Zitting van de Veiligheidsraad NIEUWE SOWJET-NOTA aan Westelijke Geallieerden DINSDAG 5 OCTOBER 1948. Sowjet-unie stelt conferentieraad van Ministers voor De opstand in Peru Geheimzinnige gerucliten Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Tijdelijke opklaringen. Wisselende bewolking met aan vankelijk, voornamelijk in de kuststreken, nog enkele buien. Vooral in bet binnenland koude ochtend; in de middag onge veer dezelfde temperatuur als gistermiddag. Zw. tot matige wind, meest uit N.-richtingen. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 528. Verschijnt dagelijks Drukkerjj N.V, Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Het officiële Sowjet-nieuwsbureau Tass heeft de inhoud bekend gemaakt van een nieuwe nota der Sowjet-Unie aan de drie Westelijke Geallieerden. In antwoord op de in gelijkluidende termen vervatte nota's der regeringen van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten over de Berlijnse kwestie, overhandigd op 26 September, acht de Sow- jat-regenng het, na kennisneming van de inhoud, noodzakelijk te verklaren, dat de drie genoemde landen volledig verantwoord zijn voor de in Berlijn ontstane toestand, aldus de Sowjet-nota. Het Berlijnse vraagstuk bestond niet voordat de drie genoemde landen begonnen een afzonderlijke geldhervorming in te voeren. Ondanks de overeenkomst te Potsdam hebben Amerika en En geland een afzonderlijk econo misch lichaam in de Amerikaanse en Britse bezettingszone in het leven geroepen. De politiek der drie Westelijke mogendheden werkt echter de groei der anti-democratische na- znstische elementen in de hand, d:e tevoren verantwoordelijk wa ren voor de agressieve politiek vam het Duitse imperialisme. Deze elementen hebben hun °oP °P wraak niet opgegeven en vormen niet alleen een bedreiging voor de buurlanden doch voor ac he el Europa. de, laatste ,tijd, bijzonder in verband met de uitvpering van het plan-Marshall, is er werkelijk /gevaar gerezen van de zijde van een economisch oorlogspotentieel, aat m Duitsland gevormd wordt. Deze toestand vormt een schen ding; van de overeenkomst van Potsdam en is strijdig met de neiangen van alle vredelievende landen. In de Sovjet-nota wordt de Lon- dense conferentie over de toe komst van Duitsland veroordeeld. Daarna somt de nota de maat regelen op, die de Westelijke mo gendheden na de Londense confe rentie getroffen hebben Door de invoering van de Wes telijke mark, was de Sovjet-Unie gedwongen de Oostelijke mark in te voeren. Hierdoor waren de vervoersbeperkingen nodig gewor den. Zonder de afzonderlijke geld- hervorming zouden er geen ver- voersbeperking nodig zijn ge weest. Door de unilaterale handelingen in de Westelijke zëhes en de Wes telijke sectoren van Berlijn en het stichten van een afzonderlijke staat, hebben de drie Westelijke mogendheden het vier-mogend- hedenbestuur zowel van Duits land als Berlijn vernietigd. Niettegenstaande dit, heeft de Sovjet-regering geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid in Berlijn van bezettingstroepen. Dit werd twee Augustus door Premier Stalin tegenover de af-' gezanten van Amerika, Engeland en Frankrijk bevestigd. Op deze bespreking had Stalin voorgesteld, dat de vervoers beperkingen opgeheven zouden worden indien ter zelfder tijd de Duitse mark uit de Oostelijke zóne in (Berlijn ingevoerd zou worden, terwijl de Westelijke in Berlijn uit de circulatie zou wor den genomen. Indien de commandanten tot overeenstemming konden komen over de practische uitvoering van maatregelen ter opheffing van beperkingen op het gebied van het vervoer en handel tussen Ber lijn en de Westelijke zöines en het verkeer met de Sovjetzóne, en een gelijktijdige invoering van de Oostelijke mark als enige valuta in Berlijn, zouden deze maatrege len uitgevoerd worden. De commandanten, moesten 7 September rapport uitbrengen. De maatregelen moesten dusda nig zilndat in Berlijn de inwisse ling. tegen Sovjet-marken één tegen één kon geschieden. Alles moest zo gereged worden, dat er geen wanorde in de circulatie ont stond of dat de stabiliteit van de valuta aangetast werd. Voorts moesten de commandanten het eens worden over een handels overeenkomst tussen Berlijn en de Westelijke staten van Duitsland. Verder moest voldoende geld be schikbaar worden gesteld aan het stadsbestuur en de bezettende mogendheden. Het spreekt van zelf, zo gaat de nota voort, dat de verantwoor delijkheid voor de uitgifte van de Russische mark voor niemand anders dan door het Sovjet-opper bevel kan worden gedragen. Niettemin, aldus de nota, heb ben tijdens de onderhandelingen te Berljjn de Westelijke comman danten geëist, (jat zij toezicht zou den uitoefenen op de uitgifte van geld in de gehele Sovjetzóne. Daardoor zouden zij ook het ge hele economische leven in de Sov jet-zóne controleren. De Sóvjet-regering heeft stipt vastgehouden aan de overeenge komen richtlijnen van 13 Augus tus, die voorzien in gelijktijdige maatregelen In de vorm van op heffing der transportbeperkingen tussen Berlijn en de Westelijke zónes, de invoering van de Duitse mark van. de Sovjet-zö(ne als enige valuta in Berlijn en de instelling van een vierledige controle op alle financiële maatregelen te Berlijn, als aangegeven in de richtlijnen. De Sovjet-regering, zo gaat de nota verder, beschouwt de richt lijnen nog steeds als een bevre digende basis voor overeenstem ming en, is ook tevreden over de overeengekomen basis voor de handel tussen de Sovjet-zólne en de Westelijke zónes. Er bleef nog' te regelen over de kwestie van het toezicht op het vervoer van handelsvracht en passagiers langs de luchtroutes tussen Ber lijn en de Westelijke zóhes. Met hef oog op het bestaan van twee verschillende valuta's in Duits land was het duidelijk, dat het Sovjet-opperbevel de garantie no- d'g had, dat het luchttransport niet zou worden gebruikt voor on wettige valuta- en handelsopera ties. De Westelijke vertegenwoordi gers hadden verklaard, dit in te zien bij het onderhoud, dat zij 18 September met Molotof op het Kremlin hadden en de Amerikaan se vertegenwoordiger verklaarde toen, volgens de nota, dat bevre digende garanties van dien aard gemakkelijk konden worden ver kregen. Als de regeringen van de drie mogendheden deze verklaring juist achten, zo zegt de nota, acht de Sovjet-regering het heel goed mogelijk deze kwestie op een we derzijds aanvaardbare basis te regelen. De onderhandelingen mislukten, ondanks de onbedui dendheid van de nog overblijvende meningsverschillen, voor zover de drie Westelijke regeringen wei gerden zich te houden aan de overeengekomen richtlijnen voor de opperbevelhebbers. Op 27 Augustus, aldus de Sov jet-nota, werd overeenstemming bereikt over' de tekst van een communiqué, dat na afloop der onderhandelingen zou worden ge publiceerd. De vertegenwoordigers van de drie Westelijke landen verzeker den de Sovjet-regering, dat de Londense besluiten de mogelijk heid van overeenstemming tussen de vier regeringen betreffende de instelling van één regering voor geheel Duitsland niet uitsloten. In de nota wordt o.m. de be wering herhaald, dat de Westelijke mogendheden trachtten „de vrije hand te krijgen bij de in--en export van goederen, waardoor Berlijn zou worden tot een cen trum van speculatie in geld en goederen." De nota spreekt ten sterkste de Westelijke bewering tegen, dat de Sovjet-autoriteiten, onrust in Berlijn hadden aangemoedigd en zegt dat de onrust uit West-Ber- ujn is gekomen. (De verklaring van de drie Wes telijke regeringen dat de toestand te Berlijn zich had ontwikkeld tot een bedreiging van de internatio nale vrede en veiligheid is volgens de nota ongegrond De nota zegt dan. dat als iemand verantwoordelijk is voor .de huidige toestand te Berlijn, dit de drie Westelijke mogend heden waren ie de onderhandelin gen hadden doen mislukken. Wat betreft het voorleggen van de Berlijnse kwestie aan de Vei ligheidsraad acht de U-SjSiR. het nodig het volgende op te merken- 1. De kwestie van de toestand Berlijn moet volgens artikel 107 van het handvest der V. N.. worden opgelost door die regerin gen, die de verantwoordelijkheid voor de bezetting van Duitsland dragen. Zij kan niet aan de Vei- Iigheisraad worden voorgelegd. 2. Dé verklaring van de rege ring der V. S. dat een toestand is ontstaan die een bedreiging voor de internationale vrede en veilig heid ZOU vormen is niet in over eenstemming met de werkelijke stand van zaken. 3. De Sovjet-regering stelt v.0<?r'dat de overeengekomen richtlijnen aan de opperbevelhêb- bers worden erkend als een over- eenkomst tussen de regeringen van de U.S.SR., de V. S„ Enge- -and en Frankrijk, 0p basis waar van de toestand te Berlijn dient te worden geregeld. 4. De Sowjet-regering stelt voor dat de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken wordt bijeengeroepen om de kwestie van de toestand in Berlijn te bespre- ken, evenals de kwestie van Duitsland als geheel in overeen- stemming met de ^overeenkomst van Potsdam. Om HriD uur» cricfomnmJd/lorv ;n tt_;_ Om drie uur gisterenmiddag is de Veiligheidsraad der V. N. bij eengekomen om de discussie erf er de Berlijnse kwestie te openen. Voordat de zitting begon, schudden de Sovjet-afgevaardig den Wysjinsky en de Britse ver tegenwoordiger Cadogan elkander de hand en maakten grappen, zo meldt Reuter. De plaatsen voor het publiek waren alle bezet; er waren vele hoge gasten en diplomaten aan wezig. Daarna deelde Warren Austin mee, dat hij bij die behandeling van de Berlijnse kwestie niet zou pre sideren. Hij zou Argentinië ver zoeken de voorzittersplaats te be kleden, nadat de agenda aange nomen zou zijn. Echter zou hij zelfs geen president meer zijn bij c.e bespreking van de vraag, of de kwestie op de agenda gezet zou worden. Hij zou gebruik maken van de regel, dat een land, dat direct bij een zaak betrokken is, het recht heeft het presidium over te dragen aan het land, dat er volgens de alphabetische volgorde het dichtst hij staat. Daarom drog hij het voorzitterschap over aan Dr. Juan Atilio Bramgulia van Argentinië. Op het verzoek van Columbia om de redevoeringen gelijktijdig te laten vertalen in de vijf offi ciële talen, protesteerde Frank rijk, dat aandrong op het volgen der gewone procedure: succes sieve vertaling. België stelde voor, dat belde methoden tegelijk gevolgd zouden worden. Canada ondersteunde dit voorstel, doch de Sovjet-Unie meende, dat alléén gelijktijdige vertalingen gemaakt zouden worden. De algemene vergadering paste deze methode gewoonlijk hij zaken van het hoogste belang toe. Nadat nog diverse voorstellen waren gedaan, aanvaardde men onder gelach met algemene stem men een voorstel van Columbia om de vertalingen gelijktijdig te doen plaats hebben, echtermet die beperking, dat afgevaardig den om afzonderlijke vertalingen in het Engels of Frans zouden mogen verzoeken. Daarna bracht de voorzitter de agenda in discussie. Onmiddellijk hief Wysjinsky (U-S.iS.R.) „rustig de hand ~n", aldus Reuter, om in de gelegenheid te worden gesteld zijn bezwaren uit te spreken. Hij verklaarde, dat de klacht der drie Westelijke mogendheden „onge grond" was en dat de Veiligheids raad niet competent was om, de kwestie te behandelen. Elke po ging, aldus Wysjinsky, om de kwestie Berlijn te scheiden van de kwestie Duitsland is kunstmatig en betekent inbreuk op artikel 107. Dit artikel waarborgt het recht van een Geallieerde mo gendheid om maatregelen te ne men ten aanzien van de voorma lige vijanden uit de tweede wereldoorlog voor zover die maat regelen uit die oorlog voort vloeien. Wysjinsky betoogde, dat de kwestie Duitsland in haar geheel geregeld was door middel van internationale verdragen en daar om door de vier bezettende mo gendheden tot oplossing moest worden gebracht. Frankrijk, Groot-Brittannië en de V. S. beschikken volgens Wys jinsky, over alle wettige midde len om de zaaik te behandelen. Gaandeweg, zo zeigt Reuter, ge raakte Wysjinsky in vuur en maakte zijn bekende redenaars- gebaren. Onder verwijzing naar de jong ste Sowjet-nota, waarin wordt aangedrongen op een conferenie van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, zei Wysjins ky: „Is het niet vreemd, dat steeds, wanneer dit lichaam ac tief moet worden, het met lam heid is geslagen?" Er is geen blokkade in Berlijn, vervolgde Wysjinsky, want de Sowjet-regering had aangeboden voedsel en brandstof aan de Wes telijke zónes te verstrekken. Alle geruchten omtrent slechte condi ties in Berlijn, zo zei hij, worden verspreid om de vrees en de oor- logshysterie te vergroten. Daarna zette Wysjinsky uiteen, dat de Sowjet-zóne zich had „te verdedigen tegen de agress eve acties van de drie landen in kwestie", te weten de valutaher- vorming, waardoor de Oostelijke zóne dreigde overstroomd te wor den met een vloed van nieuwe valuta uit- het Westen. Wysjinsky achtte verder de be wering der drie mogendheden, dat de wereldvrede door de situa tie in Berlijn gevaar zou lopen, absurd. Zulke beweringen, zei hij. I worden kennelijk gebruikt om te trachten de vredesorganisatie der V. N. voor agressieve doeleinden i in het geweer te roepen. Categorisch wees Wysjinsky de beschuldiging van de hand, dat de Sowjet-autoriteiten de recente actie in de Oostelijke sector van Berlijn zouden hebben aangemoe- digd. Integendeel, zo zei hij, de Sowjet-autoriteiten te Berlijn hadden uitdrukkelijke aanwijzin- I gen uit Moskou gekregen, dat, ondanks de ontevrendenheid in de stad als gevolg van de door 4e Westelijke mogendheden op gelegde maatregelen, de orde ge handhaafd moest worden." Qrni al deze redenen heeft de regering der U.S.S.R. bezwaar de Berlijnse kwestie op de agenda van de Veiligheidsraad te doen plaat sen. De Belgische afgevaardigde Van Langenhove, die na Wysjins ky sprak, meende, dat de Sovjet- bezwaren buiten de orde vielen, aangezien men, zo zei hij, in dit stadium niet discussieerde over de vraag „of dit punt op de agen da moest worden geplaatst". Op dit moment interrumpeerde Wysjinsky. „Ik ben niet buiten de orde", zei hij, „ik behandel de kern van de zaak geenszins, aan gezien de Sovjet-regering niet van plan is hier de kern van de zaak ter sprake te brengen". Hij her haalde, dat de Ministers van Bui tenlandse Zaken deze kwestie dienden te behandelen en dat plaatsing van deze kwestie op de agenda van de Veiligheidsraad ge lijk zou staan met inbreuk op het handvest „Wij zullen daar niet "an meedoen." Philip Jessup, die voor de Ver enigde Staten antwoordde, zei, dat het hem niet verwonderde, dat de Sovjet-Unie niet wenste, dat haar „onwettige en vijandige activi teit te Berlijn" door de Verenigde .Naties onderzocht wordt. Onder verwijzing naar de jongste Sovjet nota meende Jessup, dat er geen verandering in de situatie was gekomen, aangezien de Sovjet- Unie nog weigerde „de Berlijnse blokkade op te heffen en aldus de bedreiging van de vrede, die thans door de Veiligheidsraad moest worden behandeld weg te nemen". Wysjinsky was verkeerd inge licht, als hij meende, dat de ge hele Duitse kwestie aan de Vei ligheidsraad werd voorgelegd. Jessup herhaalde daarop de in dt Geallieerde .nota vervatte be schuldiging aangaande onwettige en van dwang getuigende metho den, die de Sowjet-regering te Berlijn zou toepassen en daar vreedzame middelen tv et toerei kend waren. Hij vérklaarde, dat de Sowjet-Unie voortdurend en stelselmatig „het Handvest ver onachtzaamde". ,jDe werkelijke vraag is, of on der de huidige omstandigheden, waarvan ik de ernst niet onder schat, het enige internationale lichaam voor het behoud van de vrede inderdaad gebruikt kan worden om bedreiging van de vrede uit de weg te ruimen of dat de Sowjet-regering de wereld naar het niveau van een ongeor ganiseerde gemeenschap wil te rugvoeren met alle gevolgen van dien." Daarop zei Jessup, dat de Ver enigde Staten in doel en beginse len van de V. N. geloven en dat zij de verdraagzaamheid wensen te betrachten. De Westelijke rege ringen hebben zich gehouden, zo zei hij, aan het artikel van het Handvest, dat directe besprekin gen aanbeveelt voor de regeling van geschillen. Doch de Sowjet- Unie had regelmatig beloften ge schonden en aldus de methode der onmiddellijke bespreking waarde loos gemaakt. Verder zei Jessup, dat de Sow- jet-maatregelen en de daarachter stekende motieven „enige maan den vóór de valutamaatregelen in de Westelijke zóne aan de dag waren getreden", zodat er vol gens hem geen sprake kon zijn van een defensieve maatregel van de zijde der U.S.S.R. De Westelijke mogendheden hadden drie wegen kunnen vol gen: „Buigen voor het geweld van de Sowjet-Unie", „geweld met geweld beantwoorden" of „artikel 4 van het 3 Handvest er kennen, dat behandeling voor de Veiligheidsraad voorschrijft van geschillen, die de internationale vrede bedreigen." In een nota aan Amerika, En geland en Frankrijk over bet Ber lijnse vraagstuk, heeft de Sovjet- regering voorgesteld, de Berlijnse kwestie en de kwestie van Duits land als 'n geheel „overeenkom stig de vier-mogendhedenovereen- komst van Potsdam", tG bGspre- ken op een conferentie van de vier Ministers van Buitenlandse Zaken, zo meldt Tass, het officiële Sovjet-nieuwsbureau. Over het voorleggen van de Berlijnse kwestie aan de Veilig heidsraad zegt de Sovjet-nota dat de bewering als zou de Sovjet- Unie de internationale vrede be dreigen niet overeenkomt met de werkelijke stand van zaken en slechts bedoeld is om druk uit te oefenen. De bewering betekent een poging de V. N te gebruiken voor het uitvoeren van agressieve redoelingen, aldus de nota. De Sovjet-regering stelt voor, dat het rechtsnoer aan de com mandanten, waartoe op 12 Augus tus is besloten, wordt erkend" als overeenkomst tussen de Grote ïer, op basis waarvan de toe stand te Berlijn dient te worden geregeld. De opstand te Callao is door de regeringstroepen onderdrukt en de rust is thans in heel Peru weergekeerd. Een infanteriekazerne het arse naal en de schepen zijn door rege ringstroepen bezet. Men heeft meer dan 800 personen aangehou den. Tijdens schietpartijen liepen ongeveer 100 personen verwon- JnrfJ1 h °P' Uit reöeringsbron wordt bevestigd, dat de rebellie op touw was gezet door de Aprista -beweging (linksgezin- de revolutionnairen) om de door President Bustmente uitgevaar digde verkiezingen voor de con- stitueerende vergadering te be- ,e"*n- A1 de partijbureaux ziin door het leger bezet. a InZYitSerJ™d doengeruchten de ronde, dat hevige explosies, die door atoombommen zouden hunnen zijn veroorzaakt, door het meteorologisch instituut te Zurich zijn geregistreerd. Er werd on gewezen, dat zware explosies zich anders lieten registreren dan een aardbeving. Er is echter geen positieve methode om atoomexplo sies van andere zware explosies te onderscheiden. Medewerkers van Zwitserse meteorologische sta- g'ekre^ebben ,tel.efonisch opdracht gekregen zich te onthouder van commentaar op alle geruchten L at°"mexPlosies in de Soviet- Ume. De directeur van het me teorologisch instituut te Zurich verklaarde: „Ieder commentaar dat wij zouden geven, zou felle critiek uitlokken van de Sovi'et- autoriteiten, daar dergelijke be richten uiteraard grote politieke en militaire betekenis hebben Zn' zouden zelfs kunnen worden be schouwd als een schending van de Zwitserse neutraliteit."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1