De vrije veerdiensten op de Wester-Schelde Destadonderdegrond UIT DE PROVINCIE Truman roept Marshall terug De Belgische Konings kwestie Als gij ermee opstaat of£rmee naar bed gaat... Door de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Terneuzen werd het volgende schrijven aan de Minister van Verkeer en Wa terstaat gezonden. Met bezorgdheid nam de Kamer kennis van de berichten, dat door Uwe Excellentie aan het College van Gedeputeerde Staten van Zee land advies is gevraagd terzake van de wederinvoering van tarie ven op de veerdiensten op de Wester-Schelde. De Kamer is van mening, dat zij in een zaak waarmede zulke grote economi sche belangen van het onder haar ressorterende bedrijfsleven in al zijn geledingen en groepen ge moeid zijn, zich ook tot Uwe Ex cellentie moet wenden om haar standpunt kenbaar te maken. De kwestie der vrije veren heeft meerdere aspecten, waarbij onze Kamep vooral de nationale en de economische wil belichten. De eerstondergetekende heeft op 10 April 1045 te Sluiskil met de vroegere Minister-President Prof. Mr. P. S. Gerbrandy en op 19 Juli 1945 aldaar met de toen malige Minister-President Prof. Ir. W. Schermerhorn in tegen woordigheid van Minister Ir. J. A. Ringers de kwestie der veren over de Wester-Schelde bespro ken. Met betrekking tot het natio naal element is bij die gelegen heid naar voren gebracht dat Zeeuws-Vlaanderen in overig Ne derland een vrijwel onbekend ge bied was, als gevolg van zijn na tuurlijke ligging, hetgeen voor de oorlog ook tot uiting kwam in het regeringsbeleid, dat t.o.v. dit ge bied, naar de mening van het overgrote deel der bevolking, niet voldoende nationaal gevoerd werd. Tengevolge hiervan oriënteerde dit gebied zich noodzakelijker- j wijze geleidelijk meer en. meer op België. Bij de voormelde besprekingen is door die Ministers erkend, dat in het nieuwe tijdperk onzer ge schiedenis, begonnen na de be vrijding, een beleid in nationale zin diende gevoerd te worden en tr t.o.v het verleden een ere schuld was te voldoen aan Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen moest naar het hart van het land opgetrok ken en uit zijn isolement verlost worden. De practische uitvoering hiervan lag in het gemakkelijk en goedkoop maken van de verbin ding met overig Nederland. iDe toenmalige Minister-Presi dent, Prof. Ir. W. Schermerhorn zegde toe met zijn ambtgenoot van Verkeer, Ir. St. van Schaick in nader overleg te treden. Om die reden heeft de eerstondergete kende enige tijd later, op 7 Au gustus 1945, een persoonlijk on derhoud te 's-Gravenhage met deze Minister mogen hebben. Ten slotte zegde de Minister toe de kwestie der goedkope of vrije veren te zullen bespreken in de Ministerraad. Nadien werd door de eerston dergetekende bericht ontvangen, dat er in het Kabinet eensgezind heid bestond ten aanzien van het plan om de veren op de Wester- Schelde geheel vrij te maken. Daarbij bleek dat het nationale element doorslaggevend was ge weest De aangevoerde factoren van het economisch element dezer kwestie, hoe gegrond ook, werden van secundair belang geacht. Onze Kamer acht het niet denk baar dat de Regering thans een door vorige kabinetten gegeven woord en gestelde daad terug zou nemen. Reeds hierom alleen moet de opheffing der vrije veren over de Wester-Schelde een onmogelijk heid geacht worden. Daarnaast wil onze Kamer de voornaamste economische argu menten voor het behoud der vrije veren aanvoeren. De ontwikkeling van het ver keer gaat in 't algemeen naar het vrij vervoer over de rivieren. In overig Nederland zijn en worden Roman door CHARLES FOWLEY Vrij vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBÉRON 49) (Nadruk verboden.) Zij steunde: „Oh!... ik ben zo tang. dat u niet meer terug zult komen!... Wat moet ik doen, als de Chinees mij in uw afwezigheid ergens anders heen sleept? Als v mij eens niet meer terugvond? En in welk een verschrikke lijke angst zal ik het ogenblik van uw komst weer af moeten wachten?" De jonge man slaagde er ten slotte in, haar enigszins gerusc tè stellen. Toen hij opstond, vroeg Evelyne hem smekend en met bevende stem: ,3ermond. zoudt u mij iets kunnen geven om... aan te doen? Ik voel mij zo ongelukkig in, deze vuile lompen!..." Opnieuw begon Evelyne te wenen. overal bruggen aangelegd, welke zeer kostbaar zijn in bouw en on derhoud. Het verkeer over die bruggen is gratis, evenals dat door de tunnel in Rotterdam. Het instellen van heffingen hiervoor zou tegen de evolutie zijn, want in die lijn teruggaande zou men eindigen met weer tollen langs de wegen in te voeren. Bovendien wordt er reeds een zware wegen belasting geheven. Het weder instellen van tarie ven voor de veren op de Wester- Schelde is de wijzer van de tijd terugzetten. De huidige Regering wil echter het kenmerk dragen, dat haar beleid progressief is. Ook om deze reden is het ondenk baar, dat een vooruitstrevende regering tegen de ontwikkeling der huidige verhoudingen zou in gaan door de veren over de Wes ter-Schelde weer te gaan belas ten. Bovendien wordt het vrij blijven van de veren door de grote uitbreiding van het verkeer over die rivier, sinds Zeeuws-Vlaande- ren t.o.v. Nederland ontsloten is, ten volle gerechtvaardigd. Immers de statistieken wijzen uit, dat het aantal vervoerde auto's in de eer ste helft van 1948 op het veer VlissingenBreskens 2 maal en op het veer Kruiningen-Perkpol- der zelfs 9 maai zo groot was als m het eerste nalfjaar van 1939. Het vervoer van auto's op het veer Terneuzen-Hoedekenskerke was tot voor kort nog niet moge- Ijk daar hiervoor nog geen ge schikte boten bestonden. Het personenvervoer was op die. veren lespectievelijk 4% en 10 maal zo groot, terwijl dit vervoer over het veer Terneuzen-Hoedekenskerke 2 maal zo groot was. In deze Cij fers wordt ook de belangrijkheid van het Zeeuws-Vlaamse bedrijfs leven duidelijk gedemonstreerd. Het is van algemene bekend heid, dal Zeeuws-Vlaanderen een vruchtbaar landbouwgebied is met rijke opbrengst ook voor overig Nederland De handel en de mdidenstands- zaken zijn zeer in betekenis toe genomen. Het mag bij Uwe 'Excellentie voldoende bekend verondersteld worden van hoeveel betekenis de Zeeuws-Vlaamse industrie voor de nationale economie is. 2ieeuws-Vlaanderen, speciaal het Westelijk deel, heeft bij het open breken van de Schelde door de Geallieerden in 1944 een zware rol moeten betalen voor ons aller bevrijding. Ondanks noeste ar beid kan het zich slechts moei zaam oprichten. De daar geves tigde firma's, alsook die van het Oostelijk deel hebben bij het vrij komen der veren hun zaak inge steld op het vervallen der kosten over de Schelde. Eigen- en be roepsvervoerders hebben daarbij in belangrijke mate hun wagen park en bedrijfsgebouwen afge stemd op de nieuwe toestand, ten einde ui't dit excentrisch gelegen gebied vlugge verbinding met hun afnemers en leveranciers in Ne derland te verkrijgen. Dit was een noodzakelijkheid omdat in deze tijd de verkeerseconomlsche fac tor steeds meer van betekenis wordt voor een bedrijf. Ook voor de aantrekking van nieuwe industrieën is het vrij ver voer over de veren een zeer be langrijke factor. Het heffen van tarieven zou een afbreken van deze pntwikkeling betekenen en grote nieuw ge- investeerde kapitalen verloren doen gaan. Ook het heffen van een slechts gering tarief is on juist. Een tarief van b.v. 6 km a 20 ct. wat het rijden over een brug ook zou kosten, wordt dan als maatstaf genomen. Daarbij wordt uit het oog verloren, dat het wach ten aan de veerboot minstens 15 a 30 minuten duurt en het over varen ongeveer 20 minuten. Bij een brug van die lengte duurt het rijden 5 10 minuten. Het tijdsverlies, gevoegd bij zo'n tarief, maakt de kosten toch weer hoog. Hierbij wordt voor de toekomst het urenlang wachten, zoals dit nu sommige dagen nog gebeurt, alsook het totaal verbreken van de verbinding over de rivier bij mist en ijsgang, niet in de bere kening opgenomen. Ook moet in 't oog gehouden worden, dat sinds er vrije veren zijn, talrijke arbeiders over de Schelde gaan werken, op welke voorziening van de arbeidsmarkt de bedrijven zich ingesteld hebben. Economisch is het dan ook on verantwoordelijk die lasten weer terug te leggen op het bedrijfs leven, van Zeeuws-Vlaanderen. Uit het bovenstaande blijkt, dat in feite een zekere structuurver andering heeft plaats gehad, die slechts met grote schade voor het bedrijfsleven in het algemeen en oor de betrokken ondernemingen in het bijzonder, weer zal kunnen worden omgeschakeld. De Kamer heeft in een tweetal vergaderingen te Middelburg en Terneuzen waarbij op brede basis de betrokken organisaties van Zeeland waren uitgenodigd, de meningen getoetst. Deze alle wa ren uitgesproken vóór het behoud der vrije veren, ook die van negen vertegenwoordigers der midden standsverenigingen aan weers kanten van de Schelde. Slechts de vertegenwoordiger dér beurL schippers was vóór opheffing der vrije veren, omdat hun vervoers- traject per schip destijds groten deels verloren ging. In verband met de zo even genoemde struc tuurverandering hebben enkele beurtschippers echter tijdig de ba kens verzet en hun bedrijven, met medewerking der betrokken over heidsinstanties, omgeschakeld op vrachtvervoer langs de weg. Alles bijeen genomen doet onze Kamer een ernstig beroep op Uwe Excellentie zodanige maatregelen te willen nemen dat niet tot we derinvoering van enig tarief op de veren op de Wester-Schelde wordt overgegaan. f De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland, kan toor Terneuzen, w.g. F. P. O. M. Koch, Voorz. w.g. A. Hendrikse, Secr. TERNEUZEN. Een rare snijboon. Zondagavond werd in <je Nieuw- straat in bewusteloze toestand aangetroffen een nog vrij jonge man. Op medisch advies werd hij naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij op dit ogenblik nog wordt verpleegd. Eerst Maandagnamiddag kon hem een verhoor worden afgeno men, doch daar zijn verklaringen vol tegenstrijdigheden waren en hij bovendien een onjuiste naam opgaf, stond de politie, daar de patiënt geen enkel geschrift bij zich droeg, aanvankelijk voor een raadsel In de loop van Dinsdag gelukte het de politie de puzzle te ont warren en bleek het te zijn de Jacques verweet zich, dat hij haar deze vernedering had kun nen besparen. De trotse en schat rijke mevrouw Stone was nu ver plicht geweest om een kleding stuk te smeken! Na een laatste verzekering, dat hij spoedig terug zou komen, verliet Jacques het vertrek, ging langs de opium schuivers en vond de barbier bij de deur. -De jonge mar. vroeg hem, tegen welke prijs hij de blanke slavin wilde verkopen. „Twee honderd dollar!" ant woordde de Chinees. Om geen achterdocht te wékken, protes teerde Jacques tegen, deze prijs en zei, dat de Yateou zeer zwak was en ziek! ,,De. vrouwen en vooral blanke vrouwen zijn zeldzaam!" legde de barbier uit. „Deze sla vin zou spoedig genezen, Zodra een rijker man dan hij haar goed kon voeden en kleden. Zij zou dan een zeer mooie slavin zijn." Jacques besliste ten slotte: „Ik kom spoedig terug om naar je slavin te zien enfcnisschien zal ik haar kopen, als zij wat sterker is en beter gekleed! Vooral... ver zwak haar niet nog meer door 24-jarige W. M„ geboren te Haar lemmermeer. Verder is komen vast te staan, dat hij vroeger in een physchiatri- sche inrichting in het Oosten des lands is verpleegd geworden en het laatst gewerkt heeft bij een landbouwer te Balkbrug. Het eigenaardige is, dat de patiënt hardnekkig blijft ontken nen M. te heten en in zijn onjuist gebleken verklaringen blijft vol harden. Brandje. Gistermorgen te ongeveer half negen ontstond brand in de voor kamer van mej. wed. Dhert in de Dijkstraat, doordat een brandend petroleumstel omviel en tenge volge daarvan het vloerkleed vlam vatte. De reeds bejaarde be woonster trachtte de vlammen te opium!" Jacques ga enkele dollars voor de zorgen, die de barbier aan Evelyne moest besteden en ging vlug terug naar het Ya-men. De redding. Toen Bermond aan Janine het succes van zijn navorsingen ver telde, was zij niet in staat, haar grote blijdschap te onderdrukken. Zij dacht nog slechts aan de mid delen om mevrouw Stone uit de handen van de barbier te bevrij den. Jacques vreesde vooral de tegenwerking van Tao en weifelde of hij -hem wel van zijn ontdek king op de hoogte zou stellen. De twee verloofden overlegden en be sloten; dat het onvoorzichtig zou zijn de gouverneur hun geheim mede te delen,Wist Tao echter werkelijk niet, waar de arme Evelyne wegkwijnde? Zijn wraak op' Charlie Stone was afschuwe lijk geweest en waarschijnlijk om Evelyne nog meer te vernederen en om een eventuele terugkeer voor altijd onmogelijk te maken, had hij haar als slavin verkocht aan een van zijn laagste onder danen. Hoe zou haar verblijf- blussen, waardoor zij zelf enige brandwonden opliep. Gelukkig hadden omwonenden de brand be merkt en snelden ter hulp. Met een blusapparaat van de firma Ribbens was het vuur spoedig ge blust en behoefde de inmiddels gearriveerde brandweer geen hulp meer te verlenen. Kaartcompetitie. Naar wij vernemen begint a.s. Zondag 10 October de jaarlijkse kaartcompetitie weer. De eerste kaarting wordt gehouden in'Café „De Stad Gent", Schuttershof. Voor bijzonderheden zie men de advertentie in ons blad van Vrij dag. AXEL. Vergadering Stateixkring Hulst der Katholieke Volkspartij. Tijdens een alhier gehouden ver gadering van de Statenkring Hulst der Katholieke Volkspartij heeft het bestuurslid de heer A. Locke- feer, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, het verkeer met en in Zeeuws-Vlaanderen besproken. De heer Lockef eer gaf als zijn oordeel te kennen, dat de Rege ring zich dient te houden aan de eenmaal verleende vrijdom van veergelden op de Westerschelde, en dat het niet aangaat een tol te gaan instellen in een tijd, waar in eindelijk vrijwel alle tollen zijn verdwenen. De Schelde vormt voor Zeeuws-Vlaanderen toch steeds een handicap, daar de overtocht veel tijdverlies met zich brengt, terwijl de overzetmogelijkheid zeer beperkt is. OVERSLAG. Prïjsschieting. in het café bij A Hillaert al hier, werd een prijsschieting ge geven waaraan 44 schutters deel namen. De uitslag' was: Hoogvogel: C. Mervis (Koewacht): zijvogel: A. Hillaert; zijvogel: R. la Heijne. RETRANCHEMENT. Weder-ingebruikste.IIing van «le gerestaureerde standaard molen door de Commissaris der Koningin. De door oorlogsgeweld zwaar beschadigde 17e eeuwse open standaard molen is thans met me dewerking van Monumentenzorg weer gerestaureerd. De officiële weder-ingebruik- stelling zal op 23 October a.s. plaats vinden door de heer Com missaris der Koningin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot. De rholen is de enige open standaardmolen die in Zeeuws- Vlaanderen overgebleven is. Zee land heeft er in totaal nog twee. Bij resolutie van de Raad van State van 24 Juli 1643 werd des tijds aan Bartholomeüs de Vos uit Sluis toestemming verleend tot de bouw van deze molen op een erfpacht van 3 gulden 's jaars voor het gebruik van de wind. SLUISKIL. Prijsbolling. Zondag j.l. heeft de bolclub van Strodorp haar laatste prijs bolling in 1948 gehouden. Er wa ren 36 deelnemers, waaronder 1 vi ouw, die voor de mannelijke liefhebbers niet onder behoefde te doen. De uitslag was als volgt: le pr. M. v. Lent-R. Rottier; 2e pr. J Simpelaar-Art de Maesschalck; 3e pr. Aug. Cassier-Leo Meert; 4e pr. Alfr. de Vos-Art. Holle bosch; 5e pr. Aug. Obrie-L. de Vos. De extra-prijzen werden in de wacht gesleept door: le Rob. Rijckaert-Fr. Sijs; 2e Rob. Kaas- Fl. Willems. VLISSINGEN. Uitbreiding scheepswerf „De Schelde". De Kon. Mij ,,De Schelde" gaat haar bedrijf te Vlissingen uitbrei den met een nieuwe lasloods, in verband met de steeds groter wordende vraag naar geheel of grotendeels gelaste schepen in- plaats van de geklonken uitvoe- plaats dan onbekend zijn Janine schreide hij de gedachte aan alles wat Evelyne geleden moest hebben tussen die afschu welijke en wrede Chinezen. Jacques zei: ,,Ik geloof, dat mevrouw Stone niet zoveel gele den heeft als je denkt, Janine! Haar toestand is vooral te wijten aan haar zwakheid en de zware verstikkende opiuïhlucht, die zij, voortdurend heeft ingeademd." Bermond, die uit het leven dat hij hoorde, afleidde dat Tao In het Ya-men was teruggekomen, sprong op en snelde naar de klei ne salon, waar hij de gouverneur vond. Zoals hij en Janine besloten hadden, vroeg hij Tao om een draagstoel van het Ya-men tot zijn beschikking te stellen. Deze draagstoel zou hem in staat stellen, zonder gevaar van herkend te worden in de stad te zoeken-. Tao bleef onbeweeglijk zitten en overlegde in zichzelf. „Denkt u niet meer aan het ge vaar, dat u en alle Chinezen be dreigt? Iedere dag die voorbij gaat is een verloren dag voor u! ring. Het nieuwe gebouw, dat een lengte van 156 meter zal heb ben bjj een breedte van 22.70 m zal in de eigen werkplaatsen wor den vervaardigd. De lasserij zal voor eeh belangrijk deel voor het automatisch lassen zijn ingericht. ZAAMSLAG. Gevonden voorwerpen. Op het pestbureau der Rijks politie alhier, is als gevonden Ge deponeerd een dame- c.q kiader- portemonnaie inhoudende enig klein geld: een ploegschaar by A. J. Stoffel, rijwielhandel, alhier; een bruinzijden dameshardschoen hij J. Wisse, Plein Zuid A 88, alhier. GOES. Locomotief-depot wordt overgeplaatst. Met ingang van 3 October j.l. is het locomotief-depot van de Ne derlandse Spoorwegen alhier, over geplaatst naar het depot te Roo sendaal. Voorlopig blijft het loco motief-personeel nog te Goes, doch de bankwerkers worden overge plaatst. MOSSELEN NAAR PARUS. Vanaf Maandag is de gelegen heid weer opengesteld voor het exporteren van mosselen naar Parijs door de Zeeuwse mossel handelaren. Er werden direct goede zaken gemaakt. Ongeveer 8000 tonnen mosselen werden naar de Franse hoofdstad en Noord- Frankrijk gezonden. President Truman heeft de Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, Marshall, naar Washington teruggeroepen voor een. bespreking over de interna tionale toestand. De Senaatscommissies van Ju stitie en Binnenlandse Zaken, die gisterochtend in gezamenlijke zit ting bijeen kwamen, hebben bij staking van stemmein (22 tegen 22) besloten het voorstel tot het houden van. een volksstemming over de terugkeer van Koning Leopold af te wijzen. Slechts de Katholieke commissieleden stem den voor. Socialisten, Communis ten en Liberalen stemden tegen. Hoewel deze beslissing niet be tekent, dat het voorstel niet ia de volksvertegenwoordiging in stemming zal komen, kan er wel uit geconcludeerd worden, dat het Parlement er niet zijn goedkeu ring aan zal hechten. De Katho lieken bezitten namelijk noch in de Senaat, de benodigde meer derheid. Het staat dus thans wel isri dat het voorstel niet ot een crisis en een daaruit voortvloeiende ontbinding van het pariemeuft zal leiden. Rheumatische pijnen, knagend en glopend voor en na, onderin ë- nen lanigizaam maar zeker Uw hele gestel. Blijf er toch niet mee doorlopen neem uw maat regelen vóór het te laat is. Doe eèns een bloedzuiverende kuur met Kruschen Salts. De aanspo rende werking van Krusche* op Uw bloedzuiverende organen zal U een openbaring zijn, omdat ge U reeds na een betrekkelijk kort zij het regelmatig gebruik met blijde verbazing een ander mens voelt, jonger, vitaler, niet meer 'dat stramme envrij van pijn. Vraag Kruschen bij Uw Apotheker of Drogist. (Ingez. Mad.) Wacht niet tot het uiterste, want dan zou alles wel eens voor u verloren kunnen zijn! Help mij eerlijk in mij® onderzoek. Het is zeei gevaarlijk voor u om hier blanken te hebben! Als Ik. her kend word, zal uw volk aan ver raad denken! Help mtj en be vrijd uzelf van een voortdurend gevaar!" „De week is nog niet voorbij!" merkte de Chinees op. Jacques voelde een verschrikkelijke woede in zich opkomen. Tenslotte be zweek Tao voor zijn. bedreigingen en stelde een ,,kiao-fou" of draag stoel tot zrjn beschikking. Jacques wachtte het ogenblik af, dat de gouverneur naar zijn opiumzaal was gegaan. Een kwartier later hield de draagstoel stil bij het huis van de barbier. De dragers, die gewoon waren, blindelings te gehoorzamen aan alle hevelen van hun meester, schenen niet ver- verwonderd. Cp het gezicht van draagstoel, versierd met de draak van het Ya-men, boog de barbier tot zijn voorhoofd de grond raak te. Jacques beval hem: „Brengmij bij de slavin!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2