De Beriijnse kwestie in een ernstig stadium TL De buitenlandse politiek der Verenigde Staten DE GAULLE valt parlementair stelsel aan Chefarïne 4 GOERING'S letterlijke aanmaning tot plundering Het Benzine verbruik ZATERDAG 2 OCTOBER 1948. Prinses Wilhelmina trekt zich terug als bescherm vrouwe van verenigingen Luit.-Admiraal Helfrich neemt afscheid van de Vloot en draagt commando over Grote belangstelling voor Rode Kruis-prijsvraag Document over geheime Engels-Australische besprekingen? Resolutie Joego-Slavisehe Nationale vergadering Stakingen in Frankrijk Nederlands schip aan de grond Toeslagen op renten krachtens Invaliditeitswet Waarcebonnen voor Ccnsumertencrediet Sowjet-Commandant weigert neutrale zone om Berlijn's Raadhuis goed te keuren Franke ring by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Zelfde temperatuur. Droog weer met veranderlij ke bewolking en plaatselijk ochtendmist. Ongeveer dezelf de temperatuur als gisteren. Zwakke tot matige Zuid-Wes- telijke wind. Onder Redactionele leiding van P. Li. D. J. ran Oeveren ledactte-aarea: Noordstr. 56-OT, Temeuien Tel. 2510 - Na 6 uur 2078. Hoofdagentsohap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondflke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks DE TBIJE 4e Jaargang No. 926. Drukkerij N.V. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Adver tentieprfla per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent ZON EN MAAN Abonnementsprijs ƒ5,25 per kwartaal. 1948 Zon Muiti Oct. Opk. Omd. Opk. Ond. 2 6.42 18.16 5.51 18.22 3 6.43 18.14 7.22 18 36 4 6.45 18.11 8.52 18.51 5 6.47 18.09 10.21 19.09 6 6.48 18.07 11.49 19.33 7 6.50 18.05 13.10 20.07 8 6 52 18.02 14.20 20.52 9 6.54 18.00 15.14 21.51 10 6.55 17.58 15.53 22.59 11 6.57 17.56 16.21 Het is begin October. De win ter slaat voor de deur met zijn vele koude, natte en mistige da gen-, De blokkade van Berlijn door de Russen duurt onvermin derd voort. Reeds meer dan honderd dagen onderhoudt een stroom van Westelijke vliegtui gen het contact tussen de Ameri kaanse, Duitse en Franse voor posten in Berlijn en de buiten wereld. Wat echter een veel grotere prestatie genoemd moet worden is de bevoorrading van enige mil- lioenen Berlijners door de lucht, de bewoners van de bezettings zones der Westelijken. Want in feite heeft de Russi sche blokkade niet dat succes, cat er van gehoopt werd. De Beriijnse bevolking ontvangt de normale dagrantsoenen en de be voorrading gaat thans zelfs zo goed, dat een rantsoenverhoging eerder overwogen wordt dan een verlaging. De blokkade duurt voort en de onderhandelingen tussen de grote Vier over de opheffing zijn afge broken Dit laatste is het ergste. Zoals steeds met de Russen von den' er eindeloze besprekingen te Moskou plants, die er eerst roos kleurig uitzagen, maar zoals uit de thans gepubliceerde stukken blijkt heeft Stalin zijn aanvanke lijke verzoeningsgezinde houding weer laten varen en heeft hij in bedekte termen aan zijn opper bevelhebber in Berlijn, Maarschalk Sokolovsky, opdracht gegeven bij de uitwerking van de overeen komst van Moskou, met de ove rige bevelhebbers dergelijke eisen te stellen, dat hieraan toch weer ndet voldaan kan worden. Eén dezer eisen was, dat de Sovjet- Unie de volledige contröle wenste te hebben over al het vervoer te laad, te water en in de lucht van de Westelijke zómes naar Berlijn. Hierin willen de Westelijken niet treden en na een laatste nota- wisseling was de breuk een feit. De lezer zal zich misschien af vragen, waarom dit nu zo'n be langrijk punt is, daar een vervoer door de Russische zóne naar Ber lijn met controle van de Russen toch altijd beter is dan helemaal geen vervoer. Maar er schuilt hier een lelijke adder onder het gras. Het vervoer te land en te water naar. Berlijn is namelijk nooit geregeld tussen de 4 mo gendheden. Rusland heeft* ,in 1945 tegen zijn hondgenoten verklaard, dat het de toegangswegen tot Berlijn wel zou aanwijzen. Men nam met die toezegging toen genoegen. Tlhans echter hebben de Westelij ken geen schriftelijke overeen komst, waarop zij zich kunnen beroepen. Het luchtverkeer echter werd later nauwkeurig geregeld, zodat de Russen dit zonder een totale breuk te bewerkstelligen, minder gemakkelijk kunnen verhinderen. Geeft men nu de Russen over alle vervoer de controle, dan gaat ook deze laatste mogelijkheid aan het wankelen. v Amerika, Engeland en Frank rijk hebben nu de Beriijnse kwes tie voorgelegd aan de Veiligheids raad. In de begeleidende nota beschuldigen zij Rusland van het in gevaar brengen van de vrede en zij verzoeken de Veiligheids raad een uitspraak te doen. Het spreekt wel vanzelf, dat zij niet verwachten dat daarmede het dilemma de wereld uit is. De kwestie is zeer ingewikkeld en een behandeling van de Veilig heidsraad neemt meestentijds veel tijd in beslag. Komt er tenslotte een uitspraak uit de bus, die Rus land niet bevalt, dan kan dit lard zijn recht van veto doen gelden en dit veto ontneemt aan de be slissing alle kracht Gebruikt Rusland het recht van veto niet, dan is het nog altijd de vraag of het lafd zich aan een eventueel bevel tot opheffing van de blok kade houdt. Wie kan het tenslot te dwingen? De Veiligheidsraad zeker niet. Zelfs veel kleinere landen storen zich niet aan haar beslissingen en hiermede is in het verleden reeds dpiidfelijk de zwakheid van dit lichaam be wezen. De bedoeling, die men achter deze stap der Westerse democra tieën m<*et zoeken ligt veeleer in de verwachting, dat de gehele vrije wereld de houding van Rus land in deze zaak verwerpt. Reeds bleek uit toespraken van talrijke vooraanstaande staatslie den op de Algemene Vergadering der Verenigde Naties te Parijs,, dat men het Rusland zeer kwa lijk neemt, dat het een vreAÉpe wederopbouw van de wereld en van Europa in het bijzonder tegenwerkt en saboteert.- Onder deze had de grootse rede van de Belgische eerste-Minister Spaak het meeste bijval. Openlijk en zeer agressief beschuldigde deze de Sovjet-Unie van het systema tisch onbruikbaar maken van de organisatie der Verenigde Naties. Hierdoor worden de West-Euro- pese landen gedwongen hun heil te zoeken in onderlinge verdra gen, daar anders hun veiligheid ten enenmale onvoldoende ge waarborgd is. Spaak verweet de Russen, dat zij achter het ijzeren gordijn niemand toelieten om eens te zien wat zij uitspoken. Onze landen daarentegen staan voor een ieder open. Wij hebben ook niets te verbergen. Hij beschuldigde de Russen, dat zij het Westerse standpunt niet wensten te begrijpen en hiertoe nooit een enkele poging hadden ondernomen. Hierdoor is in het Westen vrees ontstaan, vrees voor een nieuwe oorlog, vrees voor nieuwe overheersing en ty- rannie en vrees voor een nieuw dictatoriaal systeem, waaraan wij geen behoefte hebben. Nog is alles niet verloren, doch een loyale medewerking van Rus land is nodig, zo eindigde Spaak zijn luid toegejuichte rede. Het valt echter te betwijfelen of dit alles iets aan de houding der Russen zal veranderen. Zij hebben er immers belang bij, dat de wereld in angst en vrees een chaotisch beeld vertoont Hoe meer troebelen, hoe groter de moeilijkheden, hoe slechter de economische toestand, des te dankbaarder arbeidsveld ligt er open voor de communistische propaganda. De secretaris van Prinses Wil helmina deelt het volgende mede: „Gedurende Haar regering is Prinses Wilhelmina van vele ver enigingen beschermvrouwe ge werden. Met vreugde zal Zij steeds te rugdenken aan het contact dat Zij kierdoor gedurende vele jaren met het Nederlandse verenigingsleven heeft gehad. Prinses Wilhelmina acht het thans echter minder gewenst deze functie, die Zij als Koningin heeft aanvaard, te blijven vervul len. Zij heeft derhalve opdracht gegeven de betrokken verenigin gen in kennis tè stellen van Haar voornemen Zich als bescherm vrouwe terug te trekken." De bevelhebber der zeestrijd- brachten, Luit.-Admiraal C. E. L. Helfrich, heeft gisterenmorgen aan boord van de luchtverdedi- gingskruiser „Jacob van Heems- kerek" in tegenwoordigheid van deputaties van onderdelen, sche pen en inrichtingen van de Ko ninklijke Marine, afscheid geno men van de vloot en het comman do overgedragen aan Vice-Adml- raal Jhr'. E. J. van Holthe. Gtezien de grote belangstelling, vooral van de zijde van hospitalen en beurtschippers, voor de in dustrie-prijsvraag van het Nederl. R.ode Kruis, heeft het Rode Kruis diegenen, die hun formulier niet gebruiken, verzocht dit terug te zenden aan het Hoofdbestuur in Den Haag. Door heel Nederland werden twee en een half millioen pnjsvraagformulieren huis aan huis bezorgd, maar nog steeds stromen de aanvragen om toezen ding- van extra formulieren bin nen. De republikeinse candidaat voor het presidentschap van de V. S., Thomas E. flewey, heeft in een verkiezingsrede een programma van hegen punten ontvouwd be treffende de buitenlandse politiek van de V. S. Deze politiek moet gericht zijn op een durende vrede. Wij zijn echter niet van plan, aldus Dewey, ons door de Sovjet- Unie te laten koeionneren of over bluffen. Bij het vormen van onze buitenlandse politiek moeten wij van nu af aan elke dag denken aan de les van Munchen. Hoe zeer wij ook vrede mogen wen sen, wij kunnen deze niet kopen door steeds toe te geven. Dat kan slechts tot slavernij of tot oorlog leiden. Dewey herhaalde zijn voorstel tot vorming van de Verenigde Staten van Europa. De organi satie van de Verenigde Naties moest worden gesteund en de vriendenhand gereikt aan vrij heidslievende mensen overal ter wereld. Ook het Europees her stelplan diende van ganser harte te worden gesteund. Het Ruhr- gebied moest worden gedemilita riseerd en onder internationaal toezicht geplaatst. Wij zullen een einde maken aan de tragische verwaarlozing van onze oude vriend en bondgenoot China, aldus Dewey. Wij moeten in militair opzicht zo sterk zijn, dat geen enkel land het zal wa gen ons aan te vallen. Als hoek steen van onze buitenlandse poli tiek moeten wij de nauwe en har telijke samenwerking met onze naburen op het Amerikaanse con tinent blijven versterken. Wij heb ben er naar gestreefd alle landen Arthurd Fadden, leider der Australische Boerenpartij, heeft in het parlement een document getoond, dat naar zijn zeggen een verslag van besprekingen te Lon den tussen Minister-President Chifley en het Engelse kabinet over de veiligheid van Australië bevat. Volgens Fadden zouden de V. S. verklaard hebben, Australië ver der geen geheime inlichtingen meer te zullen verstrekken we gens „lekken in de veiligheid van het gemenebest" en van Enge land de verzekering gevraagd hebben, dat Australië geen ge heime Inlichtingen meer zou krij gen. Chifley antwoordde: „Indien de verklaring in het document waar is, citeert Fadden uit een gestolen document. Is de verklaring niet waar, dan citeert hij uit een ver- valst-v document". Chifley zeide deze kwestie te zullen onderzoe ken. tot onze vrienden te maken, doch willen van geen enke'l land een satelliet maken. Over de gespannen verhouding tot de Sovjet-Unie zei Deweyt De beste manier om met de Sov jet-leiders om te gaan is hen als Sterke gelijken te behandelen op dat hun eerbied voor ons wordt hersteld. Het is niet te laat een consequente en doeltreffende bui tenlandse politiek te vormen en te volgen en de Sovjets te doen begrijpen, dat wij van plan zijn anderen eerlijk te behandelen, maar dat wij er aan de andere kant op staan, dat anderen ons eerlijk behandelen. Het staat wel vast, dat hun eerste doel is de Westelijken uit Berlijn te werken. Dan staat niets de Sovjetisering van Oost- Duitsland meer in de weg. Daar na en daarnaast zullen zij trach ten Frankrijk en Italië zoveel mogelijk innerlijk te verzwakken om zodoende ook daar het com munisme te laten zegevieren. En zien zij niet reeds duidelijk in de toekomst de grote strijd met hun rivaal, de Verenigde Staten van Amerika? De enige juiste houding hier tegenover zal slechts kunnen be staan uit een zo- nauw mogelijk samengaan van geheel West- Europa. Onderl'nge twistpunten dienen vergeten te worden en samen met behulp van Amerika dient men een leger op te bouwen, dat sterk genoeg is om de Rus sen te imponeren. Slechts dan bestaat er een kans, dat deze van hun plannen afzien. De Joego-Slavische nationale vergadering heeft Donderdag bij acclamatie een uit zeven punten bestaande resolutie aangenomen, gericht tegen de „lastercampag ne'' van de Russen en Kominform- landen" en „hun pogingen om de Joego-Slavenv aan te zetten tot een revolutie tegen hun regering," De hele vergadering bestaan de uit de federale en volksraden in verenigde zitting en alle be langstellenden op de publieke tri bunes stonden op en applaudiseer- den geestdriftig onder het uit roepen van de naam van Maar schalk Tito toen de zitting van vier dagen werd besloten. Maarschalk Tito, die met alle andere leden van het kabinet de vergadering bijwoonde, stond eveneens op en dankte zichtbaar geroerd voor het applaus. Voor het eerst is in een motie de Sowjet-Unie met de Komin- form uitdrukkelijk genoemd als ,de aanzetter tot de lastercam pagne". De aanvaarding van de resolu tie wordt in Belgrado beschouwd ais een motie van vertrouwen in Maarschalk Tito in- weerwil van de groeiende vijandigheid van ae Sowjet-Unie en de volksdemocra tieën van de Kominform-groep. Generaal Charles de Gaulle, leider van de R- P. F heeft tij dens een bespreking met onge veer 400 Franse en buitenlandse journalisten een heftige aanval gedaan op het huidig parlemen tair stelsel. „Het in 1946 ge vormde regeringsstelsel is mach teloos gebleken en is thans wat BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET 10 TABLETTEN t art (Ingez. Med.) TEGEN PUNEN SN GRIEP Ongeveer 150.000 arbeiders van het genationaliseerd gas- en eüectriciteitsbedrijf in Frankrijk hebben gisterenmorgen vier uur lang een „waarschuwingsstaking" gehouden uit protest tegen het besluit van de regering bij wijze van bezuiniging 10 van het personeel te ontslaan. De stakers behoren zowel tot de communistische ais de niet- communistische vakverenigingen. Ilqt gas stor.d van 8 tot 12 uur onder lage druk. De toevoer van electriciteit viel zo nu en dan uit. Alle diensten, die in het belang van de veiligpeid werken, func tioneerden echter normaal. De „Orestes" van de K.N.S.M. is Vrijdagmorgen bij stormweer aan de grond gelopen bij Henry Point, Richard Island, 220 mijl ten N.W. van Punta Arenas, zo is van Chileense zijde meegedeeld. Het schip meet 2663 ton. Drie Chileense schepen bevinden zich op weg naar de „Orestes". De twee voorste ruimen maken water. Publicatie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Op 6 Augustus 1942 was in de Hermann-Goering-zaal van het Reichsluftfahrtmiuisterium te Berlijn een illuster gezelschap van hoge Duitse autoriteiten verza meld. De Rijksmaarschalk had uit de verschillende-door Duits land bezette en veroverde gebie den de Rijkscommissarissen bijeen geroepen om er bij hen op aan te dringen een scherpere exploitatie ir. deze bezette landen uit te voe ren; ook Seyss-Inquart was aan wezig. Van hetgeen Goering zeide en van hetgeen door ande ren ter ondersteuning of ter be strijding van zijn betoog werd op gemerkt. werd een stenografisch verslag gemaakt. Van het ver slag, dat als zeer geheim werd beschouwd, werd een aanzienlijk aantal copieën verspreid. Het was een dezer copieën, die op 19 Augustus 1942 met een begelei dend briefje werd toegezonden aan Herrn Geheimrat Dumont van het Auswaertige Amt en dat Ceel van het archief van Von Rib- bentrops departement viel in Rus sische handen. Zo deponeerde de Russische aanklager na Duits- land's capitulatie, bij het interna tionale militaire gerechtshof in Neurenberg Dumont's copie van Goering's toespraak, op tafel. Dit stuk is tot dusverre nimmer we reldkundig gemaakt. Bovenstaande inlichtingen zijn verzameld door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Am sterdam, dat tevens in het bezit fs gekomen van de letterlijke tekst van het stenografisch opge nomen verslag der gedenkwaar dige bijeenkomst. DE DUITSER ZAL GEEN HONGER LIJDEN. „Als er honger geleden wordt, dan lijdt niet de Duitser honger, maar anderen," zo snauwde Goe ring zijn toehoorders toe en in strijd met de werkelijkheid be weerde hij telkens opnieuw, dat de Duitse rantsoenen lager wa ren, dan die in de bezette gebie den, zij het dan ook dat daar de Met het oog op de zorgelijke deviezenpositie zag de regering zich in het begin van dit jaar ge noodzaakt, maatregelen te over wegen om zonder aantasting van de economische bedrijvigheid, een toeneming van het benzinever bruik te voorkomen en voor zo veel mogelijk dit verbruik te be perken. Naast andere maatregelen, waaronder versterkte controle op het Zondagsrijverbod, werd ook overwogen opnieuw de benzine distributie in te voeren. Aange zien de verschillende maatregelen, die onder het oog gezien werden, noodzakelijkerwijze tot uitbrei ding van het aantal ambtenaren zouden leiden, hebben de Minis ters van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken be sloten geen verdergaande stappen te doen alvorens een proef zou zijn genomen met een door de in centraal overlejf samenwerkende verkeers- en vervoersorganisaties aanbevolefi actie, die zou zijn ge richt op een vrijwillige beperking van het benzineverbruik en een rationeler gebruik van ons auto park. Per 1 April 1948 werd deze campagne, de z.g. Z-actie, die drie maanden zou duren, ingezet. Om het resultaat van deze actie te beoordelen moet worden gebruik gemaakt van de vergelijkende cij fers tussen het verbruik in 1947 en dat in 1948. In het eerste kwartaal van 1948, voorafgaande aan de Z- actie, bedroeg de aflevering van de benzinemaatschappijen aan de pomphouders 125.500 ton tegen 104.400 ton in het eerste kwar taal van 1947. Uit de gegevens over de maanden April, Mei en Juni 1948, de periode dus, waarin de Z-actie plaats vond, blijkt, dat in totaal rond 141.400 ton benzine werd afgeleverd tegen ruim 138.000 ton In dezelfde periode van 1947. Hoewel deze cijfers geen zeker heid geven omtrent het juiste benzineverbruik, houden zij wel een aanwijzing daarover in. In aanmerking genomen, dat het aantal in gebruik zijnde motor rijtuigen gedurende het jaar 1948 niet onbelangrijk is gestegen en dat het vrachtvervoer langs de weg steeds intensiever is gewor den, bestaat er aanleiding om van regeringswege te volstaan met gedurende de eerste maan den de verdere ontwikkeling van het benzineverbruik nauwlettend te blijven volgen, aldus het Mi nisterie van Economische Zaken. Hoewel de Z-actie thans offi cieel geëindigd is, wordt de ver wachting uitgesproken, dat de weggebruikers ook in de toe komst de tijdens de actie door de verkeers- en vervoersorganisaties gegeven aanwijzingen zullen blij ven volgen, opdat van overheids wege verdergaande dwingende maatregelen achterwege zullen kunnen blijven. welig tierende zwarte handel zijp bijdrage leverde tot de beter voor ziene dis. ,,In ieder der bezette gebieden zie ik de mensen volgevreten en ons eigen v°lk lijdt honger. U bent er waarachtig niet naar toe ge stuurd om te werken voor het wei en wee van de u toevertrouwde volkeren, maar om het onderste uit de kan te halen, zodat het Duitse volk kan leven. Dat ver wacht ik van uw inspanning. Dat eeuwige zorgen voor die vreem delingen moet nu maar eens uit zijn." ,,Ik heb hier rapporten liggen over wat u denkt te leveren. Dat is gewoonweg niets, als ik uw landen in aanmerking neem. Het kan mij niets schelen, of u zegt dat uw mensen van honger om vallen. Laat ze dat gerust doen, zolang er maar geen Duitser van de honger omvalt. Als u gehoord zoudt hebben, hoe de Gouwleiders hier gesproken hebben, dan zou u mijn razende woede begrijpen, dat wij zulke prachtige gebieden heb ben veroverd en dat ons volk mo menteel werkelijk bijna gedaald is tot de miserabele rantsoenen van de eerste wereldoorlog. Eén ding zal ik doen: de hoeveelheden, dis ik u opgeef haal ik binnen, en als u dat niet kunt dan zal Ik- de or ganen in werking stellen, die on der alle omstandigheden die din gen bij u er uit zullen halen, of u dat prettig vindt of niet." Zoals uit het verdere verslag, waarin de interrupties van de di verse Duitse gezagsdragers der bezette gebieden zijn opgenomen, blijkt, kwamen deze in opstand tegen de behandeling, die zij van hur. Rijksmaarschalk ontvingen Verschillende hunner (zo ook Seyss-Inquart, die een gedetail leerd overzicht had overgelegd, waarin alle gegevens over Neder lands voedselpositie waren ver meld) hadden zich voorbereid op een dergelijke discussie. Doch welke Informatie bezat de man, die hun de les ging lezen Iedere betrouwbare statistiek, zo conclu deert het Rijksinstituut, had Goe ring kunnen leren, dat de rantsoe nen in landen als Nederland en België beduidend lager waren dan in Duitsland, maar Goering legde ze naast zich neer met de woor den: „Ik ben geen statisticus. Getallen vergeet ik vlug, die hunnen mij niet schelen". En hij ging af op de uiterst schaarse en natuurlijk volstrekt onbetrouw bare inlichtingen, die hij zelf had verzameld. NEDERLAND IS ÉEN VOLK VAN VERRADERS „Voor de poort van het door z.ware luchtaanvallen gehavende Roergebied" zo vervolgde Goe ring zijn toespraak, „ligt het rjjke Nederland. Dit land zou momen teel veel meer groenten naar dat geteisterde gebied kunnen sturen dan het gedaan heeft. Wat de heren Hollanders daarvan den ken, is mij totaal onverschillig. Het zou misschien helemaal niet zo gek zijn, als het weerstands vermogen van het Nederlandse volk goed verzwakt zou worden, want ze zijn toch niets anders dan één volk van verraders aan onze zaak. Ik neem hun dat op zich zelf niet kwalijk. Ik zou het mis schien ook niet anders doen. Maar wij hebben niet de taak, om een volk, dat innerlijk afwijzend te genover ons staat, ook mede te voeden. Als dit volk zo zwak is, dat het geen stap meer kan ver zetten, waar wij het niet nodig hebben om te" werken, des te beter. Als het zo zwak Is, dan zal het ook niet In opstand komen op het ogenblik, waarop wij in de rug bedreigd zullen worden. Mij inte resseren in de bezette gebieden trouwens alleen maar de mensen, die voor de Weermacht en voor de levensmiddelenvoorziening wer ken. Ze moeten zoveel te eten krijgen, dat ze nog maar net him werk kunnen doen. Of de heren Hollanders Germanen zijn of niet, is mij daarbij volkomen onver schillig, want ze zijn, als ze het zijn, alleen maar des te grotere stijfkoppen, en hoe men met stijf koppige Germanen soms moet omspringen, hebben reeds grotere persoonlijkheden in de geschiedenis gedemonstreerd. Al wordt er dan ook van verschillende kanten ge mopperd, U hebt toch goed ge handeld, want het gaat alleen om het Rijk." OOK DE BELGEN ZULLEN ER ONDER Goering nam vervolgtns de situatie in België onder de loupe. HQ zeide razend te zijn over het feit, dat in België iedere tuin met groente was beplant, terwijl in Duitsland op geen stukken na vol doende groentezaad te krijgen was. Hij had ook „maling aan de Belgische Koninklijke dis." De Ko ning is krijgsgevangene en als hij niet behandeld wordt volgens krijgsgevangenrecht, dan zal ik er voor zorgen, dat hij ergens naar toe wordt gebracht, waar hem dat duidelijk wordt. De zaak zit me werkelijk tot hier. We overwinnen maar steeds, van de ene overwinning tot de volgende. Het volk lacht ons gewoon uit. Wat heeft het aan die overwin ningen?" De West-Europese landen waren ook, volgens Goering, Duitsland vijandig gezind ,,U zult daar door uwe humane maatregelen ook niemand winnen. De mensen zijn nu charmant tegen ons om nat ze charmant moeten zijn. Laat u eens de Engelsman daar opruk ken, dan zult u het ware gezicht 4 van de Fransman zien. Dezelfde Fransman, die om beurten bij u en bij hem eet, zal u snel aan het verstand brengen, dat de Frans man de Duitser haat. Zo is de toestand en we moeten hem niet anders zien, dan hij is.' NEDERLAND MOET LEEG GEPLUNDERD WORDEN De Rijksmaarschalk, die zich vervolgens tot de gezagsdragers van ieder bezet gebied afzonder lijk wendde om hen precies de voorraden van diverse levensmid delen op te geven, die hij van hen het volgend jaar voor het Duitse volk wenste te ontvangen, droeg Seyss-Inquart op voor 40.000 ton 'broodgraan, 45.000 ton veevoeder gewassen, 35.000 ton vlees, 20.000 ton vet, 85.000 ton aardappelen 45.000 ton peulvruchten, 30 000 ton suiker, 16.000 ton kaas, 10.000 ton groentezaad en T.000.000 ton groente. Het was op dit punt, dat Seyss-Inquart hem interrum peerde met bezwaren, maar Goe ring ontnam hem het woord met de opmerking, dat 1 millioen ton groente toch gemakkelijk bijeen te brengen was in Nederland. „Dan neemt u maar dc hele oogst," zeide hij. „U kunt immers wis selen: iets minder groente, iets meer vet Dat is mij hetzelfde." Tijdens de latere discussie ont wikkelde zich tussen Heinrich Lohse, een 4i3er Duitse bevelheb bers In het Ostland. en Goering het volgende gesprek over de RECRUTERING VAN NEDER LANDSE SOLDATEN ter bestrijding van de Russische partisanen: Goering: Organiseert u toch in Nederland een gedwongen recru- tering en formeert u twee regi menten tegen de partisanen. De partisaan kent geen Duits en geen ■Nederlands; die talen lijken op elkaar. Voor hem is de Neder lander net zo Duits, als wij. Hij schiet ook op de Nederlander, en die zal dan moeten terugschieten, al vindt hij dat nog zo vervelend, om het leven er niet bij in te schieten. Van iedere Nederlan der, Deen en Zweed, die wij naar het Oosten sturen, denkt de Rus dat het efen Duitser is. Als hij de Rus vertelt, wat hij is, be grijpt die er toch rpets van; hij weet immers niets van aardrijks kunde. Daluege: Ik heb een jaar ge leden in Holland geprobeerd ba- tallons voor het Oosten op te richten. Dat is mislukt. we zouden kunnen, noemen, ver worden. In sommige opzichten Hen wij heden ten dage het begin van anarchie. Ik roep u allen tot getuigen, dat ter vermijding van een dergelijke catastrophe geen aaider middel bestaat dan hetwelk ik enkele maar.den geleden voor stelde". (De Gaulle's pleidooi voor ontbinding van de nationale vergadering en het houden van nieuwe algemene verkiezingen.) Op de vraag, of hij een even tuele regeringsvorming door de „separatisten" zou beantwoorden met een optreden, dat niet nood zakelijkerwijs wettig zou zijn, antwoordde De Gaulle: „Indien de separatisten de regering in handen kregen, zouden wij teri' enenmale, ik herhaal ten enen male ontslagen zijn van wette lijke banden. De toestand is al onwettig en wij naderen snel ge welddadige inbezitneming van de macht". Op een desbetreffende vraag antwoordde De Gaulle, dat noch protesten noch stakingen de man, die door het volk tot de macht wordt geroepen, zouden kunnen afhouden van het verrichten van zijn taak. De Gaulle noemde verder de verdedigingsovereenkomst voor West-Europa „geen werkelijke op lossing". Hij acht het niet juist de verdediging van Europa, in wezen vasteland, van buiten af te organiseren. Hij stelde Engeland als eiland, dat in geval van oor log „volkomen begrijpelijk en in stinctief zichzelf het eerst zou verdedigen", tegenover het vaste land van Europa. Met Spanje wil De Gaulle nor male diplomatieke en bovenal economische betrekkingen ge handhaafd zien, hoewel hij zeide het niet met, het huidig regiem daar eens te zijn. Mei ingang van l October wor den de uitkeringen ingevolge de invaliditeitswet verhoogd met een toeslag van 100 benevens met eventuele gezinstoeslag en kin derbijslag. Al deze verhogingen worden automatisch door de rijks verzekeringsbank uitbetaald, zo- uat belanghebbenden geen aan vragen behoeven in te dienen al dus het Ministerie van Sociale Zaken. Slechts van twee groepen van rechthebbenden op kinderbijslag- zijn de gegevens niet bekend, n.l. kinderen beneden 16 jaar, wier wezenrente destijds wegens het geringe bedrag is vervangen door een afkoopsom en kinderen van 16 tot 21 jaar, die dagonderwijs genieten. Voor zulke kinderen dienen de rentetrekkers een aan vrage voor kinderbijslag in te die nen bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam. Het Centraal Bureau voor het consumentencrediet vestigt er de aandacht op, dat de nieuwe waar debonnen voor het consumenten crediet met ingang van gisteren geldig zijn. Het met Britse licentie wer kende Duitse Nieuws burau meldt, dat generaal Kotiikof, de Sowjet- coommandant in Berlijn, in een brief aan de voorzitter van de Beriijnse gemeenteraad, Dr. Ott.o Suhr, diens verzoek om een neu trale zóne om het raadhuis af te bakenen van de hand heeft ge wezen. Suhr had dit verzocht, omdat de raadsvergadering enkele malen niet kon worden gehouden dooi demonstratie in en om het ge bouw. Kotikof zeide, dat de bescher ming van de vergaderingen in het raadhuis een zaak was tussen de politie en de gemeenteraad. Goering: Dan moet je ze dwin gen. Zonder wapens tot in het partisanengebied sturen, en ze daar wapens geven: Vooruit beest, eet of krepeer. Nadat Rijkscommissarissen en gezagsdragers hun opdrachten hadden gekregen, sloot Goering de bijeenkomst met de volgende v/oorden: „Mijne heren, ik heb ontzettend veel te doen en buiten gewoon veel verantwoordelijkheid. Ik héb geen tijd om brieven en memoranda te lezen, waarin u mij mededeelt, dat u aan mijn eisen niet kunt voldoen, maar ik heb alleen tijd door middel van een kort rapport van Backe van tijd tot tijd te constateren of er aan de eisen voldaan wordt. Zo niet, dan zal ik tot andere maat regelen overgaan."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1