de strijd m Palestina Voorstei-Cüchran en Nederlandse amendementen aan Hatta voorgelegd De problemen van Maarschalk Montgomery De subcommissie voor ontwapening MAANDAG 18 OCTOBER 1948. Republikeinse beschuldiging Prins Bernhard uit Zweden teruggekeerd Het proces tegen Graziani Actie tegen Noorse Labour-Partij Moordenaar van Ristlsj bekent Electriciteit voor West-Europa Prof. Paviof wijst beschuldiging af Duits Postdirecteur gevlucht De West-Europese Unie Trein met repatriërende Duitse ex-krijgsgevangenen door Sowjets aangehouden Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Maandag avond. Regen en wind- Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later brekende be wolking en enkele buien. Mati ge tot" krachtige, in de kust streken tijdelijk harde wind, hoofdzakelijk tussen Zuid en Zuid-West. Tegen de avond iets kouder dan gisteren. BE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 939- l>. Advertentieprtja: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.VP Firma P. J. van de San de Terneuzen Abonnementsprijs 3,35 per kwartaal. INDONESIË. Het Amerikaanse lid van de Commissie van goede diensten Merle Cochran, die Vrijdag naar Djogja reisde, heeft inmiddels ,,zijn eigen voorstel en de Neder landse amendementen betreffende de regeling van het Republikeins- Nederlands geschil" aan de Repu blikeinse vice-president en pre mier, Moh. Hatta, voorgelegd, al dus verneemt Antara te Djogja. Men is van mening, zo voegt An tara toe, dat het voorstel van Cochran gebaseerd is op de Ren- In een verklaring van de Veilig- .heidscommissie der Republikein se delegatie worden de Nederlan ders er van beschuldigd, dat zij de Republikeinse pogingen om de veiligheid te herstellen dwarsbo men en (jat zij de bestandsovereen- kcmst schenden door communisti sche opstandelingen te bescher men, die, achtervolgd door Repu blikeinse troepen, de demarcatie lijn overschreden. De verklaring zegt, dat begin October 50 com munisten te Tretep, ten Noorden van Magelang, de statusquo-lijn hebben overschreden. De Neder landse militaire autoriteiten wei gerden hen uit te leveren, toen de Republikeinse commandant daar om verzocht. Vervolgens wordt verklaard, dat. toen de Republi keinse troepen zuiveringsacties uitvoerden te Karangdowo, aan de Noordkust van Java, een Neder lands marinevaartuig op 200 me ter afstand van de kust onver wacht op de kust vuurde, waardoor 27 personen werden gedood. Ten slotte wordt gezegd, dat aan de Commissie van Goede Diensten verzocht is de nodige stappen te ondernemen, tot uitlevering van de opstandelingen door de Neder landers aan de Republiek. Aneta herinnert hierbij aan het bericht van zijn correspondent te Semarang van 8 October, waarin melding gemaakt wordt van een groep van 30 communisten, die zich vrijwillig meldde bij een Ne derlandse post aan de statusquo- Irjn te Soekoredjo, ten Westen van Semarang. Deze groep werd ont wapend en onder verzekerde be waring gesteld. Na enige tijd ver scheen een patrouille van de Re publikeinse strijdkrachten aan de statusquo-lijn om .uitlevering" van de „deserteurs" te verzoeken, hetgeen werd geweigerd. Z. K. H. Prins Bernhard is Za terdagmiddag laat met zijn Dako ta op het vliegveld Soesterberg geland. Zoals hekend, heeft de Frins een bezoek gebracht aan Zweden, waar hij ter jacht is ge gaan en een bezoek heeft gebracht aan de grote Bofors-staalfabrie- ken, waar de marine aankopen doet ten behoeve van Nederland se oorlogsbodems. Ex-Maarschalk Rodolfo Graziani, Mussolini's Stafchef, heeft Zater dag zijn verklaringen voor het Tribunaal, dat hem berecht, be ëindigd, na in totaal meer dan 24 uur aan het woord te zijn ge weest, met te zeggen: „Ik heb nimmer mijn land verraden Toen Miussolini poogde naar Zwitser land te vluchten ging ik niet met hem mee. Ik bleef bij mijn man nen. Ik deed, wat ik dacht mijn plicht als soldaat te zijn. Het in teresseert mij niet, wat het be sluit van het Hof zal zijn. Alles, wat ik hoop, is, dat Italië zal ver rijzen uit de schaduwen, waarin het thans temeer ligt." Graziani heeft ontkend, dat hij meegeholpen zou hebben de strijd tegen de partizanen te organise ren. Maarschalk Kesselrlng en Generaal Wolff zouden daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. (Wolff was de chef van Himm- ler's persoonlijke staf.) In Brabant zal het tot 1952 sukkelen blijven met de electrici- teit, want eerder kan de nieuwe centrale van de P.N.E.M. niet ge reed zijn, aldus deelde de Com missaris van de Koningin in Noord Brabant dezer dagen op een pers conferentie mede. ville-overeenkomst en ook ele menten bevat uit het Ameri kaansAustralisch compromis voorstel, dat door de Nederlan ders iis verworpen. Welingelichte kringen verklaren volgens An tara, dat men de indruk krijgt, dat Cochran bij het opstellen van het voorstel niet optrad als lid van de Oommissie van goede dien sten, maar als vertegenwoordiger van het Amerikaanse Departe ment van Buitenlandse Zaken. Cochran weigerde aan de pers enig commentaar te leveren om trent zijn bezoek aar, Djogja. Hij wenste zelfs niet mede te delen, hoeveel dagen hij aldaar zal ver toeven. Antara meent, dat Co chran na ontvangst van het Repu blikeinse antwoord of tenminste van de Republikeinse amendemen ten op zijn voorstel, naar Batavia zal terugkeren. DOORGANGSPOOKT VOOR OOST-JAVA. Het havengebied van Perak te Soerabaja is een belangrijke door gangspoort voor Oost-Java. De mariniers controleren daar dage lijks rond, 20.000 personen op de drie toegangswegen. Een dezer da gen heeft men acht kisten siga rettenpapier achter een partij trassie op een vrachtauto ontdekt en dit heeft geleid tot de ontdek king van een grote smokkelorga nisatie van Singapore, via Madoe- ra en Soerabaja naar het achter land. Deze post van mariniers deed nogmaals een goede slag door 300.000 en een hoeveelheid goud, die voor Republikeins gebied be stemd waren, in beslag te nemen DE TOESTAND IN DE REPUBLIEK. Vrijwillig in beschermende hechtenis? Naar betrouwbare Republikein se zegslieden aan Antara mede deelden, zou Sjarifoeddin door zijn eigen handlangers zijn ver moord. Sjarifoeddin was, na de val van Madioen, met Moeso en Setiadjlt naar het berggebied van de Wilis, ten Zuiden van Madioen, gevlucht. Deze zelfde zegslieden bevestig den, dat Setiadjit eveneens werd vermoord en voorts, dat vele lei ders van de P.K.I, en van het voor malige linkse front, thans trach ten in Djokja te komen, teneinde daar door de Republikeinse Rege ring te worden gearresteerd. 'Zij gevoelen zich blijkbaar veiliger in' gevangenschap te Djokja dan voortvluchtig daarbuiten. Nog Zaterdag berichtte radio Djokja, dat indertijd de moorden op enige leiders en Republikein se ambtenaren te Madioen werden uitgevoerd bij besluit van Amir Sjarifoeddin Een volksleider, die door radio Djokja niet nader werd aangeduid, had verklaard, dat Sjarifoeddin gedurende de weken, dat de opstandelingen te Madioen de macht in handen hadden, ais rechter was opgetreden. Hij voeg de er aan toe, dat, toen de op standelingen de stad moesten ver laten, het ook Sjarifoeddin was, die het bevel uitvaardigde om de gevangenis te Madioen, waarin bijna duizend personen zaten, met trekbommen te vernielen. Zulks werd echter door de binnentrek kende T.N.I.-troepen voorkomen. Tenslotte zou het ook Sjarifoed din zijn geweest, die de opdracht gaf om de rijst- en koffievoorra- den, die de opstandelingen bij hun vlucht uit Madioen niet meer kon den medenemen, te verbranden. PLAN TOT OVERVAL VERIJDELD. Te Toempang, nabij Malang, heeft men een dezer dagen een Indonesisch jongetje gearresteerd, dat zich op verdachte wijze ge droeg. Het knaapje bekende bij een ondervraging, als spion voor een bende van 125 man op te tre den, welke een overval wilde ple gen op de militaire- en politiepost in Toempang. Na een actie slaag de men er in drie van de bende leden te arresteren, terwijl één man op de vlucbt werd neerge schoten. Voorts zijn enige wapens buitgemaakt. De Israëlische autoriteiten heb ben geweigerd te voldoen aan een verzoek van de Verenigde Naties om het vuren in de Negev-woes- tijn, waar, naar gemeld wordt, de Egyptenaren Joodse convooien en nederzettingen hebben aangeval len, te staken. Na bekend te hebben gemaakt, dat zij in de Negev een offensief waren begonnen ter handhaving van de verbindingen met afgele gen nederzettingen, gaven de Jood se autoriteiten bevel, dat over de nieuwe gevechten niets mocht worden medegedeeld. Zaterdagochtend zijn te Tel Aviv besprekingen gevoerd tussen ver tegenwoordigers van Israël en van de Verenigde Naties. In een nota van Israël aan de Het blad van <je Noorse Labour- partij en regeringsorgaan „Arbei- derbladet" heeft Zaterdag op de frontpagina een bericht afge drukt, dat een groep industriëlen een organisatie zou hebben ge vormd onder de naam „industrie" met het doel financiële- en anderj steun te verlenen aan een actie tegen de Labour-partij en de regering. De volgende kamerverkiezingen ir. Noorwegen zullen in het najaar van 1949 gehouden worden. Luitenant-generaal Sir Giffard Martel, pantserdeskundige en lei der van de Britse militaire missie naar Moskou in 1943, heeft in een brief aan de „Sunday Times" een anaiyse gegeven van de moeilijk heden die Montgomery te wach ten staan wanneer hij de leiding op zich neemt van de Westelijke verdedigingsstrijdkrachten in Eu ropa". Zaterdagochtend is te Parijs een lfc-jarige Joego-Slaaf, Michel Jan- notsj, aangehouden, die bekend heeft de moordenaar te zijn van de gewezen Joego-Slavische Am bassadeur te Kopenhagen, Ris- tisj, die Vrijdag gewurgd in het bad van zijn appartement te Cham- bery werd aangetroffen. Jannotsj verklaarde de moord te hebben bedreven om zich in het bezit van het geld en de juwelen van Ristisj te kunnen stellen. De Franse afgevaardigde Couvé de Murville heeft in de sub-com missie voor de ontwapening het Russische voorstel tot verminde ring van de bewapening der Grote Vijl' met een derde „zuiver theo retisch" genoemd. Hij eiste vol ledige gegevens over de troepen sterkte en de bewapening van elk land en instelling van een doel matig controle-systeem. De Franse afgevaardigde was van mening, dat de tijd tussen de huidige Assemblee en de volgende diende te worden gewijd aan een studie van de ontwapening. Er zou verslag aan de Veiligheidsraad moeten worden uitgebracht. De Belgische afgevaardigde Rolin noemde het Franse voorstel het enige practische. Tsiang (China) verwierp het Volgens het Duitse Nieuwsbu reau D. P. D. is van Belgische zij de een ontwerp opgesteld, binnen kort te bespreken door een confe rentie te Essen van de economi sche commissie voor West-Euro pa van de VIN., vertegenwoordi gers van de bezettingsautoriteiten en Duitse deskundigen, volgens hetwelk West-Europa voorzien zou worden van electrische ener gie door centrales met een produc tie-capaciteit van In totaal een millioen kilowatt, die gestookt zouden worden met bruinkool uit het Rijnland. Sovjet-voorstel. Hij meende, dat het ten doel had de communisten in China te helpen. Tsiang achtte thans vermindering der bewape ning uiterst moeilijk met het oog op de grote spanning tussen de landen. De Poolse afgevaardigde, Julius Katz-Suchy, noemde het Sovjet- voorstel constructief. De vergadering werd daarop verdaagd. De Sowjet-afgevaardigde Prof. Pavlof heeft het Vrijdag door de Britse agevaardigde Mayhew in de Sociale Commissie verklaarde, dat de Sowjet-Unie een „groot slavenleger" had, laster genoemd. „Hoe verklaart de heer Mayhew, aldus prof. Pavlof, de glorieuze Russische overwinning op Hitier? Hoe kon ons volk vechten, als het niet achter de Regering stond Hij heeft geen idee van de grote morele en poitieke eenheid van de SowjetUnie." Volgens 't persbureau D. P. D. (Britse zone van Duitsland) heeft de directeur-generaal van de pos terijen van Schwerin, Schwertfe- ger, lid van de socialistische een heidspartij, voormalig lid van de sociaal-democratische partij, zijn ambt neergelegd en de wijk geno men naar Berlijn. „Het eerste probleem is", zo zegt hjj „een eind te maken aan de Sowjettactiek van de koude oorlog. Alleen door de aanwezig heid van goede troepen die ieder ogenblik paraat zouden zijn, zou dit kunnen gebeuren. Ik geloof, dat een staand leger van 20 volle dig uitgeruste divisies voor dit doel in Europa nodig zijn. Of Montgomery veel medewerking zal krijgen van Frankrijk en de Beneluxlanden staat te bezien, 't Britse aandeel moet zijn 5 eerste klas divisies, terwijl (je rest van de Verenigde Staten en de andere Westelijke landen moet komen". Als deze divisies hadden bestaan zou het probleem van <je Berlijnse blokkade nooit zijn ontstaan. Ver onderstel dat we op deze wijze de koude oorlog stoppen, zal de vij and dan niet oprukken met een deel van zijn grote leger en onze betrekkelijk kleine strijdmacht wegvagen De Sowjets zouden in, laten we zeggen, drie of vier maanden mis schien 100 divisies aan het Euro pese front kunnen concentreren. Als de Sowjet-Unie op dit ogen blik de sprong zou wagen en erin zou slagen een groot aantal troe pen in Europa te concentreren, zou er voor ons niets anders over blijven dan ons op Spanje of ons eigen laad of op beide terug te trekken". Sir Giffard zeide niet te geloven dat de Sowjet-Unie nu een oorlog beraamde die uiteindelijk haar nederlaag zou betekenen maar misschien plannen maakte om la ter aan te vallen, als ze de atoom bom had, „Voor ons antwoord is het ant woord, zonder ophouden een kou de oorlog tegen haar te voeren, totdat zij bereid is in vriendschap met de andere landen van de we reld te leven". Volgens Luit.-Generaa] (H. G. Martin, schrijft de correspondent van de „Daily Telegraph", „zal de verdedigings-organisatie van de West-Europese Unie, hoewel de permanente zetel van de staf van de oppenbevelhebber nog niet be kend is gemaakt, zeker Londen als centrum krijgen". De corres pondent verwacht, dat daar het hoofdkwartier gevestigd zal wor den en onderafdelingen van het hoofdkwartier op het vasteland. Oak de bijeenkomsten van de mi nisters van defensie zullen te Londen gehouden worden, aldus deze correspondent. Martin schat 50 volledig uit geruste divisies, ondersteund door voldoende luchtmacht, het nood zakelijke minimum, dat eind 1949 Montgomery ter beschikking zou moeten staan. Stafchef van de Verenigde Na ties, Kolonel Henri Vigier, wordt gezegd, dat Israël geen aanleiding ziet de operaties in de Negev te staken, zolang het geen waarhor- gen heeft verkregen van de Staf chef, dat het verkeer naar en van de Negev niet door de Egyptena ren zal worden belemmerd. Naar in Cairo is bekend ge maakt, zouden Egyptische vlieg tuigen twee Israëlische Messer- schmitts hebben neergeschoten in een luchtgevecht. De Egyptiscae regering heeft de Veiligheidsraad in kennis gesteld van „een nieuwe bestandsschending", waarbij de Egyptische landstrijdkrachten zouden zijn aangevallen door Is raëlische tanks. Hevig Egyptisch artillerievuur zou de Israëlische tanks hebben vernietigd en de Jo den gedwongen bebben zich terug te trekken met achterlating van 500 doden. WAARNEMER DER VERENIG DE NATIES BESCHOTEN. Volgens een bericht van de zijde der Verenigde Naties te Haifa, is er vanaf de muur van de oude stad Jeruzalem met een Arabisch machinegeweer op de V. N.-waar nemer George Miilet, een Ameri kaans Kolonel, geschoten. Millet reed met de Amerikaanse consul in een witgeschilderde auto van de V. N„ op weg naar een bijeen komst van de Wapenstilstands- ccmmissie oo het Franse Consu laat. Drie kogels doorboorden de wand van de auto, doch de inzit tenden werden niet geraakt. Klacht van Franse Consul- Generaal. De Franse Consul-Generaal van Jeruzalem heeft in een boodschap aan zijn Regering geprotesteerd tegen de „brute beschieting" door de Arabieren van het klooster van Maria Hemelvaart op de berg Zion. Officieel is te Amman bekend gemaakt, dat Zaterdag op het plein van de Omar-moskee te Je ruzalem 20 granaten en 2 mor tieren zijn neergekomen. Volgens een verklaring van het Arabisch Legioen hebben de Joden Zater dag van de berg Zion 229 grana ten afgevuurd, die 3 personen doodden, onder wie 2 hungers, en 15, onder wie 6 burgers, wondden. Volgens een woordvoerder van de Arabische Liga hebben de Jo den Zaterdag 6 uur onafgebroken in Jeruzalem gevuurd en getracht de Arabische fronten te doorbre ken, doch zij werden tot de terug tocht gedwongen. Een Israëlische woordvoerder heeft verklaard, dat er „zeer zwaar" gevochten is om een en kele heuvel van de Negev. Hij voegde er aan toe, dat de Joden de heuvel, die door anderhalve compagnie Egyptenaren bezet ge houden werd, hebben veroverd. Naar aanleiding van het gerucht dat de Egyptenaren gebruik zou den gaan maken van gas en „ge heime wapens," zei de Joodse woordvoerder, dat de Israëlische troepen genoopt zouden zijn het zelfde te doen, en dat hij „de Egyptische strijdkrachten niet be nijdde, indien dit werkelijkheid zou worden. Enkele vroegere Duitse krijgs gevangenen uit 't Midden-Oosten, wier trein Zaterdagochtend door de Sowjets 10 mijl ten Westen van Berlijn werd aangehouden, zijn 's avonds laat te Berlijn aangekomen en vertelden, dat de trein onder bewaking stond van Sowjet-solda- ten. De Britse treincommandant, die het Britse militaire bestuur te Berlijn wilde opbellen, mocht de tietn niet verlaten, zo zeiden zij. De ex-krijgsgevangenen waren „er stilletjes vandoor gegaan" en met burgertreinen naar Berlijn gereisd. De trein mocht later van de Sowjetautoriteiten verder rijden. De aanhouding geschiedde te Sed- din, 16 km ten Westen van Ber lijn. Later werd de trein echter wederom aangehouden te Dreitz, aan de rand van Berlijn. Zondagmorgen is de trein met 3 a 400 voormalige Duitse krijgs gevangenen uit de Britse zone te Berlijn aangekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1