ranse crisis HITLER'S ERFGENAMEN NeemnAKKERTJE DE POLITIEKE COMMISSIE NIEUWE DEVALUATIE van de Franse franc? De aanhouding te Pijnacker COMMENTAAR over het heengaan van Dr. Van Mook VEEL BELOVENDE JEUGD ZATERDAG 16 OCTOBER 1945. Het troepenschip „Grote Beer" Verklaring van Hoffman over het economisch herstel van Europa Vrije prijs voor Koffiestroop Beschuit kost thans 26 cont Zweeds schip in nood Nieuwe aankoopmachtigingen van de E. C. A. Kou Koorts Griep De politie in de Sowjet-zone van Duitsland Revolutie In Honduras Hjtler's bezittingen verbeurd verklaard Frankering bij Abonnement WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Tijdelijke opklaringen. Wisselende bewolking mc; enkele buien. Zwakke tot ma tige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Sehoondijke Telefoon 49. DE 4e Jaargang No- 938- Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Oct. Opk. Ond. Opk. Ond. 16 7.06 17.45 17.28 5.00 17 7.08 17.42 17.38 6.11 18 7.09 17.40 17.50 7.23 19 7.11 17.38 18.04 8.39 20 7.13 17.36 18.22 958 21 7.15 17.34 18.48 11.17 22 7.16 17.32 19.25 12.34 23 7.18 17.30 20.18 13.42 24 7.20 17.28 21.28 14.34 25 7.22 17.26 22.52 15.12 s Het is duidelijk, dat na de Ber- i doch de eerste levensmiddelen en lijnse kwestie, Frankrijk opnieffw in het teken van de belangstelling staat. En niet om aangename redenen, maar in feite steeds om hetzelfde, wat nu reeds drie jaren de ogen van velen op dit eens zo machtige land, gevestigd doet houden. Terwjjl juist in de Franse hoofdstad de diplomaten zich bezig houden met de neteligste kwestie sedert het einde van de laatste oorlog, is in het land zelve de chaos weer losgebroken en voor ons West-Europeanen is het zaak de toestand, die ontstaan is, nauwkeurig te bestuderen. Want ook voor ons levert deze gevaar op, ja zelfs zeer ernstig gevaar. Terwijl de strijd om Berlijn vrij openlijk gevoerd wordt, waarbij Russen en Westelijken elkaar in krasse bewoordingen hunne stand- punteh trachten duidelijk te ma ken, terwijl zij elkander in Ber lijn zelf met alle mogelijke mid delen het leven zuur proberen te rnaken, speelt zich in Frankrijk dezelfde strijd af, echter in veel bedekter vorm. En daarom juist is het voor ons Westelijken zo be langrijk hoe het daar afloopt. Niemand kan meer ontkennen dat Frankrijk in verval is ge laakt. De grootste vrienden van dit mooie land zien het met lede ogen aan, maar het valt niet te verbloemen. Steunend op zijn grote geschiedenis en op bescha ving, die het alom verbreidde, h6eft het land thans dr.ie gewel dige oorlogen achter de rug In 1870/ fl werd het door het opkomende Duitse Rijk verplet terd, omdat toen reeds een gees telijk verval was ingetreden. Dank zij een gematigde vrede en een opleving van de oude energie, wist het met behulp van de vele bondgenoten een tweede aanval op zijn zelfstandigheid af te slaan. Maar deze enorme krachtsinspan ning gedurende de jaren 1914/18 was te veel. Er bleef een uiter lijk sterk land over, doch inner lijk was het Franse volk leegge bloed. (De derde klap, die het van de gtehate .Bochel' te incasseren kreeg, vergrootte slechts het ver val, dat zich zo duidelijk mani festeerde in de achteruitgang van de bevolking. Dit teken is altijd zeer verontrustend. En nu is er van het eens zo machtige Frankrijk slechts een tweede-rangs mogendheid overge bleven. Niet alleen militair, doch ook politiek. En het laatste is erger dan het eerste. Eoals men weet volgt het ene ministerie er in snel tempo het andere op. Dat zodoende geen stabiel beleid mogelijk is, zal een ieder duidelijk zijn. Het is in Frankrijk al net als in alle bevrijde landen. De eco nomische moeilijkheden stapelen zich in het na-oorlogse tijdperk op en slechts een vaste hand en een omlijnde politiek heeft de hans een land er weer bovenop te helpen. Overal was een groot gebrek aan goederen en aan arbeids krachten. Bovendien presteerden de aanwezige arbeidskrachten door verschillende bekende oor zaken lang niet meer hetzelfde als voorheen. Daarnaast was er een overvloed van geld onder de mensen. Elke regering had dus als eerste doel deze drie punten in normalere banen te leiden De Franse regeringen nu hebben over het algemeen van deze drie brandende vragen bitter weinig terecht gebracht. Nog steeds heerst er in Frankrijk een gebrek aan de belangrijkste gebruiksgoe deren. Wel is de textiel vrij en in voldoende mate verkrijgbaar, de benzine zijn in totaal onvol doende mate officieel verkrijg baar. Door het dalende bevol kingscijfer is ook het tweede punt niet opgelost, terwijl de steeds voortschrijdende inflatie wel be wijst, dat er eerder meer geld dan minder onder het publiek is. Geld zonder waarde echter, het geen natuurlijk medebrengt, dat niemand de franc meer vertrouwt met alle gevolgen van dien. Terwijl de prijzen dus al maar stijgen komen de lonen achteraan. Dat de ontevredenheid onder de bevolking hierdoor steeds toe neemt is verklaarbaar. En zeker onder het bevolkingsdeel met de soonlijkheid als Paul Reynaud is hier wel het beste bewijs van. Dat genoemde bewegingen ten volle van deze zwakheden profi teren, behoeft geen betoog. Thans zijn het weer de communisten, die een hevig offensief hebben inge zet Zij doen dit met de beproefde methodes van, staking en sabo tage. Hiermee vergroten zij de chaos en maken tegelijk propa ganda voor eigen zaak. In de afgelopen week bleek nog weer eens duidelijk uit de verkla ringen van de Minister van Bin nenlandse Zaken Jules Moch, dat do gehele actie van te voren in Moskou is voorbereid en dat zij voornamelijk gericht is tegen het Plan-Marshall en tegen het mili taire verdrag van Frankrijk met Engeland en de Benelux en voor de vestiging van een communis tisch bewind. laagste inkomens, dat is de ar- j Dit alles heeft nu de populari- beidende klasse. Deze maakt een teit van de communisten bij het zeer moeilijke tijd door en het is j Franse volk niet bepJald ver- dan ook geenszins verwonderlijk, j hoogd. Aan de andere kant wordt dat deze haar heil zoekt bij he- i de regering verweten, dat zij wel wegingen, die haar een betere eons strenger had kunnen optre- toekomst beloven, mits zij aan de j den, indien zij zo goed op de macht komen. Dit zijn de com- hoogte was van deze plannen, munistisclie en de Gaullistische ,Een en ander versterkt uiter- partijen, die echter heiden totali- aard de positie van Generaal De tair zijn ingesteld. Gaulle weer, die natuurlijk met Nu is de Fransman gelukkig - - iemand, die zeer op zijn vrijheid gesteld as en een dictatoriaal systeem evenzeer verafschuwt als een Nederlander. Doch als een kat in het nauw zit, doet zij vreemde sprongen en de nood ie hoog gestegen. Be zwakte van de huidige rege ringen zit hem voornamelijk in de onderlinge verdeeldheid van de samenstellende delen. Socialisten, Katholieke Volkspartij-mensen en Radicalen kunnen maar niet be sluiten hun onderlinge twistpun ten tijdelijk te hegraven om eerst gezamenlijk het land uit het moe ras te halen. Het wegsturen van een knap financier en sterke per zijn partij de Rassemblement du Peuple Francais op de loer ligt om de macht te grijpen als de kans daar is. 'Steeds meer Fransen zien in hem de enige man, die met krach tige hand het herstel van het land in goede hanen kan leiden. Doch of hij dit zal kunnen zal eventueel de tijd moeten leren. Over het algemeen hebben diegenen, die hem kennen meer respect voor zijn militaire gaven, dan voor zijn staatsmansgaven. In ieder geval ware het te wensen, dat het ge kraak in het Franse staatsgebouw zo spoedig mogelijk ophoudt, daar ook ons land belang heeft bij een sterk democratisch Frankrijk. De Politieke Commissie van de V. N. is gisterenmorgen begonnen met de bespreking van het rap port van wijlen Graaf Bernadotte, dat door Engeland en de V. S. wordt gesteund, doch zowel door Arabieren als Joden wordt be streden. Dr. Ralph Bunche, de waar nemende bemiddelaar in Palesti- Een woordvoerder van het Franse Ministerie van Financiën, die gevraagd werd naar de juist heid van de devaluatie-geruchten, zeide, dat hij niet gemachtigd is om een verklaring over deze aan gelegenheid af te leggen. Vorengenoemde kringen ver wachten, dat de nieuwe koersen voor het pond sterling en andere oninwisselbare gelden heden zul len overeenkomen met het gemid delde tussen de huidige officiële koers voor de dollar (214,39 frs)' en de vrije-xnarktkoers 'voor de dollar (313 frs). Dit zou betekenen, dat de franc- sterlingkoers stijgt van 864 frs tot 1060 frs. In kringen van de Parijse ef fectenbeurs zegt men, dat de te verwachten monetaire maatrege len een „unificatie van wissel koersen" en geen devaluatie zal zijn. Het doel van deze maatregel zou zijn de Franse exporteurs in Het troepentransportschip „Gro te Beqr" wordt Maandag 18 Octo ber a.s. met repatriërend militair personeel uit Indonesië in de Am sterdamse haven verwacht. staat te stellen, even goedkoop aan de landen met oninwisselbare geldeenheden, zoals het sterling- gebied, te verkopen als zij thans doen aan de V. S., Zwitserland en Portugal. Volgens het bestaande stelsel, dat in Januari j.l. in wer king is getreden, ontvangt de ex porteur, die tegen betaling in dol lars verkoopt, meer dollars dan wanneer hij dezelfde hoeveelheid goederen b.v. aan het sterlingge- bied verkoopt. Sedert de jongste devaluatie van de franc zijn de Franse exportgoederen voor de landen met on inwisselbare valuta weer te duur geworden. Naar van betrouwbare zijde wordt vernomen heeft Frankrijk grote behoefte aan Engelse pon den, Belgische francs en Italiaan se lires. In een rede, gehouden tijdens een bijeenkomst van de New-York Board of Trade, verklaarde Hoff mann, de leider van de Economie Oooperatin Administration, dat de aan het plan-Marshall deelne mende landen vorderingen maken bij hun streven naar werkelijke economische samenwerking in Europa. Hij noemde enkele cij fers ter illustrering van de eco nomische vooruitgang in Europa en zeide, dat dit jaar in Europa 1 millioen ton kunstmeststoffen worden geproduceerd, of 259:000 ton meer dan het vorig jaar, het geen een gunstige invloed op de landbouwproductie heeft. Het electriciteitsverbruik, zo zeide hij, is dit jaar 10 groter dan vorig jaar. Hoffman verklaarde er van overtuigd te zijn, dat alle deel nemende landen in Europa vorde ringen maken bij het maken van hun belofte om zichzelf zoveel mogelijk te helpen. Daar de productie van koffie stroop een ruim aanbod verzekert en er geen gevaar bestaat voor prijsstijging op grond van schaarste wordt met ingang van 16 October 1948 de publicatie van de bedrijfsschappen voor suiker en voor aardappelen vanaf 15 Octo ber 1948 de maximumprijsrege- hng voor dit voor de voeding niet belangrijke artikel ingetrokken. In verband met de stijging .van de bloemprrjs ad. ƒ6,81 per 100 kg, heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening toegestaan, dat de kostprijis-verhoging van beschuit, die 1 cent per dubbele rol be draagt, in de venkoopprijs wordt doorberekend. De prijs bedraagt thans 26 cent per dubbele rol van 14 stuks. na, werd uitgenodigd aan de commissietafel plaats te nemen. De Commissie besloot ook de ver tegenwoordiger van Transjorda- nië, dat geen lid van de V. N. is, toe te staan aan het debat deel te nemen zonder stemrecht. (De voornaamste aanbevelingen uit het rapport van Graaf Berna dotte zijn: 1. dat de staat Israël wordt erkend; 2. dat de Negev aan de Ara bieren wordt gegeven. (Volgens het oorspronkelijke verdelingsplan zou dit gebied dat voor een groot deel uit woestijn bestaat, aan de Joden komen.) 3. dat de rijke gebieden van West-Galilea (die' oorspronkelijk aan de Arabieren zouden worden gegeven) aan de Joden komen; 4. dat Jeruzalem onder inter nationaal bestuur komt. (Van de verslaggever van het A.N.P.) Op het einde van de vierde week van de algemene vergadering der Verenigde Naties, nu over de Ber- lijnse kwestie gedebatteerd wordt zonder deelneming van de Sow- jet, blijkt eens te meer, in welke mate het werk van de Verenigde Naties wordt belemmerd door on overbrugbare tegenstellingen tus sen d© Grote Mogendheden. Deze week werd het duidelijker dan ooit, dat de grote kloof tussen de meningen in bijna alle confe rentiezalen steeds in de discussies domineert. Afgezien van de kwes- tie-iBerlijn en Paltz in de Veilig heidsraad, was het debat over het Sowjet-Russische ontwapenings voorstel in de politieke commissie het meest belangrijke. De lawine van argumenten, die door de Westelijke Mogendheden tegen de Sowjet-voorstellen wer den aangevoerd, komt in het kort De 26-jarige P.J. U., de man, die Dinsdagnacht te Pijnacker, na een Haagse taxi-chauffeur kip- pevel bezorgd te hebben, door wachtmeesters van de Rijkspolitie werd aangehouden, bevindt zich thans op het hoofdbureau van politie te Rotterdam, wegens een niet onaanzienlijk schuldenlijstje, waarover hij nog aan de tand ge voeld moet worden. In Juni van dit jaar deed U. van zich spreken door de 40-jari ge apotheker J. W. H. op te lich ten voor 3300. Deze apotheker wilde een auto kopen en belde daarvoor een autohandelaar op. Toevallig hoorde U. het gesprek en hij haastte zich naar de adspi- rant-koper. Daar stelde hij zich voor als verkoper en incasseerde alvast 3300, het restant, een even groot bedrag, zou later be taald worden. Van levering van de auto kwam niets. Met allerlei smoesjes hield hij de apotheker aan het lijntje, totdat het de man te bar werd en hij naar de politie stapte, maar intussen waren de 3300 opge maakt. In Juli werd U. aan de grens bij Roosendaal aangehouden in verband met smokkelarij. Daar voor werd hij in de gevangenis te Breda opgesloten. Hij verrichtte evenwel werk buiten de gevangenis en op deze dag nam hij de henen. Nadien is hij door het land gaan zwerven. Op 4 September was hij te Rot terdam. Toen bracht hij een be zoek aan twee vrouwen, wier mannen wegens clandestiene slachtingen in het Huis van Be waring opgesloten zaten Hij stel de zic(h voor als 'bewaker. Als men soma pakketjes mee te ge ven had, wilde hij zich wel met de bezonging belasten. Bovendien spiegelde hij de vrouwen voor, dat hij invloed op de invrijheid stelling kon uitoefenen. Ze waren echter verstandig genoeg niet op zijn aanbieding in te gaan. Pre cies een maand later kwam hij per taxi in Rotterdam aan, na een rit van 270 km. Toen het op af rekenen aankwam, wist hij op een handige manier de chauffeur kwijt te raken. Voorlopig is nu echter aan de praktijken van deze brütale oplichter een eind geko men. ii. In een hoofdartikel over het heengaan van Van Mooie schrijft At Dagblad o.m.: Wij wensen het mgaan van Van Mook niet te dramatiseren, al blijven wij gelo ven, dat dit ogenblik in het ver loop van de gebeurtenissen in dit land wel het mirtst gunstigste is om de paarden in het midden van de stroom te verwisselen. Het is zeker, dat de komende man veel meer moeite zal hebben om de vele en gecompliceerde problemen, waartegenover hij zich geplaatst ziet, te analyseren dan de heen gaande man, die een kenner van land en volk bij uitnemendheid is. Dr. Van Mook had een kring van trouwe en toegewijde medewer kers om zich heen verzameld. Het Is alleszins begrijpelijk, dat hun verbazing over dit heengaan groot is. Het betekent voor hen een gevoelige slag en zij vragen zich af of zij nu nog wel in func tie kunnen blijven. Wij kunnen zulke gevoelens van loyaliteit vol strekt eerbiedigen, doch voor ons is het landsbelang toch altijd pri mair en hiervoor moeten persoon lijke gevoelens wijken. Het Dag blad schrijft verder 0.m.: Wg kun nen het desnoods billijken, indien uitsluitend de enkelen, wier werk zaamheden van zodanige aard waren, dat zij als het ware het persoonlijke stempel van de Land voogd droegen, hun solidariteit met hun chef zover uitstrekken, «at zij deze in zijn ontslag willen volgen. Voor de anderen, die niet zo nauw verbonden zijn 'geweest aan het vastleggen van de begin selen van het regeringsbeleid, mag dit zeker niet gelden. Overi gens zou het heengaan van eni gen hunner bepaaldelijk be schouwd kunnen worden als een ramp voor deze gewesten. Hoe begrijpelijk wij overigens hun ge voelens van aanhankelijkheid ach ten, het is thans zeker niet de tijd om uit gevoelsoverwegingen verantwoordelijke posten te ver laten. En wij zijn er dan ook zeker van, dat Dr. Van Mook de eerste zal zijn om te trachten zijn naaste medewerkers van de juistheid van dit standpunt te overtuigen, aldus het Dagblad. De Nieuwsgier schrijft in een hoofdartikel: Partijpolitiek en de daaruit ontstane aanspraken bij de kabinetsformatie hebben zwaarder gewogen dan het belang van Indonesië, dus het belang van de Nederlands-Indonesische Unie, dat geen aftreden van Dr. Van Mook wettigde alvorens zijn voor naamste taak de éénwording van Indonesië ten uitvoer zou zijn gebracht. Jaren lang heeft Dr. Van Mook daaraan gewerkt en thans, nu het eindstadium van zijn strijd bereikt schijnt te zijn,, op een der kritiekste ogenblikken wordt de kapitein gedwongen van zijn schip te gaan. Als Nederland ooit een blunder heeft begaan met betrekking tot Indonesië, dan ge loven wij, dat dit thans het geval is geweest, aldus de Nieuwsgier. Trürnmerverwertung. Een woord dat men in Zuid- Duitsland heel vaak hoort is „Trümmerverwertung". Het is een proces waarbij..puin in spe ciaal hiertoe gebauwde molens wordt vermalen en met een spe- cie-achtige massa wordt ver mengd, zodat een soort beton ont staat waarmede men uitstekend kan bouwen. Het nieuwe raad huis in Fetrerbach bijvoorbeeld, is geheel uit verwerkt puin op getrokken. Men is bezig met het massaal vervaardigen van de ma chines die voor puinverwerking nodig- zijn. Eerst wanneer men over voldoende van deze machi nes beschikt, kan de wederopbouw met volle kracht ter hand worden genomen. Aan bouwmateriaal van deze soort is voorlopig geen gebrek! De architectuur van de woningblokken die reeds op deze wijze zijn verrezen, doet het oog zeer prettig aan. „Was man nicht alles aus Triimmern machen kann" zegt een arbeider die met vele anderen aan een reeks in aanbouw zijnde huizen werkt, trots. In de oorlog diende hij bij de zware artillerie. Hij heeft o.a. deelgenomen aan de beschieting van Sebastopol. ,,In die dagen waren wij er trots op, „was man nicht alles zu Trümmem machen könnte" bekent de man met een woordspeling die wel beter dan iets anders de zinlosheid van al deze krampachtige krachtsin spanningen waartoe het derde Rijk zijn bevolking heeft opge werkt, illustreert. Men moet zich hier bij de wederopbouw voortdu rend aanpassen aan de noodzake lijkheid, zo weinig mogelijk hout te gebruiken. Vloeren worden dan ook bijna zonder uitzondering van beton gemaakt, ondanks het feit dat in het Schwarzwald en andere wouden op ongekende wijze wordt gekapt. Van dit hout blijft echter maar zeer weinig in Duitsland. Verre weg het overgrote deel moet in het kader van de herstelbetalin gen aan de omringende landen worden geleverd. Er zijn onge twijfeld vele Duitsers die de rede lijkheid van deze leveranties in zien. Er bestaat echter een grote groep mensen die de kilometers lange houttreinen met lede ogen naar het Westen zien vertrekken. „Misschien komen wij nog wel eens in de gelegenheid dit alles terug te halen" liet de chauffeur van een vrachtauto zich ontval len, toen hij even moest wachten voor een overweg waar juist een dier treinen passeerde. Zelfs tijdens de crisisjaren van de oorlog is er in Duitsland niet zoveel hout gekapt als thans. Van werkelijke ontbossing kan men echter ook nu nog niet spreken. Wat veranderde, en wat bleef. In de trein van Stuttgart naar Ulm, in Zwabenland, ontmoette ik een man van middelbare leef- ytijd die al sinds twintig jaren in het buitenland leeft. Voor het eerst sinds het begin van de oor log was hij voor een bezoek van enige weken naar de „Heimat" gereisd. De beschouwelijke trek, aan vele Duitsers eigen, bleek ook bij hem aanwezig. „In het land, in de levensomstandigheden, in het uiterlijk van de steden is veel veranderd" zei hij, terwijl hij een goede Deense sigaret opstak. „En toch betrap ik mezelf voortdurend op de gedachte dat hier eigenlijk zo weinig is veranderd, zo wei nig vernieuwd vooral. Hoewel ik de steden die ik zo goed kende verwoest zie, hoewel velen van mijn oude vrienden en kennissen vertrokken zijn of gestorven, is de sfeer van dit Württember.g gebleven, ordelijk, vlijtig en be nauwend tegelijkertijd." „Zie hoe keurig bewerkt deze versnipperde akkertjes om de bouwvallen gegroepeerd liggen. De tragiek van mijn volk is de onveranderlijkheid van zijn dage lijkse vlijt. In kleine dingen is men beangstigend ordelijk; by grote problemen, die over de toe komst van allen'beslissen, weigert men zelf na te denken en geeft de beslissende verantwoordelijk heid liever uit handen. Steeds weer zie ik hoe de men sen hier, temidden van de groot- uit hun jeugdjaren bij zich willen houden. Bij een bezoek aan een familie lid, dat in een tot wonirg inge richte schuilkelder leefde, vond ik, op een nagemaakte oude schouw, die als zodanig geen dienst kon doen, de onvermijde lijke portretten van de grootvader met hangsnor in zijn uniform van onderofficier, van hemzelf als student met een kort snorretje en een verse sabelhouw over zijn gezicht en van zijn zoon, zonder snor, in de uniform van de Wehr- macht ergens bij een parade. (De gezichten van grootvader, vader en kleinzoon straalden de zelfde ijver uit en dezelfde trots op het uniform, de ijver die dit land telkens weer op de been bracht, en de trots die het steeds weer opnieuw in een afgrond stortte." De Duitse Deen werd zwijg zaam na deze sombere karakter schildering en ook ik was blij, weer in de gelegenheid te zijn iets van het landschap te zien. Opvallend was, dat naar ver houding veel meer woonhuizen dan fabrieken door bommen zijn getroffen. Men beweert hier dat dit geen toeval is doch gevolg van de opzet der Geallieerden, de industrie zoveel mogelijk te spa ren om haar later zonder veel moeite voor eigen doeleinden rendabel te maken. Volgens radio Malmö is het Zweedse stoomschip „Otic-tSemu" nabij Swxnemunde, op een zand bank gelopen. Het schip maakt water en verzocht om onmiddel lijke hulp. Nadat de bemanning zich in reddingboten had begeven, heeft een sleepboot, waarschijnlijk eert Russische de Otic-Semu" be reikt. De Economic Cooperation Ad ministration heeft Donderdag de volgende aankopen goedgekeurd: Voor Oostenrijk de aankoop van tin in Indonesië ter waarde van 885.300 dollar; voor Nederland de aankoop van stookolie in Cu- ragao ter waarde van 164.700 dol lar; alsmede de aankoop van, ruwe suiker van Cuba ter waarde van 2.566.100 doll.; voor Indonesië de aankoop van Caustic-soda ter waarde van 140.704 dollar in de VjS.. Verder werd de vorige toe'- wijzing aan Indonesië voor de aankoop van Causticsoda in de V. S. met 9000 dollar verhoogd Groot-iBrittannië ortving 'n mach tiging voor de aankoop van petro- leumproduoten van Aruba ter waarde van 17.312.800 dollar. De Nederlandsdie Pijnstiller DE STRIJD IN CHINA. De Noordelijke legers zijn de stad Tsjinkao binnengedrongen en leveren straatgevechten in de omtrek van de oude stad, o.m. ir. het station en in dé vlieghaver. waar het regeringsgamizoen nog weerstand biedt na zich uit de rieuwe stad te hebben terugge trokken, zo meldt de Chinese pers. Bij Moekden hebben voorts de Noordelijke troepen die Taijoean aanvallen, zich van de op 12 km Zuiden van deze stad gelegen vl'eghaven van Oesoe meester ge maakt. De andere vlieghaven die ten Noorden van Taijoean is g'elegen, is nog in banden der re- ste veranderingen, de romantiek gering'stro epen. (Ingez. Med.) hierop neer: „Ontwapening is on mogelijk zolang de Sowjet-Unie weigert deel uit te maken van de gemeenschap van landen en de deur voor de wereld te openen." Evenals de vorige week het de bat over de atoom-energie, eindig de de discussie over dit onderwerp eveneens in een speciale sub-oom- missie, die thans 7 resoluties be handelt. Men betwijfelt het, of het werk van deze sub-commissie meer succes zal opleveren dan dat \an de sub-commissie voor de atoom-energie, die deze week niet in staat was de kloof tussen de Westelijke ên Oostelijke resoluties te overbruggen en slechts de her haaldelijk geamendeerde Canadese resolutie kon aanvaarden. Volgens deze resolutie moet aan de zes permanente landen van c commissie voor de atoom-energie verzocht worden bijeen te komen en overleg te plegen over de vraag of er een basis voor overeenkomst bestaat. In de sub-commissie voor de atoom-energie bleek het diepe wantrouwen, dat de besprekingen beheerst, uit drie duidelijke Ame rikaanse vragen aan de Sowjet- Unie le. „Wilt gij de vijfde colon nes uit andere landen terugtrek ken?" 2e. „Aanvaardt gij, effec tieve controle zonder veto?" en 3e. „Wilt gij uw land open zetten zodat de anderen kunnen zien wat daar omgaat?" Ook in de commissies, die eco nomische- sociale- en juridische kwesties behandelen, is de politie ke scheiding in de afgelopen week scherper naar vpren gekomen. Duitse krijgsgevangenen die uit de Sovjet-Unie terugkeren, wor den rechtstreeks naar opleidings kampen voor de nieuwe „Volks- politie" in de Sovjet-zone gezon den, zo heeft Ernst Eichelbaum, de zo juist uit Oost-Duitslanü ontsnapte plaatsvervangende bur gemeester van Leipzig, te Bonn tegenover verslaggevers ver klaard. Hij voegde daaraan toe, dat er niet genoeg communistische gezinde mensen in de Oostelijke zóne waren om alle posten bij de politie te bezetten. Volgens betrouwbare berichten uit Honduras is in dit land een revolutie uitgebroken. De gewe zen commandant van de belang rijke haven Laceiba, in het Noor den der republiek, generaal Rufi- no Solis, heeft de leiding van een gewapende opstand op zich ge nomen. In diverse streken heb ben eveneens opstootjes tegen de regering plaats. Het schijnt dat de president Carias Andino, de toestand niet meer meester is. iMen vreest dat de opstand zich over het ganse land zal uitbrei den De in Honduras zeer strenge censuur maakt het onmogelijk directe berichten over de opstand in te winnen. WADDENZEE OPEN VOOR VISSEN VAN MOSSELZAAD. De Inspecteur der Visserijen in ■het 2e, 3e en 5e District heeft be paald, dat de Waddenzee beoos ten de Abt weer zal worden open gesteld voor het vissen van mos selzaad. De maximumgrootte van het zaad dat mag worden ge vist is 4 cm. De openstellinggeldt voorlopig van 15 October3 December. De Haagse politie heeft gear resteerd de 14-jarige J. K., de 15-jarige A M. W. en diens broer, de 14-jarige R. W„ die de laatste drie maanden Den Haag onveil'g maaikten. In totaal maakten zij zich tienmaal scihuldig aan dief stal door middel van inbraak en inklimming in bioscopen, maga zijnen en woningen, waarbij tex- tieigoederen, geld, sieraden, rij wielonderdelen en sigaretten wer den gestolen.. Bovendien verniel den zij een wagen voor een inva lide op het Spui en het bioscoop orgel in Asta. Ook maaikten zij zich schuldig aan oplichting, cq. verduistering van 2 kinderfietsen en een diefstal van een kolen- en textiellkaart ten nadele van een familielid. Door het openschuiven van ra men en klimmen over muren en langis afvoerpijpen verschaften zij zich toegang. Tegen enkele helers werd pro ces-verbaal opgemaakt, evenals tegen de moeders van de jongens, die gestolen voorwerpen droegen of bij buren hadden onderge bracht. De jongens kwamen met de goederen thuis en vertelden deze te hebben „gevonden". Na gelaten werd echter de politie hiervan in kennis te stellen. Behalve het geld ƒ635,- werden al de ontvreemde voor werpen in beslag genomen. De drie jongens zijn ter be schiking van de justitie gesteld. Verder werden bij een poging tot diefstal op heterdaad betrapt de 14-jarige. P. H. B. Z,, de 14- jarige S. J. de N. en de 11-jarige S. L. Zij waren door een boven raam in een pakhuis aan de Ge dempte Gracht geklommen, waar levensmiddelen lagen opgeslagen. Bij het verhoor bleek, dat De N. met een vriendje reeds eerder diefstal in het pakhuis had ge pleegd. Hij had bij de firma, aan wie het pakhuis toebehoorde ge werkt, en had toen de sleutel achtergehouden. Proces-verbaal werd opgemaakt. Tijdens het proces van Adolf Hitler heeft de zuiveringsrecht bank (besloten, dat Hitler's zelf moord bewezen is door de ver klaringen van zijn chauffeur, Eric Kempka. Daar hij voorkomt op de lijst der grote oorlogsmis dadigers, werden al zijn bezittin gen verbeurd verklaard: Een huis te Muenchen, een landgoed te Berchtesgaden, auteursrechten ten behoeve van vijf millioen mar ken, verschuldigd door de uitge versfirma „Eher" en een aantal schilderijen. Tenslotte werd be sloten, ,dat Hitler's testament on geldig is, daar het getypt is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1