De Berlijnse magistratuur van de Sovjet-, voorlopig naar de Britse-Sector Bijeenkomst Veiligheidsraad DE WESTEUROPESE UNIE DE POLITIEKE COMMISSIE DONDERDAG 14 OCTOBER 1948. Ultoefenlng van de geneeskunst in de grensgemeenten Het vervoer der Marshall-goederen Proteststakingen in Italië Avondklok voor kinderen Dr. Van Mook voornemens ontslag te vragen De stakingen in Frankrijk Het Franse standpunt inzake de ontmanteling De Gaulle's zegelactie De prijzen in Frankrijk Kermis als verkeersbelemmering Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Tijdelijk enige regen. Meest zwaar bewolkt met tij delijk enige regen. Matige tot krachtige en langs de kust tij delijk harde wind tussen Zuid en Zuid-West. Weinig verande ring ,in temperatuur. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 936. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Briever. onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschynt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal- De twee Franse leden van de pasopgerichte permanente ver- dedigingsonganisatie van de West- Europese Unie, Generaal Jean de Lattre de Tassigny en Viee-Ad- miraal Robert Jaujard, zijn per vliegtuig te Londen aangekomen voor de eerste officiële besprekin gen met veldmaarschalk Montgo mery, de voorzitter van het co mité van de commandanten van de West-Europese Unie. Generaal De Lattre de Tassig ny, die commandant is van de West-Europese landstrijdkrachten en Admiraal Jaujard, die als ma rine-afgevaardigde vlagofficier ,is voor West-Europa, zouden Woens dag Montgomery voor de tweede keer ontmoeten, voordat ze later op de dag naar Parijs terugkeren. Luchtmaarschaïk Sir James Rob, de Britse commandant van de West-Europese iuchtstrijd- In een nota naar aanleiding van het verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer nopens het wetsontwerp tot goed keuring van het op 28 April 1947 te Brussel ondertekende verdrag tussen Nederland en België, be treffende uitoefening van de «ge neeskunst in de grensgemeenten heeft de Minister van Sociale Za ken in antwoord op een desbe treffende vraag medegedeeld, dat een van de onderwerpen, die krachten, heeft Dinsdag de ver gadering bijgewoond en zal ook Woensdag aanwezig zijn. Alhoe wel de vier leidende officieren van de nieuwe verdedigingsorga nisatie van de West-Europese Unie, sinds hun benoeming op 4 October, elkaar reeds onofficieel hebben ontmoet, was deze verga dering de officiële instantie van de organisatie. De vertegenwoordigers van het gemenebest, die elkaar nu ont moeten, zullen, naar verluidt, we derzijdse verdedigingsproblemen bespreken in verband met de coör dinatie van de West-Europese verdediging. Er is echter «geen officieel voorstel gedaan over de vraag of men de verdedigings organisatie kan vragen directe in lichtingen te verstrekken aan de staatslieden van het gemenebest. Ambtenaren te Washington heb ben Woensdag verklaard, dat het de E. C. A. gebleken is, dat zij niet in staat is de opdracht van het Amerikaanse congres uit te voeren, welke bepaalt, dat 50 pro cent van de Marshall-goederen met Amerikaanse schepen ver voerd moeten worden. De E. C. A, zo voegden zij hieraan toe, onderhandelt thans met Europese scheepvaartdeskun digen en de mogelijkheid bestaat, dat een overeenkomst tot stand komt betreffende de toepassing van de half om half clausule, voorzover het de 20 procent der Marshall-goederen betreft, die ge woonlijk met de vaste scheepvaart diensten vervoerd worden. Op de andere 80 procent, die meestal met de wilde-vaart schepen ver voerd worden, zou men de clau sule dan niet toepassen. Scheepvaartdeskundigen yan de E. C. A. hebben aan de admini strateur, Paul Hoffman, aanbe velingen in die geest gedaan. Naar A.F.P. Uit Praag mede deelt, zal de medicus Jan Schmid, die er van wordt beschuldigd mi litaire geheimen te hebben mede gedeeld aan de agenten van de Nederlandse inlichtingendienst Van Dam en Jan Ruiter, op 22 October te Praag voor een mili taire rechtbank verschijnen. In antwoord op Wysjinsky's rede van Dinsdag in de politieke com missie, waarin deze verklaarde dat de Sovjet-Unie ,,alle kaarten op tafel zou leggen" als haar ont- :n het kader van de samenwer- wapeningsvoorstellen zouden wor king der Benelux-landen op het den aangenomen. heeft de Britse afgevaardigde Sir Hartley Shaw- king der Renelux-landen op gebied van de volksgezondheid van Nederlandse zijde aan de orde zijn gesteld, de gelijkstelling van medische diploma's is. Gebleken is, aldus de nota ver der dat aan dit onderwerp eigenaardige moeilijkheden aan kleven, zodat een regeling niet terstond mogelijk is, doch diep gaande gezamenlijke bestudering' van de op dit gebied in beide lan den bestaande regelingen vereist is. Het initiatief hiertoe is van Nederlandse zijde in Benelux-ver- band reeds genomen. Een van de punten, die daarbij in het bijzonder de aandacht vra gen, is het verschil in de oplei ding van medici in de twee lan den en de eisen, die bij de exa mens tot dusver worden gesteld. ANTWO ORD OP WYSJINSKY'S REDE. Sovjet-Unie. Sir Hartley vroeg of de Sovjet-Unie, evenals Hitier ,,de vruchten van een oorlog wenste zonder te vechten". Shawcross vroeg of de Sovjet- Unie, teneinde het internationale vertrouwen te herstellen, bereid was „de geheime vijfde colonne, die poogt de economie van vele landen te ontwrichten, terug te roepen." Eén land, aldus Shawcross, staat internationale controle op de atoomenergie ep de ontwape ning in de weg. De voornaamste factor bij het" huidige gebrek aan vertrouwen was het 'geloof, dat de Sovjet-Unie veel meer mensen onder de wapenen had dan voor haar vredesbehoeften noodzakelijk was. Hij verzocht de Sovjet-Unie on middellijk de volgende maatrege len te nemen; 1. Laat correspondenten van bladen zich vrij in de Sovjet-Unie bewegen. cross verklaard, dat Wysjinsky Dinsdag in drie minuten de me ningsverschillen tussen de Sovjet- Unie en de Westelijke mogend heden over de ontwapening had kunnen regelen. Shawcross verzocht de Sovjet- Unie „het gordijn op te trekken en reizigers en bezoekers toe te staan het hartelijke Russische volk te leren kennen". In een „verboden gebied" van de Oostzee tot de Zwarte Zee mag geen- bui tenlander komen, aldus de Britse afgevaardigde. Het „verborgen leger, de vijfde colonne" van com munistische partijen over de ge hele wereld voerde een sabotage- campagne onder leiding van de Het Berlijnse stadsbestuur heeft 't voorbeeld van de stadsvergade- ring gevolgd en heeft de plaats van samenkomst van de Sowjet- sector naar de Britse sector over gebracht. De burgemeester Dr. Ferdinand Friedensburg heeft besloten dit te doen nadat de wethouder Wai- demar Schmidt, lid van de Socia listische Eenheidspartij, waarin het communistisch element over heerst, die verleden Vrijdag was ontslagen als chef van het de partement van Arbeid, had ge weigerd de vergadering te verla ten in het stadhuis in de Sowjet- sector. De vergadering was bij eengeroepen om een resolutie van Friedensburg te bestuderen, waarin een beroep werd gedaan op de V. N. de vrijlating te ver zekeren van alle Berlijners die gedurende de huidige crisis om politieke redenen waren gearres teerd. Pro-Sowjet leden hebben de ge meenteraad geboycot na deze verhuizing en de Socialistische Eenheidspartij heeft officieel me degedeeld, dat de volgende verga- De millioen kantoorbedienden in openbare diensten in Italië zullen heden een staking houden die 8 uur zal duren, uit protest tegen de weigering van de regering een onmiddellijke loonsverhoging toe te staan, zo heeft het hoofdkwar tier van de vakverenigingen te Rome medegedeeld. Spoorwegarbeiders en arbeiders van de post, telegraaf en telefoon, zullen ook twee uur in staking gaan. Tijdfens deze twee uur zal al het werk ophouden en treinen zullen worden gestopt. Naar ver luidt zouden stakingen van 24 uur door arbeiders in andere vitale bedrijven volgen op afzonderlijke data in de verschillende gebieden van Italië. deringen van de gemeenteraad op gelijke wijze zouden worden ge boycot. Toen de magistratuur op 't hoofdkwartier van het departe ment van gezondheid in de Britse sector bijeenkwam, waren er geen pro-Sowjetledcn aanwezig. De Duitse politie is actief ge weest bij het herstellen van de orde onder mensenmenigten die zich verdrongen buiten de banken vanwege de derde maatregel be treffende het geld in vier maan den tijd. Maarschalk Wassly Sokolow- sky, de Sowjet-militaire «gouver neur, had uitgevaardigd, dat de 50 pfennigstukken ongeldig zouden worden in het door de Sowjets bezette gebied- ,,om de invoering uit de Westelijke zones, voor spe culatieve doeleinden tegen te gaan." De banken wèigeren meer aan te nemen dan 5 "mark van iedere persoon. Verscheidene personen werden uit de banken verwijderd nadat zij hadden geprotesteerd tegen deze beperking. Nadat de vergadering van de magistratuur was geëindigd, zei- de Friedensburg, dat het feit dat men in de Britse sector bijeen was gekomen niet inhield dat het stadsbestuur nu verdeeld was ge worden. Hij zeide, dat waar schijnlijk de eerstvolgende verga deringen, tenminste zolang de Te Detroit is een avond/klok in gesteld die te middernacht be gint en van toepassing is op kin deren onder de 17 jaar. Als na melijk kinderen na middernacht zonder geleide op straat worden aangetroffen worden de ouders 'gestraft met een boete van 15 dollar of 30 dagen gevangenis straf. Het stadsbestuur heeft deze avondklok goedgekeurd als een actie tegen jeugdmisdad'g- heid. Ouders zouden vaak de schuld hiervan zijn. zaak van Schmidt niet was opge helderd, in de Britse sector zou den worden gehouden, maar dat het de bedoeling was later naar het stadhuis in de Sowjet-sector terug te keren. Naar het A-N-P- van gezagheb bende zijde verneemt, heeft Dr. Van Mook het voornemen te ken nen gegeven om zijn ontslag als Luitenant Gouverneur-Generaal te vragen- In de meeste Franse havens hebben havenarbeiders 24 uur lang gestaakt uit sympathie met het half millioen mijnwerkers. Te Bordeaux was het werk zo goed als neergelegd en te Duin kerken was de staking compleet. Ook te Roohelle waren de haven arbeiders in staking, waar zes schepen op lossing lagen te wach ten. Het hoofdkantoor van de spoorwegen te Parijs heeft mee gedeeld, dat in het Oosten van het land de stations Oharleville, Mohon en Lumes door posters be zet werden gehouden. De expres- sedienst van Parijs naar Oharle ville was gestopt. Het verkeer in het Oostelijke gebied zou ver der normaal zijn. De bond van spoorwegarbeiders verklaarde, dat men het nog niet eens was over essentiële punten in de onderhandelingen en dat het bestuur nu met premier Que- ueille zou pogen te onderhandelen. De staking in de kolenschach- ten,' die tien dagen oud is, duurt nog voort, alhoewel een verbete ring werd gemeld in het steen- koolgebied van de Moezel. Te Faulquement en Schwiller zijn 70 procent van de mijnwerkers te ruggekeerd. 2. Laat diplomaten reizen zo als zij dat mogen in „beschaafde landen". 3. Laat de handelsluchtvaart wij. 4. Laat Engeland een diploma tieke missie en een consulaat heb ben te Kief en Minsk. 5. Verbied onze couranten niet. 6. Laat ons radio-uitzendingen uitwisselen. 7. Laat ons toeristen uitwisse len en laat onze volken vrienden worden. 8. Laat ons studenten uitwis selen. De politieke commissie der V. N. heeft met algemene stemmen een sub-commissie in het leven geroepen ter bestudering van de negen voorstellen, die zijn gedaan met het oog op een oplossing van de „ontwapenings-impasse". De sub-commissie voor de con- tröle op de atoom-energie heeft met de stemmen van de Sowjet- Unie en de Oekraine tegen de volgende aanbevelingen gedaan 1. de grote vijf plus Canada komen op gezette tijden bijeen oin na te gaan, of de Sowjet-Unie be reid is zich neer te leggen bij het meerderheidsplan voor internatio nale contröle op de atoomenergie; 2. als een basis voor een over eenkomst is gevonden zal aan de Secretaris-Generaal der V. N., Trygve Lie, onmiddellijk gevraagd worden de commissie voor de atoom-energie opnieuw bijeen te roepen. Zeven der aan de sub-commissie voorgelegde voorstellen luiden als volgt; 1. Sowjet-UnieBeperking der bewapening met één-derde door de grote vijf en uitbanning van atoombommen. 2. Groot-Brittannië: Steun van de algemene vergadering voor het standpunt van de Westelijke meerderheid, dat geen ontwape ning mogelijk is vóórdat een sfeer van vertrouwen is gescha- I>en. 3. Libanon: Terstond instel ling van 'n internationaal lichaam voor contróle op d<? ontwapening, staande onder de Veiligheidsraad, doch niet alleen onder het veto recht, waarna ontwapening voor één-derde gedurende een jaar door de grote vijf, waarbij de be perking gebaseerd wordt op de sterkte der gewapende machten in 1945. 4. Syrië: De V. N. stellen een termijn betreffende ontwapening voor aan de Veiligheidsraad in structie te geven de bestudering van het probleem voort te zetten. 5. El Salvador: Het probleem van de ontwapening voorleggen aan de commissie voor de atoom energie. 6. Frankrijk: Oprichting van 'n internationaal controle-lichaam tot onderzoek van de verklarin gen, door alle mogendheden te leggen over de sterkte van haar gewapende macht, waarna „pro gressieve en evenwichtige" ontwa pening. 7. België: Een amendement op de Britse resolutie, dat de al gemene vergadering van mening is, dat „aanvaarding van het Sowjet-voorstel geen nut heeft, daar hierin niet wordt aangege ven welke soort bewapening be perkt moet worden". Het Franse Ministerie van Bui tenlandse Zaken verklaart, dat Frankrijk een snelle ontmanteling wenst van de Duitse fabrieken die als herstelbetaling zijn aangewe zen. Frankrijk was het n deze geheel met Engeland eens De Franse Minister van Buiten landse Zaken, aldus het communi qué van het ministerie, heeft niettemin erkend, dat in bepaalde bijzondere gevallen de ontmante- lingslijsten moeten worden her zien in dier voege, dat rekening Wordt gehouden met het onbedui dende voordeel of zelfs het nadeei, dat het overbrengen van bepaalde machinerieën zou kunnen hebben. De Minister heeft doen uitko men, dat fabrieken van oorlogs materiaal en de fabrieken op het gebied van verboden of beperkte industrieën onder alle omstandig heden met voorrang dienen te worden ontmanteld en als herstel betaling uitgeleverd. De Minister heeft verklaard, dat zowel in het belang van Duitsland als in dat van de landen die recht op her stelbetalingen hebben, al deze werkzaamheden zo spoedig moge lijk moeten worden uitgevoerd en beëindigd. Andre Malraux, Generaal De Gaulle's secretaris voor propagan da, heeft gisteren bekend ge maakt, dat in een campagne van 3% week ongeveer 3,250.000 pro- paganda-zegels zijn verkocht. De regels droegen een leuze ten gun ste van de Generaal en kostten 50 francs per stuk. Zij brachten 162.500.000 francs op. Malraux verklaarde, dat Gene raal De Gaulle twee millioen brie ven heeft ontvangen, waarvan slechts 9000 beledigingen bevat ten Hrj noemde verhalen over Gaullistische samenzweringen „belachelijk". Het doel van de campagne noemde Malraux „een onderdruk king van het algemeen kiesrecht te voorkomen". „Geen obstructie van de rege ring kan ons land beletten zijn ware gevoelens tot uitdrukking te brengen", aldus Malraux, „zelfs al zal zij de staat van beleg uit roepen". *a De Franse regering heeft be sloten om de prijs van steenkool met 18.9 te verhogen tot 3500 fres. per ton. Naar officieel werd medegedeeld ontheft deze prijs verhoging de regering van de noodzakelijkheid om haar toe vlucht te nemen tot een staats subsidie aan de kolenindustrie. Voorts heeft de regering beslo ten om de prijzeii van vlees in elke phase van de tussenhandel te requireren. De voortdurende stijging der vleesprijzen is een van de voornaamste redenen van ontevredenheid onder het Franse volk geweest. Het besluit van de regering om de controle op de vleesprijzen weer in te stellen is bedoeld om de gemoederen te be daren en te tonen, dat de regering zich beijvert om de kosten van levensonderhoud te stabiliseren. De Veiligheidsraad zal Vrijdag bijeenkomen voor bespreking van de Berlijnse kwestie. Volgens een Blits woordvoer der zou Moskou 'n „onbevredigend antwoord" gegeven hebben op vragen, door Dr. Juan Bramuglia, de voorzitter van de Veiligheids raad, aan Andrei Wysjinksky ge stelde vragen. De zes „neutrale" staten zijn gisterenavond bijeen geweest om de nieuwe situatie te bespreken. In diplomatieke kringen houdt men het voor duidelijk, dat alle hoop op succes van een bemidde ling of op het vinden van een compromis verdwenen is. De kern van de door Wysjinsky aan Bramuglia gegeven antwoor den zou hierop neerkomen: 1. De Sowjet-Unie wenst de Berlijnse kwestie van de agenda van de Veiligheidsraad verwijderd te zien. 2. Zij is bereid de bespre kingen wederom op te nemen, waar zij 30 Augustus werden af gebroken. Na beëindiging van de bijeen komst der „neutralen" werd ver wacht, dat vanwege deze groep Vrijdag geen voorstel gedaan zal worden. Bramuglia verklaarde, dat ver der geen besloten bijeenkomsten van de zes „neutralen" zouden plaats hebben en dat de kwestie verder openlijk in de raad behan deld zcu worden. Wel zal elk der zes „neutrale" delegaties op eigen rekening een voorstel kunnen indienen. Men verwacht, dat de drie Westelijke mogendheden met een eigen voor stel zullen komen, wanneer er geen ander wordt ingediend. De K.N.A.C. raadt automobilis ten die dit weekeinde naar België gaan aan niet langs het grens- kantoor Putte te rijden. Het ver keer zal daar Zaterdag en Zondag a.s. namelijk vrijwel onmogelijk zijn tengevolge van de kermis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1