De gang van zaken op militair gebied De algemene vergadering der Verenigde Naties 2ltajlftsl»ecgi*eiamg 1949 WOENSDAG 29 SEPTEMBER 194S. Mededelingen radiofront Nasional Nieuw-Zeeland aan de zijde van Engeland De Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad tussen Bespreking Marshall en Bevin De bijeenkomst van de Ministers van Defensie der West-Europese Unie Frankering bjj Abonnement: Temeuzen V. HERS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Koeler. Wisselend bewolkt. Matige, in het Noorden van het land tijde lijk krachtige Zuid-Westelijke wind. Koeler. 4e Jaargang No- 923. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.VJ. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- De algemene vergadering der V. N. heeft Dinsdag in de mor- genzitring besloten' de Indische motie om de kwestie van de In diërs in Zuid-Afrika te hespre ken op de agenda te plaatsen. Voorzitter EVatt verklaarde, dat naar zijn mening de kwestie daarna naar de politieke commis sie verwezen zou worden. Eric Louw (Zuid-Afrika) ging hier mee accoord. Tevoren had de Zuid-Afrikaan se afgevaardigde van de V. N. het recht betwist India's klacht te bespreken, daar dit een interne aangelegenheid was. Hij vroeg de verzekering, dat Zuid-Afrika de kwestie van jurisdictie in de betrokken commissie ter sprake 2ou mogen brengen, voordat de klacht van India behandeld zou worden. Vervolgens kreeg Mackenzie King. Minister-Pres. van Canada, het woord. King zeide, dat som mige landen misschien genood zaakt zouden zijn voor hun veilig heid te vertrouwen op regionale vriendschapsovereenkomsten, tot dat de V. N. de veiligheid op uni versele basis konden grondvesten. Geen land ter wereld kan zijn vrijheid alleen met eigen middelen verdedigen, aldus King, doch het is niet verwonderlijk, dat enkele landen, hangende algemene sa menwerking, hun veiligheid trach ten te verkrijgen op minder uni versele basis. King achtte het rapport vaii de commissie voor de atoomenergie het enige middel, „waardoor deze nieuwe gevreesde machten be hoorlijk onder doelmatige contróie gesteld kunnen worden in het be lang van de vrede en het welzijn van alle volken ter wereld". King deed een beroep op de wereld de opvatting ingang te doen vinden, dat „menselijkheid alle volken beheerst". Daarna sprak Robert Schuman, Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Het voornaamste vraagstuk, waar de-V. N. zich voor gesteld zien, is Duitsland, aldus Schuman. „Geen regerings vorm, die met de democratische grondbeginselen verenigbaar is, zal aan Duitsland ontzegd wor den, doch men zal noodzakelijker wijs op federatieve basis moeten beginnen, hetgeen met het be ginsel van een verenigd Duitsland geenszins onverenigbaar is." Schuman ontkende, dat de Lon- c-ense zes mogendhedenovereen- komst een verdeling van Duits land of uitschakeling van de Sow- jetautoriteiten beoogde. In verband met de samenwer king der 16 landen van Europa in het plan-Marshall, de Tolunie der Benelux en de douan coveroen- komst, die Frankrijk en Italië thans voorbereiden, verklaarde Schuman, dat Frankrijk zijn aan bod van verleden jaar tot soort gelijke overeenkomsten met alle Europese landen van soortgelijke instelling handhaaft Eerder In zijn rede verzocht chuman om toelating van Italië als lid der V. N. Andere punten m zijn rede waren: veto. „Dit is r.och een uitvinding noch een keus van ons." „Atoomenergie". Een zaak van leven en dood voor de we- Frankrijk acht at<V>mcon- trcde van fundamenteel belang." Algemene ontwapening. „Ver trouwen moet weer aan de dag treden bij de internationale be trekkingen." Balkan. „De V. N. zijn gedwon gen de actie, die zij ondernomen hebben door middel van de Baï- kancommisie in verband met de door enkele nabuurlanden van Griekenland aan de opstandelin gen verleende hulp, voort te zet ten en misschien te versterken". SPAAK .AAN HET WOORD. Paul Henri Spaak, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, zeide in de algemene vergadering, dat „Europa reeds genoeg gehad heeft van Hitierdom en fascisme en zich thans niet behoeft te on derwerpen aan enig totalitair re giem". Hij zeide onder meer: „Wij zijn het, die een vrij verkeer wensen van menselijke wezens" (applaus). „Wij zijn het, die bereid zijn ons te onderwerpen aan het onder zoek en het oordeel van andere landen. Het zijn niet wii die zich achter geen ijzeren gordijn wen sen op te sluiten door te weige ren samen te werken". Spaak, die het woord kreeg na de opening van de middagzitUng, zeide dat 'de Sowjet-Unie een vol ledig gebrek aan begrip voor de Westerse wereld had getoond. Wysjinskv's rede was hiervan het welsprekende bewijs en zij eiste een antwoord. Indien de rede propaganda ten doel had hadden de Westelijke mogendheden het recht tegen-propaganda te voe ren, indien de rede ernstig ge meend was, toonde zij een grote onwetendheid aangaande de Wes terse denkbeelden. Daarom was het een dwingende eis deze fou ten en de indruk, die de rede ves tigde recht te zetten. In sommige landen was het communisme een proef, die geno men moest worden. De Westelij ke mogendheden moesten echter niet verplicht zijn zich aan deze proef te onderwerpen. Niemand in het Westen ont zegde het communistische regiem het beste recht, doch niemand in die landen verlangde naar een „zodanig totalitair of autoritair regiem". Na een vergelijking te hebben gemaakt tussen „het de mocratische ideaal" en het „ge brek aan vrijheid in de landen aan gene zijde van het stalen scherm", verzekerde Spaak dat het pact van Brussel in het kader van het handvest was gesloten, en tegen niemand was gericht. Zich tot de Sowjet-gedelegeer- de wendend zeide de Belgische Minister: „De Westerse politiek is ingegeven door de vrees, de vrees die gij, uw regering, uw politiek aanjaagt". De Sowjet- politiek was gericht op de onder mijning der V. N. De Sowjet- Unie voerde een imperialistische politiek. De Sowjet had in #lle landen een vijfde colonne, „die in vergelijking met die van Hitier slechts een padvindervereniging is". De Sowjet-Unie en de commu nisten verzetten zich tegen het plan-Marshall. Het plan-Mar shall richtte zieh echter tegen geen enkele leerstelling of geen enkel land. Het was uitsluitend bedoeld om het Europese herstel in de hand te werken. Het plan- Marshall bood Europa „de enige grootste kans tot redding". De grootste dienst die men aan de mensheid kon bewijzen was haar te bevrijden yan de vrees. Dj Sowjet-Unie had op dit gebied een grote taak te vervullen. Hij nodigde Wysynsky uit met daden de woorden te staven, die hij had uitgesproken met betrekking tot het vertrouwen in de vrede. Minister Spaak beschreef de argumenten van Wysjinsky, dat de verdragen tussen de Sowjet- Unie en haar buurlanden uitslui tend gericht waren op vrede en het West-Europese verdrag op oorlogsophitsing als „niet zeer subtiel". Was er werkelijk iemand in de wereld, zo vroeg Spaak zich af, die geloofde, dat Luxemburg, België of Nederland deel zou wil len nemen aan een agressieve oorlog In de afgelopen 25 jaar hadden België en Luxemburg twee oor logen meegemaakt, kon iemand geloven, dat zij een derde konden overleven? Deze landen hadden zieh sledhts ter verdediging_ aan eengesloten. „Het ,is door' de oorlog dat u (de Sowjet-Unie) de Baltische landen, een deel van Finland en een deel van Polen hebt gean nexeerd" zo vervolgde Spaak, ,,,en door uw zeer brutale politiek, dat gij Polen, Praag, Boekarest hebt bereikt, plaatsen die gij niet wenst te verlaten. Daarom voe len wij, dat gij aan de oever van de Rijn staat." „Er is geen land ter wereld, Azië en Afrika incluis, waar ver tegenwoordigers van de Sowjet- regering een gelegenheid hebben gemist dat land moreel, politiek en sociaal te verzwakken". De Belgische premier verklaar de tenslotte, dat zijn rede niet be tekende dat alles verloren was. Men moest beginnen met een compromis te sluiten INDONESIË: Een woordvoerder van het Re publikeinse Ministerie van Bin nenlandse Zaken te Djogja gaf gisteren een overzicht van de gang van zaken op militair ge bied in Oost-Java en in de omge ving van Solo. Hij zeide, dat het plaatselijk bestuur iin de omge ving van Walikoekoen en Saran- gan weer normaal functioneert, nadat de onruststokers onder de bevolking zijn gevlucht. De ach tervolging wordt echter voortge zet. De woordvoerder zeide, dat het bewijs geleverd is, dat de be volking in de gebieden die weer in handen van de Republikeinen zijn, door de rebellen met ver draaide berichten werd opge stookt. In Blitar, in O.-Java,, zijn verscheidene personen gearres teerd. Onder leiding van Herao- nie veroorzaakten leden van de Pesindo onlusten in Paragan ten Noorden van Magelawg. Op 26 September kwamen daar reeds Republikeinse troepen. Enkelen van de rebellen vluchtten met ge plunderde goederen naar het Noorden. De acties van de Re publikeinse troepen duren voort, aldus deze woordvoerder. Radio Front Nasional (vroeger Radio Gelora Pemoeda) gaf Maandag en Dinsdag weer be- De Eerste Minister van Nieuw- Zeeland, Peter Fraser, heeft in het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat Nieuw-iZeeland al haar krachten zal in' spannen om Engelaiu} bij te staan, zowel in de Berlijnse kwestie als in „ande re omstandigheden, die mochten ontstaan." Hij vervolgde: „Dit is geen Miin- chen. Er zal geen overgave zijn en geen terugtrekking. Ik hoop van ganser harte, dat deze hou ding kan worden volgehouden zon der dat de wereld weer op de rand van een afgrond komt." kendmakingen van Front Nasio nal en commentaren door, waar bij de officiële mededeling, dat de regering van Front Nasional niet voornemens is om een Sowjet- of communistische regering in te stellen. De regering te Madioen is een „plaatselijke, volksregering en vonmt een deel van de demo cratische republiek". Namens de Partai Socialis, waar van Sjarifoeddin thans secretaris generaal is, richtte Sjarifoeddin een oproep aan het volk om me dewerking te verlenen aan Front Nasional.' om. door algemene sta kingen. Voorts gaf de radiozen der een commentaar waarin ge zegd werd, dat de Republikeinse troepen in'het heroverd Sarangan „onmenselijke terreur" bedrijven. De omroen gaf als voorbeeld" dat de bevolking gedwongen werd zoveel water te drinken, dat de buiken waren opgezwollen, waar na „de troepen van Soekarno en Hatta" daarop trapten tot het water naar buiten spoot. Aan de Memorie van Toelich ting van Hoofdstuk 10 van <le Rijksbegroting voor 1949 pntlenen wij het volgende: Vermindering Overheids ingrijpen. Als eerste voordeel van een vermindering van het overheids ingrijpen zij er op gewezen, dat de Minister het verschaffen van meer vrijheid in het economisch verkeer onder de huidige omstan digheden van zeer grote beteke nis acht. De vele distributie- en prijsregelingen, die in een schahrsteperiode onvermijdelijk zijn, hebben n.l. vrijwel alle, nog afgezien van de daaraan verbon den administratieve rompslomp, het grote nadeel, dat zij. verstar rend werken, doordat zij de con currentiemogelijkheden en het initiatief beperken, terwijl beide factoren voor een spoedig herstel juist zo broodnodig zijin.' Zodra de voorzieningsgraad dit maar enigszins toelaat, zullen daarom de nog be staande distributieregelingen voor het bedrijfsleven, als mede de rantsoeneringsmsat- regelen voor het publiek, worden afgeschaft en zal het tevens mogelijk zijn een aantal prijsregelingen los te laten. Op vallend is, dat hierbij, naar reeds is gebleken, m toenemende maie aet weerstand uit sommige sec toren van het bedrijfsleven reke ning moet worden gehouden. Te Parijs wordt vernomen, dat de Berlijnse kwestie waarschijn lijk niet voor Maandag voor de Veiligheidsraad zal komen. Sena tor Warr en Austin (V. S.) zal dan voorzitter zijn, hoewel men het mogelijk acht, dat Marshall besluit de openingszitting te pre sideren. Naar verluidt is er op het ogenblik geen sprake van, dat de Berlijnse kwestie als 'n spoed geval wordt behandeld. Vermoe delijk zal de leider der Argentijn se delegatie voorzitter zijn, wan neer men tot de kern van het ge schil komt. Het is nu practisch zeker, dat hoofdstuk zeven van het hand vest toegepast zal worden, dat betrekking heeft op „actie in verband met bedreigingen van dc vrede, vredesbreuk en daden van agressie". George Marshall, de Ameri kaanse Minister van Buitenland se Kaken, heeft Dinsdagochtend on de Britse ambassade te Parijs een bezoek gebracht aan zijn Brit se collega Ernest Bevin. Volgens Reuter hebben de deskundigen der drie Westelijke mogendheden de tekst voltooid van de gezamen lijke nota voor Trygve Lie, de I secretaris-generaal der V. N. De bespoediging van gemeen schappelijke verdedigingsmaat regelen van de vijf landen van het pact van Brussel was het on derwerp van tv.ee bijeenkomsten, die Maandag in Parijs door de Ministers van Defensie van En geland, Frankrijk, België, Neder land en Luxemburg werden ge houden. Gisteren en ook vandaag zouden verdere besprekingen ge voerd worden. De vergaderingen van Maandag werden door Ame rikaanse en Canadese militaire waarnemers bijgewoond. Er werd na afloop geen verklaring gepu bliceerd. Reuter verneemt uit gewoonlijk betrouwbare bronnen, dat o.m. de kwestie van de finan ciering van bewapeningsprograms en territoriale garanties werden besproken. Het nieuwe bewapeningspro gram zal onvermijdelijk zijn te rugslag doen gevoelen op het plan-Marshall, zoals dit door de organisatie der 16 landen is uit gewerkt, aldus Reuter. Verno men werd, dat met de V. S. over leg zal worden gepleegd over de nodige wijzigingen in het plan met het oog op de bewapening. Wat de territoriale garanties be treft, verzoeken de Westelijke landen de V. S. en Canada zich maar concreet te verbinden aan de militaire verplichtingen, die krachtens het pact van Brussel worden aangegaan. De nauwere verbinding zou de West-Europese Unie in feite ver anderen in een Atlantische Unie. De Franse Minister van Buiten landse Zaken, Robert Schumann besprak dit met Bevin en Mar shall, toen zij de vorige week in Parijs bijeenkwamen. Generaal-Majoor A. Franklin Kibler, leider van de Amerikaan se delegatie in de permanente mi litaire commissie, die volgens het pact van Brussel werd opgericht, arriveerde Maandagavond uit Washington in Parijs. Oorzaak hiervan is, dat door de afnemende schaarste bij bepaalde overheidsbemoeiingen het accent meer op het beschermende karak ter daarvan komt te liggen. De Minister meent evenwel, dat de voordelen van de uiteengezette politiek, te zamen met de nood zaak tot bezuiniging, van zo over wegende betekenis zijn, dat hier voor individuele of bijzondere be langen dikwijls steeds meer ziillen moeten wijken. Middenstandspolitiek. De traditionele middenstands- politiek, welke in hoofdtrekken gericht is op de invoering van de handels- en vakbekwaamheid, de versterking van de financiële kracht en de bevordering van eco nomische organisatievormen in de middenstand .zal consequent wor den voortgezet. Indien ter be reiking van deze doelstellingen wettelijke maatregelen»nodjg blij ken, zal de totstandkoming hier van worden bevorderd. Zo hoopt de Minister dat in het komende zittingsjaar de ontwer pen betreffende de herziene ves tigingswet kleinbedrijf, de nieuwe winkelsluitingswet, de wet op het cadeaustelse, en de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken, de Staten-Generaal zullen bereiken. Ben herziene wettelijke regeling van het afbe- talingsbedrijf en van de spaar- en tetaalzegelbedrijven zijn in voor bereiding. Voorts is, naar be kend, onlangs in samenwerking met het Ministerie van Finan ciën een ontwerp van wet op het assurantie - bemiddelingsbpdrijf aanhangig gemaakt. Waar de Minister er prijs op stelt bij de voorbereiding dezer regelingen overleg te plegen met de organisaties der direct betrok kenen, zo is het gehele vraagstuk van de vestigingsregeling voor het kleinbedrijf en van de beper king van het cadeaustelsel on langs ter advies aan de economi sche raad voorgelegd. Ook aan die middenstandsbe- langen. welker bevordering niet een afzonderlijke, wettelijke rege ling vereist, wordt uiteraard vee! zorg besteed. Zo is de opleiding van de middenstand met betrek king tot de handels- en vakbe kwaamheid een onderwerp van voortdurende aandacht. De verheffing van de midden stand z£fl overigens ook weer no dig door financiële hulp'van rijks wege dienen te .worden bevorderd. Een bedrag van 100.000, welke deze steun mogelijk zal maken, is daartoe in deze begroting aan gevraagd. Bij de credietverstrekking met overheidsgarantie worden bij voortduring de omstandigheden, waarin de middenstand of be paalde gVoepen daarvan verkeren, in het oog gehouden, teneinde j oaar waar hulp van de overheid nodig is tot een nieuwe voorzie- Ding te komen. Loon- en prijspolitiek. Een krachtige loon- en prijs- politiek blijft voorshands onont- j heerlijk. De Minister rekent het i tot een van de belangrijke onder delen van zijn taak, door het voe ren van een doelmatige prijspoli tiek beleid, mede te werken aan de handhaving van de koopkracht van het geld. Uiteraard mag dit prijspolitiek beleid niet eenzijdig zijin afgestemd op de belangen van de consument doch dienen o m. tevens gezonde bedrijfs economische overwegingen in acht te worden genomen. Rekening houdende met het feit, dat bij een geleidelijk verbe terde voorzieningsgraad van vele artikelen de koopkracht der be volking in toenemende mate een grens gaat stellen aan de vraag naar goederen op de markt is bij de samenstelling der begroting van het directoraat-generaal voor de prijzen en een vrij verregaande inkrimping van het prijsvormings- en prijscontrole-apparaat uitge gaan. Dit betekent echter geens zins, dat op essentiële terreinen (b.v. op het voor het huishoud budget belangrijke gebied of ten aanzien van bepaalde handels marges of belangrijke grondstof fen) de prijsvoorschriften en de controle daarop zouden worden verzwakt, voordat duidelijk blijkt, dat de doeleinden der prijspolitiek niet in gevaar komen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1