Vergadering van de Veiligheidsraad Functionarissen West-Europese unie WOENSDAG 6 OCTOBER 1948. Debat over het Berlijnse geschil li. K. H. Prinses Wilhelmina wordt beëdigd als Ridder M. W. 0. Nieuwe commissie voor internationale handel en economische samenwerking De politieke Commissie De Griekse verliezen Dr Deal naar Indonesië^tarug Oefeningen in de luchtcorridor Nedarland krijgt diamanten terug Frankering by Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Weinig wind. Zwaar bewolkt, droog weer met plaatselijke opklaringen. Weinig wind. Koude ochtend met hier en daar wat mist. Later iets hogere temperaturen dan gisteren. VRIJE 4e Jaargang No. 929 Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V(. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- De Veiligheidsraad is gister middag bijeengekomen om het debat van Maandag over het Bex- .lijnse geschli tussen de drie Wes telijke mogendheden en de Sow- jet-Uniie voort te zetten. De eerste spreker. Alexandre Parodi, van Frankrijk, opende het debat met een beschouwing over Wisjiniaky's Maandag geopperde bezwaren. Hij zeide, dat deze in twee categorieën waren onder te brengen argumenten, dat de zaak niet op de agenda moest worden geplaatst, daar er geen sprake was van een bedreiging van de vrede, en argumenten, dat het plaatsen op de agenda in strijd was met artikel 107 van het handvest. Volgens Parodi was het eerste bezwaar ongegrond, daar het de kern van de zaak be trof. Ook het tweede bezwaar met ibetrekking tot artikel 107 was ongeldig, daar het verwees naar handelingen t.a.v. voorma- lige vijandelijke landen, terwijl de zaak in kwestie slaat op hande lingen van de Sowjet-Unie t.a.v. de bezetende mogendheden. Het argument van Wysjinsky, dat de situatie te Berlijn geen bedreiging vormde van de vrede moest, zo zeide Parodii, verder onderzocht worden. Maar om dit te doen moest de zaak op de agenda ge plaatst worden. Faris al Choery van Syrië zei de, dat hij niet kc*n begrijpen hoe de Russische blokkade van Berlijn te rijmen was met artikel 107 van het handvest. Zij werd ruiet toege past tegen Duitsland of sommige van zijn bewoners, maar tegen de andere partners in de bezetting van de zóne. De zaak was een po litieke en sproot niet voort uit de laatste oorlog. De voorzitter, Dr. Bramuglia (Argentinië), verzocht hierna de afgevaardigden over te gaan tot stemming over de agenda, waar op o.m. het Berlijnse geschil voor komt. Voor er met de stemming begonnen werd, gaf Wysjinsky. leider van de Russische delegatie, te kennen, dat hij het woord wenste. Verontwoordigd wees hij de door Dr. Jessup van de Ver. Sta ten Maandag naar voren ge brachte argumenten van de hand. Hij sprak van „de belachelijke be weringen van de Amerikaanse gedelegeerde over de blokkade van Berlijn." „Wij hebben reeds gewezen*op een aantal feiten, die aantonen, dat er geen sprake is van een Russische blokkade van Berlijn of een bedreiging met uithongering van de bevolking van Berlijn", al dus Wysjinsky. Hij zeide, dat de Russische re gering hem geinstruëerd had om een „formeel bezwaar" te uiten tegen de opneming van de Ber lijnse kwestie in de agenda van de Veiligheidsraad. Wysjinsky zeide voorts, geen moeite te zullen doen om al de „ongegronde beweringen" van de Amerikaanse gedelegeerde, ,,die niets anders waren dan een pro-^ paganda-manoeuvre" te weerleg gen, omdat zij reeds in de Sovjet nota van 3 October waren beant- v, oord Jessup had volgens hem gepoogd de Veiligheidsraad af te brengen van de vraag of de kwes tie Berlijn, op de agenda moest worden geplaatst en in plaats daarvan te bewegen tot een pro pagandacampagne tegen de Sov jet-Unie. De Sovjet-regering had voorgesteld de kwestie Berlijn aan de raad van Ministers van Buiten landse Zaken voor te leggen. ^Dit Is het orgaan waar de kwestie thuis hoort", aldus Wy sjinsky. Hij kwam vervolgens terug op het voornaamste thema van zijn redevoeringen van Maan dag dat een hele serie Interna tionale overeenkomsten, o.a. die va* Jalta en Potsdam, duidelijk het apparaat omschreven, dat ge bruikt moest worden voor de regeling van kwesties ten aanzien van Duitsland en andere verslagen landen. De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, aldus Wy- sjinksky, was het ene instrument voor vrede en veiligheid, de Vei ligheidsraad het andere. Hun be voegdheden waren niet dezelfde. Ook het, Controle-apparaat van de vier mogendheden en de Geal lieerde Bestuursraad waren in strumenten ter verzekering van vrede en veiligheid. De in Mei 1945 door de vier grote mogend heden getekende verklaring, waarbij zij de verantwoordelijk heid voor het bestuur van Duits land aanvaardden, bepaalde dui delijk, dat de vier ondergeteken den maatregelen zouden nemen voor de volledige demilitairisatie van Duitsland. Deze maatregelen, waren de meest doeltreffende middelen om een Duitse agressie in de toekomst te verhinderen. Krachtens de verklaring ver plichtten de vier mogendheden zich tot het nemen van die maat regelen, die zij noodzakelijk acht ten ter verzekering van. de vrede en veiligheid. „Deze vereenkom- sten zijn wettig en gebaseerd op de overeenkomsten van Jalta en de andere viermogendhedenover- eenkomsten", aldus wysjinsky. De vier grote mogendheden' vorm den speciale organen de Be stuursraad en de Raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken. De betekenis van artikel 107 was onmiskenbaar. Zij, die deze orga- 1 nen trachtten te vernietigen moesten de verantwoordelijkheid aanvaarden om ze niet te willen gebruiken voor de vreedzame regeling van de kwestie Duits land. aldus Wysjinsky. Volgens hem waren er al ge noeg kwesties, als de Indonesi sche. de Palestijnse en de Griekse, die de Veiligheidsraad moest op lossen. Het was derhalve niet verantwoord deze te verwaarlozen en om te zien naar kwesties, „die voor speciale organen bestemd zijn." Fel bestreed Wysjinsky de ar gumenten van de Verenigde Sta ten en Engeland, die door Syrië gesteund werden, dat art. 107 van het handvest slechts kwesties ont staan tussen de overwinnaars en hun vroegere vijanden aan de be voegdheid van de Verenigde Na ties onttrok. ,,/Het zou absurd en belachelijk zijn te beweren, dat de verdedi gingsmaatregelen, die de Sowjet- autoriteiten in de Sowjet-sector van Berlijn moesten nemen, geen verband houden met Duitsland en gericht zijn tegen de andere tezettingsautoriteiten," aldus Wy sjinsky. Hij noemde de valutaher vorming der Westelijke Mogend heden in Berlijn een poging om de ecdhomie van de stad te ruïneren. Hij verwonderde zich erover, dat de kwestie in de Veiligheidsraad moest worden besproken en dat mën er zo'n haast mee maakte. Men wilde erover spreken alsof de Raad van Ministers van Bui- Zoals gemeld zal H. M. de Koningin Donderdag a.s. onder scheidingen uitreiken te Arnhem. Naar wil vernemen zal op deze plechtigheid H. K. H. Prinses Wilhelmina tot Ridder der Mili taire Willemsorde worden be ëdigd. Op de grote welde van het park Sonsbeek, waar de uitreiking zal geschieden, is voor Ridders M. W. O., die het modelkruis dragen, een afzonderlijke plaats gereser veerd. Ook voor oorlogsinvaliden zijn speciale plaatsen aangewezen. tenlandse Zaken te Moskou ge faald had. Maar er was geen Mi nisterraad in Moskou geweest, slechts informele, niet-officiële besprekingen. Was het derhalve niet juist te veronderstellen, dat er een of ander politiek spel ge speeld werd? Hij besloot met de mededeling opdracht gekregen te Rebben formeel bezwaar te moe ten maken tegen behandeling van deze kwestie in de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft met 9 tegen 2 stemmen besloten de kwestie Berlijn op de agenda ie plaatsen. Onmiddellijk na de stemming stelde de voorzitter voor de ver gadering tot heden te verdagen, doch Wysjinsky sprong op en verklaarde,,De Sovjet-delega tie zal niet deelnemen aan een bespreking van de kwestie Ber lijn in de Veiligheidsraad". De Oekrainse gedelegeerde viel Wysjinsky bij en zeide, dat ook hij niet aan deze bespreking zou deelnemen. Dr. Jessup van de V. S. ver klaarde, dat hij alleen wenste te kennen te geven accoord te gaan met het voorstel van de voorzitter om de vergadering tot hedenoch tend te verdagen. De Veiligheids raad zal hedenochtend te 10.30 uur weer bijeenkomen. Toen hem na afloop van de ergadering gevraagd werd of hij de vergadering van heden zou hij wonen, antwoordde Wysjinsky: „Dat zult u Woensdag wel zien." Ook zeide hij: „Dat hangt van mijn stemming af". Op de vraag: „Betekent uw optreden van gisteren, dat u van plan bent de V. N. te verlaten?" antwoordde Wysjinsky: „Neen. Wij zijn niet uit de V. N. getreden. Mijn verklaring was duidelijk ge noeg. Wij zullen niet deelnemen aan de bespreking van de zaak Berlijn in de Veiligheidsraad." Montgomery werd chef van de Britse imperiale generale staf In Juni 1946 Hij wordt wel de meest succesvolle generaal sedert Wellington genoemd en kan er zich op beroemen nog nimmer als bevelhebber verslagen te zijn. Hij voerde voor de oorlcg het bevel over een divisie in Palestina en keerde nog tijdig genoeg naar Engeland terug om in 1939 een divisie naar Frankrijk te brengen. Na de terugtocht uit Duinkerken voerde hij het hevel over de Brit se defensie in het Zuidoosten tot hij in de zomer van 1942 naar Noord-Afrika werd gezonden om het achtste leger aar. te voeren. Na zijn woestijn-overwinning in 1942 werd hij bevorder^ tot gene raal. Eind 1943 werd hij opper bevelhebber van de Britse leger groep onder Generaal Dwight Eisenhower voor de invasie in Europa. In 1934 werd hij Veld maarschalk. In gezaghebbende kringen wordt als reden van het feit, dat de vlootvertegenwoordiger bij het comité een vlagofficier is terwijl de vertegenwoordigers van de lucht- en landstrijdkrachten op perbevelhebbers zijn, opgegeven, dat de benoeming voor de vloot van plaatselijke betekenis is met betrekking tot de vloot-strategie. In noodgeval zou Groot-Brittan- nië zijn vloot doen optreden onder eigen bevelhebbers. De functie van de vlagofficier hij de permanente verdedigings- raad bestaat in het geven van advies over vlootzaken als bij voorbeeld de verdediging van ha vens en kustinstallaties. Het zou niet tot zijn taak behoren in, ge val van een oorlog de leiding te nemen wat betreft de vlootopera- ties op het gehele wereldtoneel. Van de benoemingen is door de secretaris-generaal van de per manente commissie van het ver drag van Brussel per communiqué kennis gegeven. Generaal De Lattre de Tassig- ny is 59 jaar oud en ontving zijn opleiding op de Franse militaire school te Saint Cyr. Hij diende in de eerste wereldoorlog, daarna in Marokko, en werd als luite nant-generaal verbonden aan de staf van Generaal Weygand, toen maals opperbevelhebber van het Franse leger. In d tweede wereldoorlog leidde hij verdedigingscampagnes bij Rethel en aan de Aisne als bevel hebber van de veertiende infan- terie-divisie. Na door de regering van Vichy in 1942 te zijn teruggeroepen als opperbevelhebber van de troepen in Tunis werd hij gearresteerd en' veroordeeld tot 10 jaar gevange nisstraf wegens zijn poging een onafhankelijke positie te vormen in de Pyreneeën toen de Duitsers in November 1942 die demarcatie lijn overschreden. In 1943 ont vluchtte hij naar Londen en' werd daarna commandant van, het eer ste Franse leger. In Juli1945 werd hij, inspecteur-generaal van het Franse leger Luchtmaarschalk Sir James Robb bekleedde in de laatste oor log een commandopost bij de R.A.F. in Noord-West-Afrika, was plaatsvervangend luchtstafchef hij het hoofdkwartier van de Geal lieerde expeditiemacht in 1944 en werd In 1948 vice-stafchef van de Britse luchtmacht. Vice-Admiraal Robert Jaujard is 52 jaar oud. Hij kreeg in 1941 het bevel over de kruiser Georges Na vijf uur debat, heeft de han delsconferentie der V. N. te Genève met 10 stemmen vóór en 6 onthoudingen besloten, dat de economische commissie voor Europa een speciale commissie zal instellen voor de bevordering van handel en economische samen werking tussen alle landen van Europa. I De Sovjet-Unie en vijf andere Oost-Europese staten onthielden zich van stemmen,, omdat deze resolutie naar hun mening niet voldoende nadruk legt op de noodzakelijkheid, de industrieën van door de oorlog geteisterde landen van Europa te ontwikke len. Op de conferentie zijn, 22 landen vertegenwwordigd, doch alleen de vertegenwoordigers van de lan den, die lid zijn van de economi sche commisie voor Europa, had den stemrecht. Men verwacht, dat de landen van Oost-Europa, hoewel zij zich onthouden hebben van stemmen, mede zullen werken aar, de nieu we handelscommissie, die vermoe delijk in December gevormd zal worden Een Sovjet-Russische resolutie, waarin verklaard werd, dat het p'an-Marshall een belemmering vormt voor de ontwikkeling dei economische samenwerking, daai het de landen van West-Europa verboden en beperkingen oplegt, De Canadese afgevaardigde, Generaal McNaughton, heeft in de politieke commissie verklaard, dat wanneer de Sowjet-Unie geen internationale controle wilde in de zin van het meerderheidsvoor- stel, al het werk van de atoom commissie opzij moest worden ge zet en de commissie opnieuw be ginnen. Dr. Clementis (Tsj.-Slowakije) achtte de Amerikaanse opvatting van een internationaal controle bureau onaanvaardbaar. Naar zijn mening was het zeker, dat dit bureau zou worden geleid in overeenstemming met de behoef ten van het kapitalistische systeem. De Australische afgevaardigde Hodgson zei, dat hii het Sowjet- voorstel in zjjn huidige vorm niet kon aanvaarden. Naar zijn me ning waren er verscheidene sta dia bij de productie van atoom energie die gevaarlijk waren en betrof het Sowjet-voorstel slechts bet laatste stadium. Niettemin betekende het voorstel een stap voorwaarts. De hoop moest nooit worden opgegeven want de gevol gen van een mislukking zouder te verschrikkelijk voor het mensdom zijn. Hodgson stelde voor dat de atonmrommissie haar werk zou voortzetten in de geest van het meerderheidsrapport. Kysselef. afgevaardigde van Wit-Rusland, zeide, dat Wit-Rus- land ten volle en. van ganser harte de Sovjet-resolutie steunde Met 27 tegen 7 stemmen werd hierna besloten Dinsdagmiddag niet te vergaderen, daar vele af gevaardigden de zitting van de Veiligheidsraad wensten bij te wo nen. De zitting werd opgeheven en de commissie zal Woensdag ochtend weer bijeenkomen. De „Vrije Griekse radio" heeft gemeld, dat de Griekse regering dit jaar 80.000 man heeft verlo ren van wie er 20.000 zijn gedood. Volgens Tanjoeg, het Joego-Sla- vische Nieuwsbureau, waren de verliezen aan rrfateriaal 9 fabrie ken en een grote hoeveelheid oor logsmateriaal. 93 Vliegtuigen der regering zouden zijn neergescho ten. Leygues, werd in 1944 bevorderd tot Schout-bij-nacht en voerde toen het hevel over een Frans kruiser-eskader. Hij nam deel aan de invasie-operaties in Nor- mandië en later in Zuid-Frank rijk. Na de oorlog werd hij vice- stafchef van de vloot. In 1946 werd hij vice-admiraal. Zijn viaggeschip Is het slagschip Richeliqji". werd met 10 tegen, 6 stemmen verworpen. Aan het eind van de conferentie zeide de Noorse voorzitter An ders Frihagen te vertrouwen, dat de nieuwè commissie zou uit groeien tot een belangrijke Euro pese instelling Waarnemers te Genève be schouwen de vorming van een nieuwe handelfecommissie voor Europa een overwinning op de politieke spanning. Men gelooft, dat de Sovjet-Russische delegatie eerst na het ontvangen van nieu we instructies uit Moskou beslo ten heeft zich van stemming te onthouden en niet tegen te stem men. Men verwacht, dat bijna alle Oost-Europese landen tot de commissie zullen toetreden, hoe wel het onzeker is, of de Sovjet republieken aan haar werk zullen deelnemen. Naar het A.N.P. van bevoegde zijde verneemt, heeft Dr. L. J. M. Beel, die dezer dagen als gedele geerde van het opperbestuur uit Indonesië is overgekomen, aan de Ministerraad verslag uitgebracht van zijn jongste bevindingen al daar, Over enige tijd zal Dr. Beel wederom naar Indonesië vertrek ken, nadat hij zijn verblijf hier te lande mede dienstbaar zal hebben gemaakt aan de voorbereiding van voorzieningen, verband hou dende met de voorgestelde in stelling van de federale interim regering in Indonesië. Zoals be kend, is het overleg nopens de wettelijke regeling, welke deze in stelling beoogt op grondslag van het nieuwe hoofdstuk XIV der Grondwet in yolle gang. Britse en Amerikaanse piloten van de Berlijnse luchtbrug hebben medegedeeld, dat sinds gisteren morgen vroeg door de Sowjets oefeningen worden gehouden met parachutes in de luchtcorridor van Berlijn. „De oefeningen zijn niet hin derlijk voor de luchtbrug en we beschouwen de zaak niet als ern stig", zo zeide de Amerikaanse hoofdcontroleur van het Berlijnse lu chtveiligheidscentrum. „De sprongen die klaarblijkelijk in verband staan met de najaars manoeuvres van het Sowjet-leger worden van geringe hoogte uitge voerd". tie Britse hoofdcontroleur van het Berlijnse luchtveiligheidscen- trum heeft geprotesteerd tegen de oefeningen. Een officiële Brit se woordvoerder verklaarde, dat de sprongen werden gemaakt in de buurt van Nauwen. Ongeveer 50 kilometer ten Noord-Westen van Berlijn in de luchtcrridor Berlijn—(Hamburg. Er werd ge sprongen van een hoogte van 800 meter. Het militaire bestuur van Hes sen heeft volgens het A. F. P aan Nederland een aantal dia manten overgemaakt, die tijdens de uorlog door de bezetter in Ne derland onvreemd werden en in 1945 te Friedberg ontdekt wer den. Tijdens een korte plechtig er \e Bad Neuheim, hebben de Nederlandse autoriteiten de dia manten opnieuw in bezit ge nomen. b Naar wij nader vernemen be- ti eft het hier een partij van onge veer 430 karaat, die een waarde vertegenwoordigt van 100.000- - 150.000 gulden. Eén deel van de diamanten is voorts nog Belgisch bezit en zal aan België overge maakt worden. Talrjjke afgevaardigden en anderen die de algemene verga dering van de V. N. hijwonen, zijn net slachtoffer geworden van een mfluenza-epidemie, die evenwel niet ernstig Is. Eén der diploma ten heeft de ziekte de naam flu- no" gegeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1