DE TOESTAND IN TJEPOE VERKLARING van T RYGVE LIE DE ONGEREGELDHEDEN FRANKRIJK IN CRITIEK OP DE VALERA Verschuiving leeftijdsgroepen Frankering by Abonnement: Terneazen DINSDAG 12 OCTOBER 1948. Het Plan-Vinson Nieuwe toewijzingen ven de E.C.A. Van Cauwelaert over de politieketoestard Cassatieberoep van PIEK verworpen Arrestaties In Hongarije Christiansen nlefin cassatie bij uitreiking nieuwe distributiekaarten Prins Bernhard in Zweden DE KWESTIE BERLIJN Geen terugtrekking van Britse troepen uit Egypte WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Meest zwaar bewolkt- Voor het Noord-Westen van het land meest zwaar bewolkt met plaatselijk' enige lichte regen. Matige Zuidelijke wind Ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren. Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere JL 4e Jaargang No. 934. Verschynt dagelijks Drukkerij N.Vh Firma P. <J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. De boorterreinen te Nglobo en Wonosari (ten Zuiden van Solo) den varf de communisten, aldus waren op 9 October nog in han- meldt een nieuw communiqué van de dienst legercontacten. Ten aan- Dewey en het plan-Vinson. Thomas Dewey, de republikein se candidaat voor het president schap van de V. S„ heeft Zondag avond verklaard, dat het Ameri kaanse voilk „van ganser harte en enthousiast" het standpunt van de Amerikaanse, delegatie bij de V. N. ondersteunde, en in het bij zonder het aandringen van de de legatie op een onmiddellijke op heffing van de „Berlijnse blok kade". Personen uit de omgeving van Dewey zelden, dat Dewey het plan-Vinson" van President Tru man beschouwt als een „wan hopige blunder, waardoor het ver trouwen van Europa in de Ver enigde Staten is ondermijnd." zien van het oliecentrum Tjepoe wordt medegedeeld, dat de brand in het reservoir voor ruwe olie, die op 5 October uitbrak, op 8 October nog niet geblust was De communisten blijken voorraden reserve-delen en andere goederen in de fabriek en voorts magazij nen met instrumenten in de nacht van 5 op 6 October vernield te hebben. Een gedeelte van Tjepoe is uitgebrand, evenals een aantal kampongs in de omgeving. Ook de voor de bevolking zo belang rijke boscomplexen bij Tjepoe zijn door de communisten in brand ge stoken. Het communiqué meldt voorts, dat op 9 October aan de republi keinse opperbevelhebber, Soedir- man, werd bericht, dat de com munisten nog Zuid^Solo, Zuid- Madioen en de republikeinse ge deelten van de residenties Sema- rang: en Pati beheersten. De re publikeinse troepen aldaar waren voldoende in sterkte om tegen de opstandelingen op te treden, doch beschikten niet over wapens. Het centrum van de opstand is op het ogenblik gelegen in de vierhoek Tjzpoe -Madioen-Ponorogo-Wono- giri-Solo-Poerwadadi-Tjepoe. In de week per 6 Oct. j.l. heeft de Economie Cooperation Admi nistration, volgens officiële mede delingen 176 millioen dir. toege wezen. Hiervan ontving Neder land 8.783 079 dir. voor goederen en diensten en 768.600 dir. voor cceaanvracht of totaal 9.551.679 dir. Voor Indonesië werden gedu rende genoemde, week geen aan- koopmaohtigingèn bekend ge maakt. De totale aankoopmach- tigimgen aan Nederland sinds de oprichting van de EC.A. tot 6 October j.l. incl. oceaanvracht, hadden een waarde van 47.082.263 dir. en de totale toewijzingen aan Indonesië van 25.676.027 dir., Vandenberg over het Vinson". plan- Senator Arthur Vandenberg, de republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen, heeft het in middels door President Truman losgelaten plan om opperrechter Vinson nar Moskou te zenden be titeld als een „narrow escape". Afwijkend van de voorbereiden de tekst van zijn rede, die te New- York werd uitgesproken, zeide Vandenberg: „Nu wij naar de V. N. zijn gegaan, moeten wij ver standig zijn en alle eenzijdige, on afhankelijke stappen op eigen rekening vermijden, om te voor komen dat wij de betrekkingen met onze vrienden bederven, de Veiligheidsraad in moeilijhedèn brengen en onze tegenstanders aanmoedigen te denken, dat ons beroep op de V. N. of wel door vrees is ingegeven of onoprecht." Vandenberg zeide verder, dat de V. S. het voorstel voor een de fensieverdrag voor vijftig jaar tussen de vier grote mogendheden reeds in 1946 gedaan, moesten hernieuwen. De Franse Minister van Bin nenlandse Zaken, Jules Moch, heeft verklaard, dat Andrej Zjda- nof, het onlangs overleden lid van het politiek bureau der commu nistische partij in de U.S.S.R. voor zijn dood „de Franse com munistische partij heeft' bevolen" het plan Marshall fe saboteren. Mocb, sprekende tot een natio nale vergadering van de Franse socialistische partij, zeide: „Kort voor zijn dood maakte Zjdanof in een brief aan de Franée com munistische partij een instructie bekend om de Marshall-hulp met alle middelen te sabqteren, ook als de spanning tussen de Sovjet- Unie^ en de Verenigde Staten op internationaal niveau scheen te verminderen". Verwijzende naar de huidige stakingsgolf in Frankrijk zeide Moch, dat de CGT aan haar leden instructies had gegeven om „de operaties in September te begin nen". Hij haalde een bericht aan, dat de CGT enkele dagen na deze De Minister van Onderwijs van Noord-Ierland, luit»-kol. Hall- Thompson, heeft te Belfast ver klaard, dat de Valera, bij zijn campagne in Groot-Brittanmë tegen verdeeldheid, poogt „de Britse regering er toe te brengen, de wil van het volk van Noord- Ierland onder de voet te lopen en het te dwingen zich aan te sluiten bjj de republiek Eire, waar de kroon wordt afgewezen en de Britse vlag vertrapt." Hij zeide verder, dat noch de Valera noch Costello, de huidige Minister-President van Eire, ooit de verzekering had gegeven, dat Eire zou deelnemen aan een vol gende oorlog wanneer Noord-Ier land een deel van Eire zou wor den. „Bij de huidige dreigende stand van internationale zaken", aldus zeide hij, „zou het een ramp voor Groot-Brittannië zelf bete kenen, Noord-Ierland van het Verenigd Koninkrijk los te maken. Noord-Ierland vormde een veilig schild voor Groot-Brittannië in de Op een vergadering van de Bel gische Katholieke Volkspartij te Bergen heeft staats-Minister F. van Cauwelaert verklaard, dat hij de V. N. niet doeltreffender achtte dan de vroegere Volkenbond. Hij zeide verder van mening te zijn, dat een federatief Europa niet aan de realiteit beantwoordt. Spr. stelt meer vertrouwen in regiona le overeenkomsten zoals de Bene lux, die dan geleidelijk kunnen uitgroeien. Hij juichte het pact van Brussel toe. Militaire samen werking mag echter niet het enige gevolg zijn van dit pact. Ook op economisch gebied dient overleg te worden gepleegd. Dit is vol gens Van Cauwelaert echter thans geenszins het geval en hij sprak de hoop uit, dat vooral Engeland zich van de noodzaak van deze economische samenwerking be wust zou zijn. laatste oorlog en zal het opnieuw zijn wanneer de noodzaak zich voordoet." De Valera verklaarde te Liver pool van mening te zijn, dat de gemiddelde Britse bprger de fei ten omtrent de verdeling niet be grijpt. Groot-Brittannië was ver antwoordelijk voor de verdeling. Geen partij of groep in Ierland had er om gevraagd, doch het was eeh feit geworden door een wet van Jiet Britse parlement in 1920. Refererend aan suggesties, dat Noord-Ierland zou verzoeken om de status van dominion zeide de Valera, dat de Minister-President van Noord-Ierland in feite had gezegd: „Stil. Geen woord daar over. Want wanneer we dominion worden moeten we voor ons zelf zorgen en dat kunnen we niet." De bijzondere raad van cassa tie, gepresideerd door Prof. Mr. Verzijl, heeft gisterenmorgen het beroep van de leide van Winter hulp Nederland en voormalige secretaris-generaal van het Ne derlandse Rode Kruis C. Piek, verworpen De bijzondere raad was van oordeel, dat requirant in belang rijke mate heeft medegewerkt aan de knechting van de Nederlandse geest en de vijand hulp heeft ver leend. De bijzondere raad veroor deelde hem derhalve overeenkom stig de uitspraak van het Haagse bijzondere gerechtshof tot een ge vangenisstraf van acht jaar met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht van 8 Mei 1945 tot de uitspraak van dit arrest. instructies aan de Kominform zou hebben gezonden en waarin gestaan zou hebben „zowel de communistische partij als de OGT zijn voor eind Sepember ge reed. Moch las y tevens het volgende bevel voor, waarvan hij verklaar de, dat het afkomstig was van de leden van het Kominform: „Or der aan de Fransen. Doe, gedu rende de bijeenkomst van de Ver enigde Naties, alles om een oorlog tegen de Sovjet-Unie te voorko men. Alles moet worden gedaan cm elke militaire voorbereiding door Frankrijk tegen te werken. Essentiële methoden: de ivolledige ineenstorting van de Franse eco nomie door middel van stakingen verzekeren, teneinde in Parijs een overeenkomstige situatie te bren gen als in Praag. Het Kominform garandeert betaling van onkosten voor mijnwerkers en havenarbei ders, die staken". Moch zeide verder, dat hijeen- komsten tussen „de Sovjetleiders van het Kominform" en de lei ders van de Franse communis tische partij steeds veelvuldiger plaats vinden. Het „gemis van een strijdvaardige geest" onder de Franse arbeiders wordt van beide kanten betreurd. Moch voegde er aan toe: „Maar de communis tische activiteit moet ons niet doen vergeten, dat we vechten op twee fronten: het Gaullistische gevaar is tenminste even ernstig als het communistische. Een Gaullistische poging om door mid del van geweld zijn slag te slaan zou bijna onvermijdelijk leiden tot een communistische tegenaan val". „Ik hen overtuigd dat er in een i'abije toekomst geen conflict tus sen de grote mogendheden zal uitbreken", zo verklaarde de Secretaris-Generaal van de V. N., Trygve Lie, naar aanleiding van de vraag van een Amerikaanse journalist betreffende „het ge vaar voor een nieuwe wereldoor log en het beste middel om zulks te voorkomen". I „Mijn optimisme wat de nabije toekomst betreft", aldus Trygve "Lie, „steunt op mijn overtuiging dat geen enkele staatsman oorlog wil en dat al w,ie een verantwoor- Officieel is meegedeeld, dat 54 personen, onder wie studenten, zijn gearresteerd op beschuldiging van te behoren tot een illegale organisatie, die zich bezighield met het op grote schaal smokke len van deviezen en hulp verleen de aan Hongaren die naar het buitenland wilden uitwijken. In de officiële mededeling wordt gezegd, dat de illegale organisatie in verbinding stond „met de ge heime agentschappen van een grote buitenlandse mogendheid". Onder de arrestanten bevinden zich Baron Albert Kas, vroeger professor in de economie en lid van 't vóóroorlogse Hogerhuis in Hongarije, en een student die een neef is van Miklós Kallay, de laatste premier van Hongarije vóór de Duitse bezetting in 1944 Kallay zelf woont op het eiland Capri. Volgens de officiële bekendma king zijn de meeste beschuldigden rijke aristocraten en gegoede mid denstanders. De organisatie had deviezen verschaft aan hen die het land wilden verlaten en betrokkenen in contact gebracht met smokkel benden, die hen de grens over brachten Sommige beschuldigden zullen, door een volksrechtbank worden berecht, anderen door speciale arbeiderstribunalen. Zowel de procureur-fiscaal bij het bijzondere gerechtshof te Arn hem als de raadsman van de voor malige „Wehrmachtsbefelhlsbaber in den Niederlanden" Christian sen hebben afstand gedaan van cassatie. Christiansen werd door het Hof veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Door deze afstand is het vonnis onherroepe lijk geworden. Op de Atlantische Oceaan worden proeven genomen met het eerste V-2 schip van de Ameri kaanse marine. Het schip kan raketten van 14 ton lanceren en meet 9100 ton Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat bij de Uitreiking van de bonkaarten 901 voor voe dingsmiddelen, welke op 19 De cember a.s. in gebruik genomen zullen worden en welke uitreiking in het tijdvak van 25 October 18 December plaats heeft, de leef tijdsgroepen wederom 1 jaar zul len worden opgeschoven. De uitreiking zal als volgt ge schieden A-kaarten aan personen, gebo ren in 1928 en eerder; B-kaarten aan personen gebo ren in 1929 t/m 1934; C-kaarten aan personen, gebo ren in 1935 t/m 1944; D-ikaarten aan personen, gebo- I ren in 1945 t/m 1947; E-kaarten aan personen, gebo ren in 1948 en later. Deze indeling blijft gedurende het gehele jaar 1949 gehandhaafd. Tegelijk met de bovengenoemde Het aantal personen in Bel gië dat 31 September volledig werkloos was, is 81.065 tegenover 29.963 in dezelfde maand van '47 Het aantal dergenén, die 31 Sep tember gedeeltelijk of toevallig werkloos waren bedroeg 43.169 tegen 15.513 verleden jaar. Prins Bernhard der Nederlan den heeft gisteren gejaagd in de wouden van Karlsgoga, ongeveer 200 km ten Westen van Stock holm. Hij was uitgenodigd door de wapenfabrieken van Bofors. De Prins zal deze wapenfabrieken gedurende zijD driedaags verblijf tevens bezichtigen. bonkaarten zullen weer tabaks en versnaperingenkaarten worden uitgereikt. Hierbij zal echter geen keuze meer mogelijk zijn. Alle mannelijke personen, ge boren in 1931 en eerder, ontvan gen een tabakskaart. Alle perso nen geboren in 1932 en later ont vangen een versnaperingenkaart. Aan alle vrouwelijke personen, geboren in 1931 en eerder, zal een „diversen"-ikaart worden uitge reikt. Op deze „diversen"-kaarten zul len t.z.t. bonnen worden aange wezen voor het betrekken van tabaksartikelen of versnaperin gen. Te zijner tijd zal nog een nadere mededeling verschijnen omtrent de mogelijkheid van rui ling der aan mannen uitgereikte tabakskaarten. Meer dan 100 Duitse politie mannen zullen spoedig uit Frank fort naar de Ver. Staten vertrek ken. Zij zullen daar drie maan den verblijven om het opsporen van misdaden te bestuderen. Een groep Berlijners heeft een „vereniging voor het wereld burgerschap opgericht. Zij ver klaren dat het wereldburgerschap voor alle Berlijners de enige op lossing voor de Berlijnse crisis is. öelijkheid te dragen heeft, al wat in zijn macht is zal doen om dit te vermijden". Volgens Trygve Lie is de we reld nog uitgeput door de offers, die tijdens de tweede oorlog zijn gebracht en -zouden de „beproe vingen en het lijden, die een atoomoorlog met zich zou bren gen, werkelijk ondraaglijk zijn." De Secretaris-Generaal van de V. N. vervolgde: „Het is natuur lijk steeds mogelijk dat zich een „accident" voordoet. Doch wij beschikken over een instrument, de V. N. waarvan de taak precies is dergelijke ongelukken te belet ten en de moeilijkheden onder de volken die iliet bij machte zijn zelf ze op te lossen, tot zich te trekken. De V. N. is de hechte waarborg voor alle volken om te vermijden, dat een incident de hartstochten zou doen ontvlammen, zodat de regeringen het hoofd zouden "ver liezen en zonder rekening te hou den met de ervaring het risico op zich namen door geweld vol- doening af te dwingen". I Tot besluit verklaarde Trygve Lie: „Het enige middel waarover I wij, zowel nu als in de toekomst, kunnen beschikken is de vrije de- 1 mocratische unie der volken zo als deze thans in onze organisatie bestaat." De Westelijke mogendheden schijnen tijdens de voortgezette besprekingen op de Quai d'Orsay overeenstemming te hebben be reikt op de ^volgende twee voor naamste punten: „Ten eerste: de blokkade van Berlijn vormt een bedreiging van de vrede en de Veiligheidsraad moet hierin klaarheid brengen. Ten tweede: de kwestie van op heffing van de blokkade moet geen voorwaarde zijn tot het be leggen van een nieuwe bijeen komst tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken." Vierentwintig uur geleden had den diplomatieke kringen de in druk, dat er een schikkelijke op lossing zou gevonden zijn, die een spoedige hervatting van de direc te besprekingen over het gehele Duitse probleem zou inhouden. Volgens een woordvoerder van een Westelijke delegatie is deze hoop nu aanzienlijk verminderd. Westelijke Mogendheden niet bereid tot koehandel. Van gezaghebbende zijde is ver klaard, dat de vertegenwoordigers van de drie Westelijke Mogend heden de Sowjet-Unie te verstaan hebben gegeven, dat zij niet bereid zijn tot een koehandel ten aan zien van de „opheffing der Ber lijnse blokkade." Een woordvoerder der Franse delegatie zeide: „De Veiligheids raad heeft geen bevoegdheid de Raad van Ministers van Buiten landse Zaken order te geven voor een bijeenkomst op een bepaalde datum." Hierdoor is een einde gemaakt aan de hoop in zekere „neutrale" kringen, dat het Oosten en het Westeft er. toe gebracht zouden kunnen worden te verklaren, dat „opheffing van de Berlijnse blok kade" tegelijkertijd zou kunnen geschieden met bijeenroeping van de Raad van Ministers van BuL tënlandse Zaken. Men ziet thans ook geer mogelijkheid meer voor de voorzitter van de Veiligheids raad, Dr. Juan Bramugiia, om op te treden als bemiddelaar tussen de delegaties van het Westen en het Oosten. De waarnemende Britse ambas sadeur te Cairo, Chapman An drews, heeft verklaard, dat Enge land niet bereid is troepen uit Egypte terug te trekken, „van wege de huidige politieke situa tie". Andrews legde deze verkla ring af na een onderhoud met premier Nokrasji Pasja. „De Westelijke mogendheden hebben een krachtige en besliste houding aangenomen voor zover het Pa lestina betreft", zo zeide hij. En geland wenste een sterke Arabi sche regering in Palestina vol gens het verdelingsplan van wij len Graaf Bernadotte, zo voegde hij er aan toe. Sprekende over de EngelsEgyptische betrekkingen zeide Andrews: „Engeland is al tijd bereid een of ander voorstel te bespreken".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1