DE POLITIEKE COMMISSIE DE TOESTAND IN INDONESIË De gevechten in Zuiti-Palestina De mijnwerkersstaking in Frankrijk De politie in de Sowjet-zone van Duitsland DONDERDAG 21 OCTOBER 1948. De Am. Luchtlijnen in geval van oorlog Het Oostenrijkse leger Prijsverhogingen In Frankrijk Hoffman naar Parijs Het bezoek van Marshall aan de Paus OE STRIJD IN CHINA Het vervoer tussen Sowjet-zöne en Berlijn Aankoopmachtiging voor Nederland Raketten nemen foto's Eire en het Britse gemenebest Het „Atlantische pact" Frankering by Abonnement: Tcmeiwen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Zwaar bewolkt. Zwaar bewolkt met tijdel. enige lichte regen. Iets zachter des ochtends, overigens weinig ver andering van temperatuur. Ma tige tot krachtige, in de kust streken tijdel. harde wind tus sen Zuid-West en West. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 942- Advertentieprflo: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder ar. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschynt dagelijks Drukkery N.V). Firma P. J- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- HET BENDEWEZEN OP JAVA. Zondag werd op de Noordelijke helling van de Bromo, in het regentschap Probolingigo, een on geveer 80 man sterke bende ver nietigd waarbij anige leden der bende gevangen werd genomen. De bendeleden waren gekleed in uniformen der T.N.I., verkeerden in een armoedige staat en waren kennelijk op roof uit. Ben grote hoeveelheid vuurwapenen', waar- De Amerikaanse luchtmacht maakt plannen gereed om in ge val van oorlog de burgerlucht lijnen over te nemen. Er wordt een contract opgesteld, dat de luchtvaartmaatschappijen moeten tekenen en waardoor zij zich ver binden al hun vliegtuigen in geval van oorlog ter beschikking te stellen van de strijdkrachten. Het plan moet nog worden goedge keurd door de gezamenlijke staf chefs, maar dit wordt als een zui vere formaliteit beschouwd. De luchtvaartmaatschappijen bezitten samen 1.054 vliegtuigen. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft de berichten tegengesproken, als zou Amerika overwegen het Oosten rijkse leger weer op te bouwen De persofficier van het departe ment, Michael Modermott, zeide: „We hebben hierover buiten de raad van Minister van Buiten landse Zaken om niets met andere landen besproken." (De corres- op de vergadering van de V. N. pondent van de New-York Times te Parijs had medegedeeld, dat er aanwijzingen waren dat de Ver enigde Staten overwegen om eer- Oostenrijks leger uit te rusten. Hij citeerde John Foster Dulles, die bij zijn terugkeer uit Oosten rijk zou hebben gezegd, dat een goed uitgerust Oostenrijks leger het hoofd zou kunnen bieden aan iedere communistische .putsch" onder automatische kniemortieren en landmijnen, werd in beslag ge nomen. In de nacht van Maandag op Dinsdag is ten Westen van Soera- baja een bende opgerold, die zich schuldig had gemaakt aan de be schieting van een Nederlandse militaire patrouille. Dit bleek dezelfde bende te zijn, die op Ko ninginnedag een landmijn had ge legd op de spoorlijn naar Tandi, welke echter tijdig werd ontdekt. In de nacht van Zondag op Maandag werd ten Zuid Oosten van Malang, nabij de gedemilita riseerde zone, een politiepatrouille aangevallen door een bende van van 20 man. Na een vuurgevecht trokken de aanvallers zich terug achter de bestandslijn. Ook in West Java wordt bende activiteit gemeld. Zaterdagnacht deed een bende een aanval op het emplacement der onderneming Djapoelang, .nabij Kalidjati. De aanval werd met behulp van mili tairen afgeslagen, doch twee der ondernemingswachters werden ge dood. Uit republikeins gebied wordt door Antara gemeld, dat de Re publikeinse politie te Djokja Dins dagavond op heterdaad 15 perso nen betrapte bij een poging, het huis van een welgestelde inge zetene te plunderen. De militaire autoriteiten deelden aan Antara mede, dat mogelijk door deze aan houding een uitgebreide bende zal kunnen worden opgerold, die in verschillende plaatsen opereert. Do gearresteerden waren gekleed in militaire uniformen en voor- zien van vuurwapenen. Gewoonlijk welingelichte krin gen verwachten, dat de Franse regering binnenkort de volgende verhogingen van de prijzen van industriële goederen zal bekend maken: steenkool 18,97 elec- triciteit 19,5 gas 25 staal 21,75 tractors 16,40 dors en zaaimachines ca. 13 oogst- machines 14,7 stalen buizen 15,5 cement 14,5 en gips 2C De administrateur van het plan- Marshall, Paul Hoffman, is Dins dag uit New-York naar Parijs vertrokken voor besprekingen met zijn missie-hoofden op heden en Vrijdag. Deze zullen verslag uit brengen over hetgeen zij hebben bereikt en over hun problemen. Wij hopen, aldus Hoffman, dat deze besprekingen zullen bijdragen tot een duidelijker omlijning van onze plannen. Het gehele herstel plan in alle landen zal worden be sproken, alsmede de behoeften der landen voor de komende maanden. De vergadering is be legd door Averell Harriman, de reizende ambassadeur van het plan-Marshall. Hoffman is voor- Demens 22 October naar Amerika terug te keren. De politieke commissie van de V. N. heeft gisterenmorgen het Sow jet-Russisch voorstel tot gelijktijdige conventies inzake de controle op de atoomenergie en vernietiging van de bestaande atoamlbom-voorraden verworpen. Ook het Indische voorstel, alle kwestie en voorstellen terug te verwijzen naar de commissie, voor de atoomenergie, werd ver worpen. Functionnarissen ten Vaticane schenen, wat betreft het bezoek van Marshall aan de Paus, met zeker te zijn over hun communi qué. Na 's morgens een herziene versie te hebben gepubliceerd, waarin aan de woorden: ,,Zij be spraken de zaak van de vrede" was toegevoegd: ,,In de wereld in het algemeen en in Italië in het hij zonder", gaven zij verscheidene uren later nog een rectificatie, waarin gzegd werd, dat de eerste originele versie de juiste was. In Vaticaanse kringen werd later verklaard, dat de besprektn- gen tussen de Paus en Marshall waren gewijd aan de critieke toe- stand in de wereld en aan de don- kere wolken die de vrede hedreig- den. De Paus, als de prins van de vrede, kan eerst op het aller laatste moment toegeven, dat de vrede niet kon worden bewaard, adus deze kringen. Zij dachten, dat de Paus daarom te verstaan moet hebben gegeven, dat bij slechts met de grootste verslagen heid de mogelijkheid kon bezien, dat Italië zich bij een blok zou aansluiten, dat gericht was tegen het Oostelijke blok. De commissie verwierp het Sow- jet-Russische voorstel met- 39 te gen 6 stemmen, bij zeven onthou dingen. De commissie besloot de grote vijf en Canada te verzoeken om te pdgen een weg te vinden tot bet weder op gang, brengen van de besprokingen over de con trole op de atoombom. De betref fende Canadese resolutie werd aanvaard met 41 tegen zes stem men bij tien onthoudingen. In deze resolutie, die voor de alge mene vergadering gebracht zal worden, wordt het door de Weste lijke meerderheid in de commissie voor de atoomenergie voorgestel de plan aanvaard. Tegen de Canadese resolutie stemden de Sowjet-Unie, Wit- Rusland. Oekraine, Polen, Tsjecho- Slowakije en Joego-Slavië. De volgende landen onthielden zich van stemming: Ecuador, El Sal vador, India, Saoedi-Arabië, Syrië, Zuid-Afrika, Venezuela, Jemen, Afghanistan en Argentinië. Gi»a- temala nam niet aan de stemming deel. Een Egyptische woordvoerder heeft verklaard, dat Egyptische vliegtuigen 23 Israëlische pant serauto's hebben vernietigd en zware verliezen hebben toege bracht aan de vijand. Er was een geconcentreerde aanval gedaan op Joodse neder zettingen, die als bases werden gebruikt voor aanvallen, die de Egyptenaren aanzienlijke schade hadden toegebracht. Voorts werden twee Joodse vliegtuigen neergeschoten en vol treffers geplaatst op twee Joodse schepen. Een Egyptisch vliegtuig ging verloren. Volgens een Joods communiqué werden twee Arabische vliegtui gen neergeschoten. Er hadden schermutselingen in Negef plaats, Het was echter niet juist, dat Ga za beschoten was. Te Haifa, op het hoofdkwartier der V. N. werden berichten ont- Een militaire woordvoerder van de Chinese regering heeft beves tigd, dat Tsjefoe, de haven van gjantoeng, Vrijdag verloren is ge gaan. De ontruiming van de haven is voltooid en het grootste deel der burgerbevolking ver spreid, aldus deze woordvoerder. De garnizoensdivisie (ongeveer 10.000 man) is „voor actie elders ingezet' Om Taiyoean, de hoofdstad van Sjansi, wordt hevig gevochten, aidus wordt van pro-regenngs- zijde gemeld. De communistische strijdkrachten zouden de stad in het Noorden tot op enkele kilo meters genaderd zijn. Ten Noorden van de grote Chi nese muur hebben communistische troepen twee nieuwe operaties in gezet; een aanval op regerings stellingen bij Sjanhaikwan, eén der doorgangsplaatsen in de muur, en een opmars van Fakoe uit in de richting van het 80 km Zuidelijker gelegen Moekden. Zij beweren Tsjangtsjoen, de hoofd stad van Mandsjoerije, bezet te hebben. Van regeringszijde wordt echter gemeld, dat het zevende regeringsleger onder Generaal Li Hoeng nog met de communisten in gevecht gewikkeld is. Reuters diplomatieke correspon dent verklaart van gezaghebbende zijde de bevestiging ontvangen te hebben, dat uit de Sovjet-Unie terugkerende Duitse krijgsgevan genen aangeworven zouden wor den voor de Duitse politiemacht ir. het kader van drastische her vormingen, die tegen het einde va* deze maand voltooid moeten Volgens de correspondent is het iuiot dat leden van het „vrije Duitse comité", dat onder leiding staat van de bij Stalingrad gevan gen genomen Duitse Generaal Von Paulus, als officieren zullen op treden. Volgens het door de correspon dent ontvangen bericht heeft de communistische president van het centrale binnenlandse bestuur der Sovjet-zone verklaard, dat de zui vering van de politie in de Ooste lijke zone voltooid is en dat het corps tegen 1 November op volle sterkte zal zijn gebracht. De president zou verklaard heb ben dat het doel der hervorming is een politiemacht in het leven te roepen waarop men vertrouwen kan bij het handhaven van orde en veiligheid en die „verschillende plichten der bezettende mogend heden kan overnemen". Naar verklaard wordt, worden de terugkerende politiemannen opgeleid op een politieschool te Brandenburg. Zij zullen gewapend zijn met tommyguns en pistolen en een algemene infanterie-oplei- ding ontvangen. De politie zal, zo wordt verder uit betrouwbare bron vernomen, bestaan uit mannen, die onder het Laenderbestuur staan, politieke politie, grenspolitie, garnizoens- politie en fabriekswaehten. Na de laatste zuivering, die in Juni zou zijn begonnen, hebben de politiemannen naar men meent een politieke scholing door lopen. In verband met de versterking der politie in de Oostelijke zone acht men het in diplomatieke kringen niet onmogelijk, dat de Sovjet-autoriteiten aan de gewes telijke mogendheden zullen voor stellen de bezettingsmachten ge lijktijdig terug te trekken, evenals zij dit met betrekking tot Korea hebben voorgesteld. Het proces der centralisering van de politie in de Oostelijke zone en het elimineren van niet- communistische elementen is rauwlettend door Londen gade geslagen sinds het ongeveer twee jaar geleden begon, aldus Reuters diplomatieke correspondent. De Franse politie is gisteren morgen begonnen de stakers te verwijderen uit de mijnen in het gebied van Monceau les Mines (centraal Oost-Frankrijk)ten einde de schachten voor onderlo pen te behoeden. In de meeste mijnen boden de stakers geen verzet tegen de politie. De stakers zijn er Dinsdagmor gen in geslaagd opnieuw de elec- trisohe centrale te Carmaux te bezetten. Zij hebben de orde dienst verplicht zich terug te trekken. Woensdac was de toestand ge spannen. Politieversterkingen werden aangevoerd, terwijl de mijnwer kers met tromgeroffel werden op geroepen. De hervatting van het werk in het Oostelijk mijnbekken neemt toe, aldus Reuter. Gisteren gin gen er in totaal 11.538 mijnwer kers aan het werk, tegen 9168 Dinsdag. Thans is ruim 51 pro cent der miinwenkers in het Moe zelbeken weer aan het werk. De situatie in het Noorden werd gisterenmorgen „kalm" genoemd. Men meent, dat te Lens spoedig De Sowjet-autoriteiten hebben beperkende maatregelen getrof fen ten aanzien van het vervoer van goederen van de Sowjet-Rus- sische zone van Duitsland naar de Scwjet-sector van Berlijn, aldus inleidingen uit kringen van de Sowjet-Russische controle op de spoorwegen. Ingevolge de nieuwe maatregelen mogen voedingsmid delen, steenkool en textielwaren uit de Sowjet-zone in de Sowjet- sector van Berlijn slechts worden afgeleverd aan de gemeentelijke bureaux of aan door deze bureaux genoemde particuliere firma's Levering van de genoemde goe deren aan de Westelijke sectoren van Berlijn was reeds verboden. maatregelen genomen zullen moe ten worden om de veiligheids diensten bij de cokes-ovens te handhaven. Uit alle mijnen van Auvergne en Haute-Loire in het Zuiden, zijn de veiligheidsdiensten terugge trokken. In dit gebied zijn nor maliter ongeveer 2800 mijnwer kers werkzaam. De Franse regering heeft giste ren besloten „de noodzakelijke stappen" te ondernemen met be trekking tot de „rampzalige ge volgen" van de mijnwerkerssta king in de Noordelijke mijngebie- den, aldus heeft Francois Mitte- rand, Minister van Voorlichting, na een bijeenkomst van de minis terraad bekend gemaakt. Hij wees er op, dat steden in 't Noor den verstoken zijn van water, electriciteit en gas. De Minister gaf geen nadere bijzonderheden over de regeringsplannen. vangen over een hernieuwd op laaien van de strijd op andere fronten. De Joden zouden een aanval gedaan hebben in het Jeruzalemse gebied. Op het cen trale front (Toekaim) waren vlieg tuigen actief en er werd hevig geschoten. De Egyptische Premier, No- krasji Pasja, verklaarde nog geen instructies van de Veiligheidsraad te hebben ontvangen. De European Cooperation Ad ministration heeft Dinsdag aan koopmachtigingen ter waarde van 2.421.000 dollars bekend gemaakt voor Nederland. Deze machtigin gen zijn als volgt verdeeld: Elec- tri'sche toestellen, met inbegrip van transformatoren, electrisehe ovens en verwarmingsinstallaties, ter waarde van 1.005.000 dollars, electrisehe motoren ter waarde van 300.000 dollars, olieproduc ten, met inbegrip van vliegtuig- benzine, dieselolie en stookolie uit Aruba ter waarde van 1.116.000 dollars. Volgens door het Ameri kaanse departement van defensie gepubliceerde cijfers was de totale sterkte van leger, marine, lucht macht en mariniers op 1 October 1.531.881 man. Dit is 37.000 meer dan op 1 September en het resultaat van intensieve recrute- ringscampagnes. De marine van de Ver. Staten heeft foto's vrijgegeven, die door automatische camera's zijn geno men, welke in raketten waren ge ïnstalleerd. De raketten verhieven zich tot 112.000 meter boven de aarde. De foto's laten, naar men gelooft, het grootste gedeelte van de aarde zien dat ooit in een keer is opgenomen, n 1. ongeveer 800 000 vierkante kilometer van het Westelijke deel der Verenigde Staten en van Noord-Mexico. Alhoewel de foto's waren geno men terwijl de raketten met een snellheid van 4800 kilometer per uur door het luchtruim schoten, is het mogelijk de curve van de aar de, bergen, rivieren, wegen, spoorwegen, vliegvelden en steden tf onderscheiden. De camera's namen meer dan 200 foto's. In het begin van het volgende jaar verwacht Eire een plan uit gewerkt te hebben, dat de Repu bliek in staat stelt volledig met het Britse gemenebest samen te werken, zo heeft de premier, John Oostello, tegenover Reuter verklaard. Het plan was geba seerd op de Pan-Amerikaanse Unie. Oostello meende, dat deze soort associatie zeer wel toege past kon worden bij een associa tie, die Eire met het gemenebest wenste. Oostello legde deze verklaring af na een vergadering van het ka binet, waarop de opheffing van de wet 'op de buitenlandse betrek kingen de laatste formele scha kel met de Britse Kroon werd besproken. William Hardcastle, Reuters correspondent te Washington, schrijft van betrouwbare zijde vernomen te hebben, dat de V. S. in 1949 zo goed als zeker zich formeel zullen verbinden met de landen van de West-Europese Unie en Canada in een verdrag naar hét voorbeeld van het inter- Amerikaanse verdedigingspact. De uiteindelijke beslissing in deze kwestie berust bij het con gres, doch op grond van hoogst geheime besprekingen tussen bet. Ministerie van Buitenlandse Z ;- ken en Defensie en onderh* ïde- lingen met de ambassadeurs van de landen der West-Europese Unie alhier, verwacht men in welinge lichte kringen te Washington dat: 1. Het congres, wanneer het in 1949 weer bijeenkomt, verzocht zal worden de deelneming der V. S. aan een dergelijke alliantie goed te keuren. 2. Een dergelijke alliantie Ame rika niet automatisch in een oor log zal betrekken ter verdediging van een lid, dat wordt aangeval len, doch het zal verplichten met de anderen overleg te plegen over „de te nemen maatregelen" in een dergelijk geval. 3. De alliantie zal dienen als grondslag voor een „Atlantisch Pact", waarbinnen de nauwer ver weven West-Europese Unie en het Amerikaanse program van mili taire steun aan Europa zouden functionneren. 4. Een lichaam, los van de West-Europese verdedigingsraad, zal worden gevormd, dat een platform zou vormen voor ge meenschappelijke plannen op bre de basis en voor „overleg". Het zou een uitbreiding betekenen van het huidige Brits-Amerikaans-Ca- nadese gecombineerde opperbevel en bijna zeker zich ontwikkelen tot het voornaamste inter-Geal- lieerde planning- en verbindings orgaan in geval van oorlog. Naar wordt vernomen heeft Veldmaarschalk Walter von Brauchitsch op zijn sterfbed zeke re nog niet bekendgemaakte ver klaringen afgelegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1