Het Britse Gemenebest xx'9*0 vï De Berlijnse kwestie De a.s. Presidentsverkiezingen in Amerika HITLER'S ERFGENAMEN Republiek aanvaardt voorstei-Cochran Srief aan de beer L. Neher 0SyJLu^~U<^ taA-tajO to, Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks ZATERDAG 23 OCTOBER 1948. als basis voor onderhandelingen Communiqué dienst Legeroontacten Uit DUITSLAND Superfort-oefeningen Krachtiger optreden tegen de stakingsbeweging in Franse mijnen Last van zenuwen De politiek van Dewey Tegenaanvallen van Egyptenaren in de Negev De strijd in Palestina Ibonnemént Frankering .WACHTING medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Minder zacht- Meest zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen en ver spreide opklaringen In het binnenlandmatige tot krach tige, en aan de kust: tijdelijk nog harde of stormachtige W. wind. Minder zacht. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen lel. 2510 - Na 6 uur 2073. Iloofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Ttrij Abonnement: Terneuzen DE VRIJE 4e Jaargang No. 944- Drukkerij N.V. Firna P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot de3 namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Oct. Opk. Ond. Opk. Ond. 23 7.18 17.30 20.18 13.42 24 7.20 17.28 21.28 14.34 25 7.22 17.26 22.52 15.12 26 7.23 17.24 15.39 27 7.25 17.22 0.40 15.59 28 7.27 17.20 1.51 16.14 29 7.29 17.18 3.20 16.27 30 7.30 17.16 4.48 16.40 31 7.32 17.14 6.17 16.54 In Londen wordt een bijeen komst gehouden, die misschien als een Britse interne aangelegenheid beschouwd zou kunnen worden, doch die tevens van grote beteke nis voor de gehele wereld en voor West-Europa is. Het is de samenkomst van de eerste Ministers van alle Britse dominions met de Engelse Minis ter-President, de heer Attlee. De heren Fraser (Nieuw-Zee- lamd), Pandit Nehru (India), Louw (Zuid-Afrika), Evatt (Aus tralië). Robertson (Canada), Se- nanayake (Ceylon), Liaguat Ali Khan (Pakistan), Sir Godfrey Huggins (Zuid-Rhodesia) vormen met Engelands premier een merk waardig gezelschap, daar zij alle vijf werelddelen vertegenwoordi gen. Het is de laatste tijd de ge woonte dat elke twee jaar de be windslieden van al de Britse do minions bijeen komen, teneinde verschillende zaken te bespreken. Sedert 1926 is de tegenwoordige status van de dominions geregeld bij het Statuut van Westminster. Elk dominion werd door dit ver drag een volledige onafhankelijke staat, doch tevens werd een band gelegd met de Engelse Kroon. Zo ontstond een soort bond van sta ten, die zoveel mogelijk trachtten één lijn te trekken en elkander economisch bevoordeelden. Pessimisten beweerden wel, dat op beslissende ogenblikken de overzeese staten Engeland in de steek zouden laten, doch toen in 1939 het aloude moederland de oorlog verklaarde aan het Duits land van Hitier, voegden al spoe dig Australië, Nieuw-Zeeland, Ca nada en Zuid-Afrika dit voorbeeld en schaarden zich onvoorwaarde lijk aan de zijde van Engeland in de strijd. Het aandeel van hun troepen behoeft niet verder genoemd te werdenEen ieder denke maar eens aan het Canadese leger! Slechts Ierland hield zich afzij dig en is ook heden weer niet ver tegenwoordigd Hoewel de banden tussen de verschillende delen zeer los wa len en nog steeds zijn, ligt hierin juist een grote kracht. Doordat er geen overheersing is, en de levenshouding dezelfde is, is de samenwerking vrijwillig en dus Sinds de laatste hijeer komst is er wel een en ander veranderd. Er zijn namelijk enige nieuwe ge zichten bijgekomen en wel de ver tegenwoordigers van de pas ont stane dominions India, Pakistan en Ceylon. Het is hier niet de plaats om de gehele ontwikkeling na te gaan, die er toe geleid heeft, dat deze Aziatische gebieden de dominion-status verkregen. Be langrijker is het of zij in het Brit se Gemenebest willen blijven. Leek het er in den beginne van bun pas verkregen onafhankelijk heid veel op of zij alle banden met Engeland zo spoedig moge lijk zouden gaan verbreken, thans liggen de kaarten wat anders op tafel. Door de verdeling van de we reld in twee kampen, een feit, dat *u wel algemeen als vaststaand wordt aangenomen, is het voor deze Aziatische Rijken, van groot belang positie te kiezen. En dat sij zich, mede door de Russische dreiging aan hun Noordgrens, aan de zijde van het Britse Rijk scharen is niet verwonderlijk. Bovendien geeft het lidmaatschap van het Gemenebest ook belang rijke economische voordelen. Op handelsgebied kunnen zij immers profiteren van de bestaande voor keurstarieven. Daartegenover staan practisch geen nadelen. Het is wel begrijpelijk, dat door de vroegere koloniale verhoudin gen de vriendschap ten opzichte van de voormalige overheerser langzaam maar zeker groeien moet, doch de leidende Indische persoonlijkheden zien wel in, dat er thans voor hen meer voordeel in het Britse Gelmenetoest zit dan nadelen. De conferentie, die thans te Londen wordt gehouden, zal de ele problemen die zich zowel in wendig als uitwendig voordoen, behandelen en trachtten oplossin gen te verkrijgen. Als inwendige moeilijkheden noemen wij bijvoor beeld de verschillende strategi sche belangen van de samenstel lende delen. Australië en Nieuw- Zeeland zitten met het vraagstuk van hun geringe bevolking en hun nabijheid van de enorme Aziati sche volksmassa's Canada heeft zijn defensie ge heel gelijkgeschakeld met die van de Verenigde Staten van Amerika, terwijl Engeland zelve lid is van de West-Europese Unie. Een tweede moeilijkheid vormt de positie van Zuid-Afrika, waar onlangs door de verkiezingen, de zeer pro-Engelse maarschalk Smuts vervangen werd door de meer anti-Engelse Dr. Louw. Het zal nu de vraag zjjn of Zuid- Afrika biet geheel zijn eigen weg op wil gaan. Dan is er nog de tegenstelling tussen India en Zuid-Afrika, i verband met het fe.it, dat dit laatste land de aldaar werkende Indiërs niet als gelijkwaardig aan de blanken beschouwt, waarover reeds heel wat harde woorden zijn gevallen. Maar toch zijn deze min of meer interne aangelegenheden van. minder belang dan de be sprekingen, die ongetwijfeld ge voerd worden over de grote we reldproblemen. Zoals men weet bevindt zich het moederland. Engeland in be narde economische omstandig heden, die veroorzaakt zijn door de geweldige krachtsinspanning in de laatste oorlog. Hierdoor heeft Engeland de hulp van het Marshall-plan met beide handen aangegrepen, doch het kan na tuurlijk niet ontkend worden, dat hierdoor een zekere afhankelijk heid van Amerika is ontstaan. De Engelse bewindslieden willen deze kwestie gaarne aan het oordeel van hun dominions overleggen, teneinde hun houding en ziens wijze te vernemen. Mede tengevolge van de econo mische zwakheid van Engeland en de- overige West-Europese landen, is er de laatste tijd een sterk streven naar meer eenheid in West-Europa. Dit is tenslotte voorlopig uitgelopen op het bond genootschap met Frankrijk en de drie Benelux-landen. Economisch, maar zeker militair zal dit gevol gen met zich mede brengen vóór het oude Engeland. Dat dit land nu hierover in het bijzonder met de bijeengekomen premiers wil beraadslagen, ligt voor de hand. De vraag zal zeker aan de orde worden gesteld, of de dominions het moederland in deze politiek zullen steunen. Hoe zal de ver houding tussen deze overzeese delen van het Britse Gemenebest en de West-Europese Unie zijn? Ook voor de overige West-Euro pese landen is dus de bijeenkomst te Londen van groot belang en gehoopt mag worden, dat de een heid ook in dit opzicht mag- blij ven bestaan. President Truman heeft Gene raal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, die Donderdag een bezoek heeft gebracht aan het Witte Huis te Washington, gemachtigd nog een 66-tal transportvliegtuigen van het type C 54 bij de luchtbrug naar Berlijn in te schakelen. Deze vliegtuigen zullen door de lucht macht ter beschikking gesteld worden. Generaal Clay keerde gisteren naar Duitsland terug. Tijdens een diner in New-York, waarhij Clay Donderdagavond tegenwoordig was, verklaarde de generaal, dat „Moskou erkent, dat het communisme over zijn hoogtepunt heen is en thans aan het teruglopen is en van mening is, dat deze teruggang slechts door het inboezemen van vrees tegengehouden kan worden". „De logische plaats om vrees aan te jagen, aldus Clay, is Berlijn. Wan neer de Geallieerden daaruit ver dreven zouden kunnen worden, zou inderdaad de indruk gewekt worden, dat zij ook van elders verdreven zouden kunnen wor den." De republikeinse regering heeft, naar Antara mededeelt, het voorstel van Merle Cochran, het Amerikaanse lidvandeC-V- G-D.. aanvaard als basis voor onderhandelingen. In 'n communiqué van de dienst logercontacten wordt melding ge maakt van het feit, dat een on derzoek is gelast naar aanleiding van een door de militaire waar nemers der C.V.G.D. ingediende klacht, dat in Oost-Java republi keinse troepen zijn aangetroffen, die een witte mouwband met zwarte letters dragen, welke een sterke gelijkenis vertoont met de mouwbanden van de militaire waarnemers. Het communiqué meldt verder, dat op 20 October te Blitar een aanvang is gemaakt met zuive ringsacties. De benzine in dit gebied zou echter geheel zijn op gebruikt, zodat de werkzaamhe den geen voortgang kunnen vin den. Ook in Tjepoe en Blora is dringend behoefte aan hulp; ver zocht werd, onmiddellijk rijst en andere levensmiddelen te zenden. De commandant van een der com pagnieën, behorende tot het batal jon—Mansoer te Djombang heeft gemeld, dat 30 zijiner man- De gemeenschappelijke actie van Nederlandse Vrouwen heeft onderstaande open brief verzon den aan de gedelegeerde van het Opperbestuur, de heer L. Neher: „Excellentie, Minister Sassen deelde in ant woord op de schriftelijke vragen van mevrow Fortanierde Wit ingezonden op 9 September op 11 October in de Tweede Ka mer der Staten-Generaal mede, dat luidens van de heer Neher ontvangen inlichtingen, de inhoud van een gesprek dat 3 vertegen woordigsters van de „gemeen schappelijke actie van Nederland se Vrouwen", met de gedelegeer de van het Opperbestuur in Indo nesië, de heer L. Neher hebben gehad, niet juist is weergegeven. Excellentie, U kunt van ons, die wars zijn van alles, wat naar tendentieuse voorlichting zweemt en die niets te verbergen en dus ook geen verborgen bedoelingen hebben, niet verwachten, dat wij zwijgen, wanneer de Minister na overleg met U gepleegd te heb ben, onze verklaring in een scheef daglicht stelt en daardoor een rechtstreeks antwoord aan me vrouw Fortanierde Wit ver- Mijdt. Moeten wij werkelijk herhalen, dat U, om Uw woorden kracht bij te zetten, met de vuist op tafel sloeg? Het is toch haast niet aan te nemen, dat U zelf niet meer zou weten hoe ons gesprek eindigde. Het zij ons vergund het einde hierbij woordelijk te herhalen. Mevrouw Van 't Rood: „Ik wil de zaak voor wij weggaan nog maals scherp stellen. Dus, Ex cellentie, als de Republiek de ge vangenen niet direct uitlevert, dan gaan wij ze niet bevrijden, dan zullen wij ze opofferen?" De heer Neher: „Juist, zo is liet." Mevrouw Van 't Rood: „Wij zullen dit nooit aanvaarden." Excellentie zijn deze woorden voor verschillende uitlegging vat baar? Vindt U het niet laf van uzelf, het gesprek dat U met ons voer de, niet te willen erkennen, zoals het was, nu wij dit in het belang van de ongelukkigen in de Repu bliek aan de openbaarheid hebben prijsgegeven Vindt U Uw houding niet on waardig Excellentie, indien U te veel ge zegd heeft, dan kunt U betreuren, dat wij aan Uw woorden publici teit gegeven hebben, doch de consequenties moet u aanvaarden. Wij zullen niet gedogen dat men onze woorden in twijfel trekt en de dames, die op 14 Augustus het betreffende onderhoud met U had den, zijn bereid de juistheid van de gepubliceerde woorden, door Uwe Excellentie gebezigd, onder ede te bevestigen." w.g. W. van 't Rood Gerth van Wijk. (Secretaresse). schappen ziek is en dat hun kle ren zijn versleten door de gevech ten in de hossen. Uit Djokja is opnieuw opdracht gegeven om over te gaan tot een zuivering van het personeel der munitiefabrieken Het personeel van ae fabriek Mritjan bij Kediri moet zijn geschorst of ontslagen. Aan de fabrieken is opdracht ge geven, met spoed munitie aan te maken. Van het front is bericht ontvangen, dat vele der ladingen voor het mortier ,,3" niet kunnen worden ingebracht en dat veie projectielen der artillerie in de loop der kanonnen tot ontploffing komen. Met betrekking tot Sumatra meldt het communiqué over de jongste onlusten in Tapanoeli, dat de Banteng Negara, die zich tegen de T.N.I. had gekeerd door de T.N.I. uit Taroetoeng, Balige en Porsea is verdreven en zich thans heeft geconcentreerd in Noord Tapanoeli. De commandant der Banteng Negara, Timoer Panen, is gearresteerd. Een tegenaan val van de Banteng Negara op Taroeroeng is door de T.N.I. af geslagen. Generaal Herbert over de brief van Kotikof. Generaal-majoor Herbert, de Britse commandant van Berlijn, heeft verklaard, dat de Sowjets ,,he' niet op een stemming in Ber lijn durven laten aankomen, al vorens zij de oppositie hebben ge ëlimineerd of gemuilkorfd". Uit vorige verklaringen van Generaal Kotikof en de onder Sowjet-leiding staande pers, al dus Generaal Herbert, weten we dat men alle organisaties die niet door de communisten worden be heerst „fascistisch" noemt en dat met demi ratisch" bedoeld wordt „communistisch". Generaal Kol ikof zou graag wil len, dat de zogenaamde vrije en democratische verkiezingen in de Westelijke sectoren plaats zouden hebben met slechts één partij in het veld, namelijk de communisti sche, die wellicht onder een ver scheidenheid van banieren zou lopen met voor die gelegenheid bedachte geschikte namen Dr. Friedenburg acht Sovjet- voorwaarden onaanvaardbaar De waarnemend burgemeester van Berlijn, Dr. Ferdinand Frie- denisburg, heeft de Sowjet-voor- waarden voor de goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen, onaanvaardbaar genoemd. Hij was het volkomen eens met de eis van Kotikof, dat alle militai- ristische en fascistische organisa- teis in Berlijn moesten worden ontbonden. De enige moeilijk heid was, zo zei hij., dat die er niet waren. Berlijn zou nooit communistisch worden. De ge meenteraadsverkiezingen op 5 December zouden uitwijzen, dat de Berlijnse bevolking van plan is de vrijheid en eer van het Duit se volk te verdedigen. Het vrijlaten van politie mannen van de Westelijke sector- Het vrijlaten '/an alle 60 politie mannen en stedelijke ambtenaren van de Westelijke sector van Ber lijn, die waren gearresteerd tij dens het „beleg van het stadhuis" in de Sowjet-sector, zal binnen drie dagen voltooid zijn, zo heeft het hoofdkwartier van de politie uit de Oostelijke sector medege deeld. Het hoofdkwartier zeide, dat het geval van de 20-jarige verslaggever van het onder Ame rikaanse licentie verschijnende blad „Der Tagesspiegel" neg werd onderzocht. De verslaggever die in het stadhuis was gearresteerd, omdat hij, naar men zeide, een boksbeugel in zijn bezit had, zal niet tegelijk met de politiemannen worden vrij gelaten. Vredesdemonstratie in Berlijn. Het officiële Sovjet-Russische orgaan in Duitsland, de „Taeg- liche Rundschau", heeft medege deeld, dat komende, week in de Sovjet-sector van Berlijn een mas sale vredes-demonstratie gehou den zal worden. De demonstratie zal worden georganiseerd door een „speciale commissie ter be strijding van oorlogspropaganda" .staakt het vuren" te benutten. De woordvoerder voegde eraan toe, dat het nog onzeker was of de wapenstilstand werkelijk zou ingaan op het door de waarnemen de bemiddelaar vastgestelde tijd stip, daar de Israëlische regering nog geen bevestiging ontvangen had van de aanvaarding van het voorstel door de Egyptenaren. Te Washington is medegedeeld, dat de Amerikaanse luchtmacht een week geleden begonnen is met de uitvoering van een nieuwe- oefen-operatie, in het kader waar van superforten van Amerikaan se bases in Engeland en Duits land af naar Accra de hoofdstad van de Goudkust in Brits West- Afrika, worden gezonden, en van daar naar de Golf van Guinea en terug via de Azoren ,om de be manningen te oefenen in het vlie gen over water. Volgens nadere verklaring is het hoofddoel van deze oefen-operatie de bemannin gen vertrouwd te maken met de omstandigheden in een werelddeel, dat ingeval van oorlog „van vitale betekenis zou zijn voor de Ameri kaanse belangen." De Franse regering schijnt groeiende pressie te ondervinden tot krachtiger optreden tegen de stakingsbeweging in de mijnen, welke Donderdag tot felle gevech ten tussen stakers en manschap pen van de veiligheidsdienst ge leid heeft. Van rechtse zijde in de regering zou men arrestatie ge- eist hebben van de vakvereni gingsleiders, die verantwoordelijk geacht moeten worden voor het terugtrekken van de veiligheids- ploegen uit de mijnen. Zowel de rechts-radicale „L'Au- rore" als het orgaan van de M.R.P. „L'Aube", stellen toepas sing voor van een in 1946 aange nomen wet, volgens welke zware boetes en gevangenisstraf van maximaal vijf jaar kunnen worden opgelegd aan personen, die het functionneren der mijnen meren. belem- Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Thomas Dewey, de Republikein se presidentscandidaat, heeft thans duidelijk gemaakt, aldus Reuters correspondent Paul Scott Rankina, dat, wanneer hij tot president gekozen wordt, de Ver enigde -Staten een nog sterker „interventionistische" rol in het wereldgebeuren zullen spelen als door wijlen President Roosevelt werd voorgestaan. Hij deed dit uitkomen in een te New-York ge houden redf, waarin hij zo krach tig als nimmer tevoren het iso lationisme afkeurde. Dewey's rede wordt in diplo matieke kringen te Washington van veel wijdere betekenis be schouwd dan alleen maar als lo genstraffing van de opwerpingen van democratische zijde, dat De wey pas kortgeleden „tot het in- terventionisme bekeerd" en in dit opzicht dus onbetrouwbaar zou zijn. Dewey omschreef in zijn rede namelijk een bepaalde poli tiek van interventie, welke hij tijdens zijn verkiezingscampagne tot in details uitgewerkt heeft. Hij riep de Verenigde Staten op, doortastend op te treden ter ver sterking en consolidering van de „vrije wereld", zodat „de vredes- krachten sterker zullen zijn dan de krachten, die naar oorlog drij ven." Dit zou een uitbreiding van het hulpprogram kunnen betekenen, bijvoorbeeld wat China betreft. Zeer zeker zal' het betekenen, al dus aangehaalde kringen, een aan dringen van Dewey op een fede ratie van de landen van West- Europa. Volgens een Israëlische mili taire woordvoerder hebben Egyp tische strijdkrachten in de Negev een tegenaanval begonnen en schijnen „alles op alles te.zetten" om de resterende uren voor het van kracht worden van het bevel William Hardcastle, Reuters correspondent in de V. S., schrijft het volgende over de aanstaande presidentsverkiezingen in Ameri ka: Naar men zegt zal de repu blikeinse partij welvaren bij een geringe opkomst van de kiezers bij de aanstaande presidentsver kiezingen. Dit is tenminste de er varing uit het verleden. 'Gemiddeld neemt nauwelijks de helft van de kiesgerechtigden in de V. S. aan de verkiezingen deei, hetzij bij presidentsverkiezingen of verkiezingen voor het congres. Verkiezingsdeskundigen ver wachten, dat van de 93.000.090 personen, die dit jaar hun stem kunnen uitbrengen, slechts 47 mil- lioen van dit recht gebruik zullen maken. In 1940, toen de belang stelling voor de verkiezingen bui tengewoon groot was, gingen er 50 mi'lioen Amerikanen ter stem bus. Hierop afgaande, zouden deze keer 59 millioen mensen moeten Stemmen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat dit zal gebeu ren. (De belangstelling voor de verkiezingen is niet groot. Velen zijn van mening, dat het resul taat bij voorbant vaststaat en zij er weinig aan kunnen doen, ter wijl vele anderen van gevoelen zijn, dat bet verschil tussen de beide candidaten niet groot ge noeg is om een voorkeur voor de een of ander te rechtvaardigen. Volgens een onlangs door de „United States News" en George Gallup, directeur van het Ameri kaanse instituut voor de openbare mening, gemaakte schatting, stemmen, afgezien van politieke overwegingen, 7.700.000 Amerika nen niet vanwege de stembelas- ting en andere beperkingen, die in verschillende staten gelden. De stembelasting is vooral in het Zuiden een factor van betekenis, waar zij gebruikt werd om de negers te beletten hun stem uit te brengen. In zeven staten geldt de stembelasting nog steeds ais een voorwaarde om te stemmen, n.i. in Arkansas, Alabama, Zuid- Carolina, Mississippi, Virginia, Texas en Tennessee. Het bedrag van de belasting varieert van staat tot staat en in enkele staten is zij van terug werkende kracht. Dit betekent, dat ofschoon bijvoorbeeld in Ala bama deze belasting per jaar slechts 1,50 dollar bedraagt, iemand soms een veel hoger be drag moet betalen om te stem men als hij de belasting over een lange periode niet betaald heeft. In de arme Zuidelijke staten is de belasting een remmende factor voor de opkomst der kiezers. De belasting moet tevens een hele tijd vooruit betaald worden. De arme negers en blanken van het Zuiden betalen echter .nooit iets vooruit. Verder zullen naar schat ting 7.000.000 mensen niet kun nen stemmen, omdat zij bedlegerig of op reis zijn tijdens de verkie zingen. Het analphabetisme is een andere factor, die nog 2.800.000 mensen uitschakelt. Tenslotte zullen naar men schat nog 2.000 000 mensen, die met woningmoeilijkheden te kam pen hebben, uitgeschakeld worden. Bij bovengenoemde categorieën zijn echter politieke overtuiging en emotionele overwegingen niet doorslaggevend. De mensen, waar Truman en Dewey het van moe ten hebben zijn zij, die zouden kunnen stemmen maar uiteinde lijk misschien toch nog liever met rust glaten wensen te worden. Eten andere factor voor de ver onderstelling, dat de republikei nen gebaat zouden zijn met een geringe opkomst, ziet men in het geringe aantal personen, dat zich onlangs op de kiezerslijsten te New York City heeft laten in schrijven. Politieke waarnemers sluiten de mogelijkheid van een grote verschuiving ten gunste van De wey niet uit. In het algemeen verwacht men echter, dat iets meer dan de helft van de Ameri kaanse kiezers op 2 November zal stemmen en een ruime meer derheid hiervan Dewey zal steu nen. III. De stemming. Overal waar men heden ten dage met Duitsers in gesprek komt, kan men vaststellen, dat er van de spreekwoordelijke goedge lovigheid van de Duitser, van de „politieke kinderlijkheid" die man nen als Hitier en Goebbels hun grote kans gaf, niet veel is over gebleven. Wat in de kranten wordt ge schreven, wordt in het algemeen met wantrouwen gelezen Het feit dat er in de kranten, die on der Geallieerde voogdij staan, thans openlijk van het „commu nistische gevaar" wordt gespro ken, geeft menige Duitser aan leiding, superieur te glimlachen. „Ergens klopt iets niet" ver telde mij een veertigjarige chemi cus, op weg naar een vacantie- oord in de Beierse Alpen. Ik hield hem mijn tabaksdoos voor maar hij wuifde medelijdend af en bood mij een Engelse sigaret aan uit een welgevuld blikje, dat hij non chalant in de buitenzak van zijn ruime wollen pak droeg. „Ergens klopt iets niet" herhaalde de che micus nadrukkelijk. „Wij Duit sers hebben de propaganda van Hitier tegen Rusland geloofd en ernaar gehandeld. Nu zijn de Amerikanen gekomen en zeggen ons dat deze propaganda een op eenstapeling van leugens was. In tussen schrijven de Amerikaanse bladen van 1948 over Rusland in dezelfde trans als de „Voelkischer Beobachter" een paar jaren ge leden. De Amerikanen verwonderen zich nu wanneer wij onze schou ders ophalen over hün propagan da. Maar het is óók niet goed, wanneer wij aannemen dat wat de Amerikaanse bladen over Rus land schrijven waar is en er dan aan toevoegen dat Goebbels het dan toch in ieder geval op Óit punt bij het rechte eind had. Wij Duitsers hebben de keuze tussen twee standpunten: Of Hitier heeft gelogen toen hjj wees op het bol sjewistische gevaar, en dan liegen de Amerikanen nu ook, óf Hitier heeft de waarheid gesproken. Wanneer dit laatste zo is, waar om heeft Amerika ons dan in de rug aangevallen? Later, in Münohen, legde ik deze redenering voor aan een Amerikaans officier. „Wat zoudt U helbben geantwoord?" vroeg ik hem. De Amerikaan ging voor over zitten, met zijn handen tus sen zijn knieën, en trok zijn ge zicht in duizend rimpels. Blijk baar dacht hij na. Plotseling veer de hij overeind. „Deze redenering is een typisch geval van schijn logica" zei hij. Er zou geen speld tussen te krijgen zijn. wanneer het waar was, dat Rusland door de Duitse inval in geen enkel op zicht zou z'Jn beïnvloed en daar door veranderd. Dit is echter een ondenkbaarheid Het feit dat het Russische volk vier jaren lang voor zijn leven heeft moeten vechten is niet de oorzaak van het bolsjewisme, maar heeft wel de aggressieve vorm van communisme in het leven geroepen die wij nu kennen. Met andere woorden: Door zijn aanval heeft Hitier de tegen krachten van het Russische volk opgewekt en daarmee het Rus land in het leven geroepen dat welbewust naar zoveel mogelijke macht streeft. „Wacht maar, Jansje". Een andere aanleiding voor wantrouwen van de Duitse be volking is de waakzaamheid waarmee de bezettende mogend heden de ontwikkeling van de Duitse industrie gadeslaan. „Wij weten wel"' aldus een ingenieur uit een kleine machinefabriek in de omgeving van Stuttgart, „dat de Ami's (Amerikanen) ons op liet gebied van de nijverheid juist genoeg vrijheid laten om armoe dig te kunnen leven, en juist niet genoeg om weer een welvarend land te worden". „Hoe bedoelt U dat?" vroeg ik. „Leggen de Ame rikanen de ontwikkeling van de Duitse industrie hinderpalen in de weg?" „Aanvankelijk niet" was het antwoord. „Onze industriële werkzaamheid wordt steeds aan gemoedigd tot het punt waar wij als concurrenten betekenis gaan krijgen. Uitvindingen die- ons technisch een voorsprong zouden verlenen, mogen in Duitsland niet in practijik worden gebracht. Daar wij dit weten, zorgen wij wel dat. alle uitvindingen van enige bete keniis onderduiken" zodra ze op schrift zijn gesteld". „Er zullen tijden komen'", aldus deze ingenieur, „dat we ons intel lect beter zullen kunnen gebrui ken." Daar aan het slot was weer die dreigende toon die enigszins deed denken aan de wijze waarop verwende jongens kindermeisjes dreigen met vergelding op het ogenblik ale ivf straffende hand van vader tijdelijk afwezig zal zijn. Het is alsof ik mijn verwen de neefje nog hoor zeuren: „Wacht maar Jansje, vader moet morgen op reis." Het vooral van Franse zijde vaak gehoorde verwijt, dat Ame rika een herleving van de Duitse „zware industrie" zou voorstaan ten koste van soortgelijke indu strieën in de omliggende landen, leek mij niet geheel gerechtvaar digd. Van een „volkomen onge remde ontplooiing" van de indu strie in de Amerikaanse zóne kan beslist niet worden gesproken. In tegendeel, men krijgt de indruk dat de Amerikanen uit welke overwegingen blijve daargelaten de touwtjes waarmee men aan de industrie trekt, vast in handen hebben. „Ik ben ervan overtuigd" gaf een hoge Amerikaanse ambtenaar openhartig toe, „dat het tempo van de Duitse wederopbouw zou worden versneld, wanneer wij on ze handen van dit land aftrokken. Deze snelheid echter zou niets zijn in vergelijking tot het tempo van de Duitse herbewapening". Bij de gevechten, die Donderdag in de centrale en Zuidelijke kolen bekkens geleverd zijn, werden meer dan honderd personen ge wond en er viel een dode, een lid van de republikeinse garde. Het orgaan van het nationale front bevatte een verklaring in het Duits, waarin „de voormalige Duitse krijgsgevangenen, die in de mijnen werken" te kennen ge ven niet tegen de Franse arbei ders te willen strijden doch hen te willen steunen „totdat aan hun eisen is voldaan". De havenarbeiders van Duin kerken hebben besloten, uit soli dariteit met de stakende Franse mijnwerkers, geen steenkolen meer te lossen. Het Canadese schip „Westminster County" is bet eerste, dat door dit besluit getroffen werd. De bij de C. G. T. aangesloten bouwvakarbeiders hebben een staking afgekondigd. Het Hongaarse vakverenigings congres heeft besloten honderd duizend forints ter beschikking van de stakende Franse mijnwer kers te stellen. t De politieke commissie van de Franse Socialistische Partij heeft gisteren een verklaring uitge geven, die de „Bolsjewistische" activiteit van de Franse commu nisten veroordeelt. Volgens de verklaring zouden de communis ten „Frankrijk vernietigen, indien men de kans gaf weer aan de macht te komen om de Sowjet- Unie te dienen". De commissie roept „de over weldigende meerderheid van de arbeiders, die niet zijn aangetast", op, zich te verzetten tegen een partij „die niet internationalis tisch maar internationaal is". Na een botsing tussen stakers en politie te Firming bij St. Etlën- ne zijn drie stakers, naar ver luidt, met schotwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Indien dit bericht bevestigd wordt, zou dit de eerste keer zijn, dat bij inciden ten tengevolge van de mrjnwer- kersstaking vuurwapenen zijn gebruikt. Een woordvoerder van 't Fran se Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft het bericht beves tigd, dat nabij St. Etiënne door de politie op de stakes^ -gescho ten is. v Te Monceau les Mines, in liet departement Saone en Loire, zijn volgens eerr woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Za ken een kolonel en zeventig man schappen van de veiligheidspolitie omsingeld en gevangen genomen door de stakers. Bij het incident te Monceau les Mines heeft de politie gebruik ge maakt van traangas. Naderhand rijn de politiemannen ontwapend door de stakers. Op de Departementale prefec tuur te St. Etiënne is bevestigd, dat brj de botsingen één persoon is gedood en dat er tien gewond zijn. Uit St. EJtiënne wordt gemeld, dat als gevolg van het treffen nog een tweede man is overleden. SPOEDZITTING FRANSE KABINET. Het Franse Kabinet ,is gister avond in speciale zitting met spoed bijeengeroepen om onder voorzitterschap van President Vincent Auriol drastische maat regelen te bespreken ter beëindi ging van de stakingsgolf, die het economisch leven van het land dreigt te verlammen. Het belang rijkste punt van de agenda is naar verluidt de vraag, of de leiders van het algemeen vakverbond IC.'G.T,), die het bevel hebben ge geven tot het terugtrekken van de veiligheidsploegen uit de bij de staking betrokken mijnen, ge- rresteerd moeten worden. Het Franse Kabinet heeft be sloten, dat de veiligheidswachten de bevoegdheid te verlenen om vuurwapenen te gebruiken, als zij zouden worden aangevallen door een groot aantal mammen met werktuigen of stukken metaal, na het geven van de gebruikelijke waarschuwing. Reserves van de gendarmerie opgeroepen. De Franse Regering heeft ook besloten de onmiddellijke hulp in te roepen van de peserves van. de endarmerie. Alle buitenlanders, die meedoen aan de demonstraties, zullen het land worden uitgezet. De prefee ten zullen het recht hebben alle vergaderingen, zelfs privé-verga- öeringen, te verbieden. Israëlische regering geeft bevel het vuren té staken. De Israëlische regering heeft gisteren haar troepen in de Negef bevel gegeven het vuren gisteren middag te 1 uur te staken, over eenkomstig het hevel van de waarnemende bemiddelaar voor Palestina. Egypte en het bevel „staakt het vuren". Naar een woordvoerder van het Egyptische Ministerie van Bui tenlandse Zaken mededeelt, is een officiële bekendmaking van de aanvaarding van het bevel „staakt het vuren" door Egypte spoedig te verwachten. De Egyptische Premier No- krasjy Pasja heeft bekend ge maakt, dat het hevel tot het sta ken van het vuren Vrijdagmorgen naar het Egyptische leger in Palestina was verzonden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1