ROND de STAKINGEN in Italië HITLER'S ERFGENAMEN De Amerikaanse handel Bestrijding van communistische actie Nederlands gebied in Oost-Java in ONTSLAG van Dr. Van Mook VRIJDAG 15 OCTOBER 1948. Doodstraf voor Poos pn Slagter Sug gestiesvan de G.V.C.D. ter beëindiging van de bestandsovertredingen De toestand te Berlijn De Belgische Koningskwestie Da toestand in FRANKRiJK Oe Franse franc 125.000 voor de bestrijding tuberculose is ongerust over de toenemende concurrentie van Japan Het gevaarlijke ambt Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking met enkele plaatselijke buien. Ma tige, in de kuststreken tijdelijk krachtige, wind tussen Zuid en West. Iets kouder. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 937. Adiver tentieprijfl per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des n amiddag s 4 ulj£ Rubriek kï. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- Het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeelde giste renochtend Leo Poos en Maarten Slagter, twee voormalige Haagse politie-ambtenaren, conform de eis, tot de doodstraf. Door hun toedoen verloren tien tallen Nederlandse verzetslieden in Duitse'concentratiekampen of voor een vuurpeleton het leven. In de gisteremnorgen gehouden „routinevergadering van de com missie van goede diensten werd besloten aan beide partijen sug gesties te doen om maatregelen te treffen, die een goede hand having van het bestand zouden bevorderen. De suggesties zullen slechts ambtelijk aan heide par tijen ter kennis worden gebracht, aldus deelde een woordvoerder van de CommisSie van goede diensten mede. De 18 jeeps, die door de Com missie in Lake Success zijn aan gevraagd, zijn 25 September per ..Merdith Victory" naar Indonesië verscheept en worden begin No vember in Priok verwacht. De woordvoerder zeide dat voor het secretariaat enige nieuwe leden zijn uitgekomen of vanuit New York onderweg zijn. Onder hen bevindt zich Tsiang, van de afdeling „Trusteeship". Tsiang is in Soerabaja geboren. Wan neer alle nieuwe leden van het secretariaat in Batavia aanwe zig zijn, zal de staf van de Com missie zeven nationaliteiten tellen. De secretaris, Narayanan, wordt 20 October uit de Verenigde Sta ten in Batavia terugverwacht. Het nieuwe personeel is voor zes maanden aangenomen. De civiele» en militaire autori teiten in Java hebben besloten, aan alle georganiseerde commu nistische activiteit in hun gebied een einde te maken door de hoofd leiders op te vatten. Het is n.I. meer en meer gebleken, dat de communisten door intimidatie en door fluistercampagne de bevol king angstig maken en onrust verwekken. De correspondent van Aneta meldt, dat te Soera baja de arrestaties uiterst rustig zijn verlopen en door de bevolking nauwelijks werden opgemerkt. Te Soerabaja werden enkele tiental len Chinezen en enige Europeanen gearresteerd. In het communiqué van de R.V D. te Soerabaja, dat het be sluit van de civiele en militaire autoriteiten in Oost-Java ten aan zien van de communisten aankon digt, wordt o.a. gezegd, dat de communisten in het bijzonder tegen godsdienstvoorgangers be dreig,ingen hadden gericht en dat deze èn hun gemeenten daarom om bescherming hadden verzocht. De bevolking van Oost-Java aldus zegt het communiqué kan er op rekenen, dat moordpartijen op politieke tegenstanders, zoals deze door Moeso en zjjn trawan ten in de republiek werden aan gericht tegen intellectuelen, gods die nstvoorgangers en tani's, te Madioen en elders, in het Neder landse gebied in Oost-Java z'jn uitgesloten en dat het in Oost-. Java, met uitzondering van enkele gebieden, vooral die, gelegen na bij de bestandslijn, rustig en vei lig is. De bevolking verleent medewerking bij het opvatten van communistische infiltranten. Het hoofdkwartier van het Amerikaanse militaire bestuur heeft „maatregelen voor tegen- blokkade" aangekondigd, welke een voorziening inhouden voor het in beslag nemen van goede ren en de vervolging van alle personen die pogen goederen naar de Sowjet-sector te brengen. Deze maatregelen werden ont worpen om overbrenging van goe deren van de Britse en Ameri kaanse zones naar de Sowjet- zone te voorkomen. De mijnwerkers van Roux (Bo- rinage) hebben in een motie ver klaard, dat Koning Leopold niet langer de hoedanigheden bezit, welke hem geschikt maken België te regeren. Zij staan gereed om aan iedere oproep van de Belgi sche arbeidersbeweging gehoor te feven en zullen zich met alle mid- elen tegen de terugkeer van de Vorst verzetten. Gisterenmiddag werd te half drie (Bataviase tijd), van gezag hebbende zijde te Batavia beves tigd, dat Dr. Van Mook ontslag heeft gevraagd met ingang van 1 November. Hieraan werd toe gevoegd, dat de officiële aan vaarding van dit ontslag nog met uit Den Haag werd ontvan gen- Van gezaghebbende zijde werd verklaard, dat het tegenwoordige Nederlandse kabinet van zijn tot standkoming af het standpunt heeft ingenomen, dat verandering in de persoon van de vertegen woordiger der Kroon in Indonesië wenselijk was voor de verwezen lijking van zijn ('s kabinets) poli tiek met betrekking tot het Indo nesische probleem. De bespre kingen ten aanzien van dit punt in Den Haag- tijdens het recente bezoek van Dr. Van Mook aan Nederland werden onderbroken door het nieuws van de commu nistische opstand op Java, het geen de plotselinge terugkeer van Dr. Van Mook noodzakelijk maakte. Hoewel de algemene politieke richtlijnen niet zijn veranderd, meende Dr. Van Mook, dat onder de huidige critieke omstandig heden een volledig evenwicht en harmonie in de betrekkingen tus- sen de regeringen van Nederland en Indonesië een absolute nood- zaak zijn. Daarom besloot hij tot het indienen van zijn ontslag, in- j gaand op een zo vroeg mogelijke datum. Volgens de hier aan het woord zijnde gezaghebbende zijde i is de Nederlandse regering dezelf de mening toegedaan. Nader verneemt het A N.P., dat de officiële ontslagaanvrage nog niet is ontvangen. Er valt dus hieromtrent op dit ogenblik nog niets naders te zeggen. Wel mag men aannemen, dat Dr. Van Mook dit ontslag inderdaad zal aanvragen met ingang van 1 No vember. Ook lijkt het ons aan nemelijk, dat dit ontslag Inder daad zal worden aanvaard. Officieel wordt gemeld, dat 'n gemiddelde van 55 tot 65 procent van het millioen Italiaanse bur gerlijke ambtenaren van het werk zijn weggebleven uit protest tegen de weigering van de regering om een onmiddellijke verhoging van de lonen toe te staan. Op het ministerie van koopvaardij was de staking volledig. Op het ministerie van arbeid staakten ongeveer 80 procent der ambtenaren Men voegde er of ficieel aan toe, dat de poging van het algemeen vaikverbond om de regeringsdepartementen te ver lammen sléchts „beperkt succes" had gehad. Het aantal stakers on het ministerie van landbouw zou zijn gedaald tot 20 procent en op het bureau van de eerste mi nister waren geen afwezigen, evenmin als op het ministerie van binnenlandse zaken. Uit de Noordelijke industriële centra van Milaan en Genua wordt gemeld, dat terwijl de sta king „bijna volledig" was, op de kantoren van het ministerie van financiën, de staking op de mees te andere regeringskantoren een .beperkt 'karakter" droeg. Het kabinet van premier Alcide de Gasperi heeft, na de ambtena ren verzocht te hebben „hun plicht te doen"' een waarschu wing gepubliceerd dat de rege ring het respect af zal dwingen voor de werkwilligen. Guiseppe di Vittorio, de com munistische algemene secretaris van het algemene Italiaanse vak verbond, heeft te Rome, in het historische coliseum tegenover 500 ambtenaren het volgende verklaard: De regering is in het ongelijk en moet de consequen ties aanvaarden van deze staking en de andere die nog zullen vol gen, omdat de actie volgens plan tot een einde zal worden ge bracht. Het overheidspersoneel van ge heel Italië is gisterenochtend een staking begonnen, die tot 4 uur heeft geduurd. De water-, gas- en electrici- teitsvoorziening, evenals de tele foon-, telegraaf- en gezondheids diensten werkten echter door. Het spoorwegpersoneel heeft het werk van 10 tot 12 uur neerge legd. In de Italiaanse hoofdstad zijn speciale politiemaatregelen geno men. De ministeries, het station en het centrale postgebouw wor den door talrijke politieagenten bewaakt. De 8 dagen oude staking van taxichauffeurs te Parijs voor een grotere benzine- en bandentoe- wijzing, is na het tekenen van t en overeenkomst geëindigd. In het Oostelijke deel van het spoorwegsysteem, dat het meest dooi de plaatselijke stakingen was aangetast, is het werk ook begon nen. Alle treinen liepen weer. Er waren geen nieuwe ontwikke lingen in de - staking van de 145.000 mijnwerkers, die zijn elf- dr uag ingaat en Frankrijk reeds 1.595 000 ton steenkool heeft ge kost. In gewoonlijk welingelichte fi nanciële kringen te Parijs werd Donderdagavond voorspeld^, dat tijdens het komend weekend de hogere wisselkoersen zouden wor den vastgesteld voor de Franse franc tan opzichte van het pond sterling, de Belgische franc, de Italiaanse lire en andere niet-om- wisselbare valuta. De raad van beheer van de stichting Nederlands Volksher stel, in liquidatie, heeft, uit de opbrengst van de sigarettenactie aan de Nederlandse centrale ver eniging tot bestrijding der tuber culose te Is-Gravenhage een be drag van ƒ125.000 ter beschik king gesteld voor het ln te stellen bevolkingsonderzoek op tubercu lose door middel van de Röntgen- ca mera-photogr aphie In kringen van de Amerikaanse exporthandel begint men te vre zen, dat de Japanse productie hij het huidige tempo van het indus triële herstel zal stijgen tot boven het niveau, dat voor het bereiken van een zeker welvaartspeil voor de Japanse bevolking door de be zettingsautoriteiten wordt nood zakelijk geacht, en ernstige con currentie voor de Amerikaanse markten in het Verre Oosten zal gaan opleveren. Aldus kunnen de meningen worden samengevat van vele economische deskundigen en ondernemers, die op het Verre Oosten handel drijven, zoals die Bij een voetbalwedstrijd te Karvina, gelegen bij de Pool se grens, tussen de plaatse lijke club Plonia en Meteor uit Ostrava, werd de scheids rechter, Vavrocka genaamd, zodanig mishandeld dooi' enige' spelers en toeschou wers, die het met zijn leiding niet eens waren, dat hij in het hospitaal moest worden opgenomen. Zijn toestand was ernstig maar men hoopt dat hij het er levend af zal brengen. Twee spelers en enkele belhamels uit 't publiek zijn gearresteerd. op recente bijeenkomsten van or ganisaties uit het bedrijfsleven tot uiting zijn gebracht. Men er kent, dat aan Japan moet worden toegestaan om te produceren, ten einde de lasten voor de Ameri kaanse belastingbetalers te ver lichten en ook de kansen van het communisme in Japan te vermin deren. De Japanse textielproduc- tie, die gestadig is toegenomen, wordt genoemd als een van de gevallen, welke deze vrees recht vaardigen. Men wijst er op, dat de Amerikaanse textielexport dit jaar waarschijnlijk slechts de helft zal bedragen van die van het vorige jaar. Hoewel deze ex port voor het grootste gedeelte uit producten van betere kwali teit bestaat, vreest men, dat de Japanse concurrentie op het ge bied van katoenen goederen van mindere kwaliteit tot een verdere vermindering van de Amerikaan se textielexport zal leiden. Het grootste gedeelte van de huidige Japanse productie van katoenen goederen wordt tegen betaling in sterling verkocht op de markten in het Verre Oosten, inclusief In donesië, en in de koloniale gebie den van Afrika. Tenslotte vreest men, dat de Japanse concurrentie een belemmerende invloed zal hebben op de industrialisatie op de Philippijnen en in China. De landbouwer Van Aren- donk ln de Wieringermeer oogstte op zijn aardappelveld beteeld met Alpha's, een aardappel die 775 gram woog. Onder bovenstaande titel bie den wij onze lezers een zestal be knopte reportages over feiten, stemmingen en stromingen in het Duitsland van nu. In deze arti kelen zijn, waar mogelijk, Duit sers zelf aan het woord gelaten. Wij hopen dat de lezers zich hier door enig beeld kunnen vormen van de spanningen en verwarrin gen in het volk, dat voor de nood zakelijkheid staat, de sombere erfenis van zijn vroegere regeer ders te aanvaarden. Al wat hier is beschreven geldt uitsluitend voor de Amerikaanse bezettingszone van Duitsland, daar Uw verslaggever niet in staat was, in de korte tijd van zijn verblijf in Duitsland ook an dere gebieden te bereizen. I. Resultaten van de geldzuive- ring. „Onze marken zijn nu weer zp heerlijk veel waard geworden. Wat jammer dat niemand ze meer heeft". Aldus zou men de reactie der inwoners van Bizonia op de zuivering van de mark kunnen kenschetsen. Alsof een tovenaar 's nachts aan het werk was ge weest, veranderde plotseling de aanblik van de winkelétalages in vele Duitse steden. Begerenswaardige artikelen als schoenen, kousen, heren- en da meskleding, koffers en tassen en vele andere dingen die ieder zich wil aanschaffen, waren plotseling te koop voor redelijke prijzen. Er waren duizenden belangstellende kijkers voor al dat moois, doch maar heel weinig kopers. Fabri kanten en winkeliers hadden ken nelijk vertrouwen in het nieuwe geld. De kopers ontbrak het ook niet aan vertrouwen, alleen maar aan het geld zelf. De oude mark is gedegradeerd tot tien Pfenn'g-biljet. De vorde ringen op spaarbanken en andere financiële instellingen zijn thans betaalbaar in nieuwe marken. Iemand die duizend mark had gespaard, krijgt thans 100 mark uitbetaald in nieuwe valuta, en dat nog slechts in wekelijkse ter mijnen van 20 mark. De officiële term voor deze uitbetalingen is „Kopfquote", in de volksmond „Kopfgeld" genoemd. Een win kelier in Stuttgart vertelde mij dat hij nog een vrij behoorlijke voorraad vóóroorlogse artikelen had achtergehouden, bijvoorbeeld schoenen van uitstekende kwali teit, die nu weer (op de bon) te koop zijn. De gelukkigsten in de periode onmiddellijk na de geldzuivering waren zij, die dadelijk over con tanten konden beschikken, zoals arbeiders die hun loon per week uitbetaald krijgen, trekkers van lijfrenten en andere uitkeringen en gepensionneerden. De handelaren die voor de zui vering „in goederen zijn ge- v.'ucht," kwamen er in het alge meen uitstekend af. Zo wordt het geval verteld van een man die vlak voor de geldzuivering tien duizenden eieren kocht voor 9 Pfennig het stuk. Na de zuive ring werden deze eieren voor 40 Pfennig het stuk van de hand ge daan. De kooplust van het pu bliek is na de 'geldzuivering eer toe- dan afgenomen. Van neiging tot sparen is nog steeds geen sprake Er bestaat natuurlijk ontzag gelijke behoefte aan aanvulling' van kleren en gebruiksvoorwer pen. Van Amerikaanse zijde zijn beperkte voorraden gebruikte legergoederen van uitstekende kwaliteit in de handel gebracht. Een oude grootmoeder, weduwe van een kleine ambtenaar, die rr.oest leven van een schamel pen sioentje van honderd mark per maand, werd voor de geldzuive ring nagenoeg door haar familie onderhouden. Na de geldzuive ring veranderde de situatie vol komen in het voordeel van de grootmoeder. Zij 'heeft voor zich zelf maar weinig nodig, maar zij voelt zich gelukkig omdat ze „nu weer iets voor de kinderen kan doen." Nauwelijks had ze haar pensioen van de bank gehaald, of haar oudste dochter kreeg twin tig mark voor een paar schoenen, haar jongste zoon dertig mark voor een grijze flanellen broek. Niemand klopte tevergeefs bij haar aan. Alleen de laatste tien mark was voor grootmoeder zelf, voor een pondje zwarte kof fie, iets wat grootmoeder zich zovele jaren lang had moeten ont zeggen. De koffie zal haar uit stekend hebben gesmaakt, want welke grootmoeder voelt zich niet gelukkig wanneer ze einde- dehjk weer eens iets voor haar gezin kan doen? Het feit, dat het geld in waar- de is gestegen, zij het door in grijpende financiële chirurgie be vordert zonder twijfel de werk lust van de meeste Duitsers. In de weken die sedert de geld zuivering zijn verlopen, zijn de prijzen echter merkbaar gestegen. Toen nagenoeg niemand over con tanten beschikte vielen er na tuurlijk (theoretische) koopjes te halen. Thans echter overtreft (je vraag naar de meeste artikelen bet aanbod alweer zo verre dat prijsstijgingen onvermijdelijk zijn. f-lit feit werkt het vertrouwen m de gezuiverde mark natuurlijk niet ir. de hand. Een psychologi sche oorzaak voor wantrouwen in nieuwe valuta li»t soms in een klein hoekje Het zeer kleine formaat hijvoorbeeld van de pa piertjes die als muntbiljetten van 10 pfennigs worcfen uitgegeven (ongeveer ter grootte van onze kroningspostzegels) wekt alge meen argwaan. „Waarom alles van papier?" vraagt men. „Waar om geen muntjes, al waren ze maar van zink." In vele kringen, vooral in de kleine middenstand, bestaat vrees' voor een nieuwe geldzuivering die ophanden zou zijn. Men haalt daarbij Oostenrijk als voorbeeld aan, waar zoals een kellner het uitdrukte „de geldzuiveringen elkaar opvolgen -als de ministeries in Frankrijk." Een jong meisje vertelde mij, dat haar moeder haar voor de oorlog duizend mark had ge geven voor als ze (de moeder) er eens niet meer zou zijn. Het meisje had de 1000 mark trouw bewaard tot de zuivering. „Nu zijn het er nog maar honderd." ..Maar ik heb mijn moeder geluk kig nog" voegde ze eraan toe en dat is het belangrijkste.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1