De algemene vergadering der Verenigde Naties Nota over Berlijnse kwestie bij de Verenigde Naties ingediend Het communisme in de Ver. Staten MILITAIR LESVLIEGTUIG NEERGESTORT DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1948. Minister Beel in Nederland terug Republikeins Legeroverzicht Koos Vorrink over de Internationale situatie Nota Italië aan Frankrijk Nieuwe toewijzingen van de ECA De strijd in Griekenland Troepenbewegingen in de Sowjet-zone Stakingen in Frankrijk Last van zenuwen? Nobelprijs voor de vrede voor Bernadotte Vijf mogendheden zijn het eens over gemeenschappe lijke defensiepolitiek Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Droog weer. Plaatselijk ochtendmist Ove rigens wisselend bewolkt en droog weer. Zwakke tot mati ge wind tussen West en Noord. Weinig verandering in tempe ratuur. 4e Jaargang No- 924- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P- J. van de Sande Terne uzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Dinsdagavond om elf uur arri veerde met het lijnvliegtuig uit Batavia Dr. L. J. M. Beel, gedele geerde van het opperbestuur. Dr. Beel, die er opgewekt uit zag en een goede reis had' gehad, kon de verzamelde journalisten slechts een korte verklaring geven. Hij zeide eerder in Neder land te zijn teruggekeerd dan oorspronkelijk de bedoeling was geweest als gevolg van de ont wikkeling der situatie in Indone sië. welke hij met grote belang stelling en bezorgdheid heeft ge volgd: Dr. Beel zal in Den Haag be sprekingen voeren met de rege ring en van deze besprekingen zal afhangen, wanneer hij naar Ba tavia zal terugkeren. Op een desbetreffende vraag antwoordde Dr. Beel, dat de uit leiding van republikeinse ambte naren te Batavia niet is uitge steld. Dr. Beel werd op het vlieg veld. bij zijn aankomst begroet door de Minister van Overzeese> Gebiedsdelen, Z. Exc. Mr. E. M. J. A. Sassen, Mr. J. Visser, chef protocol, de heer H. Hermans, secretaris van de Minister-Presi dent, de heer De Pont, juridisch adviseur van de Nederlands-Indi sche regering en mevrouw Beel i met haar dochtertje. Volgens hef laatste legerover zicht van een militaire woordvoer der te Djogja, aldus meldt Anta- ra, zijn de Republikeinse troepen Madioen aan één zijde tot op 50 kilometer genaderd. Voorts werd Sidohardjo veroverd, 30 kilometer ten Zuiden van Madioen tussen Wonogiri en Ponoroga gelegen. In het Westen bereikten de Re publikeinse troepen Ngawi, ter wijl om Magelan, 25 kilometer ten Westen van Madioen, de botsin gen voortduren. Tijdens gevech ten te Sidohardjo sneuvelde een officier van de T. N. I. Volgens deze woordvoerder is bij de arrestatie van aanhangers van Moeso te Djogja een docu ment gevonden, waaruit blijkt, dat enkele hooggeplaatste regerings personen bij de opstand betrok ken waren en dat het plan was, Madioen tot centrum Voor een langdurige guerilla te maken. In een Dinsdagavond te Rotter dam gehouden vergadering van de Partij van de Arbeid, heeft de algemeen voorzitter, Koos Vor rink, sprekende over de interna tionale situatie, gezegd dat Rus land, door zich aan een oorlog te wagen, zijn eigen ondergang zou oproepen. Spr. geloofde niet, dat Stalin zo dwaas zou zijn dit risico te aanvaarden. Hij zag daarvoor o.rna. drie redenen. In de eerste plaats was in Rusland het minste gedaan aan het herstel van spoor- en landwegen. Voorzover dit geschied was, was men slechts tot de oude Poolse grens gegaan, tussen Weichel en Oder. In de tweede plaats had het herstel der oorlogsindustrie na de tweede wereldoorlog nog lang niet een voldoende peil bereikt en in de derde plaats weet Rusland, dat de Verenigde Staten oneindig veel verder zijn met de atoomenergie dan de Sowjet-Unie. Ten slotte toestaat er geen twijfel meer aan de vasttoeslotendheid der Wester se Geallieerden om het ditmaal niet tot een tweede Muenchen tt laten komen. Niettemin achtte de heer Vorrink de situatie zeer acuut. Elk ogeniblik kan er in of boven Berlijn een incident plaats vinden, waarbij niemand de ge- colgen in de hand kan houden. Spr. geloofde niet in de betekenis van West-Europa als een derde macht. Het zal dat worden onder voorwaarde, dat er internationaal economische en militaire aaneen sluiting komt in de zin van een federatief Europa. Dat is naar sprekers oordeel ook de voor waarde, die Amerika bij zijn her stelplannen moet stellen. Op de laatste dag van het al gemeen debat in de algemene ver gadering der V. N. heeft Dr. Adolfo Costa Durels (Bolivia) als zijn mening te kennen gegeven, dat het veto de voornaamste hin derpaal is voor doelmatig optre den van de V. N. Durels noemde compromis een grondbeginsel van internationale samenwerking. Hij stelde de vergadering officieel voor, Italië en Spanje in de on derorganen der V. N. toe te laten en de twee jaar geleden tegen Spanje genomen strafmaatrege len op te heffen. Vervolgens stond Kardelj (Joego-Slavië) op om te spreken. Alle Sovjet-afgevaardigden, Wy- sjinsky incluis, onthielden zich van applaus. Kardelj, die in het Rus sisch sprak, trok uit de rede van Spaak de conclusie, dat het so ciale stelsel van de Sovjet-Unie thans als een hinderpaal tot in- Engeland, Frankrijk en de V. S. hebben gezamenlijk een nota in gediend bij de Verenigde Naties, waarin de Sowjet-Unie beschul digd wordt van het scheppen van een situatie te Berlijn, die ,,de in ternationale vrede en veiligheid bedreigt", weshalve de <jrie Wes telijke landen het verzoek doen de zaak door de Veiligheidsraad te laten behandelen. De nota is gezonden aan, de al gemene secretaris der V. N., Trygve Lie. De Sowjet-Unie wordt bovendien beschuldigd van het gebruik van „illegale midde- De Italiaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, Graaf Sforza, heeft in het parlement verklaard, dat hij op 24 Augustus een nota heeft overhandigd aan de Franse regering, waarin hij in verband met de Frans-Italiaanse douane- unie er op heeft gewezen, dat ,,een vredelievende overeenkomst, tot welke eveneens andere landen kunnen toetreden, geenszins in dit kader het bestaan uitsluit van een militaire unie, zoals die van het verslag van Brussel". De Minister heeft verder in deze nota de mening te kennen gegeven, dat de Italiaanse rege ring van oordeel is, dat het beste middel om de verwezenlijking te bereiken van het ideaal der orga nische samenhorigheid en der Europese samenwerking is, defini tief het initiatief van de Europese Unie in handen te geven van de 16 landen, die in het'' comité te Parijs reeds ijveren voor het eco nomisch herstel van Etiropa". len, en dwangmiddelen" teneinde politieke doeleinden te verwezen lijken, waartoe zij, aldus de nota, het recht mist en die zij langs vreedzame weg niet bereiken kan. In de nota wordt uiteengezet, dat de drie Westelijke mogend heden ,,alle pogingen in bet werk hebben gesteld" otn door directe onderhandeling hun moeilijkheden met de Sowjet-regering te regelen. Bij de nota voegen de drie Westelijke mogendheden docu menten, welke moeten dienen om een overzicht van de situatie en de ontwikkeling der gebeurtenis sen te geven. De nota zegt verder, dat het gedrag van de regering der Sow jet-Unie „zeer duidelijk de bedee ling verraadt de illegale en door dwang opgelegde blokkade voort te zetten", terwijl het voorts in de bedoeling van de Sowjet-Unie biijkt te liggen (aldus de nota), dat zij Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten te Berlijn vol komen aan zich ondergeschikt wil maken, teneinde de volledige zeg genschap te verwerven over het economische, politieke en sociale leven van de Berlijnse bevolking en Berlijn bij de Sowjet-zone in te lijven. Engeland, Frankrijk en de Ver enigde Staten moet zich derhalve het recht voorbehouden alle maat regelen te nemen, die zij nodig achten ter handhaving van hun positie te Berlijn en de vraag zal door de Veiligheidsraad der V. N behandeld moeten worden, waar bij verzocht wordt dit ten spoe digste mogelijk te maken. President Truman heeft in een verkiezingsrede te Oklahoma de commissie voor on-Amerikaanse activiteit er van beschuldigd „ver trouwelijke inlichtingen te heb ben verstrekt aan de geheime diensten van vreemde landen door voor politieke doeleinden van sen- satiejournaiistiek gebruik te ma ken". Volgens Truman heeft de repu blikeinse partij de atoomontwik keling vertraagd en het F.B.I. (federaal bureau van onderzoek) bij zijn pogingen bet communisme te stuiten tegengewerkt. Ib antwoord op de door Dewey, zijn republikeinse tegenstander, geuite beschuldiging, dat commu nisten en sympathiserenden ver- trouwensposten in de regering hebben gekregen, zeide Truman: „Onze regering wordt niet be dreigd met confmunistische infil tratie. Geen enkel ambtenaar is een erkend communist". Het land is sterk genoeg alle krachten van het communisme te weerstaan en te overwinnen". Zowel de „New York Times" sis de „Herald Tribune" trekken naar aanleiding van het rapport der commissie voor on-Amerl- kaanse activiteit over atoom- spionnage in twijfel, of de rege ring hij de bestrijding van het communisme energiek genoeg is opgetreden. Het eerste blad spreekt op grond van het rapport het ver moeden uit, dat er aanzienlijk meer spionnage heeft plaats ge had dan officieel erkend wordt. Het tweede blad ziet in het rap port een bevestiging, dat de kwestie van communistische in filtratie een onderwerp van ern stige bestudering en van actie zal blijven, wanneer de verkie zingsstrijd voorbjj is. Inzake de Maandag j.l. door de E.C.A. bekend gemaakte aan koopmachtiging voor Nederland ten bedrage van 7.656.24-3 dollar, wordt nog gemeld, dat hiervan 7.402.163 dollar bestemd zijn voor goederen en diensten en 254.080 dollar voor oceaanvracht. Voorts heeft de E. C. A. Maan dag nog een bedrag aan Neder land toegestaan van 19,506 dol lar voor de aankoop van katoe nen weefsels in Japan, Larissa, de voornaamste stad van Thessalië, is Dinsdagavond door 500 Griekse guerillastrijders aangevallen. Zij namen een groot aantal burgers gevangen en plun derden winkels. Reizigers, <jie uit de Sovjetzone te Berlijn zijn aangekomen, maken melding van troepenbewegingen op grote schaal in de Sovjetzone. Men gelooft, dat ze ih verband staan met de voorbereiding der regelmatige herfstmanoeuvres van het Rode Leger in de eerste week van October. In verschillende dorpen zijn scholen en theaters gevorderd. In verschillende delen van Mecklen burg zijn Stalin-tanks van 70 ton afgeladen. Tussen Berlijn en de Oostzee zijn versterkingen der luchtmacht aangekomen, aldus deze reizigers. Michel Karolyi, de Hongaar se gezant te Parijs, heeft in een brief aan Trygve Lie, algemeen secretaris der V. N. namens zijn regering om toelating van Hon garije als lid van de organisatie der V .N. verzocht. ternationale samenwerking wordt beschouwd. Kardelj betoogde, dat dit stelsel nog hetzelfde is ais voor de oorlog en dat te San Francisco niemand dit een be zwaar vond. Het aansturen op verbod van atoomwapens, vernietiging van atoombommen, controle van de atoomenergie en algehele vermin dering der bewapening acht Kar delj de enig ware weg tot vreed zame samenwerking in de huidige wereldomstandigheden. De oorzaken v&n de vele moei lijkheden liggen volgens Kardelj niet in de V. N. of in de interna tionale toestand in het algemeen, doch „in het feit, dat de leidende groep van staten, die de meerder heid in de V. N. vormen, niet wen sen samen te werken en tot over eenstemming te komen met an dere landen, in het bijzonder met de Sovjet-Unie." Naar aanleiding van Bevin's verklaring, dat het de Oostelijke landen verboden is zich bij het plan-Marshall aan te sluiten, zei de Kardelj: „Ik moet zeggen, dat Joego-Slavië in dit opzicht van niemand een opdracht heelt gekregen, doch zelf het besluit nam en nog diep overtuigd is, dat da* in het plan-Marshall ge stelde voorwaarden voor een on afhankelijk land onaanvaardbaar zijn." Verder verklaarde Kardelj, dat alle actie van de Veiligheidsraad inzake Triëst er op neerkomt, dat Havenarbeiders, bouwvakarbei ders, tramconducteurs en kolen sjouwers zijn Maandag in Le Havre in staking gegaan voor 24 uur ingevolge een oproep van de C. G. T. De paardenrennen te Enghien, die Dinsdag zouden wor den gehouden, zijn afgelast omdat ei- geen kaartjes gedrukt werden. de uitvoering van de bepalingen in het Italiaanse vredesverdrag verhinderd wordt. De behandeling van de Griekse kwestie achtte Kardelj in over eenstemming met' „de expansio nistische politiek, die ook blijkt uit de vorming en ontwikkeling van West-Duitsland tot een mili taire en economische basis der V. S. in West-Europa". Joego-Sla vië heeft zich nooit in de binnen landse aangelegenheden van Grie kenland gemengd, aldus Kardelj. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. (Ingez. Med.) Ket Noorse persbureau N. T. B. meldt, dat men in Noorwegen sterk van mening is, dat de No belprijs voor de vrede dit jaar aan wijlen Graaf Bernadotte moet worden toegekend. Volgens de statuten kan deze prijs alleen worden toegekend aan personen, die op bet tijdstip, dat zij als candidaat worden voorge dragen, nog in leven zijn. Deze moeilijkheid zou opgelost kunnen worden door (je prijs te geven aan het de naam van Bernadotte dra gend fonds, dat op het ogenblik wordt ingesteld. 25 jonge Duitse arbeiders, die met 27 anderen per trein naar de uraniummijnen te Aue (Sov jet-zone) werden vervoerd, zijn tijdens een kort oponthoud aan de halte „Tiergarten" (Britse zone) ontsnapt. Met een vertraging van enige uren is de trein met de 27 óverigen doorgereden. De Duitse spoorwegpolitie, die onmiddellijk het station omsingelde, heeft de ontsnapten niet kunnen achter halen. Gisterenochtend omstreeks half twaalf stortte op een weiland on der gemeente Boxtel een mili tair lesvliegtuig Harvard B 36, neer, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. De beide inzittenden werden gedood. Het toestel is totaal vernield. Nader vernemen wij, dat het toestel gebruikt werd bij de V. V. O. (voortgezette vliegop- leiding) te Gilze Rijen. ,Het is 3 I ilcmeter ten Zuid-Oosten van Boxtel terechtgekomen. Het vlieguig bevond zich, kort voor het neerstortte, in een vrille. Men neemt aan dat de bestuurder zich niet tijdig uit deze tolvlucht heeft kunnen herstellen, zodat de Harvard met de neus naar he neden in het weiland terecht is gekomen. Het vliegtuig kwam terecht in de naaste omgeving van de boer derij van de heer L. Kurstjens, onder het gehucht Lennisheuivel. De burgemeester van Boxtel, de gemeentepolitie, een R.K. geeste lijke en enige geneesheren waren spoedig ter plaatse. Later arri veerden de plaatsvervangend com mandant van de vliegbasis Gilze Rijen en de districtscommandant der Koninklijke Marechaussee te 's Hertogenbosch met c,en deta chement marechaussee's. De verongelukte bestuurder was de officier-vlieger der tweede klasse bij de Marine-Luchtvaart dienst C. M. Velders uit 's Gra- venhage, geboren in 1915 De tweede inzittende van het vliegtuig was de matroos P. Ni- coiai uit Hilversum. Het stoffelijk overschot van de beide inzittenden is voorlopig naar het vliegveld Gilze Rijen overgebracht. De moefti van Jeruzalem, Hadj Arnin el Hoesseini heeft zijn eerste openlijk bezoek aan Palestina gebracht na zijn ver banning in 1937. Naar verluidt heeft de moefti zich Dinsdag van Cairo naar Gaza begeven ter bijl- woning van de vorming van de Arabische „constituerende verga dering" van Palestina. De pecretaris-generaal van de permanente commissie van de West-E,uropese Unie heeft het volgende communiqué uitgegeven: 1. De Ministers van Defensie van de vijf mogendheden die het verdrag van Brussel ondertekend hebben kwamen Maandag 27 Sep tember en Dinsdag 28 September in Parijs bijeen ter bespreking van rapporten die hen voorgelegd waren door de chefs van staven van de vijf mogendheden en het permanente militaire comité. 2.; De Ministers werden het eens over een gemeenschappelijke defensie-politiek, die het 'afzon derlijke werk van hun eigen poli tieke staven zou beheersen. Deze politiek heeft ten doel de veilig heid van de vijf mogendheden ais geheel te verzekeren in het kader vah het verdrag van Brussel en van het Charter der Verenigde Naties. 3. De Ministers besloten om een permanente organisatie in het leven te roepen onder leiding van de Ministers die verantwoor delijk zijn voor de defensie, welke organisatie genoemde politiek doeltreffend kan maken en die zich bezig kan houden met pro blemen die de productie en het verkrijgen van materiaal betref fen. In deze organisatie zal tevens de kern van een land-, lucht- en zeemacht-commando met een permanente militaire voorzitter opgenomen worden. Zij zal de tactische en technische problemen van <je verdediging van West-Europa bestuderen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1