Spoedzitting van de Veiligheidsraad Oe stakingen in Frankrijk WOENSDAG 20 OCTOBER 1948. Perscommuniqué Legercontacten Inval in Brits voorlich tingsbureau te Praag De toestand In Berlijn Truman over de kwestie Vinson De haven van Rotterdam en Antwerpen en de Duitse invoer De terugkeer van Gen. Walter von Seydlitz naar Duitsland Werkhervatting In Frankrijk De Joegoslaven in Roemenië De politieke"Commlssie i WEERSVERWACHTING I medegedeeld door ket K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Woens- I dagavond. Afnemend buiig. In de kuststreken: Wisselende tyewoHAing met voorraameTijk' gedurende de voormiddag nog hier en daar buien. Meest ma tige wind tussen Noord-West eis West. Weinig verandering in temperatuur. Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Frankering by Abonnement: Terneuzen 4e Jaargang No- 941. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V> Firma P. J. van de San de Terneuzen INDONESIË. In een perscommuniqué van de dienst Legercontacten wordt o.m. gezegd, dat de Republikeinse troe pencommandant te Bodjonegoro aan de militaire gouverneur van Solo verzocht heeft boven de plaatsen Remhanig, Pamotan, Mantingan, Patih en tussen Blo- ra, Djattirogo en ten Zuiden van Bodjonegoro door Republikeinse vliegtuigen rood-witte pamfletten te doen uitwerpen, waarin de mededeling moet worden opgeno men, dat de Republiek spoedig bevrijd zal ziin van onruststokers. Bij aankomst van de T.N.I.- troepen te Blora bleek, dat alle diensthoofden door de opstande lingen werden weggevoerd en dat geldmiddelen van de openbare diensten waren geroofd. Voorts wordt gemeld, dat te Blora geen levensmiddelen meer aanwezig zijn. In het communiqué wordt verder gesneld, dat in de residen tie Solo de Republikeinse troepen Sidohardjo, Djatipoerwo en Dja- tisrono, welke plaatsen circa 20 kan ten Oosten van Bonogiri lig gen, hebben ontruimd. De Nederlandse militaire auto riteiten beschikken thans over documenten ten aanzien van de infiltraties door de Republikeinse troepen in West-Java. Het be treft hier de onderdelen van de in Februari uit West-Java geëva- cuëerde Siliwangi-divisie. Op 18 September raakten Nederlandse troepen in een gevecht met T.N L- eenheden in het gebied ten Noord- Westen van Babotsari, hierbij ver loor de T.N.I. enige documenten, o.m. „het voorbereidingsplan". Hierin worden alle te nemen maatregelen voor de terugkeer uit het Republikeinse gebied van West-Java opgesomd e,n uitge werkt. De Nederlandse troepèn hebben de nodige maatregelen ge troffen am een einde te maken aan de activiteit van deze geïnfil treerde onderdelen, aldus het communiqué van de dienst Leger contacten. De Britse ambassadeur te Praag heeft „zeer krachtig" geprotes teerd tegen de arrestatie van de Engelsman Richard Wallis van het Britse Voorlichtingsbureau te Praag. Dit geschiedde bij een inval van de politie in het bureau, waarbij een Tsjechische employé werd gearresteerd. Later werd Wallis vrijgelaten. Volgens het Tsjecho-Slowaakse nieuwsbureau merkten de politie mannen nas later, dat Wallis tot de diplomatieke staf behoorde. Het bureau genoot niet de diplo matieke onschendbaarheid en de gearresteerde Tsjecho-Slowaak Werd van ernstige dingen beschul digd. Wallis zeide echter reeds tijdens de inval verklaard te heb ben, dat hij een Britse diplomaat was. De Britse ambassadeur, Pierson Dixon, die het protest op het Ministerie overhandigde, trachtte tevergeefs toegang tot de Minis ter van Buitenlandse Zaken, Cle- mentis, te verkrijgen. De chef van de Duitse politie in de Sowjet-sector van Berlijn, Miarkgraf, heeft gelast, dat alle voertuigen, die de Westelijke sec toren van Berlijn uit de Sowjet- zöne binnenkomen, via de Sowjet- sector van de stad moeten gaan. Hij beschuldigde die Westelijke bezettingsautoriteiten ervan de Sow jet-zone „te plunderen om de Westelijke sectoren van voedsel te voorzien.™ De luchtbrug voldeed zelfs niet aan de minimumeisen. „Corrupte elementen in het be zit van autoriteiten in de Sovjet- zAae" hadden treinen en vracht wagens doorgelaten met voedsel, hout en machinerieën. Een ge deelte van deze goederen had de stad weer via de luchtbrug ver laten, zo zeide Markgraf. Op een bijeenkomst van het Amerikaanse legioen te Miami heeft President Truman als presi dent der V. S. en opperbevelheb ber der gewapende macht een rede gehouden, waarin hij zeide, oat zijn aanvankelijk voorstel de opperrechter Fred Vinson naar Moskou te zenden, geen verband hield met de bestaande onderhan delingen in het kader der V. N. of van de raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. „Mijn bedoe ling was Stalin om medewerking te vragen bij het verdrijven van de huidige giftige atmosfeer van wantrouwen, die thans de onder handelingen tussen de Westelijke mogendheden en de Sovjet-Unie omringt. Mqn afgezant zou ge tuigd hebben van de ernst en op rechtheid der Amerikaanse bevol king, waar het haar verlangen naar rede betreft", aldus Truman. „Op dit ogenblik wil ik duide lijk doen uitkomen, dat ik geen stap ben afgeweken van mijn be sluit, iedere gelegenheid om voor de vrede te werken aan te grij pen". Volgens het Duitse Nieuws bureau D.P.D. hebben de Gene raals Clay en Robertson aan de vertegenwoordigers van het ge meentebestuur van Hamburg mee gedeeld, dat er geen sprake wa3 de havens der Beneluxlanden te begunstigen ten koste van de Duitse havens. „Er is nog geen overeenkomst gesloten met de Benelux. Alvo rens een dergelijk accoord zal worden ondertekend, zal ',n Duit se afgevaardigde worden ge hoord" aldus de generaals. In welingelichte Duitse kringen te Berlijn is men er ondanks de tegenspraak van Sovjet-Russische zijde, overtuigd, dat Generaal Walter Van Seydlitz Vrijdag j.l. naar Duitsland is teruggekomen. Tezamen met Von Seydlitz zouden nog drie andere Duitse generaals zijn teruggekeerd. Volgens de Reutercorresponde,nt David Brown zijn de andere drie de Generaals Lattman, Miller en Von Lenski. Lattman zou zich vermoedelijk gaan wijden aan de opleiding van de politie in de Oos telijke zone. Miller en Von Lenski zouden te Krosnogorsk lessen over de Sowjetrussische leerstellingen nebben gevolgd. Zij zouden het vertrouwen van Moskou genieten en in de staf van Von Seydlitz weiden opgenomen. Von Seydlitz zou zijn hoofd kwartier vestigen te Potsdam of daar in de buurt. Miller zou staf chef worden en aan Lattman zou de opleiding van officieren worden toevertrouwd. De politie zou op militaire wijze worden geschoold en worden ge oefend in het bedienen van hand- niitrailleurs, en later van granaat - Stakende mijnwerkers hebben zich verenigd en een tegenaanval gedaan op militairen en politie, die tevoren de ingang van de mijn te Roche la Moliere bij Saint Etienne hadden bezet- 20 Leden van de speciale veiligheidspolitie en ongeveer evenveel stakers wer den gewond. 8 Stakers werden gearresteerd. De stakers wierpen met stenen en stukken ijzer, mili tairen en politie gebruikten de kolf van het geweer. De scher mutseling duurde bijna een uur. Saint Etienne verkeert prac- tisch in een staat van beleg. Men schat, dat zich bijna 10.000 man militairen en veiligheidspolitie in dit gebied bevinden. 9 of 10 mijn ingangen bevinden zich nog in handen der stakers. Twaalf procent van de mijn werkers in het Moezelbekken heeft het werk hervat. De veilig heidsdiensten zijn verzekerd. Ook in de mijnen te Merlabach is het werk hervat. De arbeiders van de Junlopfa- brleken te Montluoon zijn Dins dagmorgen weer aan het werk gegaan, nadat hun zekere loons verbeteringen waren toegestaan. Het hoofdkwartier van het communistische mijnwerkersver- bond te Carmaux in Zuid-Frank rijk, heeft alle mijnwerkers en hun vrouwen verzocht de Repu blikeinse veiligheidsploegen ter bescherming van vrijwilligers, die werpers. Ook zou de vorming van een politie-luchtmacht beoogd worden. De vliegvelden in de Sow- jetzone zouden reeds tot dat doel zijn uitgerust. Roemenië heeft de „onmiddel lijke terugroeping" van alle Joego slavische onderwijzers in Roeme nië geëist wegens hun „nationa- l'stische en chauvinistische hou ding", zo meldt het Roemeense nieuwbureau. Naar aanleiding van de „revolutionnaire activi teit" van Joego-Slavische onder wijzers aan Servische en Kroati sche scholen in de Banaat, heeft de Roemeense ambassadeur het Joego-Slavische Ministerie van Buitenlandse Zaken een nota over handigd, waarin gezegd wordt, dat de onderwijzers „de grote gastvrijheid van de Roemeense staat misbruiken voor het kweken van vijandschap jegens andere nationaliteiten en verzet tegen de De Veiligheidsraad is gisteren in spoedzitting bijeengekomen om het verzoek in overweging te ne men van de waarnemende be middelaar der V. N. om „onmid dellijke interventie"' in de ernsti ge toestand veroorzaakt door schendingen, van het bestand in Palestina. De waarnemende be middelaar, Dr. Ralph Bunche. deelde de Veiligheidsraad mede, dat Egypte zijn verzoek om het vuren te staken had aanvaard „onder één voorwaarde, n.l. dat het ook door Israël zou worden aanvaard". Hij verklaarde voorts ibericht ontvangen te hebben, dat Israël bereid was op ieder ogen blik en tijdstip met Egypte te onderhandelen. De voornaamste punten van het rapport, dat Dr. Bunche aan de Veiligheidsraad heeft voorgelegd zijn: 1. Er zijn ernstige bestands schendingen voorgekomen in het Negef-gebied in Zuid-Palestina; 2. zowel Arabieren als Joden zijn te laken voor hun weigering zich te houden aan de instructies der V. N. betreffende de vrije doortocht van convooien; 3. de Joden zijn te laken om dat zij enkele Joodse nederzettin gen in de Negef door de lucht ra vitailleerden zonder toezicht van de V. N.; 4. de Egyptenaren beweren, dat als deze ravitaillering voort duurt zij het recht hebben con vooien over land tegen te houden. De Joodse delegatie te Parijs beweert daarentegen, dat de moeilijkheden ontstonden door de weigering van Egypte om de aan- de bewaking van installatie over nemen, de weg naar de kolenge- bieden van Carmaux en Albi te versperren. In de streek van Douai werden 100 mijnwerkers, die het werk wilden hervatten, door posters tegengehouden. Reuter meldt nader, dat in het Oostelijke steenkooibekken bijna 10.000 mijnwerkers, of wel 40 pro cent van het totaal aantal, weder om aan het werk zijn gegaan. In het Noorden is de toestand onveranderd. Een woordvoerder van het De partement van Binnenlandse Za ken ontkende, dat, zoals van com munistische zijde werd bericht, negertroepen of tank-eenheden in het Noordelijk steenkoolbekken aanwezig zouden zijn. De Minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moch, en de prefec ten van de stakingsgebieden pleegden gisteren overleg in ver band met het toesluit van het communistisch mrjnwerkersver- bond, de veiligheidsploegen uit de mijnen terug te trekken. Men vreest namelijk als gevolg van het terugtrekken der veiligheids ploegen overstromingen in de mij nen of andere schade, waarvan het herstel maanden zou vorde ren. In het gebied van de Loire zou den reeds drie mijnen zijn onder gelopen. In andere mijnen wordt de vei ligheidsdienst onder bescherming van militairen voortgezet. staat". De onderwijzers worden voorts beschuldigd van „het ver spreiden van geruchten en druk werk, waarin de democratische prestaties van Roemenië worden belasterd." De politieke commissie der V. N. heeft „na een heet debat over de controle van de atoombom, waarin de afgevaardigden uit de Oost- en de West-Europese lal den elkaar van koppigheid be schuldigden", aldus meldt Reuter, de zitting verdaagd zonder tot een resultaat te komen. De E.C.A. heeft nieuwe toe wijzingen tot een totaalbedrag van 18.436.230 dollar bekend gemaakt. Nederland en Indonesië kregen gezamenlijk een bedrag van 6.968 duizend dollar toegewezen voor de aankoop van steenkool, teerpro- ducten, mineralen, katoenen weef sels en nikkel. voer over land naar de dorpen Hatta en Karatiya in de Negef toe te staan, hoewel de raad der V. N. voor het toezicht op de na leving van de wapenstilstand had verklaard, dat deze route open (moest blijven. De voorzitter van de Veilig heidsraad Warren Ausin (V.S.) nodigde de vertegenwoordigers van de voorlopige regering van Is raël, de regeringen van de Liba non en Egypte en het Arabische hoge comité uit aan de conferen tietafel plaats te nemen als be langhebbende partijen. De plaats voor de vertegen woordiger van het Arabische hoge comité bleef echter open. Dr. Bunche deelde nog mede, dat de Egyptische regering er ook in had toegestemd, dat „de onderhandelingen voor een rege ling gelijktijdig in Cairo en Israël gevoerd werden". De Egyptische gedelegeerde Mah- moed Fawzi Bey zeide opdracht gekregen te hebben om de „diepe bezorgdheid" van Egypte uit te spreken over de gebeurtenissen in de Negef. Hij legde de nadruk op het belang van de ravitaille ring van de verschilende neder zettingen in de Negef en zeide: „Dit is iets, dat van geweldig voordeel zou kunnen zijn voor een van de partijen en een kwestie, die de hele structuur van het be stand zou kunnen ondermijnen. Als men zich van Joodse zijde niet onderwerpt aan het toezicht op de convooien, kan van de Egyptena ren niet verwacht worden dat zij deze doorlaten. De nederzettin gen zijn springplanken en bun kers, die een bedreiging kunnen vormen voor alle Egyptische strijdkrachten in de Negef". De woordvoerder van de voorlo pige regering van Israël, Aubrey Eb an, gewaagde van een „kenne lijk gebrek aan sympathie" voor de Joodse staat „bij sommige kringen" in de V.N. Hij weet het aan deze kringen, dat het niet ge lukt was „de vitale verbindings route tussen Israël en de Negef" open te houden. De Sovjet-afgevaardigde Malik verklaarde, de conclusie van Bun ches rapport dat de Veiligheids raad een „onmiddellijke staking van de vijandelijkheden in de Negef" zou gelasten, te steunen. Cadogan (Engeland) was ook van mening, dat de Veiligheids raad deze passage van het rap port van Bunche moest onder schrijven. De Egyptische en Syrische afgevaardigden drongen beiden aan op „krachtiger actie" dan een resolutie. Met algemene stemmen heeft de Veiligheidsraad een beroep gedaan op Arabieren en Joden om de gevechten in de Negci' onmid dellijk te staken. De stemming werd gehouden naar aanleiding van een Sovjet-voorstel dat de raad alleen over het staken der gevechtshandelingen zou stem men. Tevoren had de raad met 9 stemmen tegen nul bij twee ont houdingen (Sovjet-Unie en de Oekraine) een resolutie aange nomen, die tevens beveelt: 1. ontruiming door beide partijen van iedere positie, die niet werd ingenomen ten tijde van het uit breken der gevechtshandelingen 2 aanvaarding van de besluiten der wapenstilstandscommissie over de toelating van convooien naar Joodse nederzettingen; 3. onderhandelingen te beginnen via de V. N. over de hangende ge schillen in de Negef en de perma nente detachering van waar nemers der V. N. over het gehele gebied. Op deze punten onthielden de Sovjet-Unie en de Oekraine zich van stemming. Voordat de vergadering werd verdaagd, nam de Veiligheidsraad met algemene stemmen een ge amendeerde Brits-Chinese reso lutie aan, die de Joden en Ara bieren eraan herinnert, dat zij hun verplichtingen volgens de be- staansovereenkomst ten voile en te goeder trouw moeten nakomen. De Berlijnse kwestie. De Veiligheidsraad heeft voor de tweede maal de discussie her opend over de Berlijnse kwestie De Britse afgevaardigde, Sir Alexander Cadogan. antwoordde uit naam van de drie Westelijke mogendheden op de vragen, die de voorzitter, Bramuglia (Argen tinië) op de vorige zitting gesteld heeft. Sir Alexander betoogde, dat slechts de door de Sovjet-autori teiten volgehouden „blokkade" de onderhandelingen over Duitse aangelegenheden tegenhield. Cadogan somde vervolgens vier punten op: 1. De grote gevarieerdheid der restricties tussen Maart en Juli, waardoor zo zei hij de Wes telijke bezettende mogendheden van hun rechten in Duitsland beroofd dreigden te worden. 2. De gevarieerdheid en „onlo gische aard" der redenen, die de Sovjet-autoriteiten opgaven. 3. De „kennelijke onoprecht heid der redenen". 4. Het belangrijkste punt vol gens spreker: „De wijze, waarop de Sovjet-autoriteiten qeze beper kingen eenzijdig en met behulp van een reeks ultimata instelden". Cadogan voegde er aan toe, dat het nieuws van nieuwe maatrege len „om te verhinderen, dat enig voedsel uit de Sovjetzone naar Berlijn zou worden gebracht" hem bereikt had. „Vrachtwagens zrjn tegenge houden en de plaatselijke Sovjet commandant heeft gezegd, dat op deze wijze geen voedsel meer zou mogen passeren en toch beweren de Sovjet-autoriteiten, dat er geen blokkade van Berlijn bestaat." Terwijl Cadogan aan het woord was, zaten Wsjinsky (Sovjet- Unie) en Manoilsky (Oekraine) te lezen. Ook Jessup (V. S.) verlangde „onmiddellijke opheffing van de blokkade. Daarna wilde hij uit voering gegeven zien aan de ge meenschappelijke richtlijn, die op 30 Augustus in Moskou werd aan genomen. Jessup zei, dat de Sovjet-Unie door middel van de „blokkade" haar macht wenst uit te breiden en dat eerst na het instellen van de luchtbrug door de Westelijke mogendheden de U.S.S.R. heeft aangeboden Berlijn van voedsel Le voorzien. Volgens Jessup heeft een bevolking van ruim twee en een half millioen te kiezen tussen ontbering en „politiek Sovjet- voedsel en politieke Sovjet-kolen en tenslotte Sovjetische en com munistische overheersing." Zij had echter, zo zei hij, ont bering en vrijheid gekozen. Hjj herinnert aan de terugtrek king van de U.S S.R. uit de be stuursraad en aan de invoering van de blokkade. Hij verklaart „de Sovjet-Unie heeft het recht niet aldus op te treden, doch zij beschikt over de materiële macht hiertoe en het gebruik daarvan is een duidelijke miskenning van de doeleinden en de principes der Vertnigde Naties. Jassup herinnert er aan, dat de drie Westerse regeringen op 6 Juli aan de Sovjet-regering hun eerste nota hebben gezonden om een oplossing te zoeken voor de uit de blokkade voortspruitende toestand, daar deze laatste een be dreiging vormde voor de vrede. De Amerikaanse afgevaardigde verklaart vervolgens, dat de drie Westerse Mogendheden bereid wa ren practische regelingen te be spreken onder meer in verband met het muntprobleem, zolang zij enige reden hadden te geloven, dat de door de Sovjet-regering opgelegde beperkingen enig ver band hadden met die problemen. Nadat de Franse afgevaardigde Parodi nog het woord had gevoerd, verdaagde de voorzitter de ver gadering tot Vrijdagmiddag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1