De controle op de atoomenergie De Communistische guerilla-activiteit neemt weer toe De defensiebegroting van de Ver. Staten DINSDAG 19 OCTOBER 1948. SJARIFOEDDIN NIET GEDOOD? De toestand In de Republiek Israëlisch legercommuniqué Heil Hiliei»*** Toespraak van Generaal Peron Koningshulde te Gent Arrestaties in verband met de dood van George Polk Kiesmannen voor Franse raad der Republiek gekozen Discussies uit de Politieke Commissie Bramugli voert weer besprekingen Bemanning vliegdekschip „Illustrious" omgekomen Motorrijwiel zonder vergunning Per auto door Duitsland Frankering Wj Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Enkele buien. Wisselend hewolkt met enkele buien, hier en daar vergezeld van onweer en hagel. Aanvan kelijk meest zwakke, maar la ter weer toenemende wind uit Westelijke richtingen. Iiets kouder. 4e Jaargang No- 940- Adver tentieprjja per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent, Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P- J- van de San de Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- INDONESIË De dienst legercontacten meldt onder meer: Volgens inlichtingen uit Midden-Java bevinden Moeso en Sja- rifoeddin zich met de Kolonel Djokosoenjono en Abdoel Rach- man in de bossen ten Westen van de Willes. Men verwacht niet, dat zij pogingen zullen doen om Java te verlaten, aangezien de communistische opstandelingen de beschikking hebben over reeds lang te voren in gereedheid gebrachte opslagplaatsen in de ber gen, waardoor zij de strijd geruime tijd kunnen volhouden". regentschap Patjitan duurt de guerilla-activiteit onverminderd voort. In het gebied van Wono- giri en Patjitan bevindt zich een communistische troepenmacht be staande uit minstens drie volle dig uitgeruste bataljons, onder commando van de Overste Soeadi. Uit Solo wordt gemeld, dat de algemene toestand in de residen tie zorgwekkend is door de veel vuldige ondergrondse acties en de guerilla-activiteit, voornamelijk in het Dawoe-complex. Uit het Zuid-Malangse worden nog steeds arrestaties van communisten ge meld Op de hellingen van de Keloet houdt zich een onbekend aantal opstandelingen schuil In deze mededeling aan de pers wordt verder gezegd, dat volgens een rapport uit het republikeinse hoofdkwartier te Madioen blijkt, dat de troepen van Djokosoejono goed bewapend zijn en voor min stens 21 millioen öri aan baar gejd hebben geroofd en meegevoerd toen zij Madioen en Ponorogo prijsgaven. Omtrent de bezetting van Blora wordt nader gemeld, dat de repu blikeinse troepen twee dagen no dig hadden om de stad te ver everen; de communisten hebben toen de belangrijke gebouwen in brand gestoken. Een rapport van 17 October meldt, dat de com munisten de plaats Djilten tussen Blora en Tjepoe opnieuw hebben bezet en pogingen doen, om Blora te heroveren. In verband met het grote aantal te Tjepoe gevallen slachtoffers is dringend om me dische hulp verzocht. De persmededeling van de dienst legercontacten zegt verder, dat raar uit de residentie Bodjone- goro wordt gemeld, de communis tische guerilla-activiteit toeneemt. In het Zuiden van Bodjonegoro en de omgeving van Klino en voorts ten Noordoosten van Nga- wi bevinden zich groepen gewa pende communisten. De meest Zuidelijke posities van de republi keinse' troepen in de residentie Madioen bevonden zich enkele da gen geleden te Slaoeng (20 km ten Zuiden van Ponogoro), te Mlarak (8 km ten Zuidoosten van Ponogoro) en te Peoloeng (18 km ten Oosten van Ponogoro). In de residentie Madioen en het Het Chinese blad ,,Min Pao" meldt, dat de Republikeinse gene- raal-majoor D'.di Kartasasmita van de T.N.I. enige dagen geleden over de demarcatielijn zou zijn ge komen. Kartasasmita was vóór de oorlog kapitein bij het K-N.I.L. en had zijn officiersopleiding ontvan gen aan de Kon. Militaire Acade mie te Breda. De Min Pao vraagt: Wie volgt? Uit Republikeinse kringen werd aan Antara medegedeeld, dat .kolonel Kartasasmita sedert eind Juli niet meer in dienst is van het Republikeinse leger." Antara voegt hieraan toe. dat de Repu blikeinse legerkringen deze ver klaring hebben uitgegeven in ver band met berichten, als zou Kar tasasmita het Republikeinse ge bied hebben verlaten. Naar Antara meldt, heeft de staf van de militaire gouverneur van Solo bekend gemaakt, dat in Tirtomo, ten Zuiden van Solo, 56 lijken zijn aangetroffen van per sonen, die tijdens de communisti sche opstand zijn vermoord. Het waren hoofdzakelijk burger-amb tenaren en politiemannen, terwijl er ook het lijk van een vooraan staand Mohammedaans geeste lijke bij was. Volgens een gisteren uitgegeven Israëlisch legercommuniqué heb ben Israëlische troepen de hdogten veroverd, die de weg naar de Negef-woestijn beheersen, in hun pogingen om contact te krijgn met geïsoleerde Joodse nederzet tingen in dat gebied. Het com muniqué meldt voorts, dat de Israëlische luchtmacht Gaza, Fa- loeja, Beersjeba en El Arish heeft gebombardeerd. Zaterdagavond werden in een café aan de Martelaars gracht te Amsterdam het Engelse en het Nederlandse volkslied gespeeld, waarop een van de bezoskers rea geerde met „Heil Hitier!" Dit <bekwam hem slecht. Bin nen enkele ogenblikken ont stond een vechtpartij, waar aan niet minder dan 8 man nen en 4 vrouwen deelna men. De Hitlervereerder kwam uit de strijd met een gat in zijn hoofd, een deerlpk geha vend gelaat, een gewonde kaak en een gescheurd cos- tuum. Generaal Peron heeft te Buenos Aires voor een menigte vhn 200.000 personen verklaard, dat de regering „met uitzondering van enige critici" geen oppositie heeft. Van buitenaf echter werd de legering bedreigd door „gewel- t ige mperialistische monopolies, die hun kansen in dit land zien ontglippen en een leugencampagne zijn begonnen". Peron sprak ter gelegenheid var. de derde verjaardag der orga nisatie van de Descamisados, zijn aanhangers. Door hem te ver moorden zou deze beweging niet tot staan gebracht worden. Hij z„j een objectieve <m mystieke leerstelling achterlaten, die door de descamisados tot werkelijkheid moest worden gemaakt. Ieder lid moest een wakend soldaat zijn, nu het verraad in alle medestanders kon schuilen. De komende grond- wetshervorming zou voor het volk zijnen niet ,,ten behoeve van oli garchieën en imperialistische be langen". Zondagmorgen zjjn duizenden mannen en vrouwen uit het landschap naar Gent gestroomd om hulde te brengen aan Koning Leopold en te betogen voor de terugkeer van de vorst. De Katholieke senator Baron Nothomb verklaarde tijdens zijn toespraak dat zelfs indien de volksraadpleging verworpen werd de Katholieke Volkspartij haar strijd voor de terugkomst van de Koning zou voortzetten. Aan het einde van de bijeen komst stuurden de meer dan 15.000 betogers een telegram naar de rorst te Pregny, waarin zij hem hun trouw betuigen. President Truman heeft Zater dag op een speciale persconferen tie, na terugkeer van een verkie- zingstocht in het Midden-Westen van de Verenigde Staten, voor het komende jaar, een defensie-begro ting van 14.400.000.000 dollar voor de Verenigde Staten aangekon digd. Hij zeide, dat er een lichte verbetering in de wereld-situatie en in de Sovjet-Russische houding te constateren was. Hij was opti mistisch ten aanzien van zijn kan sen op herverkiezing. Truman zeide, dat zjjn defensie deskundigen een begroting van ongeveer 23 milliard dollar voor het belastingjaar, dat 1 Juli aan staande aanvangt, hadden willen opstellen, doch dat hij deze schat ting verminderd had tot veertien milliard vier honderd milüoel. dollar. De begroting van dit jaar be droeg ongeveer twaaf milliard. Truman verklaarde verder, dat hij hoopte de militaire uitgaven tot op vijf a zeven milliard te zul len kunnen terubrengen wanneer eenmaal hechte fundamenten voor de wereldvrede gelegd zouden zijn. Een Griekse journalist, Stahto- poulos, is met zijn moeder gear resteerd, omdat heiden ervan ver dacht worden medeplichtig te zijn aan de vermoording van de radio- correspondent George Polk. Ar restatiebevelen jegens twee ander,, personen, namelijk Vas va nas en Moezenides, zijn uitgevaardigd. Zij worden thans gezocht, zo deelt het Atheense nieuwsbureau mee. De commissie van Amerikaanse journalisten, die een onderzoek zal instellen naar de dood van Pok, is van plan zich te laten ver tegenwoordigen bij bet proces te gen degenen, die beschuldigd wor den van medeplichtigheid aan de moord. De commissie zegt aan te nemen, dat ,,de Griekse rege ring geen tijd verloren zal laten gaan om de personen die thans in arrest zijn in het openbaar te be rechten, zodat de wereld zich vol ledig op de hoogte kan stellen van de bijzonderheden in deze kwestie". De eerder gegeven order betref fende de opleiding voor leger- en luchtmacht reservisten maakte deel uit van een program ter be perking van de kosten der defen sie door gebruik te maken van getrainde officieren als een kern voor het klaarmaken van geoe fende burger-reserves, aldus Tru man. Politieke waarnemers te Parijs voorspellen een grote overwin ning voor De Gaulle bij de verkie zingen in November voor de Fran se raad van de republiek (senaat). Sommigen verwachten, dat de partij van De Gaulle ofwel te voor schijn zal komen als de sterkste partij in de nieuwe senaat of zelfs een absolute meerderheid aal ver krijgen van misschien 55 Op grond van de verkiezings uitslagen van Zondag wordt de zetelverdeling in de nieuwe senaat vergeleken met de huidige zetel verdeling door sommige politieke kringen als volgt geschat: Communisten 20 zetels tegen 88 nu, socialisten 50 tegen 64. M.R.P 25 tegen 70, radicalen 80 tegen 40, Gaullisten en rechtse groepen tezamen 145 tegen 93 nu. De nieu we senaat zal 320 leden tellen te gen 315 op het ogenblik. Naar vernomen wordt, heeft de Argentijnse Minister van Buiten landse Zaken, Juan Attilio Bra- muglia, die tijdelijk het voorzitter schap van de Veiligheidsraad waarneemt, in de loop van de och tend het hoofd van de Russische delegatie, Wysjinsky, ontvangen. Men meent te weten, dat Bra- muglia in de loop van gisteren de afgevaardigden van de drie Westelijke mogendheden zou ont moeten. Hedenochtend zullen de zes neutralen" bijeenkomen voor de vergadering van de Veligheids- raad, die hedenmiddag gehouden wordt. De politieke commissie der V. N. is gisteren begonnen met de discussie over het rapport van de sub-commissie voor de atoom energie. Deze commissie is er niet in geslaagd een resolutie op te stellen, die de Oostelijke en Westelijke voorstellen voor de controle van de atoombom in zich verenigt. De sub-commissie hecht te met 8 tegen 2 stemmen Sov jet-Unie en Oekraine) bij 1 ont houding (India) haar goedkeuring aan een geamendeerde Canadese resolutie. Deze adviseert de ai- g-emene vergadering de algemene bevindingen van het rapport van de commissie voor atoomenergie goed te keuren; geeft uitdrukking aan „de grote bezorgdheid over de impasse, die bereikt werd in het werk van de atoom-commissie en betreurt, dat er geen algemene overeenstemming werd bereikt; verzoekt de zes initiatiefnemers van de algemene vergadering tot de resolutie van 24 Januari 1946. die permanente leden zijn van de atoom-commissie, samen te ko men en overleg te plegen inzake de mogelijkheid van het bestaan van een basis van overeenkomst ter. aanzien van de internationale controle op de atoomenergie om haar aanwending voor vredelie vende doeleinden te verzeke ren. Een Sovjet-resolutie, die de commissie voor atoomenergie ver zoekt haar werk te hervatten en een ontwerp-conventie voor tc bereiden voor gelijktijdige con trole en verbod van de atoombom werd in de sub-commissie met 7 tegen 2 stemmen (Sovjet-Unie en Oekraine) bij twee onthoudingen (Ecuador en India) verworpen. De Amerikaanse afgevaardigde Warren Austin herhaalde, dat zij, regering het Sovjet-voorstel tot gelijktijdige vernietiging van atoombommen, het verbieden van de vervaardiging ervan en de in stelling van internationale con trole niet kon aanvaarden. Hij voegde eraan toe, dat de V. S. het werk van 30 maanden van de atoom-commissie niet wilden ne geren. Hij kdn zich ook niet ver enigen met het Syrische voorstel cm de atoom-commissie haar werk te laten voortzetten. Even tueel zonder deelneming van de Sovjet-Unie. Hij pleitte voor overleg tussen de mogendheden, die het initiatief na*ien tot de oprichting van de atoom-commis sie, de Grote Vijf en Canada. In dien deze zes landen het niet eens zouden kunnen worden over een basis waarop de commissie voor de atoomenergie weer aan het werk zou kunnen gaan, aldus Austin, moesten zij aan de alge mene vergadering verslag uit brengen, die dan zou moeten be slissen welke stappen verder geno men moesten worden. Paul Ramadier (Frankrijk) steunde de Canadese resolutie. Hij betoogde, dat de kern van de zaak was, dat men het internatio nale wantrouwen moest vermin deren. Sir Benegal Narsing Rau (India), die de sub-commissie pre sideerde, drong aan op een com promis Volgens hem waren er duidelijke tekenen te bespeuren geweest van een „toegevender" houding van de Sovjet-Unie. In dien de commissie haar werk zou Van officiële zijde te Portland (in het Engelse graafschap Dor setshire) is bekend gemaakt, dat men vreest, dat 29 leden der be manning van het vliegdekschip Illustrious" zijn verdronken. Een Liberty-boot, die de zee lieden naar de „Illustrious" terug bracht en tot vlak bij het achrp genaderd was, is door de zware zee omgeslagen. Onder het licht van schijnwer pers hebben boten de gehele nacht de haven afgezocht. Enke le leden der bemanning wisten de „Illustrious" zwemmend te berei ken, anderen werden door passe rende boten opgeprikt. De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. heeft aangewezen al3 motorrijwiel, waarvoor geen rijvergunning nodig is, het motor rijwiel merk „Rijwiel-solex". hervatten, zouden aan beide kan ten stapp>en kunnen worden ge daan tot een compromis. De Sovjet-afgevaardigde Malik zeide, dat het Westelijke meerder heidsplan geen eigenlijk controle plan was. Het Sovjet-voorstel was een serieuze concessie in de richting van een overeenkomst. Malik zeide voorts, dat het Wes telijke plan geen tijdlimiet stelde voor de verschillende fasen van de controle en het verbod en de vernietiging van atoombommen. De Sovjet-Unie kon niet toestem men in een internationaal con trole-apparaat, zoals door de meerderheid werd heoogd, dat on beperkte bevoegdheid zou hebben tot inmenging in alle landen. Evenmin kon de Sovjet-Unie ac- eoord gaan met het overdragen van alle hulpbronnen en practisch de gehele productie van dit lichaam. De voornaamste reden, dat de Sovjet-Unie zich verzet tegen de Canadese resolutie, aldus Malik, is de overtuiging, dat deze reso lutie onbepaalde opschorting van het werk der commissie voor de atoomenergie beoogt. „Wij blij ven er op staan, dat over het Sov- ietvoorstel wordt gestemd", aldus Malik. Volgens Chevrier (Canada) wil len de Sovjet-Russen, dat begon nen wordt met controle van het laatste, eenvoudige onderdeel van het proces. Voordat zij voldoende verzekering hebben gegeven, dat zij hun medewerking zullen geven aan de controle van de eerdere, belangrijke stappen. De zitting werd enkele uren on derbroken. Na de hervatting der zitting verzocht Kolonel W. R. Hodgson (Australië) om een proefneming in de commissie over de vraag, of men de commissie voor de atoom energie op>dracht zal geven haar pogingen tot het opstellen van een internationaal verdrag der atoom controle voort te zetten. Cadogan (Engeland) deed een beroep op de Grote Vijf en Cana da, „een uiterste krachtsinspan ning te verrichten" om overeen stemming te bereiken over funda mentele kwesties. Hij garan deerde de commissie officieel, dat de Engelse regering de beraad slagingen naar aanleiding van het Canadese voorstel aan zou vangen met de oprechte hoop, dat zij de zes mogendheden in staat zouden stellen, ,in de zeer nabije toe komst een overeenkomst bekend te maken, die de commissie voor de atoomenergie in staat zou stel len haar werk te hervatten. Cadogan achtte het niet waar schijnlijk, dat de commissie voor de atoomenergie met vrucht haar werk kan voortzetten, daar naar zijn mening vertegenwoordigers van Oost en West in deze com missie in twee opzichten ernstig met elkaar van mening verschil len: over de kwestie, wanneer het verbod van atoomwapens in prac- tijk gebracht zou worden, daar volgens Cadogan aanzienlijke trjd zou verstrijken tussen onderteke ning van een verbodsovereen komst en de werkelijke controle, en over het controleprogramma zelf, waar de vraag geldt, of een eenvoudig inspectiestelsel of een uitgebreid controlestelsel noodza kelijk is. Cadogan is van oordeel dat in deze omstandigheden de Canadese resolutie 't bruikbaarst compromis oplevert, dat tot nog toe aan de hand is gedaan. „In dien de algemene vergadering overduidelijk te kennen zou geven, clat het Sovjetvoorstel geen basis tot overeenkomst geeft, zou de Sovjetregering misschien bereid zijn een concessie te doen, die ons dichter bij een overeenkomst zou brengen", aldus Cadogan. Nadat nog enkele afgevaardig den het i woord hadden gevoerd ging de commissie tot hedenmid dag 3 uur uiteen. Omtrent de doorgang door Duitsland van automobielen zon der zakelijke doeleinden van Ne derland naar Scandinavië of terug deelt de K.N.A.C. mede. dat de moeilijkheden, die zich hierbij hebben voorgedaan, als opgelost kunnen worden beschouwd en be gin November weer toestemming zal worden gegeven voor dit toe ristisch doorgangsverkeer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1