Sowjet Russische ontwapenings resolutie SPANJE EN DE VER. NATIES SOWJET-NOTA VRIJDAG 8 OCTOBER 1948. Over 14 dagen Cacao en extra Voedingsvetten Tsjacho-Slowaaks viiegtu g gaat terug Vlucht voor de prijzen Do militaire kracht van de Sowjet-Unie Actie inzake de Berlijnse kwestie? Sowjet-superforten bij manoeuvres inzake Italiaanse verplichtingen De toestand in Frankrijk - Salarissan Gemeente-Secretarissen De Sowjet-manoeuvres in de luchtcorridor Japan's kabinet dient ontslag in Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M1 te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Weinig verandering. In de vroege ochtend plaatse lijk nevel of mist. Overigens enkele overdrijvende wolken banken, maar over 't algemeen vrij zonnig en droog. Ongeveer dezelfde temperatuur als gis teren. Zw. tot matige wind tus sen Noord-Oost en Oost. 4e Jaargang No. 931 Advertentieprflfl per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels SO ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P. J. van de San de Terne uzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Robert Lovett, plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Za ken, heeft voorspeld, dat de kwestie van de erkenning van Spanje door de Verenigde Naties waarschijnlijk in de huidige bijeenkomst van de algemene vergadering in bespreking zal worden gebracht. Hij vertelde, dat hij niet beschikte over juiste inlichtingen om uitlegging te geven aan berichten in een Amerikaans blad. Volgens deze berichten, die afkomstig waren uit de Franse hoofdstad, zou Minister Marshall definitief aan Engeland en Frankrijk voorge steld hebben, dat de in de algemene vergadering in 1946 aange nomen resolutie van niet-erkenni ng van Spanje, door de algemene vergadering zou worden Marroe pert. Men weet in Washington, dat verschillende staten van Zuid- Amerika uitdrukking hebben ge geven aan hun gezichtspunt, dat de Verenigde Naties hun twee jaar oude beslissing betreffende Spanje moesten vernietigen en het wordt als mogelijk beschouwd, dat zodra de gelegenheid zich voordoet in deze zitting, één van die staten dit voorstel zal doen. Hoe de houding van Amerika zal eijn in dat geval werd niet door Lovett bekend gemaakt. Volgens hem zullen de Verenigde Staten geen voorstel in deze richting doen. In een nader bericht wordt nog gemeld, dat Robert Lovett ver klaard heeft, dat de Amerikaanse regering nog de uiteindelijke be slissingen afwacht van de rege ringen der West-Europese Unie, alvorens een besluit te nemen aangaande de Amerikaanse mili taire hulp aan Europa. Hjj zeide op een persconferentie, dat met de toestemming van het congres, benodigd voor zulk een. program, het nog enige tijd zal duren, vóórdat het voltooid ^zal zyn. Verder deed hij uitkomen, dat de Amerikaanse hulp slechts aanvullend zal zijn en niet in de plaats zal komen van de eigen middelen van de Europese landen. Naar A.F.P. uit Parijs bericht, heeft een woordvoerder van de Franse afvaardiging bij de alge mene vergadering categorisch de berichten tegengesproken, volgens welke Marshall aan Schuman zou hebben verzocht de in December 1946 door de V. N.-vergadering goedgekeurde resolutie betreffen de het terugroepen van de hoof den der diplomatieke missies in Spanje, in te trekken. In kringen, die in nauw con tact staan met de Amerikaanse afvaardiging, wordt verklaard, dat het Spaanse vraagstuk tijdens een vergadering van de delegatie is behandeld. De meerderheid van de Amerikaanse afgevaardigden In de bonnenlijst, welke op 21 Oct. wordt gepubliceerd, zullen wederom bonnen worden aange wezen voor cacao, en wel 50 gram voor houders van A, B en C-kaart ten en 100 gram voor houders van D en E-kaarten. Voorts wordt op die datum een extra rantsoen voedingsvetten (boter, margarine of vet) gegeven, te weten 250 gram voor de leeftijds groepen boven 5 jaar en 125 gram voor de overige leeftijdsgroepen. kantten zich tegen dergelijke stap pen van Marshall bij de Franse en Britse Ministers van Buiten landse Zaken. Volgens Britse berichten is de Spaanse kwestie tijdens de jong ste besprekingen opgeworpen. In dezelfde kringen staat men hui verig tegenover een poging om deze, vroeger door de vergadering genomen besluiten, in te trekken. Volgens D.P.D. (Britse zone) heeft het Amerikaans militair be stuur in Beieren toestemming ge geven voor de terugkeer naar Tsjecho-iSlowakije van het lijn- vliegtuig, dat dezer dagen bij Muenchen is geland nadat de pi loot onder bedreiging gedwongen was van koers te veranderen en Tsjecho-Slowakije te verlaten. Het Tajecho-Slowaakse consu laat had om toestemming tot terugkeer verzocht. De Tsjecho-Slowaakse consul- generaal te Muenchen heeft ver klaard, dat de vrouwelijke passa gier van de vliegmachine niet de echtgenote is van Vilem Siroky, de vice-minister-president, doch een mevrouw Anna Siroky. Volgens de verklaring van de consul-generaal waren de twaalf ar.dere inzittenden allen betrok ken bij een complot tót omver werping van het huidige regiem in Tsjecho-Slowakije en zijn zij gevlucht om aan arrestatie te ontkomen. Een gevangene, die werd vrijgelaten nadat hij 37 jaar in een gevangenis had door gebracht, verzocht naar de gevangenis te mogen terug keren, daar hij de kosten van levensonderhoud buiten sporig vond. Men heeft zijn verzoek ingewilligd en de man is teruggekeerd naar de gevangenis van Michigan City, waar hij in 1915 we gens moord werd opgeslo ten. In een bericht uit Washington verklaart de New York Times, ,,üat gezaghebbende bronnen de actieve militaire kracht van de Sowjet-Unie en haar satellieten schatten op ongeveer 5 200.000. De Sowjet-Unie alleen zou 4 mil- lioen man aan actieve troepen leveren, terwijl niet-communisti- sche landen, Spanje, Griekenland en de Verenigde Staten inbegre pen. een actieve sterkte zouden hebben van minder dan 4.400.000 man. De schatting betrof aHeen de landstrijdkrachten. Zes leden van de Veiligheids raad, die geen belanghebbende partijen" zijn in de Berlijnse kwestie, namelijk België, Argen tinië, Syrië, Columbia. Canada en China, zijn Woensdag onofficieel bijeengekomen om besprekingen te voeren over een eventuële actie inzake de Berlijnse kwestie. Naar verluidt waren de besprekingen van voorbereidende aard. Men 0 zou de vraag behandeld hebben, of een of meer van de „neutrale" partyen een resolutie zou indie nen en In welke vorm dit zou moeten geschieden. Men meent, dat de Columbiaan- se delegatie reeds eerder het idee geopperd heeft, dat de raad een commissie van onderzoek zou be noemen. De Sowjet-Unie zou ech ter hiertegen haar veto kunnen uitspreken. Naar verluidt is het mogelijk, dat een „symbolische" opheffing van de Berlijnse blokkade voor gesteld zal worden ten einde de deur te openen voor verdere on derhandelingen tussen Oost en West. Voor de eerste maal zijn mo derne viermotorige bommenwer pers van de Sovjet-luchtmacht ge bruikt bij de manoeuvres die in Thuringen worden gehouden. Zij werden ingeschakeld bjj een schijnaanval tegen de stad Erfurt. Volgens het blad „Die Welt" (Britsche vergunning) zijn deze toestellen gestationneerci op het vliegveld van Bindersleben bij Er furt. Volgens ooggetuigen zou liun vorm gelijken op die van de Amerikaanse Superforten B 29. Aan de schijnaanval tegen Er furt nam een 50-tal toestellen, die uit alle richtingen kwamen aan gevlogen, deel. Volgens Radio Moskou heeft Molotof, de Minister van Buiten landse Zaken der Sowjet-Unie, de Italiaanse ambassadeur te Mos kou een verklaring overhandigd betreffende de in het vredesver drag aan Italië opgelegde ver- In Frankrijk wordt <je toestand in verband met de stakingen steeds ingewikkelder. Driehon derdduizend mijnwerkers en na genoeg honderdduizend metaal arbeiders in Oost-Frankrijk heb ben het werk stopgezet. In een groot aantal havens zijn de havenarbeiders in staking en zjj, die Donderdag op het werk zijn verschenen, zouden zich heden plichtingen tot het afstaan van i een deel der vloot. Italië wordt er in deze nota aan herinnerd, dat het de in het ver drag vastgestelde schepen 15 Dec. 1947, drie maanden nadat het verdrag van kracht geworden was, aan de Sowjet-Unie had moeten geven. „Desniettegenstaande heeft de Italiaanse regering- tot op heden geen enkel schip aan de Sowjet- j regering overgedragen", aldus de verklaring. In deze nota wordt verklaard, dat de Sowjet-Unie het voor Italië „aanzienlijk ge makkelijker" heeft gemaakt het Verdrag na te komen door er in toe te stemmen, dat 33 schepen ongerepareerd worden overgedra- i gen en geen vergoeding te vragen voor de nodige reparaties. Molotof verwijt Italië, dat het bij de stakers aansluiten, evenals - o eel van (je koopvaardij- niet de noodzakelijke stappen ge- schepen, die een nationale „eisen- l10™611 om de schepen uit dag" willen organiseren. Onder het spoorwegpersoneel komt 'n zekere agitatie tot uiting vooral in Noord-Frankrijk, waar de referendums in de loodsen en op ,je stations er op wijzen, dat de meerderheid de staking voorstaat. Daarbij is de oplossing, die men meende gevonden te hebben voor het geschil in de aas- en electrici- teitbedrijven op een mislukking uitgelopen. De staatssecretaris voor ,de begroting weigerde de desbetreffende overeenkomsten te tekenen. De pogingen om een oplossing te vinden voor de mijnwerkers staking zijn mislukt. De regering schijnt thans dras tische maatregelen te willen ne men. Donderdagochtend hebben de Minister van Binnenlandse Za ken, de militaire leiders, de hoof den van de nationale veiligheid en de prefecten van de betrokken streken een conferentie gehou den over de handhaving der orde. Men kan voor waar aannemen, dat de eventuele ontruiming door de gewapende macht en de politie van de werkplaatsen, fabrieken en mijnen, die thans door de stakers zijn bezet, tijdens deze bijeen komst is besproken, maar men weet niet welke beslissing daar omtrent is genomen. te leveren en dringt erop aan, dat de Italiaanse regering stappen zal ondernemen om de bepalingen van het vredesverdrag uit te voe- ren. I Reuter tekent hierbij aan, dat i Engeland en de V. S. reeds va.i i hun rechten afstand hebben ge daan, mits de hun toegewezen schepen gesloopt worden. Frank rijk zag gedeeltelijk af van zijn rechten. Tot de aan de S. U. toe gewezen schepen behoren één oor logsschip van de zwaarste uitvoe ring en 10 andere g-rote oorlogs schepen. Naar van bevoegde zijde wordt vernomen, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, na overleg met zijn ambtgenoot van Finan ciën, het door de commissie Ubink uTgebracht advies voor zover dit betrekking heeft op de .bezoldi ging der gemeente-secretarissen aanvaard. Een beslissing omtrent de wedden van de gemeentelijke secretarie-ambtenaren kan thans binnen afzienbaren tijd worden verwacht. De politieke commissie van de V. N. is Donderdagmiddag begon nen met de bespreking van de Sovjet-Russische ontwapenings resolutie, waarin een beperking met één-derde wordt voorgesteld, van de bewapening van de Grote Vijf, gedurende een jaar, voorts verbod van atoomwapens voor agressie en instelling in het kader van de Veiligheidsraad van een internationaal controle-orgaan ter controlering van de uitvoering der betreffende maatregelen. De leider van de Sovjet-Russi sche delegatie, Wysjinsky, ver klaarde, dat de motieven van de Sovjet-regering voor het indienen van dit voorstel deel uitmaakten van de „volhardende politiek" van deze regering in „haar strijd tegen maatregelen of plannen, die een scheiding tussen volkeren teweeg zouden kunnen brengen „Deze vredes-politiek", aldus Wysjinsky, „is gericht tegen de oorlogsophitsers en dingen als de oorlogspsychose, zoals deze ge kweekt wordt in de Verenigde Staten." Wysjinsky herhaalde de be schuldigingen, dat het verdrag van de West-Europese Unie een manifestatie was van een agres sieve houding tegen de Sovjet- Unie. Hij daagde Spaak uit, te bewijzen, dat de Sovjet-Unie zich voorbereidde tot een aanval op enig land en met name België, voor welks bevrijding Sovjet-Rus sische soldaten tonnen bloeds ver goten hebben". Verder sprak Wysjinsky over ,,de afschuwelijke onzin als zou er geen samenwerking tussen communistische en niet-commu- iiistische landen bestaan". Hij haalde verschillende passa ges aan uit werken van Lenin om aan te tonen, dat internationale samenwerking een centraal thema vormt van de buitenlandse poli tiek der Sovjet-Unie. Ten aanzien van de controle op de atoomenergie zeide Wysjinsky: „Wij constateren een koppig vol gehouden gebrek aan verlangen van een aantal delegaties, niet alleen om de atoombommen uit te sluiten doch ook om een inter nationale controle in te richten". Hij zeide, dat de kwesties van verbod van atoomwapenen en be perking van de overige bewape ning niet afzonderlijk behandeld konden worden. De Sovjet-Unie, aldus verklaarde Wysjinsky ten slotte, staat er op, dat de door haar voorgestelde maatregelen vergezeld zullen gaan va» strikte controle op de uitvoering daarvan. De Britse Minister van Staat Hector McNeil verklaarde: „Wij weten allen, dat het voorstel van Wysjinsky geen reëel voorstel is en niet de voorwaarden van ver trouwen kan scheppen, vanwaar een ontwapening moet uitgaan. Wysjinsky weet tot op de laatste man en laatste cent precies wat het Verenigd Koninkrijk uitgeeft voor bewapening, hoeveel man schappen we hebben, hoe we ze opleiden, wat voor wapens zij ge bruiken en waar zij zich bevin den. Doch kan iemand, eventueel één van die landen, die in de nauwste betrekking met de Sov jet-Unie staan, ons met enige zekerheid vertellen waar de man schappen van de Sovjet-Unie zijn gestationneerd, hoeveel het er zyn, wat voor wapens «ij hebben of hoeveel de Sovjet-Unie er aan uitgeeft Hier verhief McNeil zijn stem en strak naar Wvsjinsky kijkend zeide hij: „In 1947-1948 bedroeg het percentage van het nationale inkomen van de Sovjet-Unie, dat aan bewapening werd uitgegeven hoeveelja, hoeveel? Mijnheer Wysjinsky, 'sla er eens een slag naar. Vijf procent? Tien procent Volgens gepubliceerde cijfers was het 17 procent. Een niet onbe langrijk getal. Dat Is het gepu bliceerde cijfer. Doch ik ben er niet geheel zeker van, dat het daarmede ophoudt, aangezien er vorig jaar een geschat begrotings overschot was van 41 milliard roebel en ik er niet het flauwste idee van heb hoe dat bedrag ge bruikt ls." McNeil voegde er aan toe, dat de Sowjet-regering in 1937 17,5 milliard roebel uitgaf voor bewa pening, en thans 66,1 milliard. In srjn opwinding over zijn woorden strukielend zeide McNeil „Mijn land is na de oorlog aan een drastisch ontwapenings- en demo bilisatieprogram begonnen. Dit is traditioneel voor mijn land en voor alle West-Eurcpese landen. Wij zijn tot het uiterste gegaan, doch nu staan wij. tegenover dit cijfer van 66,1 miiliaid." „Wat ik vraag is een serie voorstellen, die de volkeren van de wereld zullen overtuigen, dat het de Sowjet-Unie ernst is en dat zij niets te verbergen heeft." Op hartstochtelijke toon ver klaarde McNeil daarna: „De vol keren in vele delen van de wereld, die de Sowjet-Russisohe expansie zien, zijn bang geworden, bang voor de Sowjet-Unie. Misschien is hun angst misplaatst, misschien gebeurt er niets in deze groep van landen van Oost-Europa, is alles er kalm en wijdt de bevolking zich, zoals Wysjinsky zegt, aan de heropbouw van de economie. Dat doet er echter niets toe. Wat er wèl toe doet is, dat de volkeren ter wereld niet overtuigd zijn. Wysjinsky weet zeer goed, dat niemand van ons zou kunnen weerstaan aan een oproep tot ontwapening, wanneer hij kon aantonen, dat deze oproep wel gefundeerd was." Senator Rolin van België stel de de vraag, hoe Wysjinsky er aan kon twijfelen, dat de volke ren van Europa en in het bijzon der van West-Europa, die onder twee oorlogen geleden hadden, koste wat het kost een derde oor log wensen te vermijden. Rolin gaf toe, dat de wereld, door de bewapeningswedloop van thans, „waarbij vergeleken de bewape ningswedloop van vóór 1940 in het niet verzinkt", zichzelf aan het uitputten is tot nut van nie mand. AI mijn landgenoten, al dus Rolin. en ook de leider van onze Regering, wensen echter te ontwapenen. Niets is belachelij ker dan te beweren, dat Spaak andere doelen zou najagen dan waarborging van de veiligheid van zijn land en naburen" Rolin voegde er aan toe: „Het is moei lijk zich iets in te denken, dat meer over-simpel is dan het Sow- jet-Russisch voorstel. Terwijl al len het eens zijn over het heilig beginsel van ontwapening, geeft het Sowjet-voorstel niet aan, hoe dat principe van een derde be perking moet worden toegepast. Slaat het op de toekomstige ont wikkeling van de begroting voor het aantal manschappen? Wanneer wij dit voorstel zou den aanvaarden, dan zou pas de moeilijkheid beginnen. Het is een prachtig voorstel, doch het is niet voor de eerste maal, dat wij iets dergelijks hoorden. Ik ben er van overtuigd, dat wij dit voorstel niet moeten aanvaarden wanneer wij tot duurzame resultaten willen komen." Daar zich verder geen sprekers hadden aangediend, werd de ver gadering verdaagd tot Zaterdag morgen. Britse functionnarissen hebben Donderdagmiddag te Berlijn ^be sprekingen gehouden over de' ge beurtenissen in de luchtcorridors tiaar Berlijn. Officieren van de R.A.F. weigerden commentaar te leveren op een bericht, dat Sovjet- Russische vliegtuigen geladen bommen zouden hebben laten val len. Zij zeiden, dat de rapporten van binnenkomende piloten bestu deerd werden op een speciale ver gadering en dat er later meer over bekend gemaakt zou worden. Na de bespreking van de func tionnarissen, 2eide een officiële woordvoerder, dat officieel niets was gerapporteerd óver het laten vallen van geladen bommen en* dat men niet geneigd was derge lijke berichten ernstig op te ne men. Gisterenmorgen vroeg heeft het Japans coalitiekabinet zijn ont slag ingediend, daar het de mo rele verantwoordelijkheid op zich neemt voor het schandaal bij de Sjowa-Denko-meststoffen maat schappij, waar de in Juli afgetre den vice-premier Soehiro Nisji bii betrokken is. Het ontslag moet nog bekrachtigd worden door de bezettingsautoriteiten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1