Sowjet-Russisch plan tot evacuatie van Duitsland? Communistische aanval op Ponorogo DE VEILIGHEIDSRAAD De Politieke Commissie DONDERDAG 7 OCTOBER 1948. 0e Merapi in werking Troepen van Tsjank Kai Sjek uit Tsjangtsjoen Truman roept Marshall terug Vorming van reserve strijdkrachten Verklaring van de S. E. D. West. Mogendheden geven toestemming voor Berlijnse verkiezingen Verlichting straf terdood- vercordeelde nazi's? I WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Rilt, geldig tot Donder dagavond. Schraal weer. Koude ochtend. Later, b(j droog en op de meeste plaatsen vrij zonnig weer, iets hogere tem peraturen dan gisteren. Zwak ke tot matige wind, hoofdzake lijk uit richtingen tussen Oost «n Zuid. Frankering bij Abonnement: Terneuzen VRIJE 4e Jaargang No. 930- Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3. per kwartaal- De Amerikaanse afgevaardigde Dr. Philip Jessup heeft in de Vei ligheidsraad verklaard, dat de Ver. Staten bereid zijn de kwestie Duitsland op een vergadering van de raad van Ministers van Bui tenlandse Zaken te hespreken zo- 'ira de „blokkade" van Berlijn wordt opgeheven. De afgevaardigden van de Sov jet-Unie én de Oekraïne nameu als gewoon hun plaatsen aan de ccnferentietafel in. Wysjinsky maakte aantekenin gen toen Dr. Jessup (V. S.) het debat opende. Jessup zette in een lange rede het Amerikaanse standpuntt uiteen. Hij verklaar de te hopen, dat de Veiligheids raad kon helpen bij het verwijde ren van de bedreiging van de vrede Geen enkele gebeurtenis had op dat punt het Amerikaanse standpunt uiteen. Hij verklaar- ging van de vrede bleef bestaan omdat de Sovjet-blokkade van Berlijn nog niet was opgeheven. Het feit dat de kwestie voor de Veiligheidsraad kwam onder hoofdstuk zeven van het hand vest (betrekking hebbende op be dreiging van de vrede en «daden van agressie) betekende niet, dat de raad geen middelen tot het bereiken van een vreedzame re geling kon gebruiken die in een ander deel van het handvest wer den genoemd. Jessup herinnerde er aan, dat de drie regeringen zich volledig het recht voorbehouden de maat regelen te treffen die nodig kun nen zijn om haar positie in Ber lijn te handhaven. Gedurende een deel van re tijd dat Jessup sprak, zat Wysjinsky een krant te lezen. Jessup vervolgde: „De Sow jet- Unie mag beweren dat zij niet be grijpt waarom zij beschuldigd wordt van bedreiging met of ge bruik van geweld tegen de V. S., Engeland en Frankrijk, doch haar houding treft in de eerste plaats rechtstreeks en opzettelijk de burgers van Berlijn, voor wier welzijn de drie Westelijke bezet tende mogendheden verantwoor delijk zijn". Het feit dat de luchtbrug de Berljjnse bevolking voor veel ont bering had gespaard, betekende niet dat de bedreiging van de vrede was weggenomen Jessup haalde ook een verkla ring aan van Maarschalk Zjoekof, de eerste militaire Sowjet-gou- vemeur in Duitsland, aan, waar in deze het recht van de Weste lijke mogendheden op het gebruik van de autoweg van Berlijn naar Helmstedt en van de spoorwegen erkent. Hieruit bleek duidelijk, cat Berlijn- geen deel van de Sow- jet-zone was doch een internatio nale enclave. De regering van de Ver. Staten ontkende met nadruk, dat zij haar echten op Berlijn had verspeeld. Halverwege de rede van Jessup nam Wysjinsky zijn koptelefoon af. Hii leunde achterover in zjjn stoel en keek verveeld. De Amerikaanse afgevaardigde gaf vervolgens een overzicht van de door de Sowjets genomen maatregelen, die tot de blokkade van de stad hebben geleid. Hij voegde hieraan toe, dat de invoering van de Westerse mark te Berlijn slechts een defensieve maatregel was tegen het Russi sche voornemen de Oostelijke mark in de stad in te voeren. Nadat Jessup zgn rede, die meer dan een uur duurde, had be ëindigd, werd de vergadering tot des middags 3 uur geschorst. Sir Alexander Cadogan zei in zijn rede voor de Veiligheidsraad, dat het beroep van de Westelijke mogendheden op de Veiligheids raad de enige mogelijkheid was tegenover die andere: de Berlijn- se „blokkade" met geweld te breken. Cadogan wees vervolgens op de bereidheid der Britse regering om tot een vreedzame oplossing te geraken. De Britse regering wil, met behoud van haar rechten, een practische regeling treffen om In Berliln een normale situatie" te herstellen. Zo lang de „blokkade" voortgang vindt, kan er niet on derhandeld worden, zo besloot Cadogan. Na Sir Alexander Cadogan, neemt de Franse afgevaardigde Parodi het woord. „De overeenkomsten zijn for meel", zegt hij. „Zij rechtvaardi gen, zowel te Berlijn als elders in Ouitsland de aanwezigheid der bezettende mogendheden, volgens de afbakening der Duitse zones en van de Berlijnse sectoren." Parodi geeft zijn spijt erover te kennen dat de Sovjetregering „niet gemeend heeft de normale weg te moeten volgen*",, om zo zij dit wilde het principe van de vier landenbezetting te Berlijn te be twisten en gebruik maakt van „een reeks middelen die haar rechtstreeks de verantwoordelijk heid doen dragen van de te Ber lijn geschapen gevaarlijke toe stand." Wij waren naar Moskou ge gaan, om de opheffing van de blokkade te verkrijgen en om be- Volgens een mededeling van de observatie-post Babadan, die ten Westen van de Merapi ligt, is de vulkaan op het ogenblik in wer king. De lava-massa van 1940 is gestegen en daarachter wordt een regen van gloeiende stenen ge- constatéerd. Deze activiteit is geconstateerd sinds de 29ste van de vorige maand. Er wordt ook melding gemaakt van uitgewor pen stenen. kend te maken dat wij bereid wa ren daarna alle Berlijnse proble men te onderzoeken in een geest van vriendschappelijke samen werking. Toen wij ons echter te Berlijn bevonden, stelden wij vast dat de blokkade niet alleen ge handhaafd doch nog verscherpt werd, zodat wij ditmaal niet slechts in onze materiële toestand werden bedreigd, doch ook in ons recht zelf de stad te. bezetten en te besturen". Na de rede van Parodi is de bijeenkomst opgeheven, daar geen enkel spreker meer ingeschre ven is. De eerstvolgende vergadering zal samengeroepen worden op ini tiatief van de voorzitter. Woensdag is bekend gemaakt, dat de troepen der Centrale Chi nese regering de hoofdstad van Mantsjoerije, Tsjangtsjoen, heb ben ontruimd. Tsjangtsjoen was het laatste steunpunt der Cen trale regering in Mantsjoerije. Het was sedert enige tijd afge sneden door de Noordelijke legers. De Britse Minister van Staat, Hector McNeil, heeft in de poli tieke commissie van de V. N. tij dens het voortgezette debat over de controle op de atoomenergie gezegd, dat Engeland en de Ver. Staten zich niet bereid zouden verklaren gegevens over de atoombom te verstrekken of de bestaande voorraden te vern'eti- gen „omdat wij alien de Sowjet- Unie vrezen". McNeil zei dat een doeltreffend svsteem van contröle moest wor den opgebouwd „als wij de wereld moeten bevrijden van deze angst, die al onze normale economieën remt en al onze normale interna tionale betrekkingen bederft". De vrees voor de Sowjet-Unie was misschien ongerechtvaardigd doch in Engeland was zij „werkelijk en duurzaam". McNeil stelde de Russische af vaardiging in de politieke com- rn'ssie drie vragen: 1. zal Rusland aanvaarden dat 'n internationaal controlesysteem van kracht wordt In het kader van een overeenkomst, alvorens een tegelijkertijd*'getekende con ventie betreffende het verbod van INDONESIË Naar Antara eerst thans meldt, hebben communistische troepen Zaterdagnacht een aanval gedaan op Ponorogo, na de omsingeling door de republikeinse troepen te Doengoes te hebben verbroken. Na gevechten, die de gehele nacht duurden, werden de communisten afgeslagen, echter niet, nadat zij hun gevangenen hadden weten te bevrijden en 15 man van de repu blikeinen te hebben gedood. In het gehele gebied van Ma- dioen hebben de republikeinen het gehele burgerlijke bestuur hersteld, doch op het platteland ondervindt men vele moeilijk heden, daar het republikeinse bestuurssysteem door de commu nisten geheel is gedesorganiseerd. hoofdkwartier in Oost-Java 7% In een verklaring van het Witte Huis wordt gezegd, dat Manrtm.il Zaterdagmorgen per vliegtuig uit Parijs van de V. N.J vergadering terugverwacht wordt. Terder wordt in de verklaring medegedeeld, dat er „geen bijzon-' dere crisis" is, die een terugkeer van Marshall noodzakelijk maakt,' dooh dat Truman slechts een mon-1 deling verslag van Marshall wenst over alles, wat ter algemene ver-' gartering is omgegaan. Truman heeft reeds Dinsdag morgen per telex met Marshall gecorrespondeerd. Reuter meldt nader; In diploma tieke kringen te Washington is' men al geneigd de verklaring van' het Witte Huis, dat er „geen bij zondere crisis" is, te accepteren. Men beschouwt het evenwel als' mogelijk dat het ontbieden van' Marshall bedoeld is als tegen-' spraak van de beweringen, dat' Truman niet volkomen bij zou zijn' wat de urgente aangelegenheden betreft en zich door de verkie zingscampagne zou laten afleiden. (Van de AN.P-correspondent te Berlijn.) De President van het centraal bestuur, Dr. Kurt Fispher (S E.D.), heeft in een bespreking met hoge politie-officieren uit de Sowjet- Russische zóne verklaard, dat bjj de overdracht van een bepaald deel van de Duitse staat in Duitse handen met moeilijkheden moet worden gerekend. Deze verklaring zou verband houden met plannen, volgens wel ke de Sovjet-Russen bereid zou den zijn Oost-Duitsland te ont ruimen, ook al wordt het voorstel om zo snel mogelijk een vredes verdrag voor heel Duitsland uit te werken en alle bezettingstroe pen uit alle vier zones terug te trekken, verworpen. De enige voorwaarde, die van Sowjet-Rus- sische zijde zou worden gesteld, zou zijn, dat de eenzijdige terug trekking der Sowjet-bezettings- troepen uit de Oostelijke zóne wordt voorafgegaan door een af tocht der Amerikaanse, Britse en Franse troepen uit Berlijh. Het oordeel over dergelijke voorstellen in Duitse politieke kringen is zeer verschillend. De sociaal-democra ten nemen een wantrouwend standpunt in en beschouwen de door de Sowjet-propaganda naar voren gebrachte plannen om Oost- Duitslland te ontruimen en het gebied door Duitsers te laten be sturen als zuivere propaganda, met geen ander doel dan de on derhandelingen te Parijs te storen en de mening der Duitse bevol king te verdelen. In de CJhr. demo cratische unie en de liberale partij beoordeelt men het Sowjet-Rus sisch project welwillender en is men in ieder geval bereid de cri- tiek op de Sowjet-Russische be- zettingspolitiek te matigen, ten einde een eventuele uitvoering van het Sowjet-plan geen onno dige moeilijkheden in de weg te leggen. De uiteenlopende reactie op het plan heeft reeds tot een zekere distaneiëring tussen de leidingen der niet-cammunistisohe Berlijnse partijen gevoerd. In sociaal-democratische krin gen wordt „met bezorgdheid ge wezen op de politieke verschijnse len der laatste dagen, die in staat zouden kunnen zijn de eenheid van het afweerfront der drie bur- lijke partijen van Berlijn tegen de overstroming der stad door het communisme te verzwakken". In de soc. dem. partij maakt men Dr. Friedensburg, de fungerende burgemeester, het verwijt, dat hij bereid zou zijn tot een compromis met de communisten. Dr. Kurt Fischer, die zich be riep op het plan der Sowjet-Rus- sen zich uit Oost-Duitsland terug te trekken, deelde in dit verband mede, dat ter wille van de orde en rust een sterk politie-apparaat nodig was om de eventueel ver trekkende Sowjet-Russische be zettingstroepen te vervangen. Voor de duur van de overgangs tijd zouden, zo verklaarde hij ver der, door de Sowjet-Russen „be trouwbare politie-troepen" ter H 'beschikking worden gesteld. Fi scher kondigde aan, dat de politie van de Oostelijke zóne op een sterkte van 400.000 man zal wor- 'den gebracht met een verplichte diensttijd van twee jaar. Dit poli- tiêleger wordt gekazerneerd, krijgt een militaire opleiding, wordt voorzien van moderne wa pens en staat onder leiding van politie-officieren, die voor een groot gedeelte uit het kader van het z.g. Paulus-leger afkomstig ziin. millioen roepiah, uit de staatsbank 2 en uit 's lands kas 2 millioen roepiah. De gevechten om Perakun. In een vertraagd telegram meldt Antara over de loop van de opstand in het Perakanse, dat 24 September een paar revolver schoten de aanval van de opstan delingen inleidden. Kort daarop boorde men in de stad uit alle richtingen schieten. De T.N.I. wilde zich niet over geven en trok terug, omdat zij wat de bewapening btreft in de minderheid was. De volgende dag hadden de rebellen reeds 60 personen ontvoerd. Velen zijn rog steeds gevangen. Parakan werd 27 September door E.T.N.I Volgens mededeling van de re- j heroverd. Toen de rebellen ge- publikeinse autoriteiten hebben noodzaakt waren te vluchten, heb- de opstandelingen een groot be- ben zij de door hen ontvoerde drag in geld buitgemaakt, name- personen vermoord. Zij namen lijk uit de kas van het militair de goederen, die zij van de bevol king gestolen hadden, mee, en verbrandden de voedselvoorraden, die zij niet konden meenemen. Antara voegt hieraan toe, dat thans nog een paar dessa's in de omgeving van Parakan last heb ben van aanvallen door opstande lingen, tegen wie de politie en de T N.I. thans zuiveringsacties uit voeren. Voorts deelt Antara mede, dat 3 October Tjandiroto 40 km ten Noordwesten van Magelang, door een eenheid van de T.N.I. ge steund door een politietfoep, werd heroverd. Enige bestuursambte naren van deze plaats worden vermist. Veldmaarschalk Montgomery, de nieuw benoemde voorzitter van de commissie van bevelhebbers der Westelijke unie, heeft een rede gehouden in het kader van de regeringscampagne voor de ophouw van reservestrijdkrachten in Groot-Brittannië. Hij ziei, dat de Engelsen „het oorlogsgevaar niet moesten on derschatten." Hij voegde er aan toe, dat hij anderzijds niet wenste te overdrijven. Hij twijfelde er aan, of de mensheid „reeds het stadium had bereikt' waarin door louter overleg aan de oorlog een einde kon worden gemaakt. Die tjjd. is nog niet gekomen, zo zei Montgomery. Er was een politiemacht aan wezig, waaronder bereden agenten en rechercheurs, die bij ordever storingen zouden moeten ingrij pen. Montgomery sprak vóór het huis van de Londense burgemees ter ten overstaan van een „uitge breid en geestdriftig gehoor". Na zijn toespraak werden een aantal (tegen de recrutering der strijd krachten gerichte) pamfletten verspreid en bij een recruterings- post ontstond een handgemeen. Een man is gearresteerd. Gedurende de laatste dagen zijn, zo voegt Reuter er aan toe, rede voeringen voor de recrutering onderbroken door demonstranten, die pamfletten onder de toe hoorders verspreidden en slag zinnen voor (je vrede lieten horen. atoomwapens van kracht wordt? 2. is de Sovjet-afvaardiging bereid het verslag van de meer derheid der atoamcommissie te aanvaarden als algemene basis voor een conventie tot vaststel ling van sen controlesysteem 3. aanvaardt Rusland dat de activiteit van het op te richten internationaal contröleliöhaam niet onderhevig is aan het veto van een permanent lid van de Veiligheidsraad Als antwoord op de vragen van McNeil verklaarde de Russische afgevaardigde Malik, dat zijn land de gelijktijdige toepassing eist van de twee voorgestelde conven ties, die betreffende de controle en die betreffende het buiten de wet stellen van atoomwapens. Malik vervolgde: „De Sowjet- regering acht het van vitaal be lang, dat de commissie voor de atoomenergie haar werkzaamhe den voortzet in de richting van het uitwerken van voorstellen voor het verbod van atoomwa pens, evenals alle andere wapens van massa-vernietiging en voor een controle-systeem ter verzeke ring dat de atoom-energie alleen wo. at aangewend voor vredelie vende doeleinden.". „Het Russische volk", aldus Malik, „bedre'gt niemand. Al die gebieden, die zich na de oorlog bij de Sowjet-Unie aansloten, deden dit uit vrije wil en op democrati sche gronden. Samen met de Sowjet-Unie bouwen zij een nieu we socialistische economie op én herstellen zij de 'door de oorlog aangerichte schade." Eric Louw, gedelegeerde van Zuid-Afrika, deelde de commissie mede, dat Zuid-Afrika zijn eigen voorraden uranium bezat, die ge wonnen werden in het goudgebied van Witwatersrand. Hoewel zijn regering het beginsel van con tröle op de atoomenergie steunde, kon zij zichzelf niet bij voorbaat verplichten tot het overdragen van het beheer over het goud- houdende erts aan een Internatio naal lichaam. Louw zeide, dat de regering van Zuid-Afrika onlangs een wetsontwerp had goedge keurd, waarbij de controle op en het beheer over splijtbare stoffen bij de staat berustte. De S. E. D. heeft verklaard, dat „de grote boeren van de Rus sische zóne nog geen gram heb ben geleverd van hetgeen hun was opgelegd, dat zij zich van hun economische macht bedienen om de kleine boer te doen buigen en dat zij er zelfs in geslaagd zijn in de organisatie van de onder linge boerenhulp door te dringen". De partij meldt voorts, dat een campagne van haat tegen de Sowjets wordt gevoerd, terwijl tot de leiders der S. E. D. dreig brieven worden gericht. In de mededeling wordt ten slotte gewag gemaakt van twee strooibiljetten, waarvan het ene ondertekend is door de Duitse democratische verzetsorganisatie in de Russische zóne en waarin de volgende zinnen voorkomèn: „.Boeren, levert niet wat gij ge dwongen zjjt te leveren Geen gram aan de bonzen noch aan de Russen. Bewaart uw overschot voor de uitgehongerden in de ste den. Spoormannen, vertraag het vervoer naar zee en naar de gren zen. Arbeiders, saboteert de pro ductie. Weg met de terreur en de dictatuur, de afrekening is nabg". De Amerikaanse, Britse en Franse bezettingsautoriteiten te Berlijn hebben verklaard, dat zij aan het verzoek van de Berlijnse magistratuur om omstreeks 14 November verkiezingen te mogen organiseren, willen voldoen. Een speciale Amerikaanse legercommissie heeft een wijzi ging voorgesteld van een beperkt aantal doodvonnissen wegens oor logsmisdaden door nazi's, aldus zei gisteren de secretaris van het leger, Kenneth Royal. Officiële legerkringen weiger den het aantal van deze even- tuële wijzigingen, die aanbevolen zijn door generaal Lucius Clay, te noemen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1