De besprekingen over de Interimregering Belgische autoriteiten bezoeken Terneuzen Afscheid Admiraal Heltrich van de Marine-staf MONTGOMERY VRIJDAG 1 OCTOBER 1948. Madioen door Republikeinen bezet Persconferentie Montgomery en Shinweli Arrestatie in verband met complot tegen Peron De rede van Spaak in de V. N. Amerikaans protest te Beriijn De Ned. en Belg. havens Voorzitter van de Westelijke verdedigingsorganisatie' Frankering: by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Droog weer. Veranderlijke, bewolking met plaatselijk ochtendmfst, doch overigens droog weer. In het Zuiden des lands weinig wind. Ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren. 4e Jaargang No- 925. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V|. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. De besprekingen met de Neder landse regering enerzijds en de leden van het BFO, de prefederale regering en de deputatie der fede rale conferentie van Bandoeng anderzijds, hebben," naar men ons van verschillende zijde mededeelt, een bevredigend verloop. Alle vertegenwoordigers, ook zij, die zich alk aanhangers van de repu bliek beschouwd willen zien, heb ben uitvoerig hun meningen en verlangens naar voren gebracht. Vele van hen verklaarden tegen over het ANP dat zij bij de Neder landse regering volledig begrip en een grote mate van tegemoet komendheid hebben aangetroffen Over de verwachting ten aanzien vanhet uiteindelijk resultaat dezer besprekingen wenste men Antara meldt: De militaire gouverneur, kolo nel Gatot Soebroto, heeft, vol gens Antara, medegedeeld, dat Madioen Donderdagmiddag om kwart over vier in handen van de Republikeinse strijdkrachten is gevallen. In zijn dagorder deelde de kol. Gatot voorts mede, dat Enogiri, Ngawi en Magetan eveneens wer den veroverd, terwijl de volgende campagne zal zijn gericht op Patjitan, Ponorogo en Poerodadi. Ten aanzien van de herovering van Madioen meldt .De Stem van het Vrije Indonesië", dat toen de Republikeinse troepen Goreng Gareng, 10 km ten Westen van Majdioen, Woensdag binnenvielen, de opstandelingen niet in staat waren hun gevangenen weg te voeiren. „Voordat de opstande lingen zelf vluchtten, hebben zij daarom tientallen personen ver moord, onder wie Godsdienst leraars, onderwijzers, volksleiders en toestuursambtenaren". De P.T.T. te Madioen functio neert normaal, aldus de zender. De Republikeinen hebben de ra diozender van Madioen weer in gebruik genomen. ~De rust te Madioen is weergekeerd. De zui- vsringsoperaties duren voort. „De Stem van het Vrije Indo nesië" zegt verder te hebben ver nomen, dat Moeso c.s. zijn ge vlucht naar Doengoes, ten Zuiden van Madioen, daaraan toevoe gend, dat de tekenen van demora lisatie onder de opstandelingen met de dag duidelijker worden, terwijl steeds meer troepen uit de onrustige gebieden weglopen en Jiun trouw aan de Republikein se regering betuigen. Stem van net Vrije Indo nesië'' is de op het buitenland ge richte Republikeinse radio-om roep te Djokja. zich nog ni^t uit te laten, aange zien het overleg nog niet is be ëindigd. Voorts deelde men ons mede, dat de Nederlandse regering thans het ogenblik gekomen acht te om alle groeperingen tot een gezamelijke bespreking uit te no digen. Aan deze „ronde tafel conferentie" die Donderdagmid dag en heden zal gehouden wor den, zal worden deelgenomen door de Nederlandse regering, de leden van de prefederale regering, welke zich nog in Nederland be vinden, de leden van het B. F. O. (bijzonder federaait overleg), de vertegenwoordigers van de ver schillende minderheden, de depu tatie van de federale conferentie van Bandoeng, en de leden der „commissie van negen". Als basis van bespreking zal hierbij dienen een nieuw voorontwerp van wet op de interiumregering, opgesteld door de Nederlandse regering. Dit voorontwerp is reeds Woens dag met de „commissie van negen" besproken. Veldmaarschalk Lord Montgo mery, chef van de generale staf van het Britse rijk, heeft ter ge legenheid van het begin der actie voor het werven van 100.000 vrij willigers op een persconferentie gezegd, dat de bevolking van een land, in het bijzonder dat van de V. S„ in een nieuwe oorlog zal blijken een zware proef te moeten ondergaan. „Het land zal men sen nodiig hebben, die gewend zijn bevelen op te volgen' Montgomery. Volgens Montgomery heeft de jongste oorlog vooral geleerd pa raat te ziin. „Wat ge bezit, moet snel ter beschikking staan. In het verleden hebben, wij nooit volgens dit beginsel gewerkt." Emmanuel Shinwefi, Minister van Oorlog, deelde mee, dat de huidige sterkte van het landleger ongeveer 50.000 man bedraagt en dat 150.000 het doel is. aldus Geoffrey Brooke Taylor, een 52-jarige Engelsman die in een voorstad van Buenos Aires woon de, is gearresteerd in verband met het beweerde complot om president Peron en zijn vrouw te vermoorden. Van de zijde der po litie is verklaard, dat een aantal wapens en een hoeveelheid mu nitie in het kantoor van Taylor zijn gevonden. Taylor woont reeds geruime tijd in Argentinië. Taylor is gehuwd met een En gelse, die tijdens de oorlog werk zaam was bij de Britse ambassa de te Buenos Aires. Enkelen van hen, die in ver band met het beweerde complot al waren gearresteerd, zijn thans op vrije voeten gesteld, o.m. een priester en een vlootaalmoezenier. De federale politie te Buenos Aires beeft ontkend, dat Taylor „gearresteerd" is Zij verklaarde, dat hij met twee ondergeschikten wordt vastgehouden", Totdat de kwestie is opgehelderd. Naar ver luidt bevonden zich de in zijn kantoor gevonden wapens daar reeds 18 maanden. Donderdagmorgen vroeg is in verband met het beweerde com plot tegen Peron Guido Buscaglia, een 52-jarige Italiaanse zaken man, gearresteerd. De Septemberdagen van 1944, de meest zwarte doch ook de meest glorieuze in de his torie van Terneuzen. werden gisteren weer in de herinnering geroepen, toen de Belgische Mi nister van Wederopbouw, Z- Exc* De Man, bij ontstentenis van zijn ambtscollega, Minister Bohogna, aan hen die zich voor het behoud der sluizen van Terneuzen en het herstel der toegangs wegen tot de haven van, Gent bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, onderscheidingen uitreikte, welke door Z. K. H- de Prins Regent van België werden toegekend- Gisterenmorgen heeft Luite nant-Admiraal C. E. L. Helfrich afscheid genomen van de Marine staf. Aanwezig waren o.m. Ad miraal Stöve, hoofd historische sectie, Schout-bij-nacht Meyer, hoofd wetenschappelijk onderzoek en Schout-ibij-nacht Berok, hoofd van het bureau technische dienst. Mat betrekking tot de rede, die de Belgische Premier Spaak Dinsdag op de algemene verga dering van de V. N. te Parijs beeft gehouden, schrijft „De Nieuwe Gids" van gisterenmor- ge» nog het volgende: „Het is de vertegenwoordiger van een klei ne natie geweest, die op de meest welsprekende en meest indruk wekkende wijze 't standpunt van de Westerse wereld heeft ver tolkt. Indien deze debatten ooit tot Iets zullen leiden, dan zal ge- zegld mogen worden, dat Spaak, cm een beslissend keerpunt in de giesdhiedeuis, bet Oostelijk blok zrjn verantwoordelijkheid voor ogen heeft gehouden en het on vermijdelijke misschien heeft hel pen voorkomen". Na in het licht te hebben ge steld dat men vrees niet als een teken van zwakte moet beschou wen, merkt het blad nog op: „De honderden millioenen, in wier naam Spaak heeft gespro ken, staan op hun recht hun levenswandel en maatschappelijk bestaan te organiseren volgens eigen opvattingen en eigen ,aard, het zou waanzinnig zrjn te me nen dat de Westerse wereld des noods niet zal bereid zijn voor deze beginselen de zwaarste of fer» te brengen". Autoriteiten van <je Amerikaan se luchtmacht hebben een schrif telijk protest overhandigd aan de Russische controle-ambtenaar van de Berlijnse luchtveiligheidsdienst, waarin de beschuldiging wordt geuit, dat „de laatste dagen een aantal Sowjet-vliegtuigen op dus danige wijze opereerden, dat ge vaar ontstond voor de Amerikaan se vliegtuigen, die deelnemen aan de vluchten van en naar Berlijn". Het protest herinnerde de Sow- jet aan vroegere protesten van de Amerikaanse controleurs tegen gevallen van het niet in acht nemen van de veiligheidsmaat regelen van de vier mogendheden. Verder werd er in geëist, „dat" onmiddellijk maatregelen worden genomen door de verantwoorde lijke Sowjet-autoriteiten om der gelijke gebeurtenissen in de toe komst te voorkomen". Het protest was getekend door kapitein Vubc^bt H. Gookin, ae Amerikaanse hoofdcontroleur van het veiligheidscentrum. Naar Aneta van gezaghebbende zijde in officiële Amerikaanse kringen verneemt is tussen het gemeenschappelijke export import bureau voor de Brits-Amerikaan se zone van Duitsland enerzijds en Nederland en België ander zijds overeenstemming bereikt in zake groter gebruik van de ha vens van Rotterdam en Antwer pen voor de scheepvaart op Duitsland. De ten uitvoerlegging van de overeenkomst wordt thans bestu deerd door de afdeling burgerlijke zaken van het Amerikaanse leger en de E. C. A. (In officiële kringen in Den Haag wordt bovenstaande mede deling bevestigd. Red. A.N.P.) Voorts een dertigtal hoofd- en andere officieren. De Admiraal sprak een kort afscheidswoord en danikte in het bijzonder de heren, met wie hij rechtstreeks te maken heeft ge had, voor de samenwerking en goede diensten aan de Marine staf en hemzelf bewezen. 'Nadat de Admiraal persoonlijk van eni ge der officieren afscheid had genomen sprak de Vice-Admiraal E. J. van Holthe de Admiraal toe en wenste hem het beste toe in zijn verdere leven. Spreker zeide zeer dankbaar te zijn voor de lei ding, die de Admiraal aan de Ma rine-staf heeft willen geven en verklaarde, dat men zijn raad zeer zal missen. Spreker was er echter van overtuigd, dat, mocht een van de leden van de Marine staf deze raad nodig hebben, hij niet tevergeefs bij de Admiraal zal aankloppen. Admiraal Hel frich antwoordde, dat hij natuur lijk altijd bereid is om raad te geven, „voorzover de wijsheid der ouden nog wordt gewaardeerd". DE AANKOMST. Te omstreeks half één gister middag meerde aan de Rose- gracht hier ter plaatse het jacht „Artevelde", aan boord waarvan zich bevond Zijne Excellentie Mi nister De Man, in wiens gezel schap zich bevonden verschillende Eelgische autoriteiten, waaronder Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent. Ter verwelkoming waren aan wezig o.m. de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, de heer v. d Bogaerde, de Commis saris der Koningin in de Prov;n- cie, Jhr. Mr. A. F. C. de Casem- broot, de Burgemeester van Ter neuzen, Mr. P. Teilegen, de Com mandant van Hr. Ms. „Vulkaan Kap.-Luit. ter zee G. P. Kiiller, de Voorzitter der Zeeuwse Kamer van Koophandel, de heer F. P. O M. Koch en vele andere Zeeuwse en Zeeuws-Vlaamse autoriteiten. Bij het aan wal treden van het Belgische gezelschap speelde de matrozenkapel van het Marine opleidingskamp te Hilversum het Belgische volkslied de „Braban- qorrne" waarna de erewacht, ge vormd door een detachement van Hr. Ms. „Vulkahn" werd ge ïnspecteerd. KRANSLEGGING. Hierna begaf men zich naar de Algemene Begraafplaats, waar een viertal kransen werd neerge legd op het momunent der geval lenen. Deze kransen waren van de As. des Intéréts Maritimes du I Port de Gand, der Gentse Centr. I der Zee- en Binnenvaart, der i'Gentse Stouwers en van de Gent se Kamer van Kopphandel. Een lid der Marinekapel speelde j tijdens deze sobere doch aangrij- ipende plechtigheid „The Last i Post" gevolgd door de Belgische I en Nederlandse nationale hymnen, welke door de kapel werden ten gehore gebracht. UITREIKING ONDER- SCHEIDINGEN. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar Hotel Rotterdam, waar men zich in de bioscoopzaal van „Luxor" verenigde. Hier merkten wij o.m. op, hui ten de reeds genoemde autoritei ten, Z.Exc. L. de Nemry en echt genote, Belgisch ambassadeur in Nederland, de heer L. W. Boe- laerts, gezantschaps-secretaris, de heer L. de Groote, vert. burge meester van Gent, de Gentse Schepenen J. Vermeulen,'H. Ver- haest en A. Decke, verschillende Men acht het, aldus Reuter, in Parijs waarschijnlijk, dat de Brit se Veldmaarschalk Montgomery benoemd wordt tot „permanent voorzitter" van de onlangs ge stichte „organisatie der Westelij ke Unie voor de coördinatie der gemeenschappelijke verdedigings- politiek". Reuter voegt er aan toe, dat het niet waarschijnlijk geacht wordt dat Montgomery zijn hui dige positie in het Britse leger zou blijven bekleden, indien hij in de organisatie der Westelijke Unie benoemd werd. De tweedaagse militaire be sprekingen hebben de coördinatie van de defensie tussen de betrok ken vijf Westelijke mogendheden 'n grote stap voorwaarts ge bracht. De Ministers van Defensie, teza men met Amerikaanse en Cana dese waarnemers hebben even- sel tot een „Atlantisch" defensie pact op dezelfde grondslag, zo wordt vernomen. Hierin zouden dan Amerika en Canada zijn opgenomen. Dinsdag en Woensdag zijn te Parijs tevens besprekingen ge voerd tussen Amerikaanse, Brit se en Franse politieke leiders. Ernest Bevin' heeft Woensdag avond gedineerd met de Canadese eerste-Minister Mackenzie King Hij heeft Dinsdag Marshall en John Foster Dulles ontmoet en naar verluidt is hij heide gelegen heden over een Atlantisch pact gesproken. Gewoonlijk welingelichte waar nemers geloven, dat na de tot standkoming van een Atlantisch unie deze unie op haar beurt een permanente militaire commissie zal vormen, die ongetwijfeld een Amerikaanse militaire leider als voorzitter zal hebben. Men gelooft te Parijs, dat de vor ming van een Atlantisch defensie ve unie door de Amerikaanse eens goede vorderingen gemaakt regering aan het congres zal wor- bij de voorbereiding van een uit- den voorgesteld na de presidents- breiding van het pact van Brus- verkiezingen in November. Gentsegemeenteraadsleden, de Voorz. van de K. v. K. en Nijver heid te Gent, de heer De Lants- heer en het Hoofd van Dienst van de Havenwerken te Gent, de heer Luc. v.' d. Putte. Burgemeester Teilegen verwel komde de Belgische gasten, waar hij hij er op wees, dat het hart der Temeuzenaren zwelt van trots, omdat aan een aantal inge zetenen door de Belgische rege ring thans een ereteken wordt uitgereikt. De heer Teilegen herinnerde er aan, dat deze Temeuzenaren hun leven veil hebben gehad voor dat wat zij voelden als plicht tegen over het vaderland en nodigde hierna Z. Exc. Minister De Man uit tot het uitreiken der onder scheidingen. Minister De Man herdacht met ontroering alles wat door 19 Ne- deranders, die een daad stelden, werd verricht in het belang van de Belgische havenstad Gent, waarbij- zij het leven veil hadden voor wat zij zich als een plicht aanrekenden. Spr. wees op het grote belang der waterwegen voor Nederland, en alhoewel deze in de oorlogs jaren hut onheil voor Nederland niet hebben kunnen voorkomen, zullen zij toch zeker hun bijdrage leveren tot het herstel van het land. Hierna werden de volgende on derscheidingen uitgereikt P. S. Hoolsema, ing. R, W. S„ posthuum tot Officier in de Kroonorde. M. Groenewegen, ing R. W. S„ posthuum tot Ridder in de Kroon orde. I. J. de Bert, 2e monteur hij Electr. Werken, posthuum zilv. palmen in de Kroonorde, j M. Nieuwenhuijzen, sluisknecht, posthuum zilv. med. in de Kroon- orde. S. C. P. Verbrugge, sluiswach- j ter, posthuum zilv. med in de Kroonorde. i H. D. Lindner, consul te Gdy nia, Officier in de Kroonorde. P Stelling, hoofding. P. W. S. i te Groningen, Off. in de Kroon- orde. Chr. v. d Eijk, kapt. Nederl. Koopvaardijvloot, Officier in Orde Leopold n. K. L>rok, ing. Waterschap „Hul- j ster en Axeler Ambacht". Ridder j in de Kroonorde. N. J. C. Lambrechtsem van Ritthem, Rijkshavenmeester, Rid der in de Kroonorde. I L. Wiskerke, bureelchef R. W. S.. Ridder in de Kroonorde. D. IJsselsteijn, tech.-amht. R. W. S., Ridder Orde Leopold II. P. A. de Doelder, opz. R. E. W.. gouden palmen in de Kroonorde. L. Kruijt, sluismeester. gouden palmen in de Kroonorde. D. Mollevanger, sluismeester, gouden palmen in de Kroonorde. F, S. Goedhard, le monteur, zilv. palmen in de Kroonorde. A. de Brouwer, sluisknecht. zilv. med. in de Kroonorde. ■L. Doppegieter, sluiswachter, zilv. med. in de Kroonorde. E. F. v. d- Bergen, sluisknecht, zilv. med. in de Kroonorde. Na afloop hiervan voerde nog het woord de Dir.-Generaal v. d. Waterstaat, de heer Harmsen, die namens de Minister, die verhin derd was aanwezig te zijn. dank bracht aan Z. K. H. de Prins- Regent van België voor de onder scheidingen welke werden uitge reikt. Spr. bracht de Belgische en Nederlandse wapenspreuken ter sprake en sprak de hoop uit, dat deze de verstandhouding tussen de heide landen mogen beïnvloe den. Vervolgens werd in Hotel Rot terdam een lunch gebruikt aan geboden door het Gemeentebe stuur van Gent. waarna de Bel gische gasten zich pl.m. 16 uur per „Arte-velde" weer naar hun land begaven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1