer Belgische radio, waarover de laatste dagen veel te doen is ge weest, alsmede de sociale verze kering, zouden aan een diepgaand onderzoek onderworpen worden. De bedrijvigheid van de Bel gische Regering zou zich verder i_r het bijzonder concentreren op de internationale problemen, zo als de Benelux, het plan-Marshall en het Pact van Brussel. DE STRIJD IN PALAESTINE. In een communiqué van de Palestijnse Arabieren wordt be weerd, dat de Israëlische strijd krachten bij een actie aan het Noordelijk front, meer das 200 man aan doden hebben verloren De Joden deden, aldus het com muniqué, een hevige aanval van hun stellingen te Nebiyoesja uit nadat zij gepoogd hadden Syri sche stellingen in dorpen in Oost- Hoeleh aan te vallen. De aanval len zouden zrjn afgeslagen. 22 Jo den en 15 Arabieren zouden zijn gewond. Volgens een Israëlisch commu niqué is de strijd in het uiterste Noorden van Palestina opgelaaid. Het centrum van de strijd is Me- narah, 25 km ten Noorden van Safad, aan de Libanese grenc. •rPe vijand viel met een aanzien lijke macht aan en de strijd :s nog gaande", aldus net communi- oué. De Arabieren hadden het dorp Sjeik Abbad, in het gebied van Menarah veroverd. De vertegen woordigers van de V. N. te Ha.fa waren van deze „ernstige agres sieve actie, welke zou kunnen lei den tot een algemeen oplaaien van de strijd in het gehele ge bied," in, kennis gesteld, aldus het communiqué. AMERIKAANS VAARTUIG BESCHOTEN. De Stafchef van de Verenigde Naties heeft bij de Joodse Rege ring te Haifa krachtig geprotes teerd tegen het feit, dat Zater dagmiddag het vuur is geopend op het Amerikaanse schip „Mac kenzie" van de seindienst der be standscommissie. De woordvoer der van de V. N. heeft verklaard, dat het schip is aangevallen bij het binnenvaren van de haven, maar dat de projectielen hun doel hadden gemist, en dat het schip zijn reis heeft voortgezet naar de haven. De door communisten geleide mrjnwerkersbond heeft verklaard, dat de staking met meer eenheid en standvastiger dan ooit gehand haafd zal blijven. De spanning in de Franse mijn- gebieden is hoog gestegen. Op de kabinetszitting van Vrijdagavond is besloten 50.000 reservisten op te roepen. De veiligheidstroepen mogen na waarschuwing vuren, indien zij worden aangevallen. Kortelings voor het aflopen van hun volledige diensttijd gemobili- seerden, evenals bepaalde techni ci zullen voor de actieve dienst op geroepen worden. Dit zal eveneens geschieden met reservisten van de gendarmerie (provinciale politie). Het kabinet overweegt eveneens maatregelen tegen de nationale leiders van de staking. Hieromtrent is echter niets bekend geworden. Het communistische blad „1' Hu- manité" verklaart, dat de order om te vuren de gehele verant woordelijkheid op de regering wentelt, om de toevlucht tot ille galiteit te nemen. Omroepers van de stakende vakverenigingen liepen met trom mels door St. Etienne en riepen alle arbeiders op te staken uit protest tegen het omkomen van twee mijnwerkers. In het Noordelijke mijngebied bepaalden de incidenten zich tot geharrewar tussen stakers en werkwilligen. De bedrijfsleiding heeft echter verklaard, dat de toe stand ernstiger wordt, daar ver schillende mijnen met overstro ming en instorting worden be dreigd. De afgelopen nacht zijn politie- versterkingen naar Monceau les Mines, 80 km ten N.W. van Lyon, gedirigeerd. Verwacht wordt, dat men zal trachten de door de sta kers gevangen genomen gendar mes en republikeinse veiligheids troepen, ten getale van ongeveer honderd, te bevrijden. Het blad van de Franse Socia listische Partij, „Le Populaire", keurde Zaterdag de mededeling van de regering, dat na waar schuwing zal worden geschoten, goed. „De arbeidersklasse", aldus het blad, kan de misdadige bedoe lingen van hen, die, als zij de macht hadden alle hoop op eman cipatie zouden vernietigen, niet langer dienen." Het conservatieve blad Figaro schrijft, dat de regering niet ver genoeg is gegaan en dat de com munistische vakbondsleiders moe ten worden gearresteerd. Vrijdag werd te Firminy, na- hij St. Etiënne, een staker ge dood en 30 personen gewond toen ae politie voor de eerste maal het vuur opende nadat, aldus Reuter, eerst de stakers schoten hadden gelost. De „Humanité" (comm.) schrijft over het jongste besluit van de regering: „Zij hebben gedurfd De mijnwerkers, die brood voor hun kinderen eisten, zijn door de regeling op lood onthaald. Zulks weerspiegelt volkomen de door de regering gevoerde politiek. Frankrijk zal zich nooit aan de zijde der moordenaars scharen Met alle plechtigheid aan die ver klaring verbonden zeggen witi wij leven niet in 1939. Laat men dat met vergeten". Het Franse ministerie van Bin nenlandse Zaken deelt mede, dat stakers te Ales in Zuid-Frankrijk mijnen rondom de schachten heb- Aeje£d- ZÖ dreigden ze tot ontploffing te zullen brengen als de politie tracht de schachten te bezetten. Het communistische blad Ce Soir" meldt uit St. Etienne 'dat een politiepatrouille Vrijdagnacht zonder waarschuwing" op een groep stakers heeft gevuurd die bezig was biljetten aan te plak- ken. Een staker werd gewond 4 werden gearresteerd. De strijd om de mijnschacht „Les Aiouettes." Zaterdagmiddag is de politie te Montceau les Mines een actie be gonnen om de mijnschacht „Les Aiouettes," die Vrijdag door de' stakers was bezet, te ontzetten. De politie stond onder leiding van hphul Norbert, adjunct-bevei- rw. cVan+ ?et militair district Dyon. De stakers stelden de sire- ter »rkin& °m hun makkers ter hulp te roepen. kfreUmr me!dt. nader' dat de sta ker, die zich in de schacht ver schanst hadden, de Franse drie- -eur hesen. Alen schat de sterk te der militaire- en politielroepen op 2000 man. De Regeringstroepen omsingelden de mijn en sloten de toegangswegen af, onderwijl de stakers in de schacht de sirenes lieten loeien. Plet Franse nieuwsbureau zeide, „bevoegde bronnen" aanhalend, dat de hoofdingang van de mijn door de troepen was vrijgemaakt, zonder ernstige tegenstand te ontmoeten. De mijnwerkers, die traohtten de mijn te bezetten, wa ren in de centrale .gebouw van de mijn. Er werden stenen gewor pen naar een autobus, die niet- stakende mijnwerkers naar een mijn in de buurt van Metz, in O.- Frankrijk, bracht. Vier der inzit tenden werden ernstig gewond en naar een ziekenhuis vervoerd. De spanning nam toe bij het stadje Montceau les Mines, waar de politie een korte schermutse- l'ng voerde tegen ongeveer 200 demonstranten, onder wie vrou wen, in een der straten, welke leidde naar de „Alouette-mijn." Agence France Presse meldde, dat de pogingen van de troepen om de mijn te ontruimen, klaar blijkelijk waren gestopt tot Zon dagochtend. Er hieven troepen binnen de mijn, doch ze gingen het centrale gebouw niet binnen. De mijnschacht ontzet. De „Alouettes"schacht is thans volledig ontzet. Een honderdtal stakers heeft zich aan de politie overgegeven. Met ingang van heden zullen de kinderen van de stakers een kost loos middagmaal ontvangen in de cantine van de scholen der stad. Wegens de gebeurtenissen zijn al lo voetbalwedstrijden gisteren af gelast. Zondagmorgen vroeg hebben militairen de mijnen Saint Louis en Maugrad in het gebied van Monceaux les Alines bezet. De prefect van het Saone- en Loire-departement heeft een ver bod uitgevaardigd tot het houden van enige openbare of besloten bijeenkomst van welke aard ook, voor de duur van de staking in het mijngebied. Het verbod geldt voor Montceau les Mines, Blanzy, St. Vaïlier en Sanbignes les Alinès. Te Montceau les Mines zijn ve- len gearresteerd, daar zij weiger- den op bevel van de politie door te lopen, of wegens ontbreken van identiteitspapierèn. Tot de gearresteerden behoren enkele buitenlanders, onder wie enkele voormalige Duitse krijgsgevange nen. Solidariteit-demonstraties. In alle mijncentra biji St. Etiën ne vinden solidariteit-demonstra- ties plaats voor de mijnwerkers. Er zijn, grote sommen gelds, even ts voedsel en kleren ingezameld. Talrijke kinderen van mijnwer kers zijn door families te Lvon opgenomen. Te Crutwald zijn een blinde mijnwerker en zijn zoon door sta kers door messteken gewond. De gevolgen van de staking. De Franse Staatssecretaris voor economische aangelegenheden Antoine Pinary, heeft medege deeld, dat de staking reeds een verlies van 3 miilioen ton steen kool tengevolge heeft. Hierdoor worden extra-importen nodig van ongeveer één miilioen ton steen kool teneinde gedwongen stilleg- ging van fabrieken in de loop van de winter te kunnen vermijden De voor deze extra-importen be nodigde credieten moeten onttrok ken worden aan die voor de aan koop van andere artikelen, zoals Geen Perscensuur. r,^h?r aa?I®idin& van lopende ge ruchten, dat de Regering over wogen zou hebben de censuur in moeren, meldt het persbureau vonV A ,e Staatssecretaris wL de voorlichting verklaard 6611 der8elijke maat regel in de Ministerraad niet is overwogen. _fen mechanische fout heeft tv, 5. aanse filmacteur Giulio snelde 1JnhH h6t l6Ven &ekost- HiJ fP?eI.de bn opnamen de rol van dTder Joodse verzetsorgani satie Irgoen Zwy, die dooi- de gen Het°rimetehn W6rd °PSe5lan" gen. Het mechanisme van de galg werkte niet goed en de ac- werd bijna opgehangen. Hij werd snel van de gale* gehaald *»n na^r een ziekenhuis febracht

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1