De besprekingen met de Republiek Wet tot aanvulling van renten De Nederlandse schuld aan België Accoord tussen Spaanse monarchisten en socialisten in ballingschap James Farley wil betrekkingen met Spanje hersteld zien ZATERDAG 9 OCTOBER 1948. De sfrijd om Tjepoe Met groot verlof De Belgische minister van financiën over de Benelux Hervatten Argentinië en Peru diplomatieke betrekkingen met Spanje? krachtens de invaliditeitswet en kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms-, en wezenrentetrekkers De Belgische spoorwegen Verklaring van de twee uit Hongarije gewezen Amerikaanse zakenlieden Britse straaljagers voor Frankrijk Ontmanteling in Erltse zone Ongeregeldhgden tijdens stakingen In Frankrijk Het Japanse kabinet De aardbeving in Noord-Perzië uit hoofde van Belgische invoer De toekomstige naam voor Duitsland Israëlische critiek op Fgypte's verkiezing in Veiligheidsraad Welwillende steun van Engeland De tarwevoorzlening van België en Nederland Nieuwe waardebonnen Consumeniencrediet Turkse manoeuvres (Spanje -, en het lldmaatschapfvan de West Furopese Unie Het vuren in Zuid-Palestina gestaakt Uniform verwekfe sensatie Frankering by Abonnement: Xemmnrs WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N. MI. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Aanhoudend fraai weer. Koude ochtend met aanvank. hier en daar nevel of mist. Overigens droog en vrjj zonnig weer met enkele overdrijven de wolkenvelden. Zelfde tem peratuur als Vrijdag. Zwakke tot matige Oostelijke wind. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oev6ren Redactie-adren: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaander en Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 932- Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" - Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal. 1948 Zon Maan Oct. Opk. Ond. Opk. Ond. 9 6.54 18.00 15.14 21.51 10 6.55 17.58 15.53 22.59 11 6.57 17.56 16.21 12 6.59 17.53 16.41 0*40 18 7.01 17.51 16.56 1.26 14 7.02 17.49 17.08 2.38 15 7.04 17.47 17.18 3.49 16 7.06 17.45 17.28 5.00 17 7.08 17.42 17.38 6.11 18 7.09 17.40 17.50 7.23 INDONESIË Naar het A.N.P. van betrouw bare zijde verneemt heeft de Nederlandse regering nieuwe con structieve suggesties gedaan om tot hervatting van politieke on derhandelingen met de republiek to komen. Door het Amerikaanse lid van de commissie van goede diensten, de heer Cochran, was begin Sep tember aan de Nederlandse rege ring en de republiek vertrouwelijk op informele wijze een plan voor gelegd voor de regeling van de geschillen, welke tussen partijen bestaan. Na dit z.g. Cochran-plan heeft de Nederlandse regering 'n geamen deerd plan opgesteld, hetwelk door de Nederlandse delegatie te Batavia aan de heer Cochran is overhandigd. Dit plan wijkt o.m. ten aanzien van de kwestie van. de te houden verkiezingen af van de gedachte, welke de heer Co chran had geformuleerd. Terwijl het plan van de heer Cochran voorziet in vrijwel on middellijk te houden verkiezin gen, stelt de Nederlandse regering rich op het standpunt, dat alge mene verkiezingen slechts moge lijk zfln. wanneer rust en orde in zoverre hersteld zijn. dat de be volking zonder vrees voor repre sailles en terreur vrij aan verkie zingen kan deelnemen. De Nederlandse regering, zo wordt verklaard, neemt met be- «oigdheid de toenemende be- standsschendingen en infiltraties van de republiek uit naar de deel staten en de communistische acti viteiten in tal van centra in de republiek waar en acht het nood zakelijk voor de hervatting van nieuwe besprekingen, welke zij gaarne op de kortst mogelijke termijn zou willen openen, dat aan deze Infiltraties en bestands- echendingen eerst een einde wordt gemaakt. Poervvodati door de Repu blikeinen bezet? Republikeinse militaire autori teiten te Magelang deelden aan Antara mede, dat het oliecentrum Tjepoe thans ,,het been is waar om wordt gevochten" tussen de communistische rebellen en de republikeinse troepen. Ze zeiden, dat de gevechten nog voortduren en dat de opstandelingen op 6 Oc tober een deel der raffinaderijen in brand hebben gestoken. Dez< brand duurt nog voort. Door de moeilijke verbindingen zijn over de gevechten geen bijzonderheden i te verkrijgen. (Aneta maakt nog geen mel ding van het volgende bericht van Reuter. Red. A.N.P.): De republikeinse troepen heb ben in het Noorden van Midden- Java gisteren Poerwodadi bezet, volgens een bericht van Antara, dat hiermede een mededeling weergeeft van het republikeinse ministerie van defensie. Deze mededeling meldt verder, dat de republikeinse troepen hun opmars in Noordoostelijke richting voort zetten naar Tjepoe, en daarbij ge naderd zijn tot Blora, ongeveer 40 km ten Oosten van Poerwodadi, ongeveer op de helft van de af stand PoerwodadiTjepoe. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal een deel van de dienstplichtige soldaten le klasse en soldaten van de lichting 1946 per 1 November met groot verlof gezonden worden. Het betreft hier militairen behorende tot de territoriale troepen, die opgeko men. zijn vóór 1 Mei 1947. Voor militairen die in Indië dienst doen geldt deze regeling dus niet. De Belgische Minister van Fi- nanoiën, Gaston Eyskens, die mo menteel in de V. S. vertoeft, deel de aan Aneta mede, dat hij tevre den is over de vorderingen, die gemaakt zijn bij het tot stand brengen van een Economische Unie met Nederland. Dit bete kent niet, dat er geen moeilijk- feeden meer zijn, die nog moeten worden overwonnen, zo zeide de Minister. Hij wees er evenwel op, dat de bestaande douane-unie, eveneens eerst tot stand kon komen na vele en langdurige be- ."prekingen, die noodzakelijk wa ren om verschillende moeilijk heden uit de weg te ruimen. In het Begisch staatsblad van. gisteren is een besluit ver schenen, waarbij wordt bepaald, dat de huidige maximumprijzen voor de verbruikers van suiker, van toepasing blijven. Er komt dus geen verhoging van de sui kerprijzen in België. Dr. Ralphe Bunche, waarne mend bemiddelaar der V. N. voor Palestina, heeft hij zjjn aankomst uit Rhodos te Rome gezegd, dat er een groter mogelijkheid op een regeling tussen Joden en Arabie ren is dan de laatste maanden. Hij zeide zeer hoopvol te zijn, dat overeenstemming bereikt zal wor den. Een woordvoerder van het En gelse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Peru de Engelse regering in kennis heeft gesteld van zijn voornemen zjjn ambassade te Madrid te her openen. Samen met andere leden van de Verenigde Naties had Peru in gevolge een resolutie,, genomen door de algemene vergadering in de herfst van 1946, zijn ambassa deur te Madrid teruggeroepen. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Argentijnse ambassadeur reeds naar Madrid is teruggekeerd. De besluiten van Argentinië en Peru de voorschriften van de al gemene vergadering te negeren, maken het zeer waarschijnlijk, dat zekere Zuid-Amerikaanse lan den een herziening van de resolu tie van 1946 tijdens de huidige zitting van de algemene vergade ring te Parijs zullen voorstellen. Dit zou echter door de Britse de legatie worden tegengegaan, al dus deze woordvoerder. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank deelt mede: Ingevolge bovengenoemde wetten zullen de toeslagen, welke op grond van het vervallen besluit, d.d. 9 Juli 1941, no. 159, zijn ver leend op de wezenrenten krachtens de Invaliditeitswet en op de Invaliditeits- en Weduwenrenten krachtens deze wet van rente trekkers, de in de maand October 1948 de 65-jarige leeftijd nog niet zullen hebben bereikt, met ingang van 1 October 1948 worden ver vangen door de toeslagen en kinderbijslagen, bedoeld in de nieuwe wetten. Oe begroting voor 1948 van de Belgische spoorwegen, die aan vankelijk met een winst van fr, 85 mööioen sloot, zal als gevolg van de toegekende loonsverhogingen voor dit jaar ten bedrage van 300 Knillioen frs uiteindelijk een aan zienlijk verlies te zien geven. De Belgische staat neemt op de be groting van 1948 fr. 2 milliard voor zijn rekening. Als voorwaar de heeft de regering evenwel ge steld, dat de huidige tarieven ge handhaafd blijven De tarieven voor de Belgische spoorwegen agn thans 2,5 maal hoger dan voor de oorlog, terwijl de kosten der exploitatie met het coëfficiënt 6,6 zijn gestegen. Paul Ruedemann en George Bannantine, president reap, advi seur van de Mort, een dochter- Kaaatschaopij van de Amerikaan se Oil Company in Hongarije, bei den uit Hongarije gewezen, zijn te Washington aangekomen, waar ag verklaarden, dat zij „gemar teld" zouden zijn totdat zij een bekentenis hadden ondertekend aangaande economische sabotage. Zij zijn een week door de Hon gaarse politie vastgehouden. Volgens hun verklaringen „heb ben zrj biji diverse gelegenheden «het hun gezicht ,naar de muur moeten staan en moesten daarbij hun handen omhoog houden, tot dat zij er hij neervielen". Zij zou den voorts in ondergrondse cel len opgesloten zijn geweest en zich hebben moeten onderwerpen, ■aan een eenzame opsluiting met weinig voedsel of drank. De Rijksverzekeringsbank staat thans voor de taak om van alle rentetrekkers na te gaan of zij recht hebben op verhoging van het uit te betalen bedrag. Uiteraard zal dit niet in enkele maanden haar beslag kunnen krij gen, al wordt aan de uitvoering reeds hard gewerkt. Alle belang hebbenden komen aan de beurt en ieder krijgt het hem toeko mende bedrag uitgekeerd vanaf 1 October 1948. Brieven, waarin wordt aange drongen op afdoening van be paalde gevallen, hebben geen nut en worden onbeantwoord gelaten, omdat het voeren van correspon dentie over dergelijke gevallen de gang van zaken zou vertragen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de volgende groe pen: a. De invaliditeits- en ouder domsrentetrekkers krachtens de Invaliditeitswet, die in hun gezin kinderen hebbben in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, die nog het dagonderwijs volgen aan een inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs. b. De vertegenwoordigers van zulke kinderen, als die alléén op grond vain hun leeftijd geen we zenrente krachtens de Inva'idi- teitswet en/of een der Ongeval lenwetten (meer) hebben. c.' De vertegenwoordigers van kinderen, die voor hun wezen rente krachtens de Invaliditeits wet een afkoopsom hebben gekre gen, zowel als deze kinderen jon ger dan 16 jaar zijn, als wanneer ze 16 tot en met 20 jaar zfln en nog dagonderwijs als bovenge noemd volgen. d. de ouderdoms- en invaliai- teitsrentetrekkers krachtens de Invaliditeitswet, die op 1 October 1948 65 jaar of ouder waren en in hun gezin kinderen hebben, jonger dan 16 jaar. e. De weduwen, die in de maand October 1948 de 65-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die in In Groot-Brittannië verwacht men, dat Britse straaljagers door Frankrijk zullen worden aange kocht. De Minister van Lucht vaart, Jean Moreau, bevond zich Woensdag te Londen om een de monstratie van „Havilland"-vlieg- tuigen bij te wonen. Minister Moreau zou eveneens een bezoek brengen aan de Britse Minister van Luchtvaart, Arthur Henderson, en aan de stafchef van het Iuchtwapen, maarschalk Lord Tedder. Mjen meent te weten, dat de Ministers van gedachten zullen wisselen over de opleidingsmetho de van de R.A.F., die ingevolge de overeenkomsten betreffende de West-Europese verdediging even eens bij, het Franse Iuchtwapen zal worden toegepast. Waarnemers beschouwen het bezoek van Moreau als een teken van nauwere samenwerking in zake de verdediging van de West- Europese landen. Voorts wijst men er op, dat reeds zes landen, n.l. Groot-Brit tannië, Noorwegen, Zweden, Zwit serland, Canada en Australië, be stellingen hebben gedaan van „Vampires". De snelheid van deze toestellen bedraagt maximaal 860 kilometer. het genot zijn van een weduwen- rente krachtens de Invaliditeits wet, indien zij kinderen, jonger dan 16 jaar, dan wel schoolgaan de kinderen, ouder dan 15 jaar in haar gezin hebben, tenzij deze kinderen in het genot zijn van een wezenrente. De belanghebbenden, bedoeld in de punten a. tot e$ met d., dienen bij de Rijksverzekerings bank te Amsterdam een aanvraag om kinderbijslag in te dienen on der vermelding van de volledige naam en geboortedatum van de betreffende kinderen. Wij merken hierbij op, dat de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen van 16 tot en met ZO jaar zal geschie den na het verstrijken van een kalenderkwartaal over de dan af gelopen drie maanden en wel voor elk kind apart. De weduwen, bedoeld in punt e., kunnen voor zichzelf een gezins toeslag aanvragen bij de Rijks verzekeringsbank te Amsterdam. Deze instelling zal alles doen, wat zrj kan om allen zo spoedig mogelijk te helpen. Laat ieder dus zijn beurt afwachten. De ontmanteling van de fabrie ken in de Britse zone van Duits land wordt voortgezet, aldus heeft een woordvoerder van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken verklaard. (Dezelfde woordvoerder ver klaarde, dat, in strijd met hetgeen eerder is medegedeeld, de be sprekingen van de deskundigen der drie Westerse mogendheden over een bezettingsstatuut voor (Duitsland niet te Frankfort doch te Berlijn worden gevoerd. De Amerikaanse militaire gou verneur, Generaal Cay, heeft Donderdag op een persconferentie verklaard, dat de orders tot ont manteling van een driehonderd fabrieken in de Westelijke zone herzien zullen worden „om vast te stellen of die ontmanteling in het belang zal zijn van het Euro pees herstel." De herziening zal geschieden door Paul Hoffman, de admini strateur van het E.R.P. 12 Personen werden gewond bij een treffen van veiligheidspolitie en troepen met stakers, die ge bouwen van de staalfabrieken te Micheville, in het district Nancy, bezet hielden. De veiligheidspolitie, ongeveer 300 man sterfk, gebruikte traan- gasbommen. Zij werd gesteund door 200 man van het leger. Een hoge autoriteit van de prefectuur te Nancy heeft Reuter telefonisch meegedeeld, dat Fran se troepen en afdelingen van de veiligheidspolitie om 11 uur des morgens nog bezig waren met het uitvoeren van operaties. Het blad „Ce Soir" (comm.) zegt in een getelefoneerd verslag van zijn correspondent uit Ville- rupt (Meurthe et Moselle): „Om 3 uur in de morgen hebben twee compagnieën Republikeinse vei ligheidspolitie de staalfabriek van Micheville omsingeld. Enige ogen blikken latep arriveerde een batal jon genietroepen, die de smelt oven in werking wilde stellen. De stakers, die wisten dat zij in hun recht waren, besloten aan de politie-invasie het hoofd te bieden. Mijnwerkers uit de buurt leverden spoedig versterking en slaagden er in, om de veiligheidspolitie heen te trékken en zich te ver enigen met de belegerde stakers, die de steun van de gehele plaat selijke bevolking hadden. De Re publikeinse afdelingen poogden geweld te gebruiken en een ern stige botsing heeft plaats gehad. De arbeiders hebben de daken be zet en verhinderden elke troepen beweging. Zij hebben gevangenen gemaakt onder de veiligheidspo litie." Twee woordvoerders van het hoofdkwarder van de metaalbe- werkersibond te Longwy, die on der communistische leiding staat, verklaarden tegenover Reuter, dat de arbeiders een bezetting der fabriek door de veiligheidspolitie en het leger hadden verhinderd. Een der woordvoerders verklaar de o m„ dat de veiligheidspolitie, die o.a. meer van traangasbocn- nten gebruik maakte, door de ar beiders ontwapend is. De veiligheidspolitie, aldus deze woordvoerder, is daarna per truck vertokken. „Het 150e regiment infanterie, dat hevel had de smelt oven in werking te stellen, heeft geen deel gehad in de strijd. Het is naar de kazerne te Metz terug gekeerd." Het schijnt vrij zeker, aldus Reuter, dat Sjigeroe Josjida (uiterst rechts) als premier van Japan zal worden gekozen. Jos jida is voorzitter yan de democra- tisoh-liberale partij, die hem Don derdag candidaat stelde voor het eerste-MinisteTschap. De democratisch-liberalen heb ben 15 zetels in het huls van afge- v aardigden, de sociaal-democra ten 11, de democraten 89 en de volkscoöperaties 3. Volgens vertraagde berichten is Mesjed, de hoofdstad van Cho- rassaai in Perzië, door een „zeer hevige" aardbeving getroffen. Ook werden de steden Sarakhs, Fatima, Badjaran, Kal at en Dar- gaz, aan de grens met de Sovjet- Unie, door de aardbeving bescha digd. Er waren geen officiële cijfers beschikbaar van het aantal aoden en gewonden, maar som mige berichten spreken van 400 doden en vele gewonden, terwijl de schade niet te overzien is. De aardbeving begon Dinsdagavond en ging tot Woensdagmorgen met tussenpozen door. Het Belgisch bestuur voor eco nomische samenwerking deelt mede: Voor het derde en vierde kwar taal van 1948 heeft het bestuur van de Economie Cooperation Ad ministration te Washington aan Nederland 20 mdllioen dollar toe gewezen, bestemd voor gewone aankopen in de Belgisch-Luxem burgse Economische Unie. België zal de tegenwaarde in Belgische franken vail deze 20 millioen dollar ter beschikking van Nederland stellen, naarmate België zelf in dollars terugbetaald wordt voor aankopen in de dollar zone. België heeft van de E. C. A te Washington een bedrag van k 1 Een commissie van de Duitse constituerende vergadering te Bonn heeft besloten „dat Duits land in de toekomst ,,de Duitse Republiek" en niet „De Federale Republiek" genoemd zal worden. Het besluit werd genomen, na dat Jakob Kaiser, de vroegere leider van de Christen-Democra ten in de Oost. zone van Duits land, die door de Sovjet-autoritei- ten als zodanig werd ontslagen verklaard had, dat het woord „federaal" in dit verband geen betekenis had voor de mensen in Eerlijn en de Oostelijke zóne. De naam „Deutsches Reich" werd verworpen „wegens de „nationa listische en mythische associa ties". In Israëlische kringen is de be noeming van Egypte tot lid van de Veiligheidsraad scherp gecriti- seerd. Een Israëlisch woordvoer der zei: „Egyptische strijdkracn- te hebben sinds 15 Mei open lijk deelgenomen aan aanvallen op Israël, daarbij op onbeschaam de wijze het handvest der V. N. negerend. Het volk van Israël zal het onbegrgpelijk vinden, dat de uitdrukkelijke bepalingen van artikel 23 van het handvest vol ledig buiten beschouwing zjjn ge laten. Deze jjepalingen zeggen, dat de algemene vergadering bij bet verkiezen van leden van de Veiligheidsraad rekening moet houden met de bijdragen van een lid tot het handhaven van de we reldvrede." Een woordvoerder van het En gelse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de Spaanse monarchisten en socia listen. in ballingschap een over eenkomst hebben gesloten over de toekomstige politiek. De over eenkomst is getekend door de lei der der socialisten in balling schap, Prieto, en door de monar chistische leider Gil Robles. Robles zelf heeft zulks echler ontkend. Hij beeft zijn politieke bezigheid opgegeven en wenst niet meer in politieke zaken ge mengd te worden. Het zal dus nog moeten worden afgewacht in hoeverre de overeenkomst van betekenis is, want er zal toch wel enige grond bestaan voor de ver klaring van de woordvoerder van het genoemde ministerie. In antwoord op een vraag zeide de woordvoerder, dat de overeen komst de ..welwillende steun" van de Engelse regering had. Op de vraAg of'de Engelse rege ring een eventueel verzoek om de resolutie van de V. N. over het terugtrekken van ambassadeurs en gezanten uit Madrid in te trekken in overweging zou nemen, zeide de woordvoerder, dat in het Engelse standpunt ten opzichte van de Spaanse kwestie geen ver andering was gekomen. In diplomatieke kring-en te Lon den is men van mening, dat het sluiten van de overeenkomst op dit ogenblik nieuwe hoop geeft aan de tegenstanders van Franco, dat een vervanging van Franco's regime door een „waarlijk demo cratische regering", wier streven overeenstemt met de idealen van de West-Europese unie, niet on- mogelijk zal blijken. Het bericht over het accoord tussen de Spaanse socialisten en monarchisten heeft in de Spaanse pers aanleiding gegeven tot he vige aanvallen op het Britse Ministerie van Buitenlandse Za ken. Alle kranten vermelden op de frontpagina onder grote kop pen het bericht, volgens hetwelk de Spaanse zaakgelastigde te Lon den opdracht heeft gekregen aan het Britse Ministerie een protest nota „in de krachtigste bewoor dingen" te doen toekomen en de formele tegenspraak van Gil Robles tegenover het nieuwsbu reau EF.E. Onder de kop „Enge land beschermt en steunt de anti- Spaanse samenzwering" schrijft het hlad van- de Phalanx „Arru- ba", dat Engeland, nadat het ge tracht heeft de roden de overwin ning te bezorgen gedurende dc- burgeroorlog, een tegenstelling te scheppen in het Spanje van Fran co, het land van de rest der we reld af te zonderen en uit te hon geren, een nieuwe methode gé bruikt on een ogenblik waarop Spanje door allen wordt erkend als een onmisbare factor voor de vrede en orde in Europa." Tot besluit zegt de „Arruba": „Het is niet de schuld van Spanje indien de ineenstorting van het Britse rijk samenvalt met een opbloei van Spanje". Het Katho lieke blad „Ya" wijst er op dat „Groot-Brittannië niet mag wor den vereenzelvigd met de Labour- partg". Het gematigde Phalanx- orgaan A. B. C. bevestigt zonder voorbehoud, dat „het Foreign Of fice lichtvaardig en met boos op zet eèn vojkamen vals bericht de wereld heeft ingezonden over eer accoord tussen Spaanse monar chisten en socialisten". De Belgische Minister van Voed selvoorziening, Moens de Fernig, die te Washington besprekingen heeft gevoerd met de Amerikaan se regeringsautoriteiten, vertrok gisteren naar Canada om aldaai in het kader van de Benelux-lan- den onderhandelingen te voeren met Canadese autoriteiten over de tarwe voorziening- van Neder land en België. Hij werd verge zeld door de heer P. Jaspar, het hoofd van de Belgische missie in de V. S. Minister Moens de Femig deel de aan Aneta mede, dat België contracten voor tarweleveranties heeft lopen, die de Belgische tarwebehoeften tot Maart van het volgend jaar zullen dekken. Na die datum zal België moeten trachten tarwe te kopen tegen een prijs, die het de Belgische regering mogelijk zal maken, om een subsidie op broodte vermijden. (De Minister heeft voorts be vredigende overeenstemming met de autoriteiten van de Economie Cooperation Administration be reikt inzake beperking van de formaliteiten, die voor het plaat een van orders in het kader van het plan-Marshall moeten worden vervuld. 6.975.266 dollar (305.616.378 Bel gische francs) ontvangen voor terugbetaling van invoer tijdens het tweede en derde kwartaal van dit jaar uit de Verenigde Staten en Canada. Deze betaling stelt België in staat Nederland voor een gelijk bedrag in Belgische franken te crediteren op de rekening van de Nederlandnche Bank bij de Natio nale Bank van België. Aldus wordt de Nederlandse Bank in de gelegenheid gesteld aan België haar schulden te betalen, tijdens dezelfde periode uit hoofde van Belgische uitvoer naar Nederland. Deze operaties zijn Donderdag geschied. De hierboven beschreven werk wijze doet geen afbreuk aan de definitieve procedure die nog moet worden vastgesteld en waarover thans te Washington tussen de Belgische en Amerikaanse auto riteiten onderhandelingen worden gevoerd. Van het voorschotbokje, dat destijds aan eonsumentencrediet- nemers is uitgereikt, zijn de vol gende waardebonnen geldig: Nos 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 en 23 Bovendien zijn met ingang van 1 October 1948 geldig verklaard de nieuwe ongenummerde waarde bonnen van het consumentencre- diet. Deze nieuwe waardebonnen werden aan de credietnemers tegen inlevering van hun voor schotboekje verstrekt. Credietnemers, die nog geen nieuwe waardebonnen ontvingen zullen dezer dagen van de dis- trictsraad voor het consumenten - crediet een oproep ontvangen hun voorschotboeikje tegen nieuwe waardebonnen te komen omwis selen. Uit het voorschotboekje zullen geen bonnen meer worden aangewezen. Men dient het voor schotboekje en eventuële losse waardebonnen echter zorgvuldig te bewaren, daar anders geen nieuwe waardebonnen worden verstrekt. De voormalige voorzitter van de democratische partij der V. S„ James Farley, heeft, onmiddellijk na een bezoek aan Generaal Fran co te Madrid, tegenover Reuter verklaard, dat hij hoopte, dat de diplomatieke betrekkingen tussen Spanje en de Ver. Staten spoedig volledig hersteld zouden worden. Reuter tekent hierbij aan, dat de diplomatieke betrekkingen tus sen de twee landen niet geheel verbroken waren. In de resolutie der Verenigde Naties werd zulks niet verzocht en werd slechts ver zocht de ambassadeurs en gezan ten terug te roepen. Farley wilde geen commentaar leveren op de beslissing van Peru om zijn ambassadeur naar Madrid terug te zenden Hij zei: „De naties moesten het verleden ver geten en de vriendschappelijke betrekkingen met Spanje herstel len, met voorbij zien van ideolo gische beginselen. Wat thans be langrijk is, is de vereniging van alle landen aan deze zijde van het ijzeren gordijn, ongeacht hun ver leden, hierbij inbegrepen de Wes telijke landen, Italië, Griekenland en Turkse". Farley zei van mening te zijn, dat deze „vriendschapsunie" niet beperkt diende te blijven tot Europa, maar dat ook de Ver. Staten, Canada en alle LatijnS- Amerikaanse landen zich moesten aansluiten. Hij verklaarde, niet te geloven, dat er spoedig een oorlog zou komeu, want, zo zei hij, de Sovjet-leiders zullen hun land niet in oorlog drijven, die „ontzaggelijk verlies aan mensen levens en verwoesting zou beteke nen en tenslotte een volledige nederlaag voor de U.S.S.R. zou inhouden". Naar zijn mening zou de Sovje-Unie in een volgende oorlog verslagen worden en vijf tig jaar in beschaving achteruit gaan. De beste manier om een oorlog te voorkomen, zei Farley, was een krachtige politiek ten'aanzien van de Sovjet-Unie. In Berlijn „moeten wij tot elke prijs blij ven". Als de Westelijken Berlijn zouden verlaten, zou het verzet, dat nog ,,in de door de Sovjet- Unie overheerste landen bestaat" geheel uitdoven. „Om voor deze krachtige poli tiek steun te vinden zouden de Ver. Staten meer en meer mili taire macht moeten uitbreiden", aldus Farley, „vooral hun lucht macht, want ik hen er zeker van, dat het enige ding, dat de Sovjet- Unie vreest, de atoomhom is. Ik ben blij, dat ze daar het geheim van de atoomhom niet bezitten of althans niet in staat zullen zijn binnen afzienbare tijd die bommen te maken." Farley zei voorts dat zijn reis door Europa officieus was eu be sloot: „Alles wat ik gezegd heb, blijft voor mjjn rekening en be rust op mijn ervaring en op het geen ik gezien heb." Farley hoopt Parijs en Londen te bezoe ken en in laatstgenoemde stad een bezoek aan Winston Churchill te brengen. In de dessa Rantjabatoe in het Garoetse zijn verschillende inwoners aan pest overleden. De dienst van volksgezondheid heeft bepaalde gebieden gesloten ver klaard. De Turkse strijdkrachten fe land, ter zee en in de lucht houden grootscheepse manoeuvres aan de kust van de Zwarte Zee. Het thema van deze manoeuvres is een ontscheping af te slaan van uit de Zwarte Zee komende strijd krachten, op een breed kustgebied aan de Noordelijke ingang van de Bosporus. De President der republiek, de leden van de Amerikaanse mili taire missie en hoge politieke en militaire persoonlijkheden woner. deze operaties bij. DE ZWENDELPARTIJ IN ENGEiLAND. In een verKlaring van het bureau van de Britse Premier wordt in verband mat rLe "berichten pver de ontdekking van een grote zwendelpartij in Engeland gezegd, dat een volledig justitieel onder zoek zal worden ingesteld. De verklaring_zegt verder, dat de be schuldiging is uitgesproken, dat geld van een combinatie van or ganisatoren van voetbal-pools ge bruikt is om het Departement van Handel te beïnvloeden. De Minister, Harold Wilson heeft opdracht gegeven de politie alle hulp te verlenen bij bet on derzoek. Ook wordt de naam van de par lementaire secretaris van het De partement Belcher genoemd. Harold Wilson heeft met toe stemming van Belcher de procu reur-generaal verzocht een onder zoek in te stellen. In de beschuldiging wordt ver klaard, dat tegen betaling van een aanzienlijk bedrag faciliteiten zijn verleend voor het importeren van kermisuitrustingen. Waarschijnlijk verwijzend naar krantenberichten omtrent zwarte handel in textiel, zeide de verkla ring, dat er geen andere beschul digingen zijn uitgebracht, aldus Reuter. Volgens een diplomatieke cor respondent van de „News Chro nicle" hebben Bevin en Schuman. Ministers van Buitenlandse Za ken van resp. Engeland en Frank- krijik, éen voorstel, het Spanje van Franco in de West-Europese Unie op te nemen met het oog op de defensie, van de hand gewezen. Deze kwestie zouden de Ministers met hun Amerikaanse ambtsge noot Marshall te Parijs bespro ken hebben. Te Haifa is medegedeeld, dat zowel de Israëlische als de Egyp tische strijdkrachten aan het Zui delijk front gevolg hebben ge geven aan een order van de Ver enigde Natiés-autoriteiten in Pa lestina, het vuren te stalien. Tijdens grootscheepse manoeu vres van de Amerikaanse vloot bij San Diego in Californië is sensatie verwekt door de ontdek king van een man in een Sowjet- Russisch officiers-uniform. De man werd later geïdentifi ceerd als een verslaggever van de „San Diego Daily Joumai." De hoofdredacteur van het blad verklaarde: „Wij, hier op de krant, waren van mening, dat een van de belangrijkste dingen hij de ma- roeuvres was de kwestie van de veiligheid Wij hebben eenvoudig hieromtrent op eigen gelegenheid een proef genomen." WAAROM NAPOLEON WATERLOO VERLOOR. G. B. Shaw heeft in een brief aan het weekblad „Statesman" uiteengezet, waarom zijns inziens Napoleon de slag bij Waterloo verloor. Het kwam, doordat Na poleon, aldus Shaw, zich niet kun nende losmaken van de klassieke regelen der leerboek-strategen geen gevecht wilde beginnen op nat gras. „Hij leverde zijn laat ste slag precies zoals hy de eer ste geleverd had, en verloor deze doordat de boeken zeiden, dat men nimmer een gevecht met cavalerie moest beginnen op bedauwd gras doch moest wachten tot het gras was opgedroogd. Hij wachtte twee uur en gaf aldus Blucher de tijd met zijn Pruisen naar voren te dringen en hem de overwinning voor de neus weg te kapen, welke hij zichzelf had voorgesteld in de namiddag te behalen." Het Franse Ministerie van Handel en Industrie heeft voor de maand October een vermindering van electriciteitsrantsoen voor in dustrie en andere gebruikers aan gekondigd. Militaire luchtvaart-autoritei ten in Amerika verwachten, dat binnen een jaar de actie-radius van de B-36 bommenwerpers op gevoerd is tot 20.000 kilometer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1