De toestand te Tjepoe Na drie weken vtrqa&tw*. STAKINGSONLUSTEN IN FRANKRIJK De SCHOENENPRIJZEN De Politieke Commissie der V.N. MAANDAG 11 OCTOBER 1948. Nieuwe infiltraties in West-Ja va Hin.-President Drees Prins Bernhard in Zweden Frankering by Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt g,eldig tot Maan dagavond. Weinig verandering. Koude ochtend met aanvanke lijk hier endaar nevel of mist, die echter snel verdwijnt. Ove rigens droog en tamelijk zon nig weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. Zwakke tot matige Z.-Oostel. wind. 's Middags vrij warm DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 933- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vh Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dlt^Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwart* Het Nederlandse leger in Indo nesië maakt melding van „een buitengewoon critieke situatie" te Tjepoe, de oliestad in Noord-Oost- Java, die in de strijd tussen de republikeinse troepen en de op standelingen driemaal van eige naar is gewisseld. Volgens dit legercommuniqué zijn de opstandelingen in het be zit van de stad en worden zij door republikeinse artillerie bestookt. Naar verluidt zijn aan beide zij der 1000 doder, en gewonden te betreuren De stad is zonder voedsel en 30.000 vluchtelingen, door de opstandelingen bedreigd, trekken Oostwaarts naar Bodjo- negcro, aldus het communiqué. Mohamed Natsir, de republi keinse Minister van Voorlichting, beeft Vrijdag te Ljogaj de klacht Uit het Republikeins gebied in midden Java komende, hebben bewapende infiltrerende benden pogingen gedaan zich te verzame len op de hellingen van de Goe- noeng Sedakeling en de Goenoeng Telagabodas (resp. 1650 eri 2200 m hoog, in het grensgebied tussen West- en Midden Java), nadat het in hef Regentschap Garoet gerui me tijd rustig was" geweest. Bij deze infiltrerende benden sloten zich Republikeinne strijd krachten aan. die indertijd geen gehoor hebben gegeven aan de order tot evacuatie. Bij het op treden van Nederlandse troepen werden deze benden zonder ver liezen aan Nederlandse zijde uit eengeslagen en de restanten na men de vlucht naar de bossen op de berghellingen. Bij een latere poging tot reorga nisatie ditmaal op de Oostelij ke hellingen van het gebergte traden wederom Nederlandse troe pen op, waarbij aan de benden verliezen werden toegebracht. De Nederlandse troepen namen een aantal wapens in beslag. Bij de laatste actie waagden de benden op een nacht de beschieting van een Nederlands bivak en eenmaal boden zij tegenstand. Overigens zochten zij steeds hun heil in de vlucht. geuit, dat de Nederlandse bericht geving over de opstand „ver draaid" is. Volgens een republikeins be richt uit Djogja, aldus meldt Reu ter nader, hebben de republikei nen Tjepoe voor de tweede maal op de opstandelingen veroverd. De strijd heeft drie dagen ge duurd, voor dat de stad voor de vierde maal in andere handen is overgegaan Omtrent de toestand in Tjepoe bericht Aneta, dat o.a. melding wordt gemaakt van het uitbran den van een grote tank voor ruwe olie. De communistische troepen gebruiken, naar gemeld wordt, de bevolking als schild. Ongeveer 1000 doden en gewonden zouden daarbij zijn gevallen. Ongeveer 30 duizend vluchtelingen zijn uit Tjepoe naar Bodjonegoro vertrok ken, aangezien sinds enige dagen tc Tjepoe geen voedsel meer aan wezig was. Antara deelt mede, dat de rebel len thans verjaagd zijn tot op een af stand van 7 km van Tjepoe. Volgens de Nederlandse dienst legercontacten wordt Bondjone goro rechtstreeks door de commu nisten bedreigd. Grote concen traties van communisten te Kli- mo; halverwege Bondjonegoro en Madioen, worden gemeld. Ook van Rembang uit blijken communisti sche troepen onderweg te zijn naar Bondjonegoro. In Poerwo- aagi woeden hevige branden en te Wirosaro geschiedde een grote ontploffing. De dienst legercontacten deelt nog mede, dat guerillabenden aan vallen doen op de weg van Solo naar Madioen. Ook ten Zuid- Oosten van Djogja wordt een snelle uitbreiding van de rode opstand gemeld met' Wonosari als middelpunt. De republikeinse commandant van Kedoe noemde de toestanj in de districten Poerworedjo en Ke- boemen zeer gespannen. De mili taire commandanten in deze districten werd bevolen de loyale bevolking onverwijld te mobilise ren ter handhaving van rust en orde. In het status quo-gebied ten Noorden en ten Westen van Tjandiroto bevinden zich eveneens communistische troepen. Amir Sjarifoeddin zou zich naar Patjitan, het communistische cen trum aan de Zuidkust hebben be geven, terwijl Moeso c s. naar Ka- dangan in het Wiüsgebergte zijn gevlucht. 1 (Van de correspondent van het AN.P.) Men is algemeen van gevoelen, dat thans, na drie weken verga deren van de V. N. de grote kwesties, voorzover reeds in be spreking gekomen, niet veel na der tot 'n oplossing zijn gebracht. De gebeurtenissen in het hoofd kwartier van de V. N. werden in de afgelopen week gedomineerd door het debat over de Berlijnse kwestie in de Veiligheidsraad, de stroom van resoluties over het Sowjet-Russisch ontwapenings voorstel. Zowel de kwestie Ber lijn als die van de atoomenergie zijn thans, na de spectaculaire behandeling ervan in het hoofd orgaan van de V. N., in rustiger omgeving gebracht. Inzake de Berlijnse kwestie zijn zes leden van de Veiligheidsraad, die niet rechtstreeks bij de kwes tie betrokken zijn, achter herme tisch gesloten deuren pogingen in het werk aan het stellen om een manier te vinden om als be middelaar te kunnen optreden Men verwacht, dat deze bemidde lingspogingen er op gericht zul len zijn nieuwe rechtstreekse be sprekingen in de raad der vier Ministers van Buitenlandse Za ken te stimuleren, waarbij men zich echter wel realiseert, dat een dergelijk ingaan, op de voor stellen van Molotof slechts zal kunnen geschieden na opheffing van de „.blokkade van Berlijn". Wat betreft de kwestie van de atoomwapens wordt algemeen aangenomen, dat het Sowjet- Russisch voorstel een aanwijzing betekent, dat de situatie, waarin het werk van de commissie voor atoomenergie is vastgelopen, thans niet meer bestaat. Men kan moeilijk zeggen, dat hiermede de kwestie nader tot een oplossing is gebracht. De prefect van het departe ment Meurthe et Moselle, Sama- na, heeft in verband met de inci denten in het hekken van Longwy verklaard, dat 40 politie-agenten met stenen en stukken ijzer zijn gewond. Elf leden van de repu blikeinse veiligheidscompagnieën zijn naar het ziekenhuis overge bracht. Hjj voegde er aan toe, dat de republikeinse veiligheids dienst, hoewel in de minderheid, geen gebruik heeft gmaakt van wapens. De prefect zeide voorts, dat de cokesinstallaties van de fabriek verloren zijn en dat de nodige herstellingswerken vijf tot zes maanden zullen duren. Dienten gevolge zullen honderden arbeiders werkloos zijn en zal 16.000 ton staai per maand verloren gaan. Samana wees er op, dat de C. G. T. en het Franse Verbond der Christelijke arbeiders de inciden ten afkeuren. Tot besluit zeide hij: „Het gaat hier niet meer om stakings-inci- denten doch om het begin van een opstand.. Die onlusten vallen buiten het kader der eisen tot loonsverhoging en zullen een pe riode van werkloosheid tenge volge hebben". De C.G.T. heeft in het gebied van Longwy tot een algemene proteststaking opgeroepen. Voorts is een oproep gedaan een massa demonstratie te Longwy te hou den. De oproep tot algemene sta king in het gebied van Longwy werd gedaan nadat er door Fran se leiders pogingen waren gedaan de stakingsgolf tot stilstand te brengen. Br is een kabinetsvergadering gehouden en Queuille, de premier, heeft een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de C.G.T. Verschillende bladen zijn van oordeel, dat een algemene sta king bij de spoorwegen mogelijk is. Thans wordt er slechts ge staakt in plaatsen in Oost-Frank rijk, doch in andere delen worden i stemmingen gehouden omtrent de vraag of eveneens gestaakt zal j worden. De spoorwegmannen van I het „Gare de l'Est" te Parijs stemden Vrijdag voor een staking en onder die van het „Gare Saint Lazare" werd Zaterdag een stem ming gehouden. De staking van 24 uur onder de zeelieden, waartoe de C.G.T. had opgeroepen, werd Zaterdag be ëindigd De taxi-chauffeurs te Parijs, die reeds vier dagen in staking zijn, hebben het werk nog niet hervat. Er zou Zaterdag een ver gadering van hun verbond plaats vinden. In het Noordelijke mijn- gebied, waar ongeregeldheden bij de cokesovens te Micheville voor kwamen, was de nacht rustig. Bij een treffen tussen stakers en politie te Merlebach bij Metz is, volgens te Parijs ontvangen berichten, een man gedood en werden voorts vier stakers ernstig gewond en een zestiental licht ge kwetst. Men meent, dat de gedode persoon van Joego-Slavische na tionaliteit is. Acht personen werden gearresteerd, van wie vijf Fransen, twee Duitsers en een vrouw, wier nationaliteit nog niet bekend is. De botsing deed zich voor toen verscheidene duizenden stakers, die een demonstratie hadden bij gewoond van de C.G.T., barrica des vonden opgericht bij een mijn schacht waarheen zij zich wilden begeven. De politie zou traan gas gebruikt hebben nadat de stakers met stenen zouden heb ben gegooid. Ook verschillende manschappen van de politie en de republikeinse veiligheidsdienst werden gewond. De Minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moch, is met spoed naar Parijs teruggegaan van een vacantiereis. De zeelieden van de koopvaardij en de havenarbeiders hebben Vrij dag een symbolische staking ge houden van 24 uur in geheel Frankrijk. Er gingen geen sche pen de havens uit. Vreemde sche pen moesten zonder loods bin nenkomen. De taxichauffeurs te Nantes, Bordeaux en Rennes hebben zich aangesloten bij de staking van bun Parijse collega's om hogere benzinerantsoenen. Te Troyes, 160 kilometer ten Oosten van Parijs, zijn ongeveer vijfduizend textielarbeiders in staking gegaan. In Noord-Frankrijk blijkt de staking bij de mijnwerkers alge meen, aldus meldt AFP nader De requirering van het personeel ten behoeve van de cokesovens, waarvan de vuren bijna zijn ge doofd, bleef zonder resultaat. On danks een rondschrijven van de CGT, waarin het onderhoud van het materieel wordt bevolen, heb ben de stakers zich aan het bevel Na een bijeenkomst van het Franse kabinet op Zaterdagavond is medegedeeld, dat de regering niet tot vordering van de mijnen zal overgaan, zolang de beveili gingsploegen, door de vakvereni gingen gevormd, op hun post blij- De Belgische afgevaardigde zeide, dat er geheel geen rede bestond om erg optimistisch te zijn en de Amerikaanse en Britse sprekers deden duidelijk uitko men, dat zij de Sowjet-Russisehe stap met vrijwel algeheel wan trouwen 'beschouwden. De over vloed van resoluties ten aanzien van de kwestie der atoomwapens heeft het instellen van een spe ciale subcommissie nodig ge maakt, welke pogen moet deze voorstellen te coördineren voor nadere behandeling in voltallige vergadering. Wysjinsky poogde de wereld ervan te overtuigen, dat het ab surd was te menen, dat de leer stellingen van Lenin een overeen komst tussen de communistische en niêt-communistische wereld zouden uitsluiten. Echter is het falen van de al gemene vergadering om de weg te effenen naar een dergelijke overeenkomst gelbleken uit het feit, dat van Mexicaanse zijde een resolutie werd ingediend, waarin op de grote mogendheden een be roep wordt gedaan de pogingen tot het overbruggen van geschil len en het vestigen van een duur zame vrede te hernieuwen. Ook het werk der andere com missies is tot nog toe in een be ginstadium gebleven. In de eco nomische en trustschapseommis- sies werd de aandacht gevestiisrd on koloniale problemen.. De Ne derlandse politiek ten opzichte van Indonesië werd bij verschil lende gelegenheden van Sowjet- ziide aangevallen De bespreking van de pream bule van 3e verklaring van de rechten van de mens in de com missie voor sociale, humanitaire en culturele aangelegenheden, waarbij de Nederlandse gedele geerde, Dr. Da Beaufort, zal voor stellen tot uitdrukking te doen komen, dat „de rechten van de mens gebaseerd zijn op de ver houding van de mens tot God en 's mensen onsterfelijke bestem ming", is uitgesteld tot nadat men het over alle dertig artikelen van de verklaring eens geworden zal zijn. De juridische commissie is nog steeds bezig met de eerste artike len van de overeenkomst betref fende genocide. Het Ministerie van Economi sche Zaken deelt ons het volgende mede De hier en daar blijkbaar cir culerende geruchten, als zou een belangrijke stijging van de schoe- nenprijzen zijn te verwachten, zijn ten enenmale uit de lucht gegre pen Zodanige stijging is in de toekomst geenszins te verwach ten. De geruchten zijn waarschijn lijk ontstaan door de plannen tot aanpassing van de prijzen van in landse huiden, aan die van ge- importeerde huiden, teneinde al dus de subsidie op het vee te ver minderen zonder verhoging van de prijs vour rundvlees. Aangezien de industrie echter het gehele jaar voornamelijk reeds duurdere buitenlandse huiden heeft verwerkt, zal deze aanpas sing weinig verschil maken en behoeft men zich dus, in dit op zicht, voor de schoenenprijzen niet bevreesd te maken. Gezien het ruime aanbod van schoenen heeft men in de kringen van handel en industrie zelfs reeds om opheffing der prijsvoor- schriften verzocht, omdat men op een daling der schoenenprijzen rekent. Zolang echter niet onom stotelijk vaststaat, dat bij vrij lating de prijzen zullen dalen, blijven de prijsvoorschriften ge handhaafd. De bijeenkomst van de politieke commissie had Zaterdag plaats onder voorzitterschap van Spaak (België). Het debat over het verbieden van de atoomwapens en de beper king van een derde van de bewa pening van de strijdkrachten der vaste leden van de Veiligheidsraad wat door de Sowjet-Unie werd voorgesteld, werd voortgezet. De eerste spreker was de Pool se afgevaardigde.. Modzelewsky beschuldigde de Verenigde Staten van opzettelijk zaaien van angst voor een oorlog, ten einde de leer van Truman en het Plan-Marshall te rechtvaardigen en de werkelijke politiek van expansie te bemante len". Kjesselef, die vervolgens het woord voerde, gaf als zijn mening dat de na-oorlogse periode door de Verenigde Staten gebruikt is „om het machtsevenwicht in de gehele wereld te veranderen". Na Kjesselef sprak d,e Neder landse afgevaardigde Dr Van Roy- en. Hij gaf te kermen, dat naar zijn ervaring veiligheid, ontwape ning en controle immer samen moeten gaan. Totdat er een doel matige internationale controle be staat, acht Dr Van Royen de doctor honoris causa. Eveneens ere-promotie Paul Rijkers, De Senaat der Nederlandsche Economische Hoogeschool heeft besloten aan de heer W. Drees, Minister-President, en aan de heer Paul Rijkens, Pres.-Dir. van dc Lever Brothers en Unilever N.V het doctoraat in de Econo mische Wetenschappen honoris causa te verlenen. De erepromo ties zullen plaats hebben op Maan dag 8 November a.s., de dies na- talis der Nederlandsche Economi sche Hoogeschool. De Senaat heeft als promotor van de heer W. Drees aangewezen Prof. Mr. C. W. de Vries en als promotor van de heer P. Rijkens, Prof. Dr. J. Wisselink. Z.K.H. Prins Bernhard is Zon dagochtend met zijn Dakota van Soesterberg opgestegen en enige uren later op het vliegveld Brom- ma bij Stockholm geland. De Prins is vergezeld van de chef staf van de inspecteur-generaal Koninklijke Marine, Kapitein-lui tenant ter Zee G. N. H. Baron van Till. De Prins zal enige dagen in Zweden vertoeven en zal in de Zweedse bossen ter jacht gaan. Vergezeld door Baron van Till zal hij de wereldbekende Boforsstaal- fabrieken bezoeken, waar* de Ma rine zowel voor als na de oorlog bestellingen heeft gedaan, ten be hoeve van Nederlandse oorlogs bodems. VERDEDIGINGS MAATREGELEN IN POLEN. Volgens betrouwbare, doch niet- officiële inlichtingen, zou de Pool se Regering voorrang verleend hebben aan het uitvoeren van de fensiewerken in West-Polen. Naar vernomen werd zou het Ministerie van herkregen gebieden order ge geven hebben alle vroegere Duit se militaire installaties en „ob jecten" in West-Polen te herstel len en sneeuw- en regendicht te maken vóór 20 December. Naar voorts niet-officieel verno men wordt, heeft het Ministerie van Vervoer kortelings order ge geven alle voorraden van spoor wegmateriaal, welke niet van es sentieel belang zijn voor het on derhoud, terstond ter beschikking van het leger te stellen. BEWAPENING VAN DE NOORSE KOOPVAARDIJVLOOT Het te Oslo verschijnend blad ..Vaart Land" meldt vernomen te hebben, dat plannen worden op gesteld voor bewapennig van de Noorse koopvaardijvloot. Aan de defensie-commissie is het nemen van verschillende maatregelen in dit verban^ voorgesteld. Over het tijdstip van eventueel uitvoeren der plannen is niets beslist, aan gezien dit een kwestie is, die door het Parlement behandeld moet worden. Sowj etvoorstellen even effectief als „de pogingen om een Duitse ontwapening te verzekeren vóór de tweede wereldoorlog". De vertegenwoordiger van Gr. Brittannië, Sir Hartley Shaw- cros, verklaart, dat zijn delegatie zich niet kan uitspreken over het Sowjet-voorstel tot ontwapening, alvorens de kwestie van de con trole op de atoomenergie is gere geld.. Hij deelde verder o.a. mede, dat volgens zijn inlichtingen, die hij betrouwbaar achtte, de bewa pening der Sowjet-Unie sinds '39 twee-en-een-kwart maal zo groot was geworden. Uit naam van Syrië stelt Faris el Choeri de commissie voor een resolutie goed te keuren waarbij de Veiligheidsraad wordt aanbe volen zijn werkzaamheden voort te zetten, door tussenkomst van de commissie voor de klassieke wapens, ten einde tot een oplos sing te komen in overeenstemming met art. 11 van het Handvest over de ontwapening. Hij stelt eveneens een resolutie voor, waarhij de vergadering de leden- staten zou uitnodigen de actie van de Veiligheidsraad op dit gebied te vergemakkelijken. De volgende bijeenkomst is op heden gesteld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1