Sowjets willen onderhandelingen over Berlijn hervatten. De Politieke Commissie der V.N. SPANJE MAANDAG t OCTOBER 1948. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vf Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- De Nederlandse eisen tot grenscorrecties De ontmanteling van Duitsland Voorsteilen van Ramadier en Wysjinsky Het complot tegen Siamese Regering Bunche klaagt over gebrek aan medewerking H.M. Koningin Juliana dankt de bevolking en de ontwikkeling in Europa Militair verdedigingsplan van 25 jaar Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet KNJ1I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Wisselend bewolkt- Matige wind tussen West en Noord. Wisselend bewolkt met plaatselijk enige regen. In het Zuiden van het land overdag iets koeler, vooral In Brabant en Limburg. DE VRIJE 4e Jaargang No- 927- Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Maarschalk Sokolofsky, de Sow- jet-Russsiche militaire bevelheb ber in Duitsland, heeft Zaterdag avond te Berlijn verklaard,, dat de Sowjet-Unie bereid is de on derhandelingen over de Berlijnse crisis te hervatten en op basis van de viermogendheden-overeenkomst welke op 30 Augustus te Moskou tot stand is gekomen. In de overeenkomst van 30 Aug. werden richtlijnen gegeven aan de 4 militaire gouverneurs in Duits land, wier besprekingen de vol gende dag begonnen, doch acht dagen later reeds vastliepen. De vier bevelhebbers hadden opdracht gekregen détails uit te werden van een overeenkomst over de kwesties van de valuta en het transport. Maarschalk Sokolofsky verklaar de in een intervieuw met journa listen van de onder Sowjet-Rus- sische controle verschijnende bla den, dat de Westelijke Mogend heden geen oplossing van de Ber lijnse kwestie wensten en de Ber lijnse crisis gebruikten, „om de aandacht af te leiden van hun verdelings-politiek in West-Duit land." De Berlijnse kwestie werd, vol gens Sokolofsky, verder gebruikt om de „reactionaire krachten in en buiten Duitsland te verzame len om deze aan te wenden als steunpilaren voor de uitvoering van het Plan-Marshall." De Wes telijke Mogendheden, aldus Soko lofsky, willen Berlijjn gebruiken als een vooruitgeschoven post in de strjjd tegen democratie en so cialisme. Sokolofsky zeide, in antwoord op hem door de journalisten gestelde vragen, dat de diepere oorzaken van de Berlijnse crisis gelegen waren in ,,de verdeling var Duits land" door de drie Westelijke Mo gendheden, die in Maart j.l. te Londen een resolutie aanvaardden over de oprichting van een West- Duitse Staat. De onmiddellijke aanleiding tot de Berlijnse crisis was, volgens Sokolofsky, de „afzonderlijke geld- sanering" door de Westelijke Mo gendheden, waarvan de bedoeling was, dat de Westelijke Mogend heden de nieuwe valuta van de Sowjet-zone in discrediet te bren- zodra deze werd ingevoerd. „Er was en is geen blokkade van Berlijn," verklaarde Sokolofsky. „De ge hele bevolking, aldus zeide hij, kan alles in de Sowjet-sector krijgen, ook steenkool voor de win+er. Slechts door de tegenwerking van de magistraat kan de bevolking deze artikelen niet in de winkels in de Westelijke sectoren verkrij gen." De „luchtbrug" werd door Soko lofsky een „volkomen onnodige en zuiver propagandistische opera tie" genoemd, waardoor „Duits land slechts met schulden wordt bezwaard." De eis van de Westelijke Gealli eerden, dat de vervoersbeperkin- gen zullen worden opgeheven al vorens te onderhandelen over de Berlijnse kwestie worden hervat, bewijst duidelijk, aldus Sokolofsky, dat de Westelijke Mogendheden de basis van de te Moskou gesloten overeenkomst, dat de vervoersbe- perkingen tegelijkertijd met de in trekking van de West-Duitse mark zouden worden opgeheven, hebben losgelaten REPUBLIKEINSE AMBTENAREN ONTVOERD. Volgens het Republikeinse pers bureau Ankara zijn verschillende Republikeinse ambtenaren in een gebied ten Zuiden van Djogja door een onverantwoordelijke ben de ontvoerd. Het is niet bekend waar zij verborgen worden ge houden. BlhSGHERMINGSMAATREGEL IN WESTELIJKE SECTOREN TE BERLIJN. Het Britse militaire bestuur heeft officieel bevestigd, dat poli tie van de Westelijke sector de stations van de luchtspoorweg in West-Berlijn heeft tfczet op order van de Britse, Amerikaanse en Franse autoriteiten, aldus meldt Dena (Amrikaanee zone). De aan de militaire gouverneurs gegeven instructies hielden in, dat de mark van de Sowjet-Russische zone de enige geldsoort In Berlijn zou worden. De Westelijke gou verneurs, aldus Sokolofsky, toon den door hun houding, dat zij niet slechts de controle wensten van de financiële politiek in Berlijn, doch ook in de Sowjet-Russische zone. Het Sowjet-Russisiche be stuur was niet van de te Moskou opgestelde voorwaarden afgewe ken. Toen hem tenslotte gevraagd werd hoe de vooruitzichten waren op een oplossing van de Berlijnse kwestie, antwoordde Sokolofsky: „De Sowjet-Russische Regering heeft op 25 Sept. verklaard, be reid te zijn verdere besprekingen over de Berlijnse kwestie te voe ren op basis van de op 30 Aug. te Moskou gesloten overeenkomst. Het ligt dus geheel aan de Rege ringen van de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk of een overeenkomst over het Ber lijnse probleem op een bruikbare basis bereikt zal worden. De po gingen om op een andere wijze tot een oplossing te komen, zijn klaarblijkelijk bedoeld om de ab normale toestand in Berlijn te deen voortduren, een toestand, welke echter wel eens niet zou kunnen leiden tot het resultaat, waarop de Westelijke Mogendhe den rekenen." BRITSE REACTIE OP SOKOLOFSKY'S VERKLARING Britse officiële kringen hebben de Sowjet-gouvemeur Maar schalk Sokolofsky beschuldigd van onjuist weergeven der feiten tij- dens de persconferentie, waarbij hij de Westelijke militaire gouver neurs aansprakelijk stelde voor het afbreken der onderhandelin gen aangaande de Berlijnse crisis. De berichten, welke verschenen zijn in Duitse bladen van de Brit se zóne van Duitsland als zou de Nederlandse regering met het oog op de internationale toestand haar eisen tot grenscorrectie heb ben ingetrokken, worden door het ministerie van Buitenlandse Za ken volkomen onjuist genoemd. De Nederlandse regering heeft stappen ondernomen om de aan dacht op deze berichtgeving te vestigen. De Duitse premiers van de elf staten in de drie Westelijke zónes hebben besloten de Britse, Ameri kaanse en Franse regeringen te verzoeken alle voorgenomen ont manteling op te schorten. In een memorandum, dat zij aan de drie regeringen zullen zen den, wordt verzocht de ontman telingsplannen opnieuw te bezien om vast te stellen of zij in over eenstemming zijn met de doelstel ling van het plan-Marshall dan wel een zuivere destructie- en concurrentiepqlitiek dienen. Het ontmantelingsschema in de Amerikaanse zóne is reeds uitge voerd, zodat het verzoek dus al leen zou gelden voor de Britse en Franse zóne. De premiers kwamen voorts overeen voor de komende veertien dagen Berlijn een nieuw tussen tijds crediet van 20 millioen mark te verlenen en keurden de aanbe velingen goed inzake wijzingen in de staatsgrenzen. Zij staan samenvoeging voor van de drie staten Wuerttem- berg-Baden tot één staat, die aan Zwitserland, en Frankrijk grenst. De terugkeer tot Beieren van het door de Fransen bezette district Lindau en de eliminatie van alle enclaves en exclaves. Enkele pre miers wensen verdergaande wij zigingen. In de vergadering van de poli tieke commissie der V. N. heeft Paul Ramadier (Frankrijk) ver zocht om een onderzoek ter juiste beantwoording van de yraag, wel ke landen het geheim van de atoombom bezitten. Aan het begin van de bijeen komst beschuldigde Ales Bebler Joego-Slavië) éde V. S. van een poging „voor zichzelf het mono polie van het geheim van de atoombom te behouden",. Hij steunde Wysjinsky's zienswijze, dat de atoombommen vernietigd moeten worden, voordat interna tionale controle van atoompro ducten aanvaard kan worden. Vervolgens sprak Ramadier, die het Sovjet-voorstel verwierp, ver nietiging van atoombommen voor af te laten gaan aan alle overige contróile. „Kunnen wij niet in zien dat voorafgaande vernieti ging van alle atoomwapens in het oordeel zou zijn van degenen, die bedrog plegen? Wij zouden geen waarborg hebben van algehele vernietiging?', aldus Ramadier. Ramadier pleitte voor een stel- stel, dat alle wantrouwen onmo gelijk maakt en legde nadruk op de noodzakelijkheid, de pogingen tot het invoeren van contrófe op de atoomenergie voort te zetten. Hij voegde er aan toe, dat de middelgrote en kleine mogend heden een speciale taak hadden, er op toe te zien, dat het streven naar controle niet verslapt. „Het atoomtijdperk is een tijdperk, waarin suprematie wordt bewaard voor de grote mogendheden met hun grote industriële productie. Alle andere mogendheden zitten in de ban van- ee,n verschikkelijke angst, waar wij onszelf van moe ten bevrijden. Is het noodzakelijk zich de vorm van internationale contrcle voor te stellen als een monster dat millioenen poten over de gehele wereld' uitstrekt, waar door zij, misbruik zal maken van haar bevoegdheid? Wanneer Wy sjinsky zegt, dat het meerder heidsplan onvoldoende Is, veroor deelt hij zijn eigen plan, dat slechts een inkorting van het meerderheidsplan is." Ramadier deed vervolgens een compromisvoorstel, dat naar zijn mening voor Oost en West aan vaardbaar zou zijn: Onmiddellijke en werktuigelijke overdracht van alle bestaande voorraden van atoombommen aan een internatio- naalcontrölelichaam. Na de rede van Ramadier deed Wysjinsky een compromisvoor stel: Gelijktijdige overeenkomsten in zake verbod van atoomwapens en internationale contröle der atoom energie. De twee door Wysjinsky voor gestelde overeenkomsten, die ge lijktijdig ondertekend en uitge voerd zouden moeten worden, lui den als volgt 1. Verbod van atoomwapens en alle andere wapens tot mas sale vernietiging. 2. Doelmatige internationale controle van atoomenergie. Voordat Wysjinsky sprak, wend de Ramadier zich in de loop van zh rede tot Wysjinsky met de volgende woorden: „Ik weiger te geloven, dat het onmogelijk io op zodanige wijze een internationaal lichaam te vormen, dat achterdocht ver dwijnt. Het internationaal con- trólelichaam zou gevormd worden door onpartijdige mensen men sen van de grootste onkreukbaar heid, die niet afgevaardigden van hun landen zijn, doch individuële dienaren der mensheid. Hebt gij geen vertrouwen in de mens vroeg Ramadier hartstochtelijk. „Is de mens zo in discrediet geraakt, dat het op dit gehele aardrond onmogelijk is mensen te vinden, die de wereld zullen bevrijden van dzee verschrikke lijke plaag?" Tenslotte beschreef Ramadier de verschrikking, waar de wereld aan blootgesteld zou worden, in dien geen contrölelichaam werd gevormd. „De Verenigde Naties zouden het eerste slachtoffer van de explosie zijn", aldus Ramadier. Hij verklaarde, dat Frankrijk zijn steun gaf aan het Belgische voor stel tot vorming van een subcom missie tot onderzoek van elke mogelijkheid van overeenkomst met de Sowjet-Unie. Ondanks protest van Wysjins ky, dat nog drie afgevaardigden moesten spreken, werd de verga dering tot Maandagmorgen ver- Toen Wysjinsky weer was gaan zitten, trok de Britse afgevaar digde McNeil met een handbewe ging de aandacht van de voorzit ter. Na Brazilië en Chili, de vol gende twee spreker.' op de lijst, werd McNeil het woord gegeven. Zonder aanvankelijk de nieuwe Sovjet-voorstellen te noemen, be gon hjj met de geschiedenis van de in de afgelopen twee jaar in de richting van de controle op de atoomenergie gedane pogingen, zoals die door Wysjinsky was ge releveerd, te „corrigeren." In antwoord op, een der be schuldigingen van Wysjinsky ver klaarde McNeil, dat de Britse delegatie steeds duidelijk heeft doen uitkomn, dat zij het contrö lelichaam voor de atoomenergie niet aan het veto onderhevig wenste te zien. De Sovjet-voor stellen wenste hij thans niet te bespreken. „Wij hebben natuurlijk tijd nodig om ze te bestuderen", aldus McNeil. REACTIE OP WYSJINSKY'S VOORSTEL. Het door Wysjinsky in de poli tieke commissie gedane compro mis-voorstel betreffende de con trole op de atoomenergie, is, vol gens Reuter's correspondent Mi chael Fry, in Westelijke kringen koel ontvangen. In gezaghebbende Amerikaanse en Britse kringen verklaarde m'en, dat het voorstel, dat „op het oog- een soort compromis inhoudt," het hart van het probleem geheel en al negeert. Het probleem, aldus deze krin gen, is niet of een conventie in zake het verbod van atoomwapens dient te worden getekend vóór of gelijktijdig' met een conventie be treffende controle op de produc tie van atoomenergie. De kwestk. die de commissie voor de atoom energie al twee jaar in een im passe heeft doen verkeren, was of de Sowjet-Unie al of niet bereid is een doeltreffende internationale co-ntrole op de productie, van de mijn tot aan de bom, te aanvaar den. Wysjinsky, zo zegt men in ge noemde kringen verder, sprak het ene ogenblik va.n „doeltreffende controle." en In het andere her haalde hij. zijn critiek op de voor stellen van de commissie voor atoomenergie ter vorming van een uitgebreid en doelmatig controle apparaat. Zolang de Sowjet-Unie niet be reid was het door de overgrote meerderheid der landen gesteun de controleplan te aanvaarden, zouden de Amerikaanse en de Britse delegatie sceptisch tegen over het Sowjet-voorstel blijven staan. Wysjinsky's stap werd uit gelegd als een enigszins spectacu- lair gebaar, dat bedoeld was om de wereld te tonen, dat de Sow- jet-regering tot een compromis bereid was. De leiders van het complot tegen ae Siamese Regering hebben zich Zaterdagochtend aan de troepen overgegeven, nadat zij de gehele nacht het Ministerie van Defensie hadden bezet gehouden. De Siamese Eerste Minister, Maarschalk Piboel So Gkram, vér- klaarde tegenover Reuter, dat rich thans 40 leiders in arrest be vinden en dat het complot een poging was geweest het proces tegen mannen, onder wie de naar het buitenland uitgeweken ex-Pre mier Prigi Panomyong, te doen ophouden. Het proces betreft de moord op Koning Ananda van Siam, in 1946 gepleegd. Dr. Ralph Bunche, de waar nemende bemiddelaar der V. N. in Palestina heeft bij: de Veilig heidsraad geklaagd over gebrek aan medewerking van zowel Jo den als Arabieren. In een tele gram aan Sir Alexander Cadogan, die tot Donderdag voorzitter was, zeide Bunche dat de moord op Bernadotte een „tragisch licht had geworpen op de steeds slech ter wordende situatie in Palesti na" en hij voegde daaraan toe, dat de veiligheid van het perso neel der V. N. in gevaar was. Bunche gaf er voorbeelden van hoe het toezicht op de wapenstil stand werd belemmerd, zoals het •weigeren van vrije toegang van waarnemers van de V. N. tot zekere havens en strategische ge bieden, laksheid in het geven van medewerking aan waarnemers die incidenten onderzochten. Zes levens waren verloren gegaan bij het toezicht op de wapenstilstand het leven van de bemiddelaar zelf inbegrepen, terwijl 7 man wer den gewond. H. M. Koningin Juliana brengt het volgende ter kennis van de bevolking „,Het is mij een behoefte allen van harte dank te zeggen, die in zo velerlei vorm getoond hebben, mee te leven met Mijn beëdiging en inhuldiging. Het zeer grote aantal geluk wensen uit Nederland, de Over zeese Gebiedsdelen en het buiten land, maakt het practisch niet mogelijk, ieder persoonlijk te be danken, zoals Ik zo gaarne had gedaan, doch U moogt ervan- overtuigd zijn, hoezeer deze din gen ons allen goed hebben gedaan en gesterkt hebben, waardoor de voorbije weken voor ons onver getelijk werden." (Van Reuter's correspondent William Hardcatlel. In officiële Amerikaanse krin gen heeft men verklaard, dat het al of niet toestaan aan Spanje deel te nemen aan de ontwikke ling in Europa wat betreft mili tair en economische samenwer king, 'n' kwestie is waarin Europa moet beslissen. De Ver. Staten bleven bij de beslissing van de V. N„ dat ledenstaten hun hoog ste diplomatieke vertegenwoordi gers uit Madrid dienden terug te roepen. Men neemt aan, dat de Ver. Staten het aan de landen van de West-Europese Unie zullen over laten te beslissen, of zij Spanje in hun militaire alliantie zullen op nemen. In de naaste toekomst konden geen stappen worden verwacht om Spanje binnen het zich uit breidende veld van Europese sa menwerking te brengen. In diplo matieke kringen is men van me ning, dat de beslissing in laatste instantie bij de openbare mening moet berusten. De publieke opinie in Frankrijk wordt als de belangrijkste factor in Europa gezien. Men zou de communistische propaganda in de - kaart spelen als men het Spanje van Franco een plaats gaf in de West-Europese Unie. Te Washington is men van ge voelen dat, als Franco bereidheid zou tonen die elementen uit zijn politiek te verwijderen, die de meeste tegenkanting hebben ge wekt, misschien 'n begin zou kun nen worden gemaakt niet in de naaste toekomst, doch na ver loop van tijd Spanje bij wijze van proef op te nemen in 'enkele on dergeschikte organen van het Europese overleg. In regeringskringen spreekt men oyer hét algemeen de me ning uit, dat de berichten uit Britse bron, volgens welke „Mi nister Marshall en John Foster Dulles geheime besprekingen zou den hebben gevoerd met Minister Bevin betreffende een militair verdedigingsplan voor 25 jaar tus sen de Verenigde. Staten en de landen, die het pact van Brussel hebben ondertekend", wel eens met de werkelijkheid zouden kun nen overeenstemmen. In dezelfde kringen wijst men er op, dat het hier een aanvaard bare uitleg betreft van de bespre kingen, die sedert maanden te Washington worden gevoerd tus sen het Ministerie van Buiten landse Zaken en de diplomatieke vertegenwoordigers van Groot- Brittannië, Frankrijk, België, Ne derland, Luxemburg en Canada, met het oog op een eventuele deelneming van de Verenigde Sta ten aan het Atlantisch pact. Anderszijds verklaart men te Washington, dat zulke besprekin gen niets buitengewoons zijn op het ogenblik, dat de Amerikaanse regering ten gunste van de West- Europese landen de mogelijkheid onderzoekt van een soort van leen- en pachtwet, die voor het oorlogsmaterieel het zelfde zou betekenen als het plan-Marshall voor het Europees herstel. In bevoegde kringen wijt men de terughoudendheid van het Mi nisterie zelf aan hei feit, dat het centrum van deze besprekingen wegens afwezigheid van Marshall thans niet Washington is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1