SCHOENEN WIELAND RIBBENS TOUW Algemene Reisgids mmm De verdeling van het transltoverkeer naar Duitsland over Nederlandse en Belgische havens Kerknieuws TAXI NODIG Stofzuigers.... Wat brengt de Rad»? SPORTNIEUWS Burgerlijke Stand ZAKENPAND Taxi nodig? SSm op Jc komec! ffMnr§" ZWITSERLAND EN HET PLAN-MARSHALL. PVSCHIPPERS Tel. 2207 Öijkstr. 65 Keuze uit 8 merken Verschillende modellen Volledige garantie Wij demonstreren gaarne bij U aan huis Radio Tazelaar Noordstr.21-Tel.2361 Terneuzen Sigaretten in 6 prijsklassen De toestand in de Republiek Koning Phoemibol van Siam ernstig gewond De stakingen in Frankrijk Portugal bij West-Europese Unie? ORKANEN BOVEN HAVANNA EN BEZUIDEN JAPAN. Groep Weiter neemt deel aan gemeenteraadverkiezingen Het •overleg betreffende de interimregering Tijdens het debat in de Nationa le Raad over de bekrachtiging der overeenkomst, inzake de Europese economische samenwerking, heb ben zich heftige incidenten voor- gedaaTi, welke verwekt werden door de voorzitter der arbeiders partij, de communist Leon Nicole. Hij heeft de Bondsraad verweten tijdens de oorlog op aanraden van de Duitse Ambassade, te hebben besloten de communistische partij te verbieden. Thans laat de Bonds raad zich op sleeptouw nemen on der druk van de Verenigde Staten die deze politiek voorschrijft als voorwaarde voor de Marshall hulp. Hij beschuldigde voorts de Bondsraad dezelfde politiek te hebben gevoerd als Frankrijk, „waar de communisten op bevel van de Verenigde Staten uit de Regering zijn gestoten." De 7 afgevaardigden der arbei derspartij steunden him leider en er volgde een onbeschrijflijk ru moer. De tekst van het Bonds- besluit tot toetreding bij de Euro pese economische Unie, is even wel goedgekeurd. Tribunalen in Bulgarije heb ben vijf personen, die beschuldigd zijn van „spionnage voor een vreemde mogendheid", ter dood veroordeeld. Voor de buitengewone blijken van vriendschap en felicitatie, bij mijn 90ste jaardag ontvangen, zeg ik allen, ook namens mijn kin deren, hartelijk dank. Wed- J- BAKKER. Terneuzen, Oct. 1948 Donze-Visserstraat 105- Groot FILIAALBEDRIJF in Nederland zoekt te TERNEUZEN op beste stand- Brieven onder No- 80, Bu reau van dit blad- BEL Op 2 5 6 8 Dag en nacht! Nieuwe luxe wagens met radio- Ervaren chauffeurs- Binnen- en buitenland- Beleefu aanbevelend, Grenulaan 22 - Terneuzen EN. KWALITEIT SINDS 1861 ONAFSCHEIDELIJK Terwijl Bim en de professor in slaap waren gesukkeld, voelde Mugii Basli behoefte zich even te vertreden. Hij stond daarom op en opende een deur. Deze deur sloot zich automatisch achter hem. Daarna was de detective Naar aanleiding van de over eenstemming, welke bereikt is tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische re geringen en de Bizonale autoritei ten, vertegenwoordigd door het Joint Export- en Import Agency te Frankfurt, ten aanzien van, de oplossing van de verschillende problemen, welke met het ver voer naar de Westelijke bezet tingszones samenhangen, verne men wij van Mr. J. J. Óyevaar, direeteur-generaal van de scheep- veart, dat deze geheel in samen werking met België verkregen is. De boekingen voor het opva rend vervoer zullen in eerste in stantie geleid worden over een NederlandsBelgisch gemeen schappelijk orgaan, het ,,R.hpne Central Booking Office" (R. C. B. O.), het welk nauw samen werkt met een vertegenwoordiger van het Joint Export-Import Agency. Het R.C.B.O. wordt geleid door twee directeuren, een Neder lander en een Belg, welke door het bedrijfsleven in Nederland en België worden benoemd. Naar verwacht wordt zal ma joor C. D. Matthijssen, de huidige chef van de Rijnvaartmissie, als Nederlands directeur optreden Zij zullen bijgestaan worden door een Nederlandse en een Belgische raad van advies, benoemd uit ver tegenwoordigers v het bedrijfs leven. Het geheel zal onder toe zicht staan van een Nederlandse en een Belgische regeringscom missaris. Deze zullen zich meer met de politieke kant bezig hou den,'doch niet mot de commer ciële. Het bureau zal gevestigd wor den in Rotterdam. Wat de,verdeling der goederen tussen Nederland en België voor het opvarend vervoer naar de Bi- zone betreft, ts de volgende rege ling getroffen: Bij een hoeveelheid van 1.200.000 ton zal het aandeel van België per jaar 50 bedragen; bij 2 millioen ton 35,8 bij 2y2 mil- lioen ton 31.5 bij 3% millioen ton 26,5 bij 4 millioen ton DONDERDAG 7 OCTOBER. ,hct zo voorzichtig zich ervan te vergewissen of deze tweede deur wel de juiste was. Het gevolg was, dat Mugli Basli even te laat bemerkte dat hij de oneindige I ruimte was ingestapt. Gelukkig behield hij de snelheid en de rich- 25 hij 4 Va millioen ton 23.6 bij 5 millioen ton 23 boven 5 j millioen ton bedraagt het Belgi sche aandeel 21 Het Amsterdamse aandeel in het vervoer, dat Nederland zal ontvangen, is vastgesteld op 12 y2 De overeenkomst voor een lange termijn, is op 1 October in gegaan. Hoe de uitvoering in de toekomst zal werken, dient afge wacht te worden. Men zal op ge regelde tijden hij elkaar komen, om te zien op welke wijze deze zich ontwikkelt. Naar ons werd meegedeeld, be rekent deze overeenkomst, dat de Rijnvaartmissie naar verhouding zullen verminderen. Deze missie zal worden gereorganiseerd. Ver wacht wordt, dat zij tot een mi nimum zal worden teruggebracht ARRESTATIES IN VERBAND MET ZEDENMISDRIJVEN. Reeds lange tijd bestonden bij de politie te Deventer vermoe dens over zedenmisdrijven die ge pleegd zouden zijn door een aan tal inwoners van Deventer. Na een onderzoek is de politie overgegaan tot het arresteren van acht personen aldaar en men ver- verwacht nog meerdere arresta ties. De betrokkenen zijn voor een nader justitioneel onderzoek raar Zwolle overgebracht. De noodzakelijke verwerking van duurdere tabakssoorten door de sigarettenindustrie stelde het directoraat-generaal van de prij zen voor de keus, öf een algemene verhoging van de sigarettenprijs goed te keuren öf aan de in dustrie voor een deel der produc tie wat meer armslag te geven en de lagere prijsklassen op het huidige niveau te handhaven. De laatste oplossing werd ge kozen, zodat de sigaretten van 42, 48 en 60 in de tot dusver be staande kwaliteiten en hoeveel heden (uitmakende 60 der totale productie in de handel blij ven, terwijl ds overige 40 thans in drie prijsklassen t.w. van 72, 84 en '86 cent afgeleverd mogen worden, welke laatste prijsklasse tot dusverre niet bestond. ting die ook het atomiel had, zo dat hij naast het raket bleef voortzweven. De detective ervoer dat de zogenaamde interplane taire ruimte één bezwaar heeft voor de mens: Er is geen sprank- ie lucht om te ademen! sproken. Het overleg en de be handeling van de overige artike len worden voortgezet. Men hoopt nog deze week met de behande ling van het gehele ontwerp ge reed te zijn Antara maakt bekend, dat de P.K.I. tientallen Republikeinse leiders op gruwelijke wjze nceft vermoord. Voorts zij" vei. we ringen :n mand gestoken en zeer vele bezittingen van de bevolking geroofd. Het hoofdkantoor van de Republikeinse spoorwegen heeft medegedeeld, dat de opstandelin gen, die uit Madioen wegvlucht ten, 4 millioen roempiaJh, beho rend aan de Republikeinse spoor- wegerf, hebben geroofd. Radio Diogja heeft een rege ringsverordening betreffende dc „geldcirculatie via de bank" he kend gemaakt. Volgens deze re geling moet ieder bedrag hoven de honderdduizend roempiah bij de bank Negara (Staatsbank) of door het Departement van Finan ciën aangewezen banken worden gedeponeerd. Voorts moet iedere betaling boven de 25.000 roempiah door tussenkomst van deze ban ken geschieden. Deze regeling is nodig ter verbetering van de geldtoestand, aldus Antara. De 19-jarige Koning Phoemibol van Siam is bij een. auto-ongeluk ernstig gewond. Hoewel zijn toe stand ernstig is, wordt voor zijn leven niet gevreesd. De Koning, die te Lausanne rechten studeert, reed te Morges aan het Meer van Genève met zïj,n auto, die hij zelf bestuurde, in op een voor hem rijdende vrachtauto. Door de C.G.T. lis gisterochtend bevel gegeven tot een algemene staking onder het spoorwegperso neel in het Departement Moezel. De hij de C.G.T. aangesloten ar beiders hebben het wenk neerge legd, doch die van de Force Ouvriere en de Christelijke Vak bond bleven op hun post. Over de duur van de staking is nog geen beslissing genomen. Aan de staking, die gisteroch tend door de bij de C.G.T. aange sloten spoorwegarbeiders te Long- wy (dept. Meurthe et Moselle) is ingezet, wordt door 10 pet. der arbeiders van de deports en werk plaatsen deelgenomen. Het trein verkeer is normaal. Gisterochtend was het nog steeds rustig in het gehele mijnbekken. Er worden nergens incidenten ge meld. Ingevolge een overeenkomst tussen de mijndirectie en de lei ders van de C.G.T., wordt er in sommige electrische centrales op nieuw gewerkt, zodat stroom kan worden geleverd. Wat de gasvoor- ziening van Rijssel, Roubaix en Tourcoing betreft, is de druk zó zwak, dat het gas niet kan wor den gebruikt. Het bericht over de plannen voor een bezoek van de cihef van de Portugese generale staf, gene raal Barros Rodriguez, aan Groot - Brittannië, heeft speculaties doen opkomen over de mogelijkheid van aansluiting van Portugal bij de West-Europese Unie. Volgens diplomatieke waarne mers zou deze mogelijkheid gro ter zijn dan formele aansluiting van Scandinavië bij de West- Europese Unie. Volgens berichten zijn vele honderden mensen gewond door een korte doch hevige orkaan bo ven Havanna. De orkaan bereikte een snelheid van 205 km per uur. Ook boven de Okinawa-eilanden, ten Zuiden van Japan, heeft een ongewoon hevige orkaan gewoed, die een enorme schade heeft aan gericht. KERKELIJKE GEZINSZORG. Het was Zondag voor de Ned. Herv. Gemeente te Axel een bij zondere dag. In (je middagkerk dienst werd ml. de sociale werk ster, Wika O. den Ronden, tot haar arbeid in Oost Zeeuws- Vlaanderen ingeleid door Dr. H. Berkhof uit Zeist. Dr. H. Berk hof is hoofddocent aan „De Horst", het opleidingscentrum van „Kerk en Wereld", waar dit jaar 25 Wikas (werkers in kerkelijke arbeid) hun studie be ëindigden. Na het zingen vkn Ps. 146 5 en 3 gaf Dr. Berkhof een korte uiteenzetting over de taax, die ■Wika De Ronden wacht. De preek werd gehouden naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte Lucas 5 111. Spreker wees er op, dat het de werkers in kerkelijke arbeid veel al vergaat zoals Jezus' discipelen, die een hele nacht met hun vis netten tevergeefs in actie waren. Bij dit negatieve resultaat blijft het evenwel niet, want er Is, be halve menselijk geploeter en „net ten spoelen", ook nog een ingrij- pen van Christuswege. Zijn de j werkers in kerkelijke arbeid be reid om met Petrus te zeggen „Op Uw Woord zullen wij het net nogmaals uitwerpen", en af te steken naar de diepte, dan zal God hun d« vrucht op hun werk niet onthouden. Nadat Gezang 120 2 en 3 ge zongen was, werd overgegaan tot het lezen van het formulier tot ordening van Wika's en be antwoordde Wika De Ronden de haar gestelde vragen. De Ge meente zong, toen de bevesti gingsformule was uitgesproken, haar staande toe; Gezang I 3 (gewijzigd). In de consistoriekamer was, na afloop van de dienst, gelegenheid om Wika De Ronden te begroe ten. Velen maakten hiervan ge bruik. Onder de aanwezigen wa- ren vertegenwoordigers van de Kerkeraden van Hoek, Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag. WIELERSPORT. HULST. Onder grote belangstelling had gisteren de ter gelegenheid van de kermis gehouden vierde grote nevrijdingskoers van Hulst voor amateurs plaats, over 108 km De favoriet van deze wegwed strijd was W. van der Est uit St. Willebrord, doch deze kreeg tijdens de koers een lekke band, waardoor hij een flinke achter stand opliep. Na 10 ronden slaagde hij er in zich weer bij het leidende peleton te voegen om als vierde te eindigen. In de laatste ronde wist H. Brinkman uit Maas land te ontvluchten en met een voorsprong van 1 minuut passeer de hij onbetwist de finish. De uitslag van de eerste 10 renners was als volgt: 1. H. Brinkman, Maasland 2 u. 40 min. In peleton in de tijd van 2.41. 2. A. Geluk, Rotterdam. 3. A. Geens, Putten. 4. W. van Est St. Willibrord. 5. M. Schuiten! Amsterdam. 6. P. Peters, Haar lem. 7. Ouwehand, Den Haag. 8. Fr. Vos, 's-Hertogenbosch. 9. J. Geerts, Teteringen. 10. M. van der Veeken, St. Willibrord. Overslag. Gehuwd. Fransje Koster, 21 j. en Jan Dekker, 23 j. Geboren. Etienne, z. van A. de ClerckLa Heijne. BEL OP: TELEF- 2055 Dag en Nacht. Binnen- en Buitenland Beleefd aanbevelend. W. KOEVOETS, Grenulaan 40, Terneuzen VOORHANDEN Winter dienstregeling VOOR GEHEEL ZEELAND Prijs 30 cent. Franco per post 35 cent N.V. Fa P. J. v .fl. SANDE Noordstraat Ternenzen HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 8.16 Gram.: 9.15 Morgenwijding; 9.30 Arbeidsvitaminen; 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Gram.; 10.50 Kleutertje luister!; 11.00 Orgel concert; 11.45 Voordracht; 12.00 Metropole Orkest; 12.33 In het spionnetje; 12.38 Bandi Balogh en zijn orkest; 1.00 Nieuws: 1.15 Grarm.; 1.20 Ensemble Tom Erich; I.50 Paul Robeson zingt: 2.00 Re portage: 2.20 50 jaren Ned. mu ziek; 3.00 Voor zieken en gezon den; 4.00 Assortimento; 5.00 Ka- leidoscoop; 5.20 Causerie; 5.30 Doe het zelf; 5.35 Quintet Johnny Meyer; 6.00 Nieuws; 6.15 Sport maatje; 6.30 Ned. Strrjdkr.; 7.00 Radiostrin- 7.10 Avondschool: 7.45 Regeringsvoorlichtingsdienst; 8.00 Nieuws; 8.15 Operette; 9 30 Hoorspel; 10.05 The Romancers; 10.30 Gram.; 10.45 Causerie; 11.00 NieUw»; 11.16 Graan. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.16 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 9.05 Gram.; 9.35 Compo sitie» van ChaJbrier; 9.45 School radio; 10.00 Graan.; 10.15 Morgen dienst; 10.45 Koraal; 1100 De Zonnebloem; 11.40 Schoolradio 12.03 Piano en zang; 12.33 Orkest Klaas van Beeck; 12.55 Zonnewij zer: 1.00 Nieuws; 1.25 Orkest KI. v. Beeök (verv.); 1.45 Hors d'oeuvre2.00 Gram.; 2.20 Voor de vrouw; 2.40 Gram.; 3.00 Her denking 40-jarig bestaan „Sonne- vanok"; 4.00 Bijbellezing; 4.45 Gram.; 5.00 Jeugdjournaal; 5.30 Concert; 5.50 Jeugduitzending; 6.00 Kwartet; 6 30 Gram.; 6.50 Cuaserie; 7.00 Nieuws; 7.15 Leger des Heils; 7.30 Actueel geluid; 7.45 Orgelconcert; 8.00 Nieuws; 8.16 Première; 9.30 Familiecom petitie; 10.00 Ned. Kamerkoor: 10.15 Vaart der volken; 10.35 Gram.; 10.45 Avondoverdenking; II.00 Nieuws; 11.15 Gram. Naar van de zijde van het Ks.-^ tholiek comité van actie (groep Weiter) wordt medegedeeld, zal deze groep deelnemen aan de eerstkomende gemeenteraadsver kiezingen. De organisatievorm van het comité is thans als volgt: Cen traal bestuur (samengesteld uit afgevaardigden van de 18 Rijiks- kièskringen), dagelijks bestuur, politieke commissie, propaganda- commdssie en financiële advies commissie. Algemeen voorzitter Is de heer CJh. J. I. M. Welter, lid van Twee de Kamer der Staten-Gemeraal. Voorzitter van het dagelijks be stuur, luitenant-generaal b.d. M. L. F. Bae.tto, die eveneens als voorzitter van de politieke com missie optreedt. Het overleg betreffende de be- stuursregeling in Indonesië in overgangstijd tussen de Neder landse regering enerzijds en de vertegenwoordigers van de pre- federale regering, het B. 'F. O. (Bijzonder Federaal Overleg), de deputatie van de federale confe rentie van Bandoeng en de ver tegenwoordigers van de minder heden anderzijds duurt nog voort. Op Vrijdag, en Zaterdag j.l. heeft men beraadslaagd over een nieuw Nederlands voorontwerp en dit ontwerp artikelsgewij ze behandeld. Men heeft thans on geveer de helft van het uit 68 artikelen bestaande ontwerp be-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3